Програма на правителството „Държавност, развитие, справедливост икономически и социални приоритети на правителството на република българиястраница1/3
Дата26.05.2017
Размер358.79 Kb.
  1   2   3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Отчет за дейността на министерството на околната среда и водите в изпълнение на програма на правителството „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на република българия”

за периода юни-септември 2013 г.
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА - СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА СРЕДА ЗА ПОДКРЕПА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС
Проекти на закони в т.ч. изменения и допълнения на закони


 • Одобрен е от Министерския съвет проект на Закон за ограничаване изменението на климата. С него ще се даде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, като се регламентират компетентните органи, които осъществяват политиката по климата и се уредят техните правомощия. Със Закона ще се определи и кръга на частно-правните субекти, които имат права и задължения в рамките на различните процедури и основните дейности и процеси, чрез които Република България изпълнява своите задължения в областта на изменението на климата в международен план и на ниво Европейски съюз.

 • С цел намаляване на регулаторните и административни тежести при прилагането на регулаторни режими, във връзка с опазването на биологичното разнообразие, са изготвени проекти на Закони за изменение и допълнение на Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения и Закона за биологичното разнообразие. Законодателните промени предвиждат:

 • Отпадане подаването на декларации и уведомяването на Регионалните инспекции по околна среда и води при разпоредителни сделки в защитени територии.

 • Отмяна на разрешаването със заповед на министъра на околната среда и водите на събирането на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим.

 • Отпадане на изискването за доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър при подаване на заявления за издаване на разрешително за внос и износ на видове и сертификати.

 • Намаляване на броя на видовете, за които е необходима регистрация по Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

 • Подготвени са предложения за изменение на Закона за водите във връзка с подобряване на бизнес средата в България чрез намаляване на регулаторната тежест и облекчаване на концесионен режим за минерални води. Във връзка с осигуряване въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законови механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда, в рамките на възстановяване на разходите за водни услуги се подготвят изменения в Закона, които са и в изпълнение на предварителните условия за следващия програмен период 2014 – 2020 г. за фондовете на ЕС. Целта е разработване на ценова политика, която осигурява, от една страна, адекватен принос на различните водоползватели към възстановяването на разходите, а от друга – въвеждане на подходящи стимули и рестриктивни механизми за постигане на ефективно използване на водите.

 • С оглед осигуряване на ефективен контрол върху предотвратяване и отстраняване на екологични щети са разработени разпоредби за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), които са включени в проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за генетично модифицираните организми.

 • Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

 • Във връзка с транспониране на Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества са разработени разпоредби за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, включени в проекта на ЗИД на Закона за генетично модифицираните организми.

 • С оглед усъвършенстване на законовата уредба за разрешаване на дейности по управление и третиране на отпадъците е разработен график за работни срещи за обсъждане на предложения на бизнеса за промени в Закона за управление на отпадъците.

 • Създадена е междуведомствена работна група на МОСВ с участие на засегнатите ведомства и организации за транспониране в националното законодателство на Директива 2012/33/ЕС за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение съдържанието на сяра в корабните горива. Предвижда се работната група да разгледа първоначално промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, а в последствие и в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.


Проекти на подзаконови нормативни актове, регламентиращи процедури и правила


 • В изпълнение на новия Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012г.). са приети изменения в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Промените предвиждат отпадане на необходимостта от издаване на удостоверение на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и изпълняващи задълженията си индивидуално.

 • С оглед отстраняването на непълнота в съответствието на разпоредбите за негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори с Директива 2006/66/ЕО и по-конкретно изискването крайните потребители да не се обвързват със задължение да закупуват нови батерии и акумулатори, предназначени за автомобили при връщането на негодни такива на територията на търговски обект, е прието ПМС за изменение и допълнение на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

 • С цел въвеждане на изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно депонирането на отпадъци и на Директива 2011/97/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък в българското законодателство е приета нова Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

 • С цел гарантиране постигане на целите за обхванато население и уеднаквяване на условията и изискванията за докладване на информацията за постигнатите резултати от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е прието ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. С изменението се постига ясно разграничение между минималните, задължителни елементи и тези, които надграждат системите за разделно събиране.

 • Приети са изменения в Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения, съгласно които се отменя изискването към собствениците на инсталации за утвърждаване на годишните доклади от собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

 • Във връзка с намаляване на емисиите на вредни вещества от контролираните обекти и дейности, източници на емисии, както и с цел пълно транспониране на изискванията за големи горивни инсталации (ГГИ) съгласно Директива 2010/75/ЕО за индустриалните емисии, е прието изменение и допълнение на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации - определят се датите на влизане в сила на нормите за допустими емисии за големите горивни инсталации.

 • С цел транспониране изискванията на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване в българското законодателство, което е предпоставка за подобряване събирането, повторната употреба и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) е разработен проект на нова Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

 • С цел съхраняване и рационално използване на природните ресурси, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени биоотпадъци са разработени проекти на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и Наредба за третиране на биоотпадъците.

 • С цел изпълнение на въведената с Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства забрана за използването на олово, живак, кадмий и шествалентен хром при производството на превозни средства и резервни части за тях е изготвен проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.

 • С цел намаляване на административната тежест върху задължените лица, както и яснота при тълкуването и прилагането, е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

 • С цел пълното транспониране на чл.4(3)(б) от Директива 2008/105/ЕО за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката по водите е изготвена и внесена документация в МС за приемане на ПМС за изменение на Наредба за стандартите за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

 • С цел подобряване практическото прилагане на разпоредбите, които се отнасят до проверките на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензиновите пари при зареждане на моторни превозни средства на бензиноколонките е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

 • С цел премахване съгласуването на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт е изготвен проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие за изменение и допълнение на Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.Други дейности в подкрепа на бизнеса • Предвид оптимизиране на механизмите за определяне размерите на таксите в сектор „отпадъци” са разработени анализ и доклад относно приходите от такса битови отпадъци, разходите по управление на отпадъците и отчисленията за депониране на отпадъци Извършен е анализ на изразходваните такси битови отпадъци по общини.

 • С цел ефективно предотвратяване на вредните въздействия върху околната среда от инвестиционни дейности и интегриране на съображенията за опазване на околната среда в секторните политики през отчетния период са издадени от Централното управление на МОСВ 50 административни акта по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), от които: 1 решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) – за Инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”- обект с национално значение; 5 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, три от които за национални обекти; 23 решения за прекратяване на процедури по ОВОС поради недопустимост на инвестиционното предложение, искане на възложителя или др. причини); 23 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).

 • С цел подобряване на контрола на въздействието върху околната среда от индустриалните дейности чрез използването на най-добри налични техники е подготвен проект за актуализиране на Методиката за подаване на заявление за издаване на комплексни разрешителни (КР).

 • В изпълнение на изискванията на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) са издадени 5 становища до оператори за определяне на процедури по комплексни разрешителни (КР). Издадени са 15 решения за издаване на КР, 18 решения за актуализиране на КР, 1 решение за изменение на КР и 1 решение за отмяна на КР. Предоставени са 11 становища по прилагането на най-добри налични техники в рамките на процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

 • Процедирани са 27 искания за плащане по реда на Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, на стойност 1 323 989, 38 лв.

 • С цел повишаване на отговорността на икономическите оператори за безопасната употреба на химикалите, вкл. при големи аварии с опасни химикали са изготвени: 2 решения за преразглеждане на разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, на предприятие с висок рисков потенциал за голяма авария с опасни химикали; 1 заповед за отмяна на 91 издадени от министъра на околната среда и водите разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятията, класифицирани като „предприятия с нисък рисков потенциал”. Издадени са 12 доклада за екотоксикологичните характеристики на продукти за растителна защита (ПРЗ) и техните активни вещества и оценка на съдбата и поведението в околната среда. Изготвена е и е изпратена в Министерски съвет документация за приемане на проект на Решение за одобряване на Конвенция от Минамата относно живака.

 • С цел осигуряване на данни за свойствата на химикалите и оценка на тяхната безопасност, както и предоставяне на адекватна информация по веригата на доставки за безопасна употреба и контрол на рисковете от химикалите за околната среда и човешкото здраве, са издадени 65 становища относно пълнота на данни и оценка на риска за околната среда на досиета за разрешаване пускането на пазара и употребата на биоцидни продукти (БП). Изготвени са 7 писма до индустрията (вкл. за оценка на уведомления за класификация на предприятия, работещи с опасни вещества от Приложение 3 към ЗООС) и 9 писма до компетентните органи във връзка с изпълнение на задължения по законодателството по химикали.

 • Във връзка с изпълнението на ангажиментите на операторите за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на Европейската схема за търговия с емисии са издадени 7 решения за отмяна на разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ), 11 решения за издаване на РЕПГ, 24 решения за актуализиране на РЕПГ, 1 решение за откриване на операторска сметка в Националния регистър за търговия с емисии и 4 решения за закриване на сметки в Националния регистър за търговия с емисии. За отчетния период са изпратени 29 указателни писма до оператори на инсталации и оператори на въздухоплавателни средства по текущи процедури по РЕПГ и по одобряване на планове за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите.

 • С цел облекчаване административните тежести върху бизнеса с минерални води и прозрачност във взаимоотношенията „бизнес – държава” са сключени 16 допълнителни споразумения за изменение на сключените действащи концесионни договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост в частта за валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода в лева.

 • С оглед текущ контрол по изпълнението на сключените концесионни договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, са извършени 18 проверки на място за цялостното изпълнение на всички концесионни договори за добив на минерална вода.

 • С оглед спазване на режимите в защитените територии и зони за опазване на биологичното разнообразие в рамките на Националната екологична мрежа при използването на природни богатства са издадени: 35 становища за откриване на процедури за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства; 16 становища за откриване на процедури за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства; 22 становища относно проекти на решения на Министерския съвет (МС) за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства и 12 становища относно проекти на решения на МС за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства.


ПОДПОМАГАНЕ ЗА РАСТЕЖ В УСЛОВИЯТА НА ПРОЗРАЧНОСТ, ДИАЛОГИЧНОСТ И АКТИВНОСТ
Оперативна програма „Околна среда“

За програмен период 2007 - 2013 г.

 • С цел извеждане на критичните проекти и непрекъснат мониторинг на тяхното изпълнение е извършен текущ преглед на изпълнението на всички проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС 2007-2013 г.) от Междинното звено (МЗ) и Управляващият орган (УО) по ОПОС.

 • Във връзка с подготовка на алтернативни проекти по ОПОС 2007-2013 г. е оказано съдействие за преработване на проекти по процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”, вкл. преглед на финансови анализи при прилагане на принципа на частния инвеститор.

 • С оглед успешното приключване на програмния период са предприети действия по отразяване на Указанията на Министерството на финансите ДНФ 1/ 29.08.2013 г. относно приключване на програмен период 2007-2013 г. в утвърдените писмени правила и процедури на УО и МЗ.

 • За подпомагане изпълнението на проектите са проведени 117 срещи с бенефициенти за разрешаване на текущи въпроси и проблеми, изготвени са 28 броя допълнителни споразумения/анекси към договори за безвъзмездна финансова помощ и са направени 34 броя проверки на място.

От началото на юни до сега по програмата са изплатени на бенефициенти средства в размер на 317 млн. лв., от които 196 млн. лв., представляват авансови средства по проектите а 121 млн. лв. са реално възстановени плащания към бизнеса.

Това представлява значително ускоряване на плащанията спрямо предходни периоди. За сравнение, спрямо първите пет месеца на 2013 г. авансовите плащания са с 22% повече (159 млн. за периода януари – май 2013 г., - 196 млн. лв. от юни до момента), а междинните и окончателните плащания са 3,5 пъти повече (33 млн. за първите 5 месеца на годината спрямо 121 от юни до момента).Плащанията в последните 4 месеца надвишават общия размер на плащанията за цялата 2012 г. (238 млн. лв. за цялата 2012 г. при 317 млн. само за последните 4 месеца).

Това ускоряване се дължи най-вече на факта, че бенефициентите в този период успяха да сключат договори за строителство и надзор и започнаха реално изпълнение на дейностите по проектите, за които бяха сключени договори за безъзмездна финансова помощ през 2012 г.За програмен период 2014 - 2020 г.

 • С цел успешното и своевременно изготвяне на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020 г.» са отразени коментарите на Европейската комисия (ГД Регионална и урбанистична политика и ГД Околна среда) по проекта на ОПОС 2014-2020 г. и по проекта на Споразумение за партньорство.

 • Проведена е писмена процедура за вземане на решение относно междинен доклад за предварителна оценка на ОПОС 2014-2020.

 • Провеждани са консултации с обществеността по отношение на екологичната оценка на ОПОС 2014-2020.

 • В процес на разработване е и Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България – документ, който ще определи необходимите финансови средства, вкл. от фондовете на ЕС през следващия програмен период, за изграждане и поддържане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000.

 • С цел засилване координацията на ниво администрация са изпълнени ангажименти, във връзка с разработването на ОПОС 2014-2020 г. и демаркацията с останалите програми. Извършен е преглед на проектите на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.


ИСПА

 • С цел успешно и своевременно затваряне (приключване на проектите в сектор „Води”) на програма ИСПА е осигурена експертна помощ за изготвяне на финални одитни доклади на Изпълнителна агенция «Одит на средствата от Европейския съюз» (ИА ОСЕС) по реализирани инвестиции по проекти по програма ИСПА за градовете Смолян, Кюстендил, Варна, София и Шумен. Стартирал е договор за отстраняване на дефекти и довършване на оставащи работи във връзка с реализирана инвестиция по проект по ИСПА за изграждане на ПСОВ Търговище. Извършени са действия по процедура за приключване на проект за изграждане на ПСОВ Бургас – кв. Меден рудник, съвместно със службите на Европейската комисия (ЕК). Сключен е договор за отстраняване на дефекти във връзка с реализирана инвестиция по ИСПА за Помпена станция Аспарухово. Извършени са плащания по ИСПА за градовете Варна (2 759,84 евро); София (72 839,97 евро) и Смолян (3 068 416,63 евро). Усвоена е банкова гаранция по проекта по ИСПА за водния цикъл на град Балчик на стойност 865 850 евро. Извършено е плащане на 4-та погасителна вноска по заем от Европейската инвестиционна банка по проект „България – регионално и общинско водоснабдяване” на стойност 300 468,30 евро.

 • С цел стартиране на нова донорска програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП), която ще допринесе за добрия екологичен статус на българските морски и вътрешни води чрез по-интегрирано управление, подобрен мониторинг и повишен капацитет за оценка на екологичния статус, са извършени следните дейности: подготовка на елементи от документацията за кандидатстване по програмата и процедурен наръчник; демаркация на програмата спрямо ОПОС 2014-2020 г.

 • С цел успешно и своевременно затваряне (приключване на проектите в сектор „Отпадъци”) на програма ИСПА е осигурена експертна помощ за изготвяне на финален одит на ИА ОСЕС по ИСПА мярка за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) в гр. Кърджали. Изготвен е финален доклад по ИСПА мярка за гр. Кърджали, който е изпратен на службите на ЕК за закриване на мярката. Продължава изпълнението на проекти за рекултивация на старите сметища на общини Лом, Созопол и Русе. Подписан е Акт 16 по проект за рекултивация на съществуващо общинско сметище, разположено в землището на гр. Севлиево и на с. Кормянско. Извършени са 8 плащания по проекта за РЦУО гр. Кърджали на обща стойност 726 245,83 евро. Извършени са 9 плащания по сключени договори за закриване на стари общински сметища към общини-бенефициенти по програма ИСПА на обща стойност 933 454,66 лева.


Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

 • Извършени бяха необходимите проверки по изпълнение на проектите на места, в следствие на което, след ускорени процедури по верифициране бяха разплатени дължимите суми за изпълнение на :

 • строително–монтажни дейности за реализацията на 11 бр. инвестиционни проекти, на стойност 8 462 486 лева, в сектор „Води„ и „Управление на отпадъците на територията на 10 общини (Карлово, Смолян, Ямбол, Марица, Провадия, Хаджидимово, Кубрат, Мадан, Харманли, Столична);

 • дейности за реализацията на научни разработки, кампании и други видове 141 бр. не инвестиционни проекти, на обща стойност 1 364 886 лева, в това число проектите от Кампания „ За чиста околна среда – 2023 г., на 126 общини, кметства, училища и детски градини от цялата страна;
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница