Програма „Околна среда Управляващ орган на опос 2014-2020 гДата12.03.2018
Размер32.82 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г.


Европейски съюз

Европейски структурни и инвестиционни фондове
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ (РАЗЯСНЕНИЯ) ПО ПРОЦЕДУРА


BG16M1OP002-4.004 „МЕРКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ“

Въпрос (получен по електронна поща на 03.01.2018 г. от община Габрово)

Здравейте,

От името на община Габрово Ви изпращаме нашия въпрос във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения.

Необходимо ли е при наличие на авариен план за язовира т.24.22 (от документите на етап кандидатстване) да се подават и инструкциите за експлоатация на язовира т. 24.23, които са включени в аварийния план. Какво точно се има в предвид и представлява Проекта за експлоатация на язовира.

По отношение т.24.12 – Документи, че кандидатът разполага с налични финансови ресурси – Необходимо ли е отделно решение на Общински съвет относно тази точка.

Необходимо ли е подаването на 24.17 – Въпросник за оценка капацитета от страна на Община Габрово.

Продължение на предишния e-mail:

Необходимо ли е подаването на 24.17 – Въпросник за оценка капацитета от страна на Община Габрово, тъй като Община Габрово е подавала информация в съответствие с изискването на чл. 24, ал. 2 от ПМС 162/05.07.2016 г. конкретните бенефициенти и е доказала своя административен, финансов и оперативен капацитет.

Отговор (Разяснения на УО на ОПОС 2014-2020 г., утвърдени на 12.01.2018 г.):


Във връзка с поставените от Вас въпроси обръщаме внимание, че съгласно чл. 26, ал. 8 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване и не съдържат становище относно качеството на проектното предложение.

В съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, проектът за експлоатация и инструкциите за експлоатация са част от проектната документация на съоръжението. Изискванията за гарантиране на сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях се определят в проекта за техническа експлоатация и в инструкциите за експлоатация. Състоянието на язовирите се следи по начините, указани в проекта за експлоатация и в инструкциите за експлоатация.

При опасност от възникване на бедствие и при аварийни условия влиза в действие авариен план на обекта. Аварийните планове на язовирните стени и на съоръженията към тях се изготвят по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия, като съдържанието им е определено в чл. 138а, ал. 1 Закона за водите.

Обект на оценка в съответствие с критериите и методиката за оценка на проектни предложения, включени в раздел 22 на насоките за кандидатстване, част условия за кандидатстване по процедурата, е дали са представени всички документи, които се изискват за целите на кандидатстването. В раздел № 24 от насоките за кандидатстване, част условията за кандидатстване, е представен подробен списък на тези документи. За всеки изискуем документ в раздела е указано дали неговото подаване е задължително или зависи от спецификата на проектното предложение. За документи, чието прилагане към формуляра за кандидатстване зависи от спецификата на проектното предложение и не е задължително, в раздел 24 е записан текст „ако е приложимо“. Следва да имате предвид, че ИСУН 2020 няма да позволи подаване на проектното предложение, в случай че не сте прикачили всички документи отбелязани като задължителни.По отношение на необходимостта от подаване на попълнен въпросник по образец за оценка на капацитета на община Габрово, Ви информирам, че съгласно т. 24.17 на раздел № 14 от насоките за кандидатстване, част условия за кандидатстване, ако в рамките на 12 календарни месеца от подаването на проектно предложение вече е била правена оценка на капацитета на даден бенефициент в хода на предишни процедури, то нова оценка на капацитета не се прави. В противен случай документът има задължителен характер.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница