Програма за квалификация на учителите да се повиши взискателността по опазване на училищното имуществоДата19.07.2018
Размер174.88 Kb.РАЗДЕЛ І
КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на 100 ОУ „Н. Геров” през учебната 2015/2016 год. протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 153 ученика, разпределени в 8 паралелки.

Всички 149 ученици се обучаваха в дневна форма на обучение, а трима в индивидуална форма на обучение и един в самостоятелна форма на обучение.

В начален етап на основно образование учениците покриха предвидените от ДОИ знания и умения и успешно приключиха учебната 2015/2016 година, без годишни оценки - слаб (2). В прогимназиален етап неизвинените отсъствия бяха ограничени до минимум, което се отрази и на учебните резултати в положителен аспект – нямаше ученици, оставени на попривителни изпити.

Училището е обезпечено с преподаватели, притежаващи необходимата квалификация за осъществяване на ОВП на необходимото равнище съобразно ДОИ.

Необходимо е: • да се работи за издигане равнището на родно-езиковата подготов-

ка като инструмент за преодоляване на неграмотността и база за бъдещи знания и умения

- да продължи работата по гражданското образование на учениците;

- да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви;

- да се усъвършенства системата за квалификационна дейност на учителите и продължи включването на новоназначените учители в „Националната програма за квалификация на учителите“.

- да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

- специално внимание да се отдели на работата с родителите и администрацията на район „Сердика” за приоритетно осигуряване на средства за оборудване на училището, в съответствие с европейските стандарти.

- да бъде съчетана учебната работа с разнообразни извънкласни дейности за даване възможност на всяко дете да изяви своите индивидуални способности /спорт, музика, изобразително изкуство, хореография, театър/ като се реализират под формата на СИП или педагогически услуги от външни специалисти.

От изключителна важност за приема на нови ученици и задържане на вече записаните е построяване на физкултурен салон. Това ще осигури нормални условия за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт. Ще даде възможност на учениците ни за активно спортуване с цел повишаване здравословния статус на подрастващите .РАЗДЕЛ ІI

1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
- Акцентиране върху подготовката, чрез ЗИП (2-4 клас, 6-7 клас) и СИП(2-4 клас, 6-7 клас); Избираеми учебни часове (1-5 клас) в две направления:

- природо-математическо и хуманитарно за учениците от V – VII клас;

- изучаване на информационни технологии II - IV клас;

- интензивно изучаване на английски език І – V клас;

- втори чужд език /руски език/ VI – VІІ клас.

Развитие на талантите на децата, чрез СИП в областта на вокалното,танцовото и изобразителното изкуство, здравно и гражданско образование .

- Повишаване ефективността на ОВП, чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

- Предвид намаляване броя на учениците всички членове на екипа – ръководство, преподаватели, помощен персонал, непрекъснато да издигат авторитета на училището и привличат нови ученици.

- Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.

- Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

- Гражданско образование.

- Задоволяване на специфичните потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната МТБ.

- Продължаване работата с Училищното настоятелство.

- Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

- Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми – чрез създаване на обществен съвет
РАЗДЕЛ ІII
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ

НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.
Дейности за постигане на реални резултати от ОВП:


 1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ • Изготвяне на учебни програми по избираеми учебни предмети І; V клас; ЗИП II – IV; VI-VII клас; СИП ІІІ-IV; VI клас

Отг. Заместник директор и преподавателите по ЗИП

Срок: 02. 09. 2016 г.
 • Изготвяне на тематичните работни планове в културно-образователните области за ЗП, ИУЧ/ЗИП и СИП и планове на класните ръководители, за ПК, начален етап (І – ІV клас), прогимназиален етап (V– VІІ клас),

Отг. Зам. директор, преподавателите и класните ръководители

Срок: 10. 09. 2016 г.
 • Изготвяне на Списък-Образец №1за учебната година.

Отг. Директор и зам.директор по УД

Срок:14. 09. 2016 г.
 • Изготвяне на седмични разписания за начален и прогимназиален етап и съгласуването им със Столичната регионална инспекция по здравеопазване.

Отг. Зам. директор по УД и Гл.учител

Срок 14.09.2016 г.
 • Преглед за задължителната документация за началото на учебната

година. Издирване на деца подлежащи на задължително обучение.

Отг. Директор и пом. директор, класни ръководители

Срок: 17. 09. 2016 г.


изоставащи ученици от преподавателите по отделните

предмети изучавани в ЗП.

Отг. Преподавателите начален и прогимназиален етап

Срок: 10. 10. 2016 г.
 • Обезпечаване нуждите от педагогически кадри за учебната 2016/2017 г.

Отг. Директор и пом. директор

Срок: 09. 2016 г.
 • Необходимата учебна и училищна документация за обезпечаване на учебния процес

Отг. Директор и зам. директор, ЗАС

Срок: 02. 2017 г.


- Изготвяне на график за провеждане на консултации с родителите и ІІ час на класа

Отг. Зам.директор

Срок: 14. 09. 2016 г.


 • Изработване на училищна програма за работа по проблемите на

наркоманията, сектите и детската престъпност и съгласувано с

Училищната комисия за борба с противообществените прояви на мало - летни и непълнолетни.

Отг. Педагогическия съветник

Срок: 24. 09. г. 2016 г.


- Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с

напреднали ученици от преподавателите по отделните предмети изучавани в ЗП; ЗУЧ/ЗИП; СИП.

Отг. Преподавателите начален и прогимназиален етап

Срок: 10. 10. 2016 г.


- Планиране на броя постъпващи първокласници на 2017/2018 г.

Отг. Директор и зам. Директор, родители, общественост

Срок: 02. 2017 г 1. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНАНСКА ДЕЙНОСТ

Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.

Отг. Директор и информатик

Срок: 09. 2016 г.


Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година

Отг. Директора

Срок: 12. 09. 2016 г.
Превантивна работа с педагогическия и непедагогическия персонал и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на МТБ.

Отг. Директор, зам. директор, класни ръководители

Срок: постоянен
Определяне на приоритетите при придобиването на МТС и тяхното йерархическо подреждане.

Отг. Директор, зам. директор, счетоводител и ЗАС.

Срок: 09. 2016 г.
Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

Отг. Счетоводител, ЗАС

Срок: 09. 2016 г.
Изготвяне план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

Отг. Зам. директор

Срок: 09. 2016 г.
Планиране на строително-ремонтните работи за 2017 г.

Отг. Административното ръководство

Срок: 12. 2016 г.
Провеждане на медицински прегледи на учениците, медицинска документация

Отг. Мед. специалист

Срок: 09 - 10. 2016 г.

Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес

Отг. Директор и зам. директор

Срок: 09. 2016 г.


Изработване на план за гражданско възпитание на учениците, приемане на темите по гражданско образование във връзка със заместването на отсъстващи учители, съгласувани с председателите на родителските активи в отделните паралелки.

Отг. Зам. директор и педагог. съветник

Срок: 09. 2016 г.
Поддържане на контакт с детските градини в района на училището във връзка с набиране на ученици за следващата учебна година.

Срок: Постоянен

Отг: учител и учител в ПИГ в 4 клас.
Организиране на постоянна изложба във коридора на втория етаж с ученически рисунки и проекти изработени по предмети.

Срок: постоянен

Отг. преподаващите изобразително изкуство учители в начален и прогимназиален етап
Посещения на музеи на дейци на литературата, изкуствата и исторически забележителности с цел запознаване на учениците с културното и историческо наследство на България.

Срок: постоянен

Отг. преподаватели, класни ръководители, педагогически съветник
Естетизация на класните стаи и училищните коридори.

Срок: постоянен

Отг. всички учители и възпитатели
Създаване на табло на дарителя на първи етаж на училището

Срок 02. 2017 г.

Отг. комисията по даренията
Създаване на информационна стена „ЗДРАВНА КУЛТУРА“

Срок:17.10.2016 г.

Отг. педагогически съветник и мед. работник
Организиране на клуб „ Художествено слово“ и клуб “Младотворец“

Срок 12.2016 г.

Отг. Преподавател БЕЛ 5-7 клас, учители в ПИГ 1-6 клас

3. УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ, ПРАЗНИЦИ, ТЪРЖЕСТВА, СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДРУГИ
Тържествено откриване на новата учебна година.
Отг. Директор, Комисия по художествено-творчески въпроси,

всички преподаватели

Срок: 15. 09. 2016 г.
Ден на София – 17 септември – Мероприятия и беседи

Отг. Учители по БЕЛ, музика, изобразително изкуство, физкултура и спорт, класни ръководители


Ден на независимостта на България – организиране на дискусии във всички класове от1-7клас.

Отг. Учителите преподаващи Човека и обществото и История и цивилизация

Срок: 21. 09. 2016 г.
Европейски ден на езиците изготвяне на нагледни материали за популяризирането на изучаването в 100ОУ“Найден Геров“чужди езици.

Срок: 26. 09. 2016 г.

Отг.преподавателите по английски и руски език
Международен ден на музиката и поезията-стихове и песни предста-

вени след часовете пред учениците от нач.етап

Отг. Учители по БЕЛ и музика

Срок: 30. 09. 2016 г.


Ден на Европа-лектория и изложба с участие на учениците от прогимназиален етап.

Отг. Преподавател по БЕЛ 5-7 клас, Ивон Доманова, класни ръководители

Срок: 14. 10. 2016 г.
Конкурс и изложба „ Спомени от лятото“ - рисунка,стихотворение,

разказ.


Срок: 28.10.2016 г.

Отг. Кл.ръководители ПГ,1, 2, 3, 4 клас; Училищна комисия по художествено творчески въпроси.


Организиране на фотоизложба за снимка „Усмивката на моя

учител” за 5 - 7 клас.

Срок: 28.10. 2016 г.

Отг. Класни ръководители 5-7 клас


Състезание лека атлетика бягане прогимназиален етап за купата

на училището по класове-5, 6, 7 клас.

Срок:.10. 2016 г.

Отг. Цеца Златкова, кл.ръководители 5, 6 ,7 кл.

„Бързи и точни” - щафетни игри 3 и 4 клас

Отг. Цеца Златкова

Срок: 30.10. 2016 год.
Отбелязване Деня на народните будители. Посещение на Драгалевски манастир и Боянска църква на тема: „Пътуване в миналото“.

Срок: 28. 10. 2016 год.

Отг. Преподавателите по история и цивилизация и БЕЛ
Дискусия на тема „Здравословно хранене”

Отг. Нели Петкова

Срок: 11. 11. 2016 г.
Отбелязване Деня на християнското семейство - конкурс за рисунка в начален етап и есе в прогимназиален етап на тема “Моето семейство и аз“ и беседи в часа на класа „Кого включвам в моето семейство“.

Отг. Кл. ръководители и педагогически съветник

Срок: 23. 11. 2016 год.
„Първи декември – ден за борба против СПИН” – дискусии, филми и беседи.

Срок: 01.12.2016 г.

Отг. Ивон Доманова
Организиране и провеждане на традиционния Коледен базар

Срок: м.12. 2016 г.

Отг. всички учители
Коледа по света - презентация и викторина.

Срок: м.12. 2016 г.

Отг. Ивон Доманова
Коледен турнир по ШАХ.

Срок: 12.2016 г.

Отг: Кама Ганева – начален етап

Цеца Златкова – прогимназиален етап


„Направи добро за Рождество“- ателие за изготвяне на коледни играчки и рисунки с благотворителна цел за деца в неравностойно социално положение.

Срок:19. 12. 2016 г.

Отг. преподавателите по БЕЛ и ИИ и кл. ръководители
Коледни тържества

Отг. Директор, зам. директор, класни ръководители

Срок: 12. 2016 г.
2017г.
Училищно математическо състезание – 2-7 клас

Срок 20. 01. 2017 г.

Отг. Ангелина Колева
Изложба „Зимна приказка” 1-7 клас

Срок 27.01.2017 г.

Отг. преподавателите по ИИ
Интердисциплинарно състезание за спелуване на английски думи и буквуване на българския им превод. “Spell Well”.

Срок 02.2017 г.

Отг. М. Даракчиева
Отбелязване на 14 Февруари „Денят на влюбените и приятелството”

Срок 13.02.2017 г.

Отг. Ивон Доманова
Обесването на Васил Левски – конкурс за есе „Да бъдеш

последовател на Апостола”

Отг. Преподаватели по БЕЛ 3-7 клас

Срок: 19. 02. 2017 г.


Патронен празник на училището – 23. 02. 2017 г.

Отг. Комисия по художествено-творчески въпроси

Срок: 23. 02. 2017 г.
Конкурс „Празниците и обичаите на българите” – 7 клас

Срок: 28. 02. 2017 г.

Отг. Преподавател по БЕЛ, Н. Петкова
Работна среща между учители, родители и психолози за дискутиране

на проблеми свързани с установени поведенчески проблеми при отделни ученици.

Отг. Директор, Педагог.съветник, УКЗБСППМН

Срок: 27. 04. 2017 г.


Изработване на мартеници и подаръци за празника на мама

Отг. Комисия по художествено - творчески въпроси

Срок: 01.03.2017 г.
Трети март – Ден на Освобождението на България „По стъпките на нашите освободители ” - създаване на стихотворение, картина, текст.

Отг. Преподавателите по История и БЕЛ 5-7 клас

Срок: 02. 03. 2017 г.
Математическо състезание „Стани богат – със знания ” 1-4 клас

Отг. Класните ръководители

Срок: 10.03.2017 г.
Карнавал – „Моят любим приказен герой”

Отг. Класните ръководители 1-4 клас

Срок:17.03.2017 г.
Посрещане на първа пролет – пролетен бал

Отг. Комисия по художествено - творчески въпроси

Срок: 03. 2017 г.
Празник на буквите – първи клас

Отг. Класен ръководител І клас

Срок: 03. 2017 г.
Великден – тържество

Отг. класни ръководители

Срок: април 2017 г.
Викторина „Красивата природа – позната и непозната”

Отг. Недялка Петкова

Срок: 04. 2017 г.
Посещение на детските градини от децата от начален етап, за седмицата на книгата

Отг. Учители начален етап.

Срок: 04. 2017 г.
Дискусия на тема „Глобалното затопляне и рециклиране на отпадъци”

Отг. Недялка Петкова

Срок: 20. 04. 2017 г.
Училищен спортен празник – „Спортно колоездене” 4-7 клас

Отг. Ц. Златкова

Срок: 04. 2017 г.
Състезание по писане „Аз пиша правилно” 2-3 клас

Отг. Учители ПИГ нач.етап

Срок: 04. 2017 г.
Семинар – „Езикови грешки в речта на учениците. Среща на преподавателите 3 - 4 клас”

Отг. Преподавател по БЕЛ

Срок: 04. 2017 г.
Седмица на отворените врати за родителите на учениците от четвърти клас с преподавателите от прогимназиален етап с цел запознаване с учебните направления, които предлага 100 ОУ “Найден Геров” на бъдещите петокласници.

Отг. Зам. директор

Срок: май 2017 г.
Дни на отворените врати за бъдещите първокласници

Отг. Кл. ръководител ПК, кл. ръководител І клас;

Срок: 05. 2017 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – литературно музикална програма, посветена на 24.05

Отг. Комисия по художествено-творчески въпроси

Срок: 23. 05. 2017 г.
Футболен турнир 5-6 клас

Отг. Ц. Златкова

Срок: 05. 2017г.
Тържества за приключване на учебната година – начален етап

Отг. Кл.ръководители

Срок: 31. 05. 2017 г.

Първи юни – международен ден за защита на детето – „История на рисунката” – мултимедиен проект 5-6 клас

Отг. Р. Рачева

Срок: 01. 06. 2017 г.


Родителска среща с родителите на децата за подготвителен клас и първи клас за учебната 2016/ 2017 г.

Отг. Директор

Срок: до април 2017г.
Закриване на учебната година

Отг. Директор

Срок: 15. 06. 2017 г.


 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ

Провеждане на олимпиади по всички предмети съгласно график на 100 ОУ „Н. Геров” и РУО на МОН – училищен и общински кръг

 1. ПОСЕЩЕНИЕ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ

Театрална постановка, свързана с коледните и новогодишни празници-

Отг. Класните ръководители

Срок: 12. 2016 г.


Театрална постановка, свързана с Деня на славянската писменост.

Отг. Класните ръководители

Срок: 05. 2017 г.


 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

1. Конкурси и състезания от хуманитарния цикъл:


- Национално състезание по БЕЛ – V – VІІ клас

отг. Преподавател по БЕЛ

срок: февруари – април 2017 г.
- Състезания, организирани от СБНУ

Отг. Учители от начален етап,

Срок: февруари - април 2017 г.

2. Конкурси и състезания от природо-математическия цикъл:

- Коледно математическо състезание

Отг. Учители от начален етап, преподаватели по математика V–VІІ кл.

Срок: декември 2016 г.


 • Национално математическо състезание

Отг. Преподаватели по математика

Срок: февруари - март 2017 г.
 • Великденско математическо състезание

Отг. Учители от начален етап, преподаватели по математика V–VІІ клас

Срок: април 2017 г.


- “Знам и мога”

Отг. Учители от начален етап,

Срок: февруари - март 2017 г.


 • Състезания, организирани от СБНУ

Отг. Учители от начален етап,

Срок: февруари - април 2017 г.
 • Конкурс за компютърни графики и рисунки

Отг. Н. Нейчева

Срок: март 2017 г.РАЗДЕЛ ІV
МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ И КОМИСИ В ПОМОЩ НА ПЕДАГОГИЧЕСКЯ СЪВЕТ НА 100 ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 1. МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ

1.Методическо обединение на учителите в начален етап

Председател: Ирина Евлогиева

Членове: Преподаватели начален етап; Кама Ганева


2. Методическо обединение на преподавателите от природо математическите дисциплини-V-VII клас

Председател: Ненка Нейчева

Членове:Преподаватели по:

- математика

- човекът и природата

- биология и здравно образование

- физика и астрономия

- химия и опазване на околната среда


3. Методическо обединение на преподавателите от хуманитарните дисциплини-V-VII клас

Председател: Мариана Даракчиева

Членове: преподаватели по:

- английски език

- история и цивилизация

- география и икономика


4. Методическо обединение на преподавателите от приложно-естетически цикъл-V-VII клас

Председател: Цеца Златкова

Членове: преподавателите по:

- физкултура и спорт

- изобразително изкуство

- домашна техника и икономика,технологии

- музика

II. КОМИСИИ

1. Комисия за изготвяне на училищни документи за планиране на учебна и извънкласна дейност и графици и разписания за нейното изпълнение

Председател: Румяна Темелкова - директор

Членове : Илия Гривек - зам. дир. по УД

Ненка Нейчева

Ирина Евлогиева

2. Комисия по изработването, правилното водене и съхраняване на училищна документация

Председател: Румяна Темелкова – директор

Членове: Илия Гривек - зам. дир. по УД

Пенка Тодорова

Недялка Петкова
- книга за лекторски часове

Илия Гривек - зам. дир. по УД


- книга за протоколите от заседанията на Педагогическия съвет за учебната 2016/2017 г.

Пенка Тодорова –протоколчик


3. Комисия по етика

Председател: Илия Гривек - зам. дир. по УД

Членове: Силви Денизова

Кама Ганева

Мая Аргирова

Величка Христова

4. Комисия за трудовите спорове

Председател: Илия Гривек - зам. дир. по УД

Членове: Ангелина Колева

Ивон Доманова

Димитринка Симова

Йорданка Атанасова


5. Комисия по дарения

Председател: Илия Гривек - зам. дир. по УД

Членове: Мая Аргирова

Пенка Тодорова

Силви Денизова
6. Комисия по художествено-творческите въпроси

Председател: Димитринка Симова

Членове: преподавателите по:

- музика


- изобразително изкуство

- Кама Ганева


7. Комисия по охрана и безопасност на труда на учителите и учениците

Председател: Илия Гривек - зам. дир. по УД

Членове: фелдшер

Йорданка Атанасова

Недялка Петкова

Преподаватели по:

- домашна техника и икономика, технологии

- по информатика

- физкултура и спорт
8. Комисия по противопожарна охрана, природни бедствия и аварии

Председател: Илия Гривек - зам. дир. по УД

Членове: фелдшер

Недялка Петкова

Цеца Златкова

Пенка Тодорова

Вили Христова
9. Комисия по безопасност на движението

Председател: Цеца Златкова

Членове: Пенка Тодорва

Анелия Боева

10. Комисия по превенция на противообществените прояви на учениците на 100 ОУ „Н. Геров”

Председател: Румяна Темелкова - директор

Членове: Ивон Доманова

Ирина ЕвлогиеваКама Ганева

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница