Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд формуляр застраница1/3
Дата29.08.2016
Размер0.54 Mb.
  1   2   3
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД
ФОРМУЛЯР

за

концепция на предложение за финансиране на проект

и, ако е необходимо, за финансиране на дейности за подготовка на проект
Име на проекта на български език (добрите заглавния на проектите указват общата цел, местонахождението, включително индикация дали е в градска или селска зона, типът екосистема, енергийния източник и т.н., както и основната дейност на проекта): „Устойчиво органично земеделие-алтернатива за трайно безработните”

Име на проекта на английски език:

Sustainable organic farming- alternative to unemployment”Кандидатстваща организация на български език: Сдружение „Карнобатска асоциация на производителите на еко продукти - КОСА”

Кандидатстваща организация на английски език: ”Karnobat Organic Cultivators Association” - KOCA

Партньори по проекта: Бизнес център - гр.Каолиново; Общинска администрация - гр.Каолиново; Министерство на земеделието и горите; „ИРА-ЕКО” ООД; „ИРА-999”ООД; Сдружение „Агенция за регионално развитие – Велинград/ Център за бизнес и информация”
Продължителност на проекта: две години
Индикативен общ бюджет на проекта, лева: 160000 лвИндикативна сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет:76000 лв – 47% от общия бюджет.
В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на предложението:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


  1. Предлагаща НПО (име, данни и лице за контакт, каква е ролята на организацията за реализацията на проекта) :

Сдружение „Карнобатска асоциация на производителите на еко-продукти - КОСА”; Ф.Д.Nо 854/2001;

адрес за кореспонденция: гр.София; 1505, бул.Мадрид 17;

тел. 02/9437015; koca@ira-eko.com;

Лице за контакт: Мирослава Каменова; GSM: +359 888 775230

„КАРНОБАТСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКО-ПРОДУКТИ – „КОСА” чрез предлагания проект ще допринесе за опазване на биоразнообразието на влажните зони в делтата на река Дунав. Целта ни е да се достигне до устойчиво управление на земите, чрез мобилизиране на местните общности. Усилията ни са насочени към предотвратяване деградацията на почвата, опустиняване и деградация на горите, опустиняване и обезлесяване, ограничаване разпространението на устойчиви органични замърсители и запазването на биоразнообразието чрез създаване на нови масиви от диворастящи лечебни растения, чрез дейности на местните общности.

Изпълнението на този проект ще развива биологичното земеделие в областта на лечебните растения, с цел възстановяване на биоразнообразието, както на видово ниво, така и на ниво местообитания. В проекта се предвижда отглеждането на нови четири вида лечебни растения: Лечебна ружа (Althaea Officinalis), Валериана (Valeriana Officinalis), Седефче (Ruta Graveolens) -включени в червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) и Пирински чай (Sideritis Scardica) - представител на ендемичните видове и редки сортове. Тези култури се срещат и диворастящи, но са застрашени от изчезване. Култивирани и отглеждани чрез биологичното земеделие, ще допринесем за развитието на биоразнообразието.

Почвено-климатичната характеристика на Шуменска област създава възможност за отглеждането на лечебните растения и развитието на биологичното земеделие.

Чрез проекта, освен че ще до принесем за биоразнообразието, ще създадем и изградим биологично земеделие с цел създаване на възможности и предпоставки за устойчива заетост и генериране на доходи в района. Общността, с която ще работим, е изградена от социално – уязвими хора в неравностойно положение, които са загубили позициите си на пазара на труда. В резултат на преструктурирането на икономиката, населението е силно засегнато и в следствие на тези процеси е довело до обедняване и затруднен достъп до социалните услуги, кредитния пазар и до безвъзмездното финансиране.

Сдружението разполага с необходимата материална база, земи, работници и качествени специалисти в областта на органичното земеделие за изграждане на капацитет, за създаване и развитие на местната общност.

За осъществяване на дейностите по проекта асоциация „КОСА” ще използва офиса в с. Тодор Икономово, който разполага с компютър и богата библиотека с пълен архив от материали, брошури относно практиките за прилагане на биологично земеделие. За реализирането на проекта наличното оборудване се оказва недостатъчно. Появява се необходимост от наемане или закупуване на земделски площи, наемане или закупуване на изоставени сгради, които да се преобразуват в производствено-стопански сгради с предназначение за събиране, сушене, почистване и преработка на отглежданите култури.

2.Партньори по проекта (имена, данни и лица за контакти, каква е ролята на всеки партньор за реализацията на проекта. Ако се кандидатства за финансиране на дейности за подготовка на проект може да се изброят сегашните или очакваните партньори по проекта) :

Бизнес център - гр.Каолиново; Общинска администрация - гр.Каолиново; Министерство на земеделието и горите; „ИРА-ЕКО” ООД; „ИРА-999”ООД; Сдружение „Агенция за регионално развитие – Велинград/ Център за бизнес и информация”

3. Сътрудничество с други проекти/предложения за финансиране по ГЕФ ПМП


  • Планиране на местното икономическо развитие по АУПТ – действащ; № 314015080517/23.12.2005

  • Планиране на местното икономическо развитие по АУПТ / втори цикъл/ - чака одобрение към момента.

  • Проект № 422/31.08.2004 по СИФ към МТСП – чака одобрение към момента.

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОГРАМАТА


  1. Местоположение (ако е известно): Североизточна България – област Шуменска.
  1. Обща цел (моля формулирайте само една цел, чието постигане ще се измери с индикатори за въздействие – виж по-долу):

Увеличаване на устойчиво управляваните територии със значимо биоразнообразие и създаване на устойчив поминък в Североизточна България чрез органично земеделие.


3. Конкретни цели (моля избройте между 1 и 3 конкретни цели. Тези цели трябва да са специфични, измерими, постижими в рамките на проекта, реалистични и обвързани с времето.) :
1) Осигуряване на устойчива околна среда

Една от основните насоките на проекта е осигуряването на устойчива околна среда чрез биологично земеделие. С този проект ще прилагаме устойчиво земеделие, което използва природните ресурси без да ги нарушава или създава рискове за почвите, водите и въздуха. С отглеждането на лечебните растения и създаването на биологични и биодинамични ферми ще допринесем за биоразнообразието и облагодетелстване на местните общности. Чрез биологичното земеделие ограничаваме разпространението на устойчиви органични замърсители (хербициди и пестициди) и насърчаваме устойчивостта на агроекосистемата, биоразнообразието и почвената биологична дейност. Проектът има за цел изграждане на местен капацитет за спиране на деградацията на земите и установяване на практики за устойчиво управление на земите, така че да се допринесе за подобряване на състоянието, интегритета и функциите на екосистемите и нематериалните блага, които предоставят за създаването на устойчив поминък в България.


2) Намаляване на безработицата

Равнището на безработица в района е далеч над средното за страната (53,47% средногодишно). Анализирайки показателите от предходната година и отчитайки нестабилната икономика за общината, може да се направи извода, че тази негативна тенденция ще се запази. Продължително безработните лица над една година са 3367 души или 70.1% от всички регистрирани. Преобладаващата част от продължително безработните лица над една година са без специалност и с основно и по-ниско образование, т.е. без професионална подготовка и квалификация. Поради ниската квалификация и образователна структура на населението и за в бъдеще си остава основна задача за района развитие на селското стопанство, изучаване на добрите Европейски практики и тяхното прилагане в района.

Основен приоритет на проекта в тази област е да се разшири поставеното начало на изграждане на биологични и биодинамични ферми и стопанства с отглеждането на новите видове лечбни растения по правилата на биологичното земеделие.

Така ще допринесем за създаване на заетост и генериране на доходи от обработката на земята с тези лечебни култури, които да заменят намаляването на производството на тютюн за района.

3)Насърчаване на равнопоставеността между половете.

Елиминиране на различията в доходите на жените и мъжете и овластяване на жените. Усилията на проекта са насочени към насърчаване на млади жени (до 29г.) към зетост на местно равнище и реинтеграцията им в групите с неравностойно положение чрез подобрен достъп и заетост. Целта е заетост на жени – 60%, а на мъже – 40%.


4) Намаляване на бедността

Представителите на общността са хора обезкуражени, т.е. високо рискови дългосрочно безработни, престанали да се регистрират в бюрата по труда, безработни млади хора с ниско образование и без квалификация. Това са малцинственни групи, хора поставени в неравностойно положение, живеещи в райони с местни администрации с оскъден ресурс т.е. бедни хора. Всички те работят временно на надница, ако има такава работа. Доходите им са около социалния минимум за страната.

Липсата на производственна активност в съществуващите предприятия се отразява неблагоприятно върху основните макроикономически показатели. Основната заетост от населението е в миннодобивната промишленност, млекопреработвателната, хлебопроизводството и селскостопанските дейности. Жилищните условия са под всякакъв праг на бедност, неподходящи и мизерни.

С предлагания проект Асоциацията предоставя възможност за генериране на доходи на слабо мотивирани и рискови групи безработни.


4.ГЕФ сфера (моля изберете една или повече и приоритизирайте, като изберете съответния брой звездички)
****Биоразнообразие
Най-значимата заплаха за биологичното разнообразие на влажните зони в делтата на река Дунав /Североизточна България/ е унищожаването на земните и водни местообитания. Свръх-експлоатацията на стопански значими видове (дървесни видове, гъби, медицински растения, охльови) се отразява негативно върху състоянието на много екосистеми, местообитания и видове. Значима заплаха за биоразнообразието в Североизточна България е изсичането на стари гори за стопански нужди. Намаляването на горите заради икономически интереси води до невъзвратими загуби на местообитания и разрушаване на екосистеми. Стотици растения и животни в страната са заплашени от изчезване на местно ниво. Общото замърсяване на околната среда също представлява заплаха за биологичното разнообразие. С нашия проект целим култивиране и отглеждане на новите видове лечебни растения: Лечебна ружа (Althaea Officinalis), Валериана (Valeriana Officinalis), Седефче (Ruta Graveolens) -включени в червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) и Пирински чай (Sideritis Scardica) - представител на ендемичните видове и редки сортове. Същите лечебни растения се срещат и диворастящи и са застрашени от изчезване. С тези растения отглеждани по биологичен начин, ще допринесем за запазване на биоразнообразието в Североизточна България.
*****Изменение на климата
*****Деградация на почвите
Засушаването и ерозията на почвите имат нарастваща тенденция. Всички обработваеми земи с наклон са засегнати от водна ерозия, което води за ежегодна згуба на почва. Вкиселяването на почвите, причинено от прекомерно използване на азотни торове, засяга голяма част от обработваемите земи във Шуменска област. Това води до загуба на обработваема земя, загуба на продуктивност, невъзможност за възстановяване на плодородни земи и съответно загуба на поминък за някои групи и общности. Други причини за деградация на земите са вече обезлесените територии, неподходящо управление на горите и водите, монокултурното земеделие, опустиняване на земите и неустойчиви земеделски практики, замърсяване и урбанизация. Чрез биологичното земеделие ще постигнем устойчиво управление на земите, с което да допринесем освен за биоразнообразието и за спиране на деградацията на земите, подобряване на състоянието, интегритета и функциите на екосистемите.
*****Международни води
*****Устойчиви органични замърсители
Отглеждането на петте вида лечебни растения чрез биологичено земеделие, допринася за минимизиране на употребата на пестициди, отговорно управление на изкуствени торове и оборски тор, с което се предотвратява замърсяването на почвите. С проекта ще се отчитат проблемите на деградация на земите и ще се търси прилагането на агро-екологични мерки и преход към устойчиви земеделски практики, основани на знанието.
5.Принос към Тематични области от Националната стратегия (може да няма принос към нито една, към една или повече)
Екотуризъм
Устойчиво земеделие

Сдружение „КОСА” следва набелязаните цели касаещи биологичното земеделие и устойчиви практики в Национален план за развитие на биологичното земеделие, План за развитие на община Каолиново за периода 2007-2013г. и План за развитие на селските райони. Мисията на Асоциацията е да създава и всяка година да разширява хектари устойчиво управлявани земи с различни биологични продукти. Това ще се постигне чрез засаждането на нови видове лечебни растения : Лечебна ружа (Althaea Officinalis), Валериана (Valeriana Officinalis), Седефче (Ruta Graveolens) -включени в червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) и Пирински чай (Sideritis Scardica) - представител на ендемичните видове и редки сортове, с които ще допринесем за биоразнообразието. Лечебните растения ще се отглеждат по основните правила на биологичното земеделие. Сертифицирането на новите площи и контролът за спазване на правилата на биологичното земеделие ще бъде извършван от СКАЛ- Интернешънъл /Холандия/.


Местно развитиe
Проектът „Устойчиво органично земеделие-алтернатива за трайно безработните” има големи възможности за повтаряемост и разширяване на резултатите от него. Постигане на мултипликация чрез увеличаване на броя на бенефециентите не само в района на посочените селища, а и всички заинтересовани лица в Североизточна България. Местното развитие ще се изрази и в увеличаване на площите за създаване на самостоятелни биоферми. След приключване на изпълнението на проекта, бенефициентите ще продължат своята дейност, защото технологиите за отглеждане на новите видове лечебни растения са лесно усвоими и могат сами да ги реализират през следващите години. След приключване на проекта ще имаме много последователи, тъй като хората от местната общност искат да бъдат полезни на себе си и да получават доход от реализация на продукцията.
Устойчиви продукти
6.ГЕФ Оперативни програми и ПМП стратегически приоритети (в случай, че проектът не попада в нито една от тематичните области от Националната стратегия, моля изберете от приложения документ „Глобална стратегическа рамка” и изредете онези, към които допринася проекта)

Проектът попада в следните тематични области от Националната стратегия:

1) Развитие на устойчиво земеделие с глобално значимо биоразнообразие и приоритетни екосистеми

2) Опазване на околната среда в процесите на местно развитие и устройство на територията.

За проекта приоритизацията е следната:

Приоритет 1: Отглеждане на Лечебна ружа (Althaea Officinalis), Валериана (Valeriana Officinalis), Седефче (Ruta Graveolens) - включени в червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN)

Приоритет 2: Отглеждане на Пирински чай (Sideritis Scardica) - представител на ендемичните видове и редки сортове.

Приоритет 3: Включване в работа на по-бедни слоеве от обществото, млади и стари и без професия дългосрочно безработни малцинствени групи.
7.Въздействие и индикатори за въздействие (Моля изберете въздействията и индикаторите за въздействия, към които проектът директно допринася. Останалите изтрийте. По отношение на индикаторите трябва да има поне един от Група І и поне един от Групите ІІ и ІІІ. За всеки избран индикатор дайте кратка аргументация за приноса на проекта към него и конкретно количествено измерение на очаквания принос! В случай, че проектът не попада в нито една от тематичните области от Националната стратегия, моля изберете от приложения документ „Глобални индикатори”. Проект, който попада в тематичните области от Националната стратегия може да допринася за повече индикатори, които не са изредени по-долу и са част от „Глобалните индикатори”. Избройте и тях.)

Група І
1.Увеличаване на устойчиво управляваните земи
Хектари устойчиво управлявани земи
Устойчиво органично земеделие-алтернатива за трайно безработните” е важно за района и асоциация „КОСА” ще развие проекта в правилната насока, защото има необходимия опит: в резултат от дейността на Асоциацията към 2005г. са създадени нови насаждения – 100дка-резене, 60дка-лавандула, 20дка-салвия, които се отглеждат по правилата на органичното земеделие; през 2006г. по проект на програма АУПТ „КОСА” създава в Каолиновска община – 10дка-мента, 10дка-маточина, като площите са сертифицирани и културите се отглеждат по правилата на биологичното земеделие. Използваните площи са на наши бенефициенти, които са обучавани и консултирани от Асоциацията.

С проекта, който предлагаме на ГЕФ, предвиждаме да приобщим към биологичното земеделие 5 хектара ерозирали, необработваеми, застрашени от опустиняване земи, които да бъдат сертифицирани за отглеждане на новите видове култури - лечебни растения. Така чрез биологичното земеделие ще увеличим площите на устойчиво управляваните земи и ще допринесем за запазване на биоразнообразието.

Проектът има за цел също така и да въведе фермерите в процесите на обучение и прилагане на устойчиви практики при отглеждането на лечебните растения, които допринасят за поддържането на почвеното плодородие и намаляване на вредните компонентите на околната среда. Биологичното земеделие се разглежда като най-напредналата технология и като най-добрите методи за ротация на културите и абсолютна забрана за използване на химикали. Биологичното земеделие също така изисква хуманно отношение към животните, което би могло добре да се комбинира с екстензивно животновъдство, за да се избегне деградация на земите и полуестествените пасища.

Ще се съобразяваме с прилагането на Правилата за добра земеделска практика за намаляване на замърсяването на водите с нитрати от земеделието и ще води до избягване на опожаряването на странищата, с което бихме могли да допринесеме за намаляването на емисиите на диоксини и фурани в атмосферата.

За в бъдеще чрез проекта предвиждаме създаване и развитие на малко предприятие за почистване, прерботка и пакетиране на продуктите за вътрешния пазар, чрез използване на модерни технологии за енергийна ефективност и ВЕИ.
Група ІІ


  1. Увеличение на приходите на хората , ангажирани в ПМП проекти


Брой облагодетелствани домакинства
Предвиждаме чрез проекта „Устойчиво органично земеделие-алтернатива за трайно безработните” да ангажираме минимум 20 семейства от селата в Каолиновска община. Мястото на реализацията на проекта са всички заинтересовани бенефициенти от Шуменска област.

Предвиждаме да приобщиме по-млади семейства, защото те имат по-голяма нужда от мотивация за работа в своето селище, район и държава. Анализите показват, че младежката безработица е сериозен за общината, тъй като процента на безработните лица до 29 години е голям. Младите хора са без образование и специалност, а търсенето на неквалифициран труд е малко. Трудовата реализация се затруднява и от нежеланието на работодателите да наемат хора без трудов опит и да инвестират в обучението им.


Брой облагодетелствани хора
Предвижадме към 20 домакинства, които в този района са със средно по 3-4 членове да се присъединят и други членове - роднини. Броя на облагодетелстваните хора от проекта се предвижда да са от 60 до 100 души.
Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора

Поради голямата безработица много хора от населението получават социални помощи. И чрез проекта „Устойчиво органично земеделие-алтернатива за трайно безработните” трайно безработните ще бъдат насърчени и стимулирани за получаване на доходи от отглеждането и реализирането на продукцията без да имат нужда от „Социални грижи”. Очакваните постъпления ще са средно между 300 и 400 кг от декар или около 1000лв от декар за всички отглеждани култури в зависимост от добива и качество на продукцията.Реализацията на стоката ще бъде предварително обвързана с договор за изкупуване от фирма „ИРА-ЕКО” ООД- София. Фирмата има неограничен външен пазар.


Група ІІІ

1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти

Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени
„КОСА” работи в тясно сътрудничество с всички НПО и ОО със сродна дейност, с които е установила контакт не само в района, а и из цялата страна. Все още е много слаба връзката между НПО и възможностите за сътрудничество по между им, тъй като всяка е създадена по инициатива на някоя финансираща организация. Пречка е и неяснотата във финансирането за бъдещи периоди. За да се създаде и изгради нещо трайно, е необходимо по-дългосрочно финансиране за ясно определени стратегически цели и отчитане на посочените резултати.

Можем да кажем, че бизнес общността в района, с която работи нашата НПО е все още слаба и трудно възприема ползите от партньорството с нас. Обществото като цяло все още се бори да стане жизнено гражданско общество и поради това още не е готово да поддържа НПО в района. Въпреки това тенденцията на утвърждаване на „КОСА” е възходяща. Укрепваме връзките с всички НПО, ОО и Бизнес центрове на JOBS изградени в района и в страната работещи в областта на биологичното земеделие. Асоциацията има трайни връзки и сътрудничество с Бизнес центровете в гр. Дулово, гр. Исперих, гр. Велинград и всички останали бизнес центрове създадени по прокта JOBS. Основният купувач на билките по проекта JOBS за всички бенефициенти е „ИРА- 999” ООД, наш основен партньор. Популярността на асоциация „КОСА” все повече нараства и много от местната общност ни търсят за съдействие, обучение и насоки за развитие на собствен бизнес.

Управата на община Каолиново и представителна част от нейните жителите изразиха подкрепа си за създаване на местна общност за прилагане на добрите съвременни земеделски практики, създаване на биологични ферми и преминаването им в биодинамични ферми съответстващи на моделите създадени в западните европейски страни.

Неправителствената орагнизация, Карнобатска Асоциация на производителите на еко- продукти- „КОСА”, която изпълнява проекта „Устойчиво органично земеделие - алтернатива на трайно безработните” - притежава необходимия опит, знания и умения и ще допринесе за успешното финализиране на дейностите по проекта. Сдружението има дългогодишен опит в производство на органични многогодишни култури, което е описано подробно в частта: ”Кратко описание за опита на кандидата”.


ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница