Програма за развитие на селските райони 2007-2013 европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райониДата24.07.2016
Размер205.7 Kb.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО»

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ ПО МЯРКА 311”РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО

Оценката и изборът на проектни предложения за подпомагане по мярка 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Елхово се извършва в съответствие с критериите и процедурите, разписани в Стратегията за местно развитие и Процедурния наръчник за нейното изпълнение. Изборът на проектни предложения за финансиране по Стратегията за местно развитие на МИГ-Елхово се извършва от Комисия за избор на проекти, сформирана съгласно изискванията на чл.24 от Наредба № 23 от 18.12.2009 година на Министерство на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка “Управление на Местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за Местните инициативни групи, прилагащи Стратегии за местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013.І. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
1. Членове на комисия за избор на проекти към МИГ-Елхово са членовете на управителния орган на МИГ и външни експерти, определени от управителния орган на МИГ, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност;

2. Комисията са избор на проекти се назначава със заповед на Председателя на УС, издадена на основание решението на УС, взето в съответствие с правомощията му дадени от Общото събрание в Устава на МИГ-Елхово. В заповедта се посочва:

а) поименният състав на всички участници в комисията, като: председател, секретар, членове, резервни членове и външни експерти;

б) правото на глас на всеки участник в работата на комисията;

в) възнаграждения на участниците в комисията;

г) задачи и срокове за изпълнение;

3. В състава по т.2 на комисията за избор на проекти делът на представителите на община Елхово, централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници не може да превишава 49 процента.

4. Външните експерти - членове на комисията, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. За целта УС на МИГ чрез процедура на открит подбор формира списък на подходящи експерти според техния опит, квалификация и сфера на експертиза.

5. Съставът на комисията за избор на проекти, задачите и сроковете за изпълнение се определят при спазване на изискванията на Наредба 23 от 18.12.2009 г, Устава на МИГ-Елхово и настоящата процедура при съобразяване с процедурите за извършване на проверка за административно съответствие и допустимост на проектите за осъществяване на техническата и експертна оценка и класиране на проектите.

6. Председателят и секретарят на комисията са без право на глас.

7. Членовете имат право на глас. Те са нечетен брой, като не са по-малко от трима.

8.Участник в комисията за избор на проекти не може да бъде лице, което:

а) се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

б) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

в) е свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чието

заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия- до четвърта степен включително, и роднини по сватовство- до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

г) е съдружник или участва в управлението на дружество на кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или на друг член на комисията;

д) участва в управлението на дружество, в управлението на което участва и кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или в управлението на което участва и друг член на комисията;

е) притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството на кандидат за подпомагане;

ж) е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;

з) е търговски представител на кандидат за подпомагане или обратното;

и) е получило дарение от кандидат за подпомагане;

й) е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия;

к) е включено като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, разглеждан от съответната комисия.

9. Участниците в комисията за избор на проекти подписват декларация за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси преди започване на работата на комисията

10. При възникване на обстоятелства, свързани с конфликт на интереси в хода на провеждане на процедурата по оценяване, участниците в комисията незабавно декларират това обстоятелство пред председателя на УС на МИГ.

11. В случаите на деклариран или установен конфликт на интереси:

а) участници в комисията, установили по отношение на себе си конфликт на интереси подават писмо до Председателя на УС на МИГ-Елхово за самоотвод;б) участниците в комисията се отстраняват от състава й със Заповед на Председателя на УС.

12. Комисията взима решение за заместване с друг член при възникване на обстоятелства, свързани с конфликт на интереси и при спазване на съответната процедура. Всяка промяна в състава на участниците в комисията, независимо от основанието се извършва със заповед на Председателя на УС на МИГ - Елхово, която се прилага към оценителния доклад и се отразява в него.

13. В случай на трайна невъзможност за изпълнение на задълженията на участник в комисията за избор на проекти, той се замества от резервен член. В този случай процедурата по избора продължава от етапа, на който се намира, след издаването на заповедта по т.2

14. В случай на нарушаване на задълженията по т.10 от страна на участник в комисията, той се замества от резервен член. В този случай процедурата по избора на проекти започва отначало, след издаване на заповедта по т.2

15. Участниците в комисията за избор на проекти имат право на възнаграждение за участие в заседанията на комисията. Разходите за това се покриват от бюджета по мярка 431-1 за съответната година на изпълнение на СМР.

ІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ


 1. Заседанията на комисията за избор на проекти се провеждат в съответствие със сроковете и задачите в заповедта по т.І.2

 2. Логистичната подкрепа на заседанията на комисията за избор на проекти се осъществява от Звеното за администриране на проекти към СМР на МИГ-Елхово;

 3. Всички членове на оценителната комисия се задължават да присъстват на предварителното и окончателното заседания на комисията, включително и на всяко друго заседание, на което се взима решение

 4. Всички участници в комисията се уведомяват писмено от нейния председател за деня, часа и предмета на съответните заседания поне 7 работни дни преди датата на провеждане на заседанията. Уведомяването, с потвърждения за това технически се обезпечава чрез Звеното за администриране на проекти по СМР.

 5. Всички участници в комисията за избор на проекти с право на глас имат един глас.

 6. Всички решения на комисията за избор на проекти се взимат с обикновено мнозинство на повече от половината от членовете. Член на комисията, който е против взетото решение, подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

 7. Имената и функциите на всички лица, участващи в процеса на оценка трябва да бъдат записани в оценителния доклад.

 8. В заседанията на комисията за избор на проекти имат право да участват единствено лицата, определени в заповедта на Председателя на УС на МИГ-Елхово по т.ІІ.2

 9. Участниците в комисията за избор на проекти нямат право да оповестяват каквато и да било информация, свързана с анализирането, проучването, оценката или класирането на проектните предложения или на решенията за възлагане на договори преди подписването им.

 10. Участниците в работата на комисията нямат право да изнасят проектните предложения извън стаята, в която се провеждат заседанията на комисията, преди да е приключила нейната работа. Когато не се използват, те трябва да се съхраняват в заключена стая или шкаф, ключ от която (който) има единствено председателя на комисията за избор на проекти.

 11. Участниците в работата на комисията за избор на проекти могат да разглеждат проектните предложения само в стаята, в която се провеждат заседанията на комисията и се съхраняват самите проектни предложения и само в присъствието на поне още един участник на комисията, което се удостоверява с подписването на присъствен лист с дата и час;

 12. Председателят на комисията координира процеса на оценка на проектните предложения в съответствие с процедурите, предвидени в Процедурния наръчник за изпълнение на Стратегията за местно развитие и обезпечава неговото безпристрастно и прозрачно провеждане.

 13. Секретарят на комисията отговаря за изпълнението на всички технически и административни задачи, свързани с процедурите за оценка, като раздаване и събиране на декларациите за безпристрастност, поверителност и липса на конфликт на интереси; водене на протоколи от всички заседания на оценителната комисия и на съответните регистри и документи; отбелязване на присъствието на участниците в заседанията на комисията и изготвяне на оценителния доклад и неговите приложения

 14. Комисията за избор на проекти провежда предварително заседание, на което председателят има следните задължения:

а) прави общо представяне на целта, организацията и провеждането на процедурите за административно съответствие и за техническа и експертна оценка на проектните предложения по съответната покана за избор на проекти;

б) обяснява правилата, които участниците в комисията следва да спазват;

в) запознава всички участници с критериите за административно съответствие и критериите за оценка и съответните формуляри


 1. След провеждане на предварителното заседания в съответствие със сроковете в заповедта по т.ІІ.2 комисията провежда заседания за установяване на административното съответствие и допустимост на проектите и за техническа експертна оценка.

 2. Комисията провежда заключително заседание в сроковете, посочени в заповедта по т.ІІ.2, на което извършва крайното класиране на проекти по точки в съответствие с проведената процедура за оценка и представянето на всички свързани с това формуляри и други документи. На заключителното заседание се изготвя оценителен доклад, в който се посочват следните задължителни елементи:

а) дата, час и място на заседанията;

б) присъстващите на заседанията участници в комисията;

в) причините за замяна на участници в комисията (ако има такива);

г) причините за отсъствия от заседания на участниците в комисията;

д) списък с класираните проектни предложения, който следва да бъде изпратен в областното звено на разплащателната агенция по местоседалище на МИГ-Елхово;

е) списък с резервни проектни предложения;

ж) списък с декласирани проектни предложения и причините за това


 1. Към оценителния доклад за съответната процедура се прилагат:

а) копие от заповедта за назначаване на комисията и копия от заповедите за последващи промени (ако има такива);

б) декларациите за безпристрастност, поверителност и липса на конфликт на интереси;

в) писма за самоотводи на участници в комисията заради констатиран конфликт на интереси;

г) други документи, удостоверяващи констатиран конфликт на интереси, поради което е извършена замяна на участник в комисията;

д) документи удостоверяващи трайна невъзможност на участник в комисията да участва в нейната работа;

е) попълнени формуляри за административно съответствие, оценъчни таблици и други документи, свързани с процедурата за оценка

18. В срок до 3 работни дни след неговото изготвяне и подписване от всички участници в комисията за избор на проекти оценителния доклад по съответната покана за избор на проекти се внася за разглеждане в Управителния съвет на МИГ;

19. В срок до 15 работни дни Управителният съвет приема или отхвърля напълно или частично доклада, като взема под внимание и своите решения по постъпилите жалби от страна на кандидати, свързани с подадените от тях проектни приложения и констатациите на комисията за избор на проекти по тях.

20. В случай на пълно отхвърляне на оценителния доклад УС със свое решение определя нов състав на Комисията за избор на проекти и възлага на Председателя на УС да издаде нова заповед по т.ІІ.2.

21. В случая по т.20 съответните процедури, свързани с установяването на административното съответствие и допустимост и техническата експертна оценка се провеждат наново в сроковете и задачите, указани в заповедта по същата точка.ІІІ. ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Проверката за административно съответствие включва проверка за правилността на попълване на заявлението за кандидатстване, включително дали са дадени адекватни отговори на всички въпроси във формуляра за заявление, и проверка за подаването на всички необходими като приложение документи, като се проверява дали тяхното съдържание съответства на целта, за която те са приложени и обстоятелствата, които трябва да удостоверят. Проверката за административно съответствие и допустимост на проектите се извършва в срок до 30 работни дни от крайната дата на прием на заявленията.

Проверката се извършва посредством попълването за всеки проект на контролен лист с критериите за административно съответствие, посочени в таблица 1.Таблица 1
Критерии за проверка на административното съответствие на проектите по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие” на МИГ-Елхово


КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

РЕШЕНИЕ НА КИП

1.Заявлението за подпомагане е получено преди крайният срок , посочен в поканата за кандидатстване с проекти;

Да/Не

2. Заявлението за кандидатстване е получен в оригинал на хартиен носител, 1 брой копие на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител;

Да/Не

3. Използван е формулярът на Заявление за подпомагане, публикуван по съответната процедура за кандидатстване с проекти;

Да/Не

4.Заявлението за кандидатстване е попълнено на български език, подписано и подпечатано от кандидата;

Да/Не

5.Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация;

Да/Не

6. Приложени са всички изискуеми и приложими към съответния проект документи, съгласно Наредба № 30 от 11 август 2008 год. на МЗХ, описани и в насоките на МИГ-Елхово за кандидатстване по мярката;

Да/Не

7. В случай на представяни заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали са осигурени за преглед от експерта на МИГ, приемащ документите на кандидата и това обстоятелство е удостоверено с подписа на експерта и кандидата върху копието на представения документ;

Да/Не

8. Документи, прилагани на чужд език са придружени от заверен превод от лицензиран преводач, а за официални документи по ГПК се прилага условието за легализация или апостил.

Да/Не


Проекти, за които се установи, че не отговарят на административните критерии не се разглеждат на следващи етапи.


ІV. ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Проверката за допустимост на проектите включва проверка на правото на финансиране.

Задължителните критерии, подлежащи на оценка са посочени в таблица 2.Таблица 2

Критерии за проверка на допустимостта на проектите по мярка 311 „Разнообразяване към неземелски дейости” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Елхово


КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

РЕШЕНИЕ НА КИП

1. Проектът се подава от допустим кандидат по мярката;

Да/Не

2. Всички дейности по проекта са допустими дейности по мярката;

Да/Не

3. Размерът на исканата финансова помощ е съобразен с посочените ограничения по мярката;

Да/Не

4. Финансовите параметри на проекта съответстват на заложените по мярката ( минимален и максимален размер);

Да/Не

5. Срокът за изпълнение на проекта е в сроковете за прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ-Елхово.

Да/Не

Ако се установи, че проектът няма право на финансиране, той няма да бъде подложен на техническа експертна оценка.
V. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РАЗХОДИ, ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

Проверката за извършване на основателността на предложените разходи се извършва с оглед на тяхната допустимост, описана в Стратегията за местно развитие, Наредба № 30 от 11 август 2008 год. на МЗХ и Наредба № 23 на МЗХ от 18 декември 2009 г и цели да бъдат установени добавената стойност за исканите безвъзмездни средства; правото на финансиране и необходимостта от разходите.

Ако се установи, че определени елементи от разходите по проекта не подлежат на финансиране от публичния принос на СМР, те няма да се взимат под внимание при калкулирането на окончателния размер на безвъзмездната помощ. В този случай разходите, неподлежащи на финансиране, трябва да бъдат гарантирани с определен документ от страна на кандидата или трето лице, тъй като те са елемент за цялостното изпълнение на проекта.

Проверката за липсата на двойно финансиране и изкуствено създадени условия се извършва в рамките на проверката за административно съответствие и допустимост на проектите. Всички кандидати подписват Декларации за липса на двойно финансиране – по образец, съдържащ се в пакета документи за кандидатстване по мярката. Декларациите се подписват лично от кандидата за финансова помощ и са неотменна част от документите на проекта. Комисията за избор на проекти извършва проверка за двойно финансиране на базата на подадените декларации и публично достъпна официална информация от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), Разплащателна агенция, други донорски национални, европейски и международни програми. При необходимост и основателни съмнения за двойно финансиране Комисията за оценка може да извърши проверка на място.

Проверката за наличие на двойно финансиране се извършва и от страна на Управляващия орган на ПРСР по реда на чл.23, ал.3 т.3 на Наредба 23 от 18.12.2009 – само за одобрените проекти.

Проект, подпомаган по други европейски програми и други донори, както и по национални програми с публично финансиране, не може да бъде едновременно допустим и за финансова помощ по Стратегията за местно развитие за същите дейности.

При установяване на двойно финансиране в процеса на оценка на проекта на кандидата, същият се декласира.
При установяване от страна на Комисията за избор на проекти на наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност на инвестицията, планирана в представения проект, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на мярката, проектът на кандидата се декласира.
Изкуствено създадени условия” е всяко установено условие по смисъла на чл.5 т.3 от Регламент (ЕО№ № 1975 на Комисията от 7 декември 2006 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006).

"Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката.


VІ. ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Техническата експертна оценка е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с одобрените в Стратегията за местно развитие критерии за оценка на проектните предложения по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.

На техническа експертна оценка се подлагат само проекти, преминали през оценка за административно съответствие и допустимост, проверка за основателността на предложените разходи, липсата на двойно финансиране и изкуствено създадени условия.

Техническата експертна оценка на проектите се извършва в срок до 45 работни дни от приключване на оценката за административно съответствие и допустимост.На оценка подлежат задължително основните критерии за избор на проекти, посочени в Стратегията за местно развитие (таблица 3), както и следните аспекти на проекта:

а) Дали дейностите по проекта ще допринесат за постигането на общата стратегическа цел на Стратегията за местно развитие и специфичните цели;

б) Дали дейностите по проекта ще допринесат за постигането на поне една или повече от специфичните цели на Стратегията за местно развитие;

в) Налице ли са ясно измерими крайни резултати и подробно формулиране на ясни, постижими и проверими цели;

г) Разполага ли кандидатът с необходимия ресурс, гарантиращ собствения му принос в общия бюджет на проекта (ако такъв се изисква) или може да гарантира,че ресурса за съфинансиране ще бъде наличен към необходимия момент ;

д) Изграден ли е проектът върху ясни концепции, съответствие между силните страни на кандидата и нуждите на целевата група, между планираната дейност и разходите и приходите;

е) Осигурява ли проектът добавена стойност за отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за местно развитие;

ж) Устойчив ли е проектът;

з) Демонстрира ли проектът принципа на допълняемост;

и) Интегрира ли проектът аспекти, свързани с опазване на околната среда и равни възможности;

й) Отчетено ли е ясно, че развитието му няма да бъде възпрепятствано от обозрими външни условия;

к) До каква степен са ангажирани партньори в изпълнението на проекта;

л) Има ли проектът уникални или новаторски характеристики и специфичен принос за територията.

Оценката на тези аспекти е свързана и с оценката на качеството и реалистичността на предложения от кандидата бизнес план и рентабилността на инвестициите.

Таблица 3

Критерии за оценка на проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дйности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-ЕлховоКритерии

Тежест

(точки)

Макс. брой точки

1.

Проектът е представен от кандидат –новосъздадено микропредприятие и разкрива поне едно работно място

„Да” – 30 точки

30

2.

Проектът е представен от кандидат - жена и разкрива поне едно работно място

„Да” – 20 точки

20

3.

Проектът е представен от млад земеделски производител (до 40 г възраст) и разкрива поне едно работно място

„Да” – 20 точки

20

4

Проектът е насочен към развитие на интегриран селски и еко туризъм


„Да” – 10 точки

10

5.

Проектът, съдържа иновационни за територията предложения

„Да” – 10 точки

10

6.

Проектът е представен от семееен тип предприятие

„Да” – 10 точки

10
Общо
100

Всяко заявление и приложените към него документи са предмет на техническа оценка поотделно от най-малко от 3 –ма членове на Комисията за избор на проекти, от които поне един е външен експерт. Общата оценка за всяко едно заявление се формира като средноаритметично от сбора на оценките на тримата оценители. При съществена разлика на оценките, дадени от отделните експерти, комисията за избор провежда обсъждане на заявлението и приложените към него документи. Решението за общата оценка на проектното предложение се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията за избор на проекти.

При необходимост представители на Комисията за избор на проекти могат да извършат, посещение на място с цел набавяне на допълнителна и потвърждаваща информация, свързана с оценяваното проектно предложение.

Комисията за избор на проекти класира кандидатите в низходящ ред според общия брой получени точки, като за финансиране се одобряват всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на предварително определените и обявените в поканата за избор проекти финансови средства по мярката.

Резултатите от оценката на проектните предложения се отразяват в изготвения от Комисията за избор на проекти оценителен доклад, който подлежи на одобрение от УС на МИГ-Елхово. Заверено копие от оценителния доклад и протокола на УС за неговото приемане се изпращат заедно със заверени копия на Заявленията и придружаващите документи в Разплащателна агенция за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата, проекта и планираните разходи, проверка за двойно финансиране и изкуствено създадени условия. РА разглежда изпратените документи, съобразно съществуващите вътрешни правила и процедури.VІІ. ИНФОРМИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРОЕКТА

Уведомяването на кандидатите за одобрението или отхвърлянето на проекта се извършва не по-късно от 10 работни дни след получаване на становището на ДФ „Земеделие” - РА, свързано с процедурата за проверка за съответствие на избора с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата, проекта и планираните разходи, проверка за двойно финансиране и изкуствено създадени условия и след окончателно решение на УС на МИГ за одобряване на проектите по съответната покана.Уведомяването на кандидатите се извършва само в писмен вид с писмо с обратна разписка, изпратено по пощата.


Местна инициативна група –Елхово

Договор № РД-50-85/13.06.2012 година с МЗХ и Държавен фонд”Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на община Елхово


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница