Програма за развитието на интегрираното обучение и възпитание в областта и годишен план за дейността, утвърдени от началника на регионалния инспекторат по образованиетоДата18.12.2018
Размер77.18 Kb.
ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Издаден от Министерството на образованието и науката

Обнародван, ДВ, бр. 77 от 2006 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, дейността и управлението на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, наричани по-нататък "ресурсни центрове".

Чл. 2. (1) Ресурсните центрове са държавни обслужващи звена - извънучилищни педагогически учреждения, в системата на народната просвета, които се откриват на територията на всяка област в страната.

(2) Ресурсните центрове са юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.

(3) Персоналът на всеки ресурсен център включва директор, педагогически персонал и до 2 щатни бройки непедагогически персонал.

Чл. 3. (1) Ресурсните центрове подпомогнат успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда.

(2) Ресурсните центрове осъществяват дейността си чрез екип от специалисти, в който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора.

Чл. 4. Ресурсните центрове се финансират със средства от:

1. държавния бюджет;

2. собствени приходи.

Чл. 5. (1) Ресурсните центрове осъществяват дейности по провеждането на държавната политика за обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

(2) Ресурсните центрове работят по програма за развитието на интегрираното обучение и възпитание в областта и годишен план за дейността, утвърдени от началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл. 6. Министерството на образованието и науката осъществява контрол върху дейността на ресурсните центрове.


Глава втора

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ


Чл. 7. Ресурсните центрове имат консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция.

Чл. 8. В областта на консултирането ресурсните центрове извършват следните дейности:

1. запознават родителите с принципите и с организацията на интегрираното обучение и възпитание;

2. консултират родителите при усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специална литература;

3. консултират родителите за използването на различни видове терапии - фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, сензорна стимулация и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;

4. съдействат за включването и участието на родителите в дискусии по въпросите на интегрираното обучение;

5. консултират учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално образование и обучение и професионална реализация;

6. оказват методическа помощ на екипите от специалисти по чл. 28, ал. 6 и чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, работещи с интегрираните деца и ученици в детските градини, общообразователните и професионалните училища;

7. подпомагат детските градини и училищата при планирането на необходимите ресурси и материално-техническа база и при адаптирането на пространството в групата в детската градина или в класната стая в училището за осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес на интегрираните деца и ученици.

Чл. 9. В областта на образователно-възпитателния и рехабилитационния процес ресурсните центрове извършват следните дейности:

1. осъществяват ранно педагогическо въздействие на деца със специални образователни потребности;

2. участват чрез свои специалисти в състава на екипите за комплексно педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по образованието при оценяването на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и при насочването им към обучение;

3. участват в разработването на индивидуалните програми за обучение и развитие на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности съвместно с екипите от специалисти по чл. 28, ал. 6 и чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и с родителите на децата и учениците;

4. провеждат обучение на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности съвместно с учителите на групата в детската градина или в паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание;

5. провеждат индивидуална и групова работа с интегрираните ученици с нарушено зрение по специалните предмети от учебния план на училището за деца с нарушено зрение, както и с интегрираните ученици с увреден слух по специалните предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух;

6. разработват дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и материали за популяризиране на интегрираното обучение;

7. организират и участват в осъществяването на различни форми за повишаване на знанията и уменията на учители, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности;

8. участват в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности;

9. събират и анализират информация, свързана с процеса на интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в областта.

Чл. 10. (1) Ресурсните центрове координират процеса на интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в системата на народната просвета, като:

1. взаимодействат с учители, родители, социални партньори, образователна среда;

2. развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица за подпомагане на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности;

3. организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на интегрираното обучение и възпитание;

4. осъществяват взаимодействие по предмета на дейността си с детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета, както и с областните и общинските администрации, с отделите за закрила на детето, с ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, с юридически лица с нестопанска цел и др.

(2) Началникът на регионалния инспекторат по образованието координира взаимодействието на ресурсния център с органите, институциите и организациите по ал. 1, т. 4.
Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ


Чл. 11. (1) Ресурсните центрове се ръководят и представляват от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката.

(2) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси е педагогическият съвет на ресурсния център.

Чл. 12. Освен уредените в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета директорът на ресурсния център има и следните правомощия :

1. координира и контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите специалисти в ресурсния център;

2. изготвя програма за развитието на интегрираното обучение и възпитание в областта, която след приемане от педагогическия съвет изпраща за утвърждаване от началника на регионалния инспекторат по образованието;

3. изготвя годишен план за дейността на ресурсния център, който след приемане от педагогическия съвет изпраща за утвърждаване от началника на регионалния инспекторат по образованието;

4. изготвя график за дейностите на ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции;

5. изготвя график за консултации с децата и учениците със специални образователни потребности и с техните родители;

6. организира периодични срещи с ръководствата на детските градини и училищата, в които се възпитават и обучават интегрирано деца и ученици със специални образователни потребности, за съвместно решаване на проблемите и обсъждане на резултатите от интегрираното обучение;

7. осъществява взаимодействието с институциите, органите и организациите по чл. 10, ал. 1, т. 4;

8. издава правилник за вътрешния трудов ред;

9. изготвя доклад-анализ за дейността на центъра в края на всяка учебна година, който след приемане от педагогическия съвет изпраща до регионалния инспекторат по образованието и до Министерството на образованието и науката.

Чл. 13. (1) Педагогическият съвет на ресурсния център включва в състава си директора, ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции.

(2) При необходимост в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват директори на детските градини и училищата, в които ресурсният център подпомага интегрираното обучение, членове на екипите от специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности от тези детски градини и училища, както и родители на деца и ученици със специални образователни потребности.

(3) Директорът на ресурсния център е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

Чл. 14. (1) Педагогическият съвет на ресурсния център се свиква на редовно заседание не по-малко от четири пъти в рамките на учебната година.

(2) Извънредно заседание на педагогическия съвет се свиква по писмено искане до директора или на не по-малко от 1/3 от числения му състав.

(3) Решенията на педагогическия съвет се приемат с мнозинство повече от половината от числения състав.

(4) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с мнозинство повече от 2/3 от числения му състав или от началника на регионалния инспекторат по образованието.

(5) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

(6) Заседанията на педагогическия съвет се провеждат в извънучебно време.

Чл. 15. Педагогическият съвет:

1. приема документите по чл. 12, т. 2, 3 и 9;

2. прави анализ на проблемите и постигнатите резултати в интегрираното обучение и възпитание в областта в края на всеки учебен срок.

Чл. 16. Ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции от ресурсния център провеждат обучение на деца и ученици със специални образователни потребности съвместно с учителите в групата в детска градина или в паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание.

Чл. 17. Ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции от ресурсния център провеждат индивидуални или групови занятия и консултации в детските градини и училищата, в които се обучават интегрирано деца и ученици със специални образователни потребности, и в ресурсния център.

Чл. 18. Освен задължителната документация съгласно Наредба No 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.) в ресурсните центрове се водят и лични дела на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, в които се съхраняват:

1. актуална снимка;

2. индивидуалната програма за обучение и развитие;

3. индивидуална тетрадка за всяко дете/ученик за осъществяване на обратна връзка между учителите и родителите/настойниците;4. други материали.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница