Производителност на широко обхватен подводен разрохвачДата06.05.2017
Размер82.28 Kb.
ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 58, Св. II, Добив и преработка на минерални суровини, 2015

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, Vol. 58, Part ІI, Mining and Mineral processing, 2015ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ШИРОКО ОБХВАТЕН ПОДВОДЕН РАЗРОХВАЧ
Ивайло Копрев1, Ангел Паскалев2
1 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София, ivomad@abv.bg

2 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София, angel.paskalev@gmail.com
РЕЗЮМЕ: Широко обхватния подводен разрохвач се причислява към групата на роторните екскаватори. Това са земекопни машини с непрекъснато действие при който процесите екскавация на скалата и нейното преместване до бункера са разделени. Такова разделяне на процесите позволява да се намали енергопоглъщаемостта на работния процес, тъй като к.п.д на роторното колело е (0,8-0,9).
Ключови думи: Подводен добив, полезни изкопаеми, производителност
EFFICIENCY OF BULK CUTTER

Ivailo Koprev1, Angel Paskalev2

1 University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, ivomad@abv.bg

2 University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, angel.paskalev@gmail.com
ABSTRACT. The Bulk Cutter belongs to the group of the rotor excavators. These are excavators machines are working in continuous operation in during which the processes of excavation and transportation\moving of rocks to the bunker are separated. Such of separation of the processes does allow the energy consumption to be reduced because the efficiency of rotary wheel will be (0,8 – 0,9).
Key words: underwater mining, efficiency, mineral resources


Въведение
За определянето на експлоатационната производи­телност на машините от фрезов тип може да бъде използвана методиката за определяне на производител­ността на екскаватори с многокофов работен орган. При това за определяне коефициента на забоя се приема обработването на една заходка по целия фронт на работата, преместването от една заходка към друга, зарязване в заходка и времето на празния й ход.

Техническа производителност
Qтех = Qтеор.з * К1 {m3/h}
където Кз е коефициент на трудност на разработване на скалите в забоя, в зависимост от реда и начина на изземване на елементи от заходката.

К1 – коефициент зависещ от състоянието на масива.
Характеристика на състоянието на скалите

К1

Слабо напукани

0,75÷0,9

Средно напукани

0,9÷1,0

Силно напукани

1,0

Кз = tр/(tр+tсп)

където tp е времето за изземване на елемент от забоя, през което роторът реже стружки, min.


Експлоатационна производителност
Qсм= Qтехсмв {m3/h}

Където Тсм е продължителността на смяната, h;

Kв – коефициент на използване на машината по време на смяната, който се определя предимно от вида и организацията на транспорта.

Tсп – продължителност на спомагателните операции при изземване на елементи от забоя, min.


Технически параметри на няколко вида рзрохвача
Основните технически характеристики на произвежда­ните и перспективни машини от типа СМ са посочени в /табл 1/, а на /табл 2/ са дадени параметрите на машините КСМ-2000К разработени от фирмата „Круп Фордертехник“.
Разчетената по тази методика годишна производител­ност на машината КСМ-2000К при номинални параметри на забоя и разчетна техническа производителност от 1400 м3/час съставя 4,4 милиона м3 при автомобилния и 5,0 милиона куб. м. при конвейерния транспорт.
Като правило, такава техника осигурява възможност за обработване на минен масив със средна твърдост /до f = 7+8/ без предварителна пробивно-взривна подготовка. Конструктивно-технологическите особености на фрезовите машини предопределят послоевата обработка на отстъпите по височина и обработката на полоси във всеки слой.
Продължителността и броя на спомагателните операции зависят предимно от начина на разработване на забоя. За най-производителния начин на изземване на забоя с вертикални многоредни стружки спомагателните операции включват: преместване на ротора в границите на слоя за изземване на поредната стружка; изменение на посоката на движение на работния орган при снемане на стружки от слоя; извеждане от забоя и спускане на ротора за обработване на по-долу лежащия слой; преместване на багера за осъществяване на следващия цикъл.

Таблица 1Показатели

Роторна фреза "Виртген"

2600SM

3000SM

3500SM

4200SM

Теоретична производителност за разрохкана скална маса m3/h

560

1000

1500

2100

Прогнозна техническа производителност за плътна скална маса m3/h

390

720

1050

1500

Широчина на роботнип орган, m

2,6

3

3,5

4,2

Диаметър на работния орган, m

0,95

1,27

1,4

2,1

Максимална височина на работния слой

0,25

0,4

0,47

0,6

Мощтност на работния орган в kW

280

280

450

550

Номинална мощност kWh/m3

0,72

0,39

0,43

0,37

Скорост на движение при раб. ход m/min

10

10

10

10

Маса на машината, t

65

60

129

155

Таблица 2Показатели

"Круп Фордертехник"

Екскаватор Германо-Руски

КСМ-2000

КСМ-4000

КСМ-2000К

Теоретична производителност за разрохкана скална маса m3/h

2000

4000

2000

Прогнозна техническа производителност за плътна скална маса m3/h

1400

2800

1400

Широчина на роботнип орган, m

5,6

7,1

6

Диаметър на работния орган, m

3,55

3,85

4,5

Максимална височина на работния слой

2,5

2,75

3

Мощтност на работния орган в kW

370

740

1100

Номинална мощност kWh/m3

0,26

0,26

0,79

Скорост на движение при работен ход m/min

1,7

2,4

1,3

Маса на машината, t

190

380

400

Широко обхватния разрохвач спада към групата на роторните машини. Това са машини с непрекъснато действие при който процесите екскавация на скалата и нейното преместване до бункера са разделени. Такова разделянe на процесите позволява да се намали енергопоглъщаемостта на работния процес, тъй като на к.п.д роторното колело е (0,8-0,9).


Заключение

Процесът на екскавацията при тези машини се осъществява за сметка на въртенето на широкообхватен работен орган от роторен или шнеков тип и непрекъснатото хоризонтално преместване на цялата машина. Транспортирането в пределите на машината и натоварването в транспортните средства на иззетата руда се осъществява посредством помпен метод. Роторните екскаватори имат голяма производителност поради непрекъснатият цикъл на действие на работния орган.

Литература
Стоянов, Д. – Tехнология на открития добив на полезни изкопаеми.

Копрев, И. – Подводен добив на полезни изкопаеми.

Neptun Minerals report.

Nautilus Minerals INC. Annual report.


Статията е препоръчана за публикуване от кат. „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница