Работник перално стопанство/перач/ І. Описание на длъжносттаДата31.03.2018
Размер38.06 Kb.
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
РАБОТНИК ПЕРАЛНО СТОПАНСТВО/ПЕРАЧ/

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността:

 • Осъществява целия процес на изпиране,изглаждане или почистване с препарати,спално бельо,кърпи,дрехи и др.получени от клиенти или предадени от камериерския състав на хотела.


Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:

 • получава мръсното за изпиране бельо,проверява го чрез преброяване,като сверява полученото със съпроводителния документ;

 • подбира по вид,цвят и състав бельото и го докарва с количка до машината,зарежда машината с необходимото количество пране,пълни ваната с вода,поставя перилния препарат,съгласно технологията и задвижва машината;

 • контролира работата на пералната машина и протичането на процеса на изпиране на бельото;

 • спира машината,изважда изпраното пране и го откарва до сушилнята;

 • глади бельото,като спазва определената технология;

 • предава изпраното и изгладено бельо или почистените дрехи на клиенти на камериерка срещу определен документ;

 • води необходима отчетност за изпраното бельо;

 • следи непрекъснато за качеството на изпраното,изгладеното или почистено бельо и дрехи;

 • поддържа чисто пералното помещение и съоръженията в него;

 • уведомява незабавно домакина в случай на отсъствие от работа поради заболяване;

 • не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следващата смяна;

 • изпълнява и други конкретно възложени задачи,присъщи за изпълняваните от него задължения;


ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


 • подчиненост – в ежедневната работа е подчинена на домакина на хотела;

 • връзки във фирмата – камериерки,домакин;

 • връзки с други- контактува с гости на хотела във връзка с изпълняваната работа при спазване на установени правила;

 • получава задачи от домакина на хотела и отчита извършената работа пред него;


ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Отговорност за опазване имуществото и активите на фирмата:


 • отговорност за опазване на повереното му имущество;

 • отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги,причинени от пропуски в обслужването от работник перално стопанство;

 • носенето и опазването на униформеното облекло;


По безопасност и охрана на труда:


 • служителят е длъжен да спазва утвърдените във фирмата правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност,По опазване здравето и работоспособността на другите:

 • следи за правилното използване на перилни и почистващи препарати;

 • не се явява на работното си място по време на боледуване;

 • познава схемите за евакуация при спешни и аварийни ситуации и оказва необхо-димото съдействие на гостите на хотела;


По опазване на фирмената тайна и поверителната информация

 • при изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпрост-ранява информация от личен характер,която би могла да накърни личното достойнство на ръководител,служител или гост на хотела;

 • служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя,като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения,както и да пази доброто име на работодателя;

 • длъжен е да не разпространява сведения,факти и информация,определени като фирмена или търговска тайна;


По резултатите от трудовата дейност служителят носи отговорност:

 • качество на извършваната работа;

 • спазване на трудовата дисциплина;

 • правилно съхранение и използване на перилни препарати ;


ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд

 • няма

Режим на труд и почивка

 • Осем часов работен ден при двусменен режим на работа , с 30 минути почивка от 12,00 ч. до 12,30ч.и 18,00 до 18,30 за втората смяна;


Работно и униформено облекло,лични предпазни средства


Битови придобивки

 • периодични медицински прегледи;

 • транспортно обслужване;

 • отстъпки при ползване услуги в Хотелския комплекс;V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
Повременно заплащане: Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА


 • Вид и равнище на образование – средно специално трудов опит и умения – професионален опит –не се изисква

Комуникативност и умение за работа в екип и с клиенти

 • основни нормативни документи

  • КТ;

  • нормативни актове по безопасност на труда;

  • правилник за вътрешния трудов ред;

  • правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията,произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил:…………….. Утвърдил:……………………

Запознат:…………………………………………Дата:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница