Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Стратегия за вомр на територията на „миг берковица и ГодечДата19.07.2018
Размер234.28 Kb.
ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

От Сдружение „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“,

инж. Милчо Доцов - Председател на УС

/име, фирма, длъжност/

Уважаеми г-н/г-жо Министър,

І. Моля да ми бъде издадено Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Стратегия за ВОМР на територията на „МИГ – Берковица и Годеч“/наименование на плана/програмата/

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:1.Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч“

Пълен пощенски адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, офис 116

Тел/факс/електронна поща (е-mail): 0953 89 116; proektmig@abv.bg

Лице за връзка: инж. Милчо Доцов – Председател на УС на МИГ

Пълен пощенски адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

Тел/факс/ електронна поща (е-mail): 0953 89 116

2. Обща информация за предложения план/програма


  • Основание за изготвяне на плана/програмата –нормативен или административен акт …

Регламент (ЕС) No 1303/2013;

Регламент (EC) No 1305/2013;

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020;

НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  • Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч ще се прилага в периода 2016-2023. Прием на проекти ще се осъществява след сключване на договор за финансиране до 2020 г., съгласно приложения индикативен график за разпределение на средствата по бюджета на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч.


Код на мярката

Име на мярката

 

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общо за периода на Стратегията

2017

2018

2019

2020*

лева

лева

лева

лева

лева

%

Мерки насочени към конкурентоспособността

595000,00

395000,00

150000,00

0,00

1140000,00

38,86%

19.2-4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

450000

250000

150000

0

850000

28,97%

19.2-4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

145000

145000

0

0

290000

9,88%

Мерки насочени към околната среда

0,00

0,00

200000,00

0,00

200000,00

6,82%

19.2-8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

0

0

200000

0

200000,00

6,82%

Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване

500000,00

790000,00

303745,00

0,00

1593745,00

54,32%

19.2-6.4

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

450000

240000

245745

 

935745,00

31,90%

19.2-7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

 

325000

58000

0

383000,00

13,05%

19.2-7.5

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура

 

225000

0

0

225000,00

7,67%

19.2 - 7.1

Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство

50000

0

0

 

50000,00

1,70%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:

1095000,00

1185000,00

653745,00

0,00

2933745,00

102%

* През 2020 г. ще се работи със средствата, които са останали от приемите през предходните години, редуцирани от изпълнени проекти, от нереализирани договори

  • Териториален обхват /национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии/ с посочване на съответните области и общини

Община Берковица

Балювица, Берковица, Бистрилица, Бокиловци, Боровци, Бързия, Гаганица, Замфирово, Комарево, Костенци, Котеновци,Лесковец, Мездрея, Песочница, Пърличево, Рашовица, Слатина, Цветкова бара, Черешовица, Ягодово
Община Годеч

Бракьовци, Букоровци, Бърля, Връдловци, Върбница, Гинци, Годеч, Голеш, Губеш, Каленовци, Комщица, Лопушня, Мургаш, Равна, Разбоище, Ропот, Смолча, Станинци, Туден, Шума
  • Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

На територията на МИГ-Берковица и Годеч попдат 6 защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Защитените зони по директива за птиците са: Западен Балкан 0002002, Берковица 0002090, Понор – 0002005, Раяновци – 0002001, и за местообитанията Западна Стара планина и Предбалкан – 0001040, Драгоман – 0000322.

В защитени територии по смисъла на закона за защитените територии попада Резерват "Горната кория". Изключително горски фонд с обща площ 161 ха. Разположен е върху северните склонове на Западна Стара планина в подножието на вр. Ком на 1500 м средна н.в,..Обявен със Заповед N 508 / 08.03.1968 год. на МГГП (Министерство на горите и горската промишленост) видоизменена със Заповед N 15/18.01.1981 год. на КОПС с цел запазване на редките за Стара планина естествени смърчови и смърчово-елово-букови дендроценози. Със Заповед № 887/12.10.1986г на КОПС около резервата е обособена буферна зона на площ 108 ха с цел намаляване и ограничаване на антропогенното въздействие върху горската екосистемата и запазването на естествения u характер. Резерватът е изключителна държавна собственост.

На територията на община Годеч се намират защитени територии, представляващи археологически обекти с обща площ 40 дка, представляващи в по-голямата си част територии на съществуващи манастири, оброчни кръстове, могили, пещери и др. Защитени природни забележителности са обявени със заповед № 1141 от 15.12.1981 г.


  • Основни цели на плана/програмата

ВИЗИЯ:

Територията на МИГ Берковица и Годеч - привлекателно място за живот и труд, развит туристически и културен център, с екологично селско стопанство и чисти производства.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Територията на МИГ Берковица и Годеч да се превърне в динамична селска среда с подобрено качество на живот чрез стимулиране на предприемачеството и ефективно използване на местните ресурси.


1.Създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал за растеж с оглед подобряване качеството на живот и доходите на местното население.

2.Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на местен бизнес.

3.Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. използване потенциала на културното наследство.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ПО ПРИОРИТЕТИ:

П 1.: Създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал за растеж с оглед подобряване качеството на живот и доходите на местното население.

СЦ 1.1 Развитие на екологично селско стопанство и утвърждаване на местния продукт чрез добавяне на стойност и маркетиране;

СЦ 1.2 Използване потенциала на местното културно, историческо и природно наследство за осъществяване на целогодишен туризъм.

За постигане на специфичните цели от първи приоритет ще се прилагат следните мерки от ПРСР 2014-2020: 19.2-4-1; 19.2-4.2; 19.2 –6.4; 19.2-7.5

П 2.: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на местен бизнес.

СЦ 2.1 Развитие на чисти индустриални производства използващи местните ресурси чрез въвеждане на ефективни техники на базата на иновации.

СЦ 2.2 Внедряване на съвременни технологии за лесовъдство. Търговия, преработка и маркетинг на горски продукти.

СЦ 2.3 Разнообразяване на местната икономика и предоставяне на качествени услуги.

За постигане на специфичните цели от втори приоритет ще се прилагат следните мерки от ПРСР 2014-2020: 19.2-4.2, 19.2-6.4, 19.2–8.6

П 3.: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. използване потенциала на културното наследство.

СЦ 3.1 Изграждане на рационална и жизнеспособна социална среда;

СЦ 3.2 Опазване на природните ресурси. Осъзнаване проблемите на околната среда и подобряване на природното наследство и селския пейзаж;

СЦ 3.3 Подобряване познаването и разбирането на културното наследство за повишаване на привлекателността на територията на МИГ Берковица и Годеч.

За постигане на специфичните цели от трети приоритет ще се прилагат мерки от ПРСР 2014-2020: 19.2-7.2, 19.2-8.6

За постигане на специфичните цели от трети приоритет ще се прилагат мерки от Регламент 1305/2013: 19.2-7.1;  • Финансиране на плана/програмата/държавен,общински бюджет или международни програми, други финансови институции/

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч се очаква да бъде финансирана съгласно изискванията на НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


  • Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др.процедурна форма за участие на обществеността.

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч се подготвя за период от 6 месеца, в изпълнение на договор РД50-173 / 07.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020.

Местната общност участва в целия процес на планиране и подготовка на стратегията, посредством организирани от МИГ дейности. До 15 април 2016 г. са проведени всички планирани мероприятия свързани с подготовка на стратегията – 2 /две/ работни срещи, 4 /четири/ информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност и 4 /четири/ обществени обсъждания. Срещите бяха проведени с активното участие на местните хора, като обхванаха представители на различни сектори и заинтересовани страни от обществото. Становищата, бележките и предложенията, получени в рамките на консултациите, са отразени в стратегията.

Освен това са проведени и редица мероприятия с местната общност за популяризиране процеса на разработка на стратегията с цел информиране.3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Общо събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ утвърждава /одобрява проекта на Стратегия за ВОМР. Общото събрание се състои от представители на заинтересованите страни от територията на МИГ.

ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО) /в случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС№, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):


В процеса на изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч, за всяко инвестиционно предложение или проект ще бъде изисквано решение/становище за съгласуване/одобрение от компетентните органи по околната среда, когато е приложимо съгласно изискванията на ЗООС и ЗБР.

приложение:

I. Информация по чл.8а, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Характеристика на плана/програмата относно:
а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;
Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч се изготвя в пълно съответствие с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., като обхваща изцяло мерки от ПРСР 2014-2020 година. Стратегията е изцяло съобразена с цитираната програма, за която е проведена процедура по екологична оценка, като не се очаква да има различно въдействие върху околната среда.

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч е съотносима с всички стратегически документи на местно и национално ниво, имащи отношение към територията на МИГ –Стратегии за развитие на Северозападен район и Югозападен район за планиране 2014-2020;

Общински планове за развитие на общини Берковица и Годеч 2014-2020; Секторни общински стратегии.

Като проявен интерес за подаване на проектно предложение към Стратегията от страна на потенциални кандидати са представени следните идеи: Преустройство, оборудване и обзавеждане на търговски обект, Преустройство на съществуващо помещение и закупуване на машини за производство на PVC и AL дограма, къщи за гости, овощна градина и автосервиз, Развитие и отглеждане на селскостопанска продукция, изграждане на автомивка със сервиз за гуми, Разширяване на бизнеса и дооборудване на сладкарска работилница и сладкарница, Изграждане на допълнителни самостоятелни стаи за нощувка със санитарни помещения към изградена къща за гости "ТЕРРА" в комплекс ФИОРИ, Изграждане на конюшни и оборудване за езда. Къща за гости и школа за езда, вкл. деца с увреждания, Закупуване на горска техника;

Изготвяне на горскостопански план; Отглеждане на горски култури; Залесяване, Създаване на оранжерия за декоративна растителност, Машини за дърводобив и дарвопреработване, закупуване на горскостопанска техника за добив на дървесина, Производство на ягоди и малини, Биологично производство на базата на съвместно отглеждане на растения и риба /аквапоника/, Закупуване на земеделска техника и т.н.
б) място на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми;

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч е изготвена по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020, като включва единствено мерки от ПРСР 2014-2020 и мярка 7.1 от Регламент 1305/2013 г.

Стратегията е изцяло съобразена с цитираната програма, за която е проведена процедура по екологична оценка, като не се очаква да има различно въдействие върху околната среда.

В стратегията ще се прилагат мерки от ПРСР 2014-2020: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

И мярка 7.1. „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство“ от Регламент 1305/2013 г.

Мерките по наблюдение и контрол, предвидени за действие по мярка 19 от Програмата се отчитат при прилагането на стратегията.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие;

Стратегията е изцяло съобразена с ПРСР 2014-2020, за която е проведена процедура по екологична оценка, като не се очаква да има различно въдействие за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие.

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата;

Стратегията е изцяло съобразена с ПРСР 2014-2020, за която е проведена процедура по екологична оценка, като не се очаква да има различно въдействие. На територията на „МИГ – Берковица и Годеч” не са установени екологични проблеми, върху които стратегията ще има влияние при нейното изпълнение.

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда;

Стратегията е изцяло съобразена с ПРСР 2014-2020, за която е проведена процедура по екологична оценка, като не се очаква да има различно въдействие. В процеса на изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч, за всяко инвестиционно предложение или проект ще бъде изисквано решение/становище за съгласуване/одобрение от компетентните органи по околната среда, когато е приложимо съгласно изискванията на ЗООС. Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия при прилагането на стратегията ще бъдат съобразявани при извършване на съответните приложими процедури по реда на екологичното законодателство, като изпълнението на тези мерки и условия ще бъде отчитано на ниво „кандидати“.

Стратегията се очаква да окаже комплексно положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве на ниво подмерки. То ще включва както положителни, така и предимно незначителни временни, локални и краткосрочни отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Най-високо по значимост е очакваното отрицателно въздействие върху биоразнообразието (в т.ч. флора, фауна и защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“) от етапа на строителство по мярка 7, предвиждаща развитие на основни услуги и обновяване на селата в селските райони, в т.ч. инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Това въздействие е предимно по време на изграждането на проектите по подмярка 7.2, като за предотвратяване и максимално ограничаване на отрицателните въздействия са предвидени съответни мерки, а също така ще бъдат предвидени и в предстоящите Доклади за ОВОС и ОС на предвидените проекти .

Част от предвижданите в Стратегията мерки имат директен принос към опазване на околната среда – биологично земеделие, инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, инвестиции в земеделските стопанства насърчаващи опазването на околната среда и др.

е) наличие на алтернативи.

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч е изготвена на база извършени анализи на територията и заявен интерес от страна на заинтересованите страни. Обхвата на стратегията се състои от мерки само от ПРСР 2014-2020, които са съобразени с местния потенциал за развитие на територията. Алтернативни варианти на предложените мерки не са обсъждани.

На база на резултатите от извършено проучване на социално-икономическите промени, настъпили на територията на МИГ-а в периода 2012-2015 г., МИГ-Берковица и Годеч разполага с идентифицирани нужди за разработване на стратегия за местно интегрирано развитие на база на многофондово ВОМР с водещ фонд ЕФРСР, но с липса на наличен потенциал и инициативи в тази област.

На база на извършените анализи и проучвания, няколко икономически сфери се обособяват като приоритетни за въздействие на територията на МИГ-Берковица и Годеч, това са: земеделие, горско стопанство, промишлено производство, търговия, туризъм, опазване на околната среда, междуинституционално партньорство. Всички те имат нужда от инвестиции за различни цели: модернизация, внедряване на иновации, стартиране на нови бизнес начинания, подобряване на знания и умения, като тези под-цели могат да се групират в обща цел за постигане на икономически напредък на територията. Това даде основания да не се търсят алтернативи, като стратегията се разработи на базата на мерки само от ПРСР 2014-2020.


2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата.

Подготовката на стратегията за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч е в изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020. Стратегията е изготвена съгласно приложимото поле на Регламент (ЕС) No 1303/2013; Регламент (EC) No 1305/2013; Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020; НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч е изцяло съобразена с ПРСР 2014-2020, за която е проведена процедура по екологична оценка, като не се очаква да има различно въдействие за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие.
3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или ОВОС.

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч е изцяло съобразена с ПРСР 2014-2020, за която е проведена процедура по екологична оценка. Процедурата е приключила с постановяване на Становище по ЕО № 16-9/2014 г. от Министъра на околната среда и водите, с кеото ПРСР 2014-2020 е съгласувана. Стратегията не се очаква да има въдействие по отношение на екологичната оценка различно от това на програмата. Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч е съотносима с всички стратегически документи на местно и национално ниво, имащи отношение към територията на МИГ –Стратегии за развитие на Северозападен район и Югозападен район за планиране 2014-2020;

Общински планове за развитие на общини Берковица и Годеч 2014-2020; Секторни общински стратегии.

4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве по отношение на:
а) вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия;

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч е с териториален обхват в рамките на общини Берковица и Годеч. Идентифицирана е необходимост от прилагането на следните мерки:  • от ПРСР 2014-2020: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

  • от Регламент 1305/2013 г. - мярка 7.1. „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство“

Мерките на местно ниво, ще бъдат прилагани посредством условията на допустимост на съответната мярка от ПРСР. В Програмата са заложени условия за допустимост на инвестиционни проекти, които ще гарантират, че няма да се финансират проекти за изграждане на нови животновъдни обекти в границите на населените места и да се предприемат мерки за изнасяне на съществуващи такива, когато капацитета на тези обекти надвишава допустимия брой животни, отглеждани за лични нужди, определени в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти или общинските наредби и не са предприети необходимите мерки за редуциране на отрицателното въздействие в рамките на допустимите норми

На този етап, предвид, че не са налице конкретни проекти, не може да се даде точна информация за очакваното въздействие, като на ниво стратегия същото се очаква да е положително, равносилно на оцененото въздействие на съответните мерки в ПРСР.


б) потенциално трансгранично въздействие;
Не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве при реализиране на стратегията.
в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати);
Не се очаква потенциален ефект и риск за върху околната среда и човешкото здраве, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията при реализиране на стратегията. Размерът на проектите и инвестициите по мерките е ограничен до 200 000 лева, /т.е. намален в сравнение с ПРСР/.

В процеса на изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч, за всяко инвестиционно предложение или проект ще бъде изисквано решение/становище за съгласуване/одобрение от компетентните органи по околната среда, когато е приложимо съгласно изискванията на ЗООС.


г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/ съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС;
Не се очаква неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия при реализиране на стратегията. Размерът на проектите и инвестициите по мерките е ограничен до 200 000 лева, /т.е. намален в сравнение с ПРСР/.

В процеса на изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч, за всяко инвестиционно предложение или проект ще бъде изисквано решение/становище за съгласуване/одобрение от компетентните органи по околната среда, когато е приложимо съгласно изискванията на ЗООС. Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия при прилагането на стратегията ще бъдат съобразявани при извършване на съответните приложими процедури по реда на екологичното законодателство, като изпълнението на тези мерки и условия ще бъде отчитано на ниво „кандидати“.

д) ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване);
Мерките от стратегията на МИГ – Берковица и Годеч, които ще се реализират на местно ниво, ще бъдат прилагани посредством условията на допустимост на съответната мярка от ПРСР. В процеса на изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч, за всяко инвестиционно предложение или проект ще бъде изисквано решение/становище за съгласуване/одобрение от компетентните органи по околната среда, когато е приложимо съгласно изискванията на ЗООС. Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия при прилагането на стратегията ще бъдат съобразявани при извършване на съответните приложими процедури по реда на екологичното законодателство, като изпълнението на тези мерки и условия ще бъде отчитано на ниво „кандидати“.
е) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

Не се очаква въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита при реализиране на стратегията. Мерките от стратегията на МИГ – Берковица и Годеч, които ще се реализират на местно ниво, ще бъдат прилагани посредством условията на допустимост на съответната мярка от ПРСР. В процеса на изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на МИГ – Берковица и Годеч, за всяко инвестиционно предложение или проект ще бъде изисквано решение/становище за съгласуване/одобрение от компетентните органи по околната среда, когато е приложимо съгласно изискванията на ЗООС. Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия при прилагането на стратегията ще бъдат съобразявани при извършване на съответните приложими процедури по реда на екологичното законодателство, като изпълнението на тези мерки и условия ще бъде отчитано на ниво „кандидати“.


5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните и територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя, приложения.

Неприложимо


6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве.

Неприложимо. Не се изискват периодични отчитания по стратегията по отношение на околна среда и човешко здраве.7. Документ за платена такса.
ІІ. Електронен носител – 1 бр. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и Проект на Стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 20.04.2016 г. Възложител:………………………………


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница