Списък на публикациите доц д. т н. инж. Николай димитров менков катедра „Процеси и апарати”, ухт пловдивДата05.10.2016
Размер129.83 Kb.


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

доц. д.т.н. инж. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МЕНКОВ

катедра „Процеси и апарати”, УХТ - Пловдив


 1. КЪМ дисертация за ОНС „доктор”

 1. I.1. Менков, Н., Алкалай, А. (1993). Изследване влиянието на височината на слоя листа в опаковката за сушене на механизирано бран ориенталски тютюн върху качеството на изсушения тютюн. Механизация на земеделието, I (7), 22-23.

 2. I.2. Менков, Н., Алкалай, А. (1994). Изследване процеса на набождане на насипана листна маса от ориенталски тютюн чрез единични игли. Селскостопанска техника, ХХХI (1), 7-11.

 3. I.3. Менков, Н., Алкалай, А. (1994). Влияние на височината на слоя в опаковката за безнизово направлявано сушене на механизирано бран ориенталски тютюн върху качеството на изсушения тютюн. Селскостопанска техника, ХХХI (2), 11-14.
 1. за научно звание доцент

II.A. публикации

 1. II.А.1. Менков, Н. Д. (1992). изследване върху опаковките за сушене и съоръженията за транспорт на опаковките при безнизовото сушене на механизирано бран ориенталски тютюн. Автореферат на дисертация, Институт по тютюна, Пловдив.

 2. II.А.2. Менков, Н. (1994). Опаковка за сушене на механизирано бран ориенталски тютюн и съоръжения за транспортирането й. Механизация на земеделието, II (7), 12-13.

 3. II.А.3. Менков, Н. Д. (1994). Обосноваване на конструктивни и експлоатационни параметри на опаковката за сушене на механизирано бран ориенталски тютюн. Научни трудове ВТУ Ангел Кънчев, XXXV (3), 77-83.

 4. II.А.4. Менков, Н. Алкалай, А., Мильотев, Б. (1994). Комбинирана машина за отглеждане на ориенталски тютюн. Български тютюн, XXXIX (3), 19-21.

 5. II.А.5. Менков, Н. Мильотев, Б. (1994).Пръскачка с разстилащ се маркуч ПРМ-400. Български тютюн, XXXIX (4), 11-12.

 6. II.А.6. Алкалай, А., Мильотев, Б., Менков, Н. (1994). Опростен култиватор маркир-поливач за ориенталски тютюн. Механизация на земеделието, II (9), 17-18.

 7. II.А.7. Менков, Н. (1995). Изследване на броя и разположението на иглите в опаковката за сушене на механизирано бран ориенталски тютюн. Селскостопанска техника, ХХХII (5-8), 29-31.

 8. II.А.8. Menkov, N. D. and Alkalai, A. (1995). Optimizing the bulk density and layer height of curing unstringed, bulk cured oriental tobacco. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1 (3), 221-226.

 9. II.А.9. Менков, Н. (1996). Eластичните полупропускливи делители - алтернатива при опаковките за сушене на тютюн Виржиния. Механизация на земеделието, IV (6), 5-7.

 10. II.А.10. Мильотев, Б., Менков, Н. (1996). Метод и устройство за точно дозиране при обливане на тютюна срещу филизообразуване. Селскостопанска техника, ХХХIII (2), 6-8.

 11. II.А.11. Мильотев, Б., Менков, Н. (1996). Дозатор за обливане на тютюна срещу филизообразуване. Растителна защита, XXXVII (5), 25-26.

 12. II.А.12. Zlatanov, M. and Menkov, N. (2000). Phospholipid and fatty acid composition of tobacco seeds. Rostlinna Vyroba, 46 (9), 429-431. IF 0.697*

 13. II.А.13. Menkov, N. D. (1997). Einfluss der Temperatur auf die Gleichgewichtsfeuchte bei konstanter relativer Luftfeuchte. Nahrung, 41 (6), 349-351 IF 4.356

 14. II.А.14. Менков, Н. Д., Паскалев, Х. П. (1997). Влияние на температурата върху максималното равновесно влагосъдържание на ограничено набухващи тела. Научни трудове ВИХВП - Пловдив, XLII, 235-240.

 15. II.А.15. Menkov, N., Kochev, Y. (1997). Correlation of equilibrium moisture content in products of biological origin with temperature. Bioprocess Systems’97, София, 14 - 16 October, Proceedings, IV.17 - IV.20.

 16. II.А.16. Menkov, N. and Kochev, Y. (1997). Effect of temperature on the equilibrium moisture content of products of biological origin. Bulgariah Journal of Agricultural Science, 3 (4), 427-431.

 17. II.А.17. Менков, Н., Паскалев, Х., Желязков, Д., Керезиева-Ракова, М. (1998). Корелация между изчисленото по GAB-модел равновесно влагосъдържание и температурата. Научни трудове ВИХВП - Пловдив, XLIII (3), 101-106.

 18. II.А.18. Паскалев, Х., Желязков, Д., Керезиева-Ракова, М., Менков, Н. (1998). Уредба за съчетано експериментално изследване статиката и кинетиката на влагообменни процеси. Научни трудове ВИХВП - Пловдив, XLIII (3), 3-8.

 19. II.А.19. Menkov, N. and Kochev, Y. (1998). Monolayer moisture content of seeds of several tobacco varieties, Rostlinna Vyroba, 44 (11), 529-532. IF 0.697

 20. II.А.20. Менков, Н., Кочев, Й., Желязков, И. (1998). Мономолекулно влагосъдържание на семена от тютюн. Proceedings of Bioprocess Systems’98, 30.09-2.10, София, IV.1-IV.4.

 21. II.А.21. Менков, Н. Кочев, Й. (1998). Специфична повърхност (по ВЕТ) на зърнени продукти и техни производни. Селскостопанска наука, ХХХVI (3), 59-62.

 22. II.А.22. Menkov, N. D. and Obreshkov, I. O. (1999). The Guggenheim-Anderson-De Boer (GAB)- model application possibilities by means of interpolation and extrapolation. Bulgarian Chemical Communication, 31 (3-4), 626-634. IF 0.156

 23. II.А.23. Менков, Н., Желязков, И. (1999). Равновесно съдържание на влага в семената на някои зърнено-бобови култури. Растениевъдни науки, XXXVI (6), 299-302.

 24. II.А.24. Луднев, И., Менков, Н. (2000). Кондиционер за обработка на тютюн. Механизация на земеделието, LII (2), 12-13.

 25. II.А.25. Паскалев, Х., Менков, Н. (2000). Оптимални параметри на процеса комбини-рано сушене на възстановен тютюн. Селскостопанска Техника, XXXVII (1), 13-15.

 26. II.А.26. Menkov, N. (2000). Monolayer moisture content of some legume seeds. Rostlinna Vyroba, 46 (8), 379-384. IF 0.697

 27. II.А.27. Dinkov, K. T., Gelyazkov, D. I. and Menkov, N. D. (2000). Moisture sorption isotherms of common bean (Phaseolus vulgaris L.) at several temperatures. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 6 (1), 87-93.

 28. II.А.29. Menkov, N., Gelyazkov, D. and Mangova, M. (2001). Moisture sorption isotherms of millet seeds. XIVth International Congress Cereal Bread 2000, Proceedings, 275-277.

 29. II.А.30. Dinkov, K. T. and Menkov, N. D. (1999). Research on the process of ultrafiltration of brine for the salting cheese. Bulgarian Chemical Communication, 31 (3-4), 590-595. IF 0.156

 30. II.А.31. Динков, К., Менков, Н. (2001). Плотность и вязкость обезжиренного молока при двойной ультрафильтрации. Известия Высших Учебных Заведений, Пищевая Технология, 4, 57-58.

 31. II.А.32. Попова, В., Менков, Н. (2001). Как се опаковат цигари напоследък. Опаковане и дизайн, 2, 50-55.


II.B. Учебни пособия

 1. II.В1. Николаев, А., Марценюк, А.,……..Менков, Н. (1998). Проектиране на апарати и уредби за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Под редакцията на Стабников, В и Коларов, К., Академично издателство ВСИ - Пловдив.

 1. КЪМ дисертация за научна степен „доктор на науките”

III.А. публикации

 1. III.А.1. Menkov, N., Paskalev, H., Gelyazkov, D. and Kerezieva-Rakova, M. (1999). Applying the linear equation of correlation of Brunauer-Emmett-Teller (BET)-monolayer moisture content with temperature. Nahrung, 43 (2), 118-121. IF 4.356

 2. III.А.2. Menkov, N. D. (1999). Sorption equilibrium moisture content of the seeds of several tobacco varieties. Journal of Agricultural Engineering Research, 72 (4), 347-353. IF 1.102

 3. III.А.3. Menkov, N. D. and Dinkov, K. T. (1999). Moisture sorption isotherms of tobacco seeds at three temperatures. Journal of Agricultural Engineering Research, 74 (3), 261-266. IF 1.102

 4. III.А.4. Menkov, N. D. (2000). Moisture sorption isotherms of lentil seeds at several temperatures. Journal of Food Engineering, 44 (4), 205-211. IF 2.313

 5. III.А.5. Menkov, N. D. (2000). Moisture sorption isotherms of chickpea seeds at several temperatures. Journal of Food Engineering, 45 (4), 189-194. IF 2.313

 6. III.А.6. Veltchev, Z. N. and Menkov, N. D. (2000). Desorption isotherms of apples at several temperatures. Drying Technology, 18 (4-5), 1127-1138. IF 1.048

 7. III.А.7. Menkov, N. D. and Gelyazkov, D. I. (2000). Moisture sorption isotherms of millet seeds. Czech Journal of Food Science, 18 (3), 86-90. IF 0.763

 8. III.А.8. Menkov, N. D. (2000). Moisture sorption isotherms of vetch seeds at four temperatures. Journal of Agricultural Engineering Research, 76 (4), 373-380. IF1.102

 9. III.А.9. Menkov, N. D. (2000). Moisture sorption isotherms of broad bean seeds at several temperatures. Nahrung, 44 (6), 443-446. IF 4.356

 10. III.А.10. Menkov, N. D. (2002). Thermodynamic characteristics of some legume seeds. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 8 (5-6), 577-580.

 11. III.А.11. Menkov, N. D., Yanchev, I. G. and Zhelyazkov, D. I. (2002). Kinetics of wheat flour water uptake. Nahrung, 46 (2), 76-77. IF 4.356

 12. III.А.12. Menkov, N. D., Drachev, D. and Omar, A. K. (2003). Water adsorption kinetics of tobacco seeds. Biosystems Engineering, 84 (1), 113-117. IF 1.102

 13. III.А.13. Durakova, A. G. and Menkov, N. D. (2004). Moisture sorption characteristics of rice flour. Nahrung, 48 (2), 137-140. IF 4.356

 14. III.А.14. Menkov, N. D., Durakova, A. G. and Krasteva, A. (2004). Moisture sorption isotherms of walnut flour at several temperatures. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 18 (3), 201-206. IF 0.291

 15. III.А.15. Durakova, A. G. and Menkov, N. D. (2005). Moisture sorption characteristics of chickpea flour. Journal of Food Engineering, 68 (4), 535-539. IF 2.313

 16. III.А.16. Menkov, N. D. and Durakova, A. G. (2005). Equilibrium moisture content of semi-defatted pumpkin seed flour. International Journal of Food Engineering, 1 (3), 1. IF 0.326

 17. III.А.17. Menkov, N. D., Durakova, A. G. and Krasteva, A. (2005). Moisture sorption isotherms of common bean flour at several temperatures. Electronic Journal of Environmental, Agricultural, and Food Chemistry, 4 (2).

 18. III.А.18. Menkov, N. D. and Durakova, A. G. (2007). Moisture sorption isotherms of sesame flour at several temperatures. Food Technology and Biotechnology, 45 (1), 96-100. IF 1.273

III.B. участия в международни научни конференции

 1. III.В.1. Menkov, N., Durakova, A. and Krasteva, A. (2004). Kinetika sorpcije vode u orahovom brasnu. III Medunaodna Eko-konferencija, Novi Sad, 22 - 25 Septembar, 2004, Tematski zbornik II, 205-210.

 2. III.В.2. Menkov, N., Gelyazkov, D. and Mangova, M. (2001). Moisture sorption isotherms of millet seeds. XIVth International Congress “Cereal Bread”, Novi Sad, 7 - 9 June 2000, Proceedings, 275-277.

 3. III.В.3. Желязков, Д., Менков, Н., Желязков, И., Пенов, Н. (2001). Топлина на десорбция на семена от просо. ЮНС “80 години висше агрономическо образование в България”, Научни трудове АУ, ХLVI (2), 401-406.

 4. III.В.4. Дуракова, А., Менков, Н., Колева, А. (2004). Сорбционна кинетика на оризово и соево брашно. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, 27 - 29 октомври 2004, Научни трудове УХТ - Пловдив, LI (3), 57-62.

 5. III.В.5. Менков, Н., Дуракова, А. (2005). Сорбционни характеристики на ябълково брашно. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, Пловдив, 13 - 14 октомври 2005, Научни трудове УХТ - Пловдив, LII (3), 305-310.

 6. III.В.6. Менков, Н., Дуракова, А. (2006). Сорбционна кинетика на брашно от тиквени семки. “Хранителна наука, техника и технологии”, Пловдив, 27 - 28 октомври 2006, Научни трудове УХТ - Пловдив, LIIІ (1), 96-100.


IV. извън досегашни процедури

IV.A. публикации

IV.A.a. Сорбционни процеси

 1. IV.А.1. Пенов, Н., Гегов, Я., Ламбрев, А., Славчев, В. Менков, Н., (2000). Определяне на мономолекулния слой влага в екструдирано спаначено брашно. Научна конференция с международно участие “Храна и Качество на живота 2000”, Научни трудове ВИХВП - Пловдив, XLIV (1), 39-43.

 2. IV.А.2. Менков, Н., Велчев, З., Желязков, Д. (2000). Дробно-линеен модел за описание на равновесните сорбционни изотерми на семената на някои зърнено бобови. Научна конференция с международно участие “Храна и Качество на живота 2000”, Научни трудове ВИХВП - Пловдив, XLIV (3), 118-122.

 3. IV.А.3. Паскалев, Х., Желязков, Д., Менков, Н., Керезиева-Ракова, М. (2000). Метод за изследване на сорбционни процеси чрез представителни проби за материали с биологичен произход. Научна конференция с международно участие “Храна и Качество на живота 2000”, Научни трудове ВИХВП - Пловдив, XLIV (3), 142-145.

 4. IV.А.4. Пенов, Н., Гегов, Я., Ламбрев, А. Менков, Н. Славчев, В. (2000). Сорбционни изотерми на спаначни екструдати. Хранително-вкусова промишленост, 11, 5-6.

 5. IV.А.5. Menkov, N., Zhelyazkov, I., Zhelyazkov, D. (2000). Specific area (after BET) of vetch and millet seeds. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3 (2), 199-206.

 6. IV.А.6. Menkov, N. (2001). Effect of temperature on the monolayer moisture content of tobacco seeds. Tobacco, 51 (9-10), 269-273.

 7. IV.А.7. Менков, Н., Желязков, Д., Коларов, К., Янчев, И., Пенов, Н. (2001). Кинетика на навлажняването на пшенично брашно. ЮНС “40 години колеж Сливен”, Сборник Доклади, том 2, 184-189.

 8. IV.А.8. Драчев, Д., Менков, Н., Димитрова, Е. (2001). Изследване влагоемните свойства на ориенталски тютюни. ЮНС “40 години колеж Сливен”, Сборник Доклади, том 2, 190-193.

 9. IV.А.9. Markova, N., Kuzmanova, Y., Aladjadjiyan, A., Hadjikinov, D., Lambrev, A., Menkov, N. and Panchev, I. (2002). Study of exploitation characteristics of blends for biobased packaging: I. Kinetics of water adsorption of extruded blends. Journal of Environmental Protection and Ecology, 3 (4), 942-952. IF 0.168

 10. IV.А.10. Хаджикинова, М., Менков, Н., Хаджикинов, Д. (2003). Кинетика на навлажняване на диетичен млечен шоколад с фруктоза. Научна конференция с международно участие “20 години Технически факултет”, Пловдив, 16 - 18 май 2003, Научни трудове УХТ - Пловдив, XLIX, 204-209.

 11. IV.А.11. Менков, Н., Хаджикинов, Д., Хаджикинова, М. (2003). Кинетика на навлажняване на изтеглена маса за дъвчащи бонбони. Юбилейна научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии - 2003”, Пловдив, 15-17 октомври 2003, Научни трудове УХТ - Пловдив, L (4), 329-333.

 12. IV.А.12. Hadjikinova, M., Menkov, N. and Hadjikinov, D. (2003). Sorption characteristics of dietary hard candy. Czech Journal of Food Science, 21 (3), 97-99. IF 0.763

 13. IV.А.13. Панчев, И. Н., Менков, Н. Д., Денев, П. (2004). Сорбционни изотерми на пектин. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, 27 - 29 октомври 2004, Научни трудове УХТ - Пловдив, LI (5), 37-40.

 14. IV.А.14. Дуракова, А., Менков, Н. (2005). Сорбционна кинетика на бобено брашно. Хранително-вкусова промишленост, 1, 12-14.

 15. IV.А.15. Денев, П., Менков, Н., Панчев, И. (2006). Сорбционные изотермы гидроколлоидов полисахаридного строения. Международная научная конференция “Современное состояние лесной растителности и ее рациональное изпользование”, Хабаровск, 18 октобря, Сборник, 228-231.

 16. IV.А.16. Hadjikinov, D. G., Menkov, N. D. and Dushkova, M. A. (2007). Influence of the extension process on the water adsorption kinetics of dietetic toffee candies. Food Science (Specialized edition), 2, 14-17.

 17. IV.А.17. Panchev, I, Slavov, A. M. and Menkov, N. D. (2007). Water sorption isotherms of N-substituted amided pectins. International Scientific Conference “Food Science, Engineering and Technologies ‘2007”, 19 – 20 October, Proceedings UFT - Plovdiv, LIV (2), 371-374.

 18. IV.А.18. Дуракова, А., Тошков, Н., Менков, Н. (2007). Сорбционни характеристики на брашно от елда. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, Пловдив, 19 - 20 октомври 2007, Научни трудове УХТ - Пловдив, LIV (1), 154-159.

 19. IV.А.19. Хаджикинов, Д., Менков, Н., Хаджикинова, М. (2007). Кинетика на навлажняване на карамелажни бонбони в зависимост от количеството на глюкозния сироп. Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, VIII (Б), 48-51.

 20. IV.А.20. Менков, Н. (2008). Сорбционни характеристики на продукти от растителен произход. Дисертация за научна степен д.т.н., УХТ – Пловдив.

 21. IV.А.21. Menkov, N. D., Dinkov, K., Durakova, A. and Toshkov, N. (2009). Sorption characteristics of buckwheat grain. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (4), 281-286.

 22. IV.А.22. Krasteva, A., Durakova, A., Menkov, N. and Yovchev, A. (2006). Kinetics of water absorption of corn during conditioning with dielectric heating. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 20 (2), 209-213. IF 0.291

IV.A.б. Сушене

 1. IV.А.23. Картелов, Я., Менков, Н., Паргов, М., Дуракова, А. (2004). Камерна сушилня за влажни насипни материали. Хранително-вкусова промишленост, 8, 10-12.

 2. IV.А.24. Динков, К., Менков, Н., Желязков, Д. (2005). Използване топлината от изгаряне на природен газ при многолентови сушилни. Хранително-вкусова промишленост, LIV (3), 11-12.

 3. IV.А.25. Stoyanova, S. D., Odzhakova, G. N. and Menkov, N. D. (2007). Drying of wheat seeds to low seed moisture for genebank storage. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 6 (10), 2490-2499.

IV.A.в. Ректификация

 1. IV.А.26. Желязков, Д., Менков, Н., Керезиева-Ракова, М, Динков, К. (2000). Числено определяне броя на преносните единици в ректификационна колона. Научна конференция с международно участие “Храна и Качество на живота 2000”, Научни трудове ВИХВП - Пловдив, XLIV (3), 146-149.

 2. IV.А.27. Желязков, Д., Велчев, З., Менков, Н., Динков, К., Керезиева, М. (2003). Изчисляване на ректификационни колони с отчитане изменението на общото налягане по височина на колоната. Научна конференция с международно участие “20 години Технически факултет”, Пловдив, 16-18 май 2003, Научни трудове УХТ, XLIX, 199-203.

 3. IV.А.28. Желязков, Д., Велчев, З., Менков, Н. Динков, К. (2003). Аналитична зависимост за равновесната концентрация на парите на някои водоспиртни разтвори в зависимост от налягането. Научна конференция с международно участие “20 години Технически факултет”, Пловдив, 16-18 май 2003, Научни трудове УХТ, XLIX, 194-198.

 4. IV.А.29. Желязков, Д., Менков, Н. Динков, К., Велчев, З. (2004). Определяне действителния брой контактни стъпала на ректификационни колони с отчитане к.п.д. на тарелките и изменението на общото налягане на парите над тях по височина на колоната. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, 27 - 29 октомври 2004, Научни трудове УХТ - Пловдив, LI (4), 379-384.

IV.A.г. Реология

 1. IV.А.30. Kolarov, K., Menkov, N., Zhelyazkov, D., Dinkov, K. (2001). Regression models for determining the viscosity of wafer doughs. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 15 (2), 114-115. IF 0.291

 2. IV.А.31. Хаджикинов, Д., Менков, Н. Хаджикинова, М. (2002). Реологична характеристика на диетичен млечен шоколад с подсладител фруктоза. Научна конференция с международно участие “Храни, здраве, дълголетие - 2002”, Смолян, 4 - 5 ноември 2002, Сборник доклади, 235-240.

 3. IV.А.32. Хаджикинова, М., Хаджикинов, Д., Менков, Н. (2002). Реологична характеристика на малтитолов сироп. Четвърта национална научно-техническа конфе-ренция с международно участие “Екология и здраве, 2002”, Пловдив, 24 октомври 2002, Сборник доклади, 259-264.

IV.A.д. Екструдиране

 1. IV.А.33. Менков, Н. Д., Душкова, М. А., Тошков, Н. (2009). Възможности за съвместно екструдиране на пшеничен грис с диафилтрационен суроватъчен концентрат. Хранително-вкусова промишленост, LVII (7-8), 51-54.

 2. IV.А.34. Menkov, N., Dushkova, M. (2009). Extrusion de la semoule de mais mouille avec un concentre proteique de lactoserum obtenu par diafiltration. Caracteristiques du producit et du processus. Revue de Genie Industriel, 4, 12-20.

 3. IV.А.35. Менков, Н., Душкова, М., Тошков, Н. (2010). Плътност и радиален експанзионен индекс на екструдати от царевичен грис навлажнен с диафилтрационен суроватъчен концентрат. Екология и бъдеще, IX (1), 25-29.

 4. IV.А.36. Менков, Н., Душкова, М. (2010). Процесни характеристики при екструдиране на картофени люспи, навлажнени с диафилтрационен суроватъчен концентрат. Селскостопанска наука, XLIII (1), 20-25.

 5. IV.А.37. Менков, Н., Душкова, М., Динков, К., Тошков, Н. (2010). Плътност и експанзия на екструдати от картофени люспи, навлажнени с диафилтрационен суроватъчен концентрат. Хранителна наука, техника и технологии (приета за публикуване)

IV.A.е. Други процеси

 1. IV.А.38. Kolarov, K., Dinkov, K., Menkov, N. and Zhelyazkov, D. (2001). Equations for the calculation of viscosity of fruit juice and syrup. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 7, 451-453.

 2. IV.А.39. Драчев, Д., Менков, Н., Къшева, М. (2002). Изследване върху производствената пригодност на българските ориенталски тютюни на база физико-технологини показатели. Втора балканска научна конференция “Качество и ефективност на производството, обработката и преработката на тютюна” Сборник доклади, 251-256.

 3. IV.А.40. Zlatanov, M. and Menkov, N. (2002). Phospholipid and fatty acid composition of bulgarian tobacco seeds. Tobacco, 52 (9-10), 284-287.

 4. IV.А.41. Drachev, D., Menkov, N. and Omar, A. K. (2003). Investigation on the physical and technological indicators of the bulgarian oriental tobacco origins. Tobacco, 53 (7-8), 221-224.

 5. IV.А.42. Hadjikinova, M., Pjotrovska, E., Nikolov, I., Marudov, G. and Menkov, N. (2005). Reduction of the pesticide residues in the production of clarified grape juice. Journal of Environmental Protection and Ecology, 6 (1), 158-165. IF 0.168

 6. IV.А.43. Хаджикинов, Д., Пейчев, В., Менков, Н. (2007). Влияние на количественото и ценово отношение между кристалната захар и глюкозният сироп върху качеството и стойността на карамелажната маса. Хранително-вкусова промишленост, LVI (10), 49-51.

IV.A.ж. Обзори

 1. IV.А.44. Aladjadjiyan, A., Kuzmanova, Y., Hadjikinov, D., Lambrev, A., Markova, N., Menkov, N. and Panchev, I. (2002). Perspectives for using biobased packaging in Bulgaria. Journal of Environmental Protection and Ecology, 3 (4), 913-917. IF 0.168

 2. IV.А.45. Менков, Н., Дуракова, А. (2006). Нетрадиционни брашна за профилактично и лечебно хранене: видове и приложение (обзор). Хранително-вкусова промишленост, LV (9), 11-12.   

 3. IV.А.46. Менков, Н., Душкова, М. (2009). Възможности за обогатяване на екструдирани продукти със суроватъчни протеини. Обзор. Селскостопанска наука, XLII (4), 19-27.IV.В. Учебни пособия

 1. IV.В.1. Динков, К. Т., Дамянов, Д. А., Менков, Н. Д., Желязков, Д. И., Керезиева-Ракова, М. (2001). Ръководство за решаване на задачи по процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Академично издателство на ВИХВП - Пловдив. ISBN: 954-24-0021-7.

 2. IV.В.2. Менков, Н., Андреева, К., Костов, Д., Дамянов, Ч., Георгиев, А., Велчев, З. (2002). Ръководство за стартиране на собствен бизнес в хранителната и вкусова промишленост. Министерство на отбраната, София. ISBN: 954-91245-2-5.

 3. IV.В.3. Динков, К. Т., Дамянов, Д. А., Менков, Н. Д., Желязков, Д. И., Керезиева-Ракова, М. (2003). Ръководство за решаване на задачи по процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISBN: 954-24-0042-X.

 4. IV.В.4. Коларов, К. М., Дамянов, Д. А., Янчев, И. Г., Динков, К. Т., Менков, Н. Д., Желязков, Д. И., Керезиева-Ракова, М. К. (2003). Ръководство за разработване на курсови задачи по процеси и апарати в ХВП. Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISBN: 954-24-0035-7.

 5. IV.В.5. Менков, Н. Д., Коларов, К. М., Дамянов, Д. А., Динков, К. Т., Желязков, Д. И. (2006). Курсово проектиране по процеси и апарати в ХВП. Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISBN-10: 954-24-0063-2; ISBN-13: 978-954-24-0063-9.

 6. IV.В.6. Динков, К., Дамянов, Д., Менков, Н. (2007). Сборник от задачи по процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Академично издателство на УХТ – Пловдив. ISBN: 978-954-24-0081-3

 7. IV.В.7. Менков, Н. Д., Динков, К. Т., Дамянов, Д. А., Душкова, М. А., Дуракова, А. Г., Тошков, Н. Г. (2009). Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в ХВП. Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISBN: 978-954-24-0119-3.

 8. IV.В.8. Динков, К., Дамянов, Д., Менков, Н. (2009). Сборник от задачи по процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Академично издателство на УХТ – Пловдив. ISBN: 978-954-24-0114-8.

 9. IV.В.9. Менков, Н. Д., Коларов, К. М., Дамянов, Д., Динков, К., Тошков, Н. (2009). Курсово проектиране по процеси и апарати в ХВП. Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISBN: 978-954-24-0113-1.

 10. IV.В.10. Менков, Н. Д. (2010). Основни хидромеханични процеси и апарати. Акаде-мично издателство на УХТ - Пловдив. ISBN: 978-954-24-0143-8.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница