Съюз на математиците в България Фондация “еврика” Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”Дата04.04.2017
Размер51.41 Kb.
Съюз на математиците в България

Фондация “ЕВРИКА”

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”

Институт по математика и информатика при БАН

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ПО МАТЕМАТИКА И

ИНФОРМАТИКА


УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯна XXXVII Пролетна конференция на СМБ

2–5 април 2008 г., Боровец


ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ


и покана за участие
Ученическата секция на XXXVII Пролетна конференция на СМБ ще се проведе

от 2 до 5 април 2008 г. в хотел “Самоков”, Боровец
В Ученическата секция (УС’08) могат да участват ученици от 8 до 12 клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти върху избрани от тях теми, индивидуално или в колектив, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.
Не се допускат до участие проекти с повече от двама автори.

Не се допускат проекти, с които авторите са участвали в предходните

две учебни години.
Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и авторите на най-добрите разработки се допускат до участие в УС’08. По време на конференцията журито класира представените проекти. Авторите, получили грамоти за отлично участие, които не са в 12 клас, получават покана за участие в Осмата лятна изследователска школа по математика (10 – 29 август 2008 г.) и информатика и информационни технологии (20 юли – 8 август 2008 г.), като УчИМИ поема частично разноските им.
В срок до 4 март 2008 г. изпратете:

Институт по математика и информатика

Ученически институт по математика и информатика

ул. “Акад. Г. Бончев” блок 8, 1113 София

тел. (02) 979 38 37, 871 92 13

e-mail: hischool@cc.bas.bg

Участниците сами покриват всички разходи (за път, храна и нощувки), като ги осигуряват чрез училищaта, секциите на СМБ, спонсори или от собствени средства. Ученическият институт осигурява единствено разходите за храна и нощувки за по един автор на всеки от проектите, които са оценените с отлична грамота на Зимната конференция на Ученическия институт, проведена на 18 - 20 януари 2008 г. в Пловдив.

ИЗИСКВАНИЯ

за оформяне на ученически проект

Текстът на проекта трябва да е написан на компютърен редактор (MS Word, LaTeX) на български език, с обем не по-малко от 10 страници и не повече от 50 страници и оформен по следния начин: заглавна страница по приложен образец, резюме на български език до 100 думи; резюме на английски език до 100 думи (вкл. превод на заглавието). Изложението се разделя на глави/секции и започва с увод, в който се формулират целите и задачите на проекта, придружени с пояснителни бележки. По-нататък в увода се прави кратка анотация на съдържанието на отделните глави/секции. Проектът завършва със заключение, в което се описва как са постигнати целите и как са решени задачите. В заключението трябва да се отбележи приносът на автора/авторите по разработената тема и да се направи коментар върху възможностите за по-нататашно развитие на представения проект. Накрая се прилага списък на използваната литература.


В проекти по информатика и информационни технологии с приложен характер изло­жението трябва да съдържа: описание на приложната област; описание на програмната система/програмното осигуряване (което не зависи от програмната реализация); избор на програмно-технически средства; описание на реализацията (архитектура на системата и интерфейс). В приложение могат да бъдат включени ръководство за протребителя, програмен код и примерни изходи.

Проектите по информатика и информационни технологии трябва да бъдат придру­жени от носител с изходен и изпълним код и текст на проекта, необходим за подробното запознаване на рецензентите с разработката.

Авторите на проекти, представящи уеб-сайт, да осигурят публикуването на уеб-сайта в Интернет.

На отделен лист, извън подвързаното печатно копие, да се изпрати придружително писмо по даден образец.

Оценяване


Основни показатели при оценяването са оригиналност, яснота и последователност на изложението, коректност на резултатите, отсъствие на технически и правописни грешки, прегледност на чертежи и графики, цялостно оформяне. Копия от писмените рецензии се предоставят на авторите преди представянето на проектите. По преценка на рецензента даден проект може да бъде препоръчан за докладване или за представяне на постер

Докладване


Времето за докладване е 20 мин., които включват 5 минути за въпроси, отговори и дискусия по темата. Изложението трябва да бъде кратко и ясно, да дава точна представа за същността на проекта и най-вече за приноса на автора/авторите по разработената тема. По време на докладването журито оценява умението на авторите да представят и защитят разработката си и да отговорят на поставените въпроси.

Постер–сесия


За участие в постер–сесията е достатъчно да се изготви и отпечата разширено резюме на проекта в обем не повече от шест страници (формат А4). По желание на авторите може да се оформи табло. Проектите по информатика и информационни технологии са придружени и от компютърни демонстрации. Журито оценява умението на авторите да представят основните резултати на разработката си и да отговорят на поставените въпроси.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Образец на заглавна страницаУЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ

на XXXVII Пролетна конференция на СМБ
ТЕМА НА ПРОЕКТА

..............................................................................................


Автор(и):

...................................................................................

(трите имена, училище, град, клас)

Научен ръководител (консултант):

.......................................................................................

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Образец на придружително писмо
Уважаеми колеги от Ученическия институт по математика и информатика,

Изпращам проект за Ученическата конференция поматематика / информатика / информационни технологии

(оставете вярното)
Трите имена на автора/авторите: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Училище, клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пощенски адрес: . . . . . (пощенски код, населено място, ул., №, ж. к., блок, вход, ап. №),

Домашен/мобилен телефон: . . . . .

e-mail адрес: . . . . . .
Име на научния ръководител/консултант. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Месторабота: . . . . . . . . . . . . .

Домашен/служебен адрес: . . . .(ПК, населено място, ул., №, ж. к., бл., вх., ап. №),

Домашен/служебен/мобилен телефон: . . . . .e-mail адрес: . . . . . .
Подпис/и на автора/ите: Подпис на научния ръководител/консултант:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница