Университетски проекти за научни изследвания 2012 ГДата26.10.2018
Размер278.34 Kb.

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2012 Г.по ред


на сключения договор

(възлагателна заповед, решение на РС)

Наименование (тема) на проекта


Изпълнители

(ръководител, звено)

Срок на изпълнениеначало

край


1. Проекти по сключени договори за университетски научни поръчки от минали години


1

НИД 21.03-5/2008

“Оценка на влиянието на политиките на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси”

доц. д-р Диана Копева

/катедра ”Икономика на природните ресурси”/2008

2012


2

НИД 21.03-9/2008

“Проблеми на оценката, оповестяването и контрола на риска в следприсъединителния период на България към ЕС”

проф. д-р Трифон Трифонов

/катедри: “Счетоводство и анализ”, “Финанси” и “Финансов контрол”/2008

2012


3

НИД 21.03-17/2008

“Оценка на студентите за качество на образователния продукт в професионално направление “Политически науки” в УНСС”

проф. д-р Атанас Гочев

/катедра “Международни отношения”/2008

2012


4

НИД 21.03-19/2008

“Интегрирането на българската икономика в Европейския съюз /постижения, проблеми, насоки на ускоряване/”

доц. д-р Пенчо Иванов

/катедри: ”Маркетинг и стратегическо планиране” и “Статистика и иконометрия”, ИИП/2008

2012


5

НИД 21.03-20/2008

“Мрежите за обмен на знания и опит – фактор за конкурентоспособност на обучението по МИО /на примера на изграждане и поддържане на мрежа за обмен на знания и опит с възпитаници на специалност “МИО”/”

проф. д.ик.н. Бистра Боева

/катедра “МИО и бизнес”/2008

20126

НИД 21.03-26/2008

“Университетско обучение по приложна статистика и иконометрия и интеграцията на УНСС в европейското образователно пространство”

доц. д-р Венелин Бошнаков

/катедра “Статистика и иконометрия”/2008

2012
7

НИД 21.03-2/2009

“Клъстерите капитализъм (Типология и динамика на капиталистическите икономики)”

проф. д. с.н. Георги Найденов

/катедри: “Публична администрация и регионално развитие”, “Социология” и представители СУ “Св.Кл. Охридски”/2009

2012


8

НИД 21.03-7/2009

“Индустриална динамика в условията на европейска интеграция ”

доц. д-р Диана Копева

/катедри: “Индустриален бизнес” и “Икономика на природните ресурси’/2009

2012


9

НИД 21.03-8/2009

“Локални производствени системи в ЕС (Сравнителен анализ и бенчмаркинг за България)”

доц. д-р Христо Катранджиев

/Център за изследователски и образователни проекти към УНСС, университет “Пиер Мендес Франс” – Гренобъл, Франция/2009

2012


10

НИД 21.03-9/2009

«Международна конкурентоспособност на експортно-ориентирани отрасли в България»

проф. д-р Антоанета Василева

/катедра «МИО и бизнес»/2009

2012


11

НИД 21.03-11/2009

“Изследване на бизнес-средата в България (на основата на изследване на оценките и очакванията на българските компании) ”

проф. д-р Георги Мишев

/катедри: “Статистика и иконометрия” и “Маркетинг и стратегически планиране”/2009

2012


12

НИД 21.03-13/2009

“Диференциацията в марковите имиджи, позициониране и сегметнация в категориите на бързооборотните потребителски продукти”

доц. д-р Галина Младенова

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2009

2012


13

НИД 21.03-16/2009

“Географски информационни системи в екоикономиката”

проф. д.ик.н. Георги Михнев

/катедра “Икономика на природните ресурси”/2009

2012


14

НИД 21.03-17/2009

”Ролята на продуктовите сертификационни схеми за предоставяне на независима потребителска информация в България”

доц. д-р Елка Василева

/катедра “Икономика на природните

ресурси”/


2009

2012


15

НИД 21.03-18/2009

“Промени в потребителските навици и нагласи в храненето при прехода към пазарно общество”

доц. д-р Даниела Иванова

/катедра “Икономика на природните ресурси”/2009

2012


16

НИД 21.03-19/2009

“Влияние на общата селскостопанска политика върху развитието на селските райони в България”

проф. д-р Недка Иванова

/катедра “Икономика на природните ресурси”/2009

2012


17

НИД 21.03-20/2009

“Икономически функции на съвременното българско семейство”

проф. д.с.н. Михаил Мирчев

/катедри: “Икономическа социология и “Медии и обществени комуникации”, представители на СУ “Св. Климент Охридски”, Институт по социология-БАН и АССА-М/2009

2012


18

НИД 21.03-21/2009

“Изследване на възможностите на бизнес-модела ENTERPRISE 2.0 за повишаване конкурентоспособността на българските фирми”

доц. д-р Димитър Велев

/катедри: “Информационни технологии и комуникации”, “Национална и регионална сигурност”, представител на Институт по управление и системни изследвания – БАН/2009

2012


19

НИД 21.03-23/2009

“Социално-икономически аспекти на трафика на хора”

проф. д-р Стефан Христов

/Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността/2009

2012


20

НИД 21.03-24/2009

“Корпоративното управление – реалност и перспективи в условията на интегриране на българските фирми в единния вътрешен европейски пазар”

проф. д.ик.н. Бистра Боева

/катедра «МИО и бизнес»/2009

2012


21

НИД 21.03-26/2009

“Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите”

проф. д-р Боян Дуранкев

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2009

2012


22

НИД 21.03-27/2009

“Социално-икономически аспекти на управлението на малки и средни предприятия в областта на комуникациите”


доц. д.ик.н. Стефка Дачева

/катедра “Информационни технологии и комуникации – секция “Икономика и управление на комуникациите” /2009

2012


23

НИД 21.03-28/2009

“Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси”

проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова

/катедра “Икономика на природните ресурси” и катедра “Статистика и иконометрия”/2009

2012


24

НИД 21.03-29/2009

“Изпитанията пред членството на България в ЕС”

проф. д-р Динко Динков

/катедра “Международни отношения”/2009

2012


25

НИД 21.03-31/2009

“Превантивни политики, ранно сигнализиране и стратегии за предотвратяване на конфликти и кризи”

проф. д-р Атанас Гочев

/катедра “Международни отношения”/2009

2012


26

НИД 21.03-32/2009

“Критичен анализ на външната политика на Р България в периода 1997-2008 г. ”

доц. д-р Андрей Георгиев

/катедра “Международни отношения”, представители на БЕКСА и МВнР/2009

2012


27

НИД 21.03-35/2009

“Обучение чрез практика в мултикултурна среда”

доц. д-р Вера Пиримова

/катедри: “Политология”, “Икономическа социология”, Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата/2009

2012


28

НИД 21.03-36/2009

“Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми”

доц. д-р Христо Катранджиев

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2009

2012


29

НИД 21.03-37/2009

“Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалността “Право”

доц. д-р Борис Ланджев

/катедра “Частноправни науки”/2009

2012


30

НИД 21.03-42/2009

“Управление на процеса на приемственост и унaследяване на бизнеса в българските предприятия”

проф. д.ик.н. Кирил Тодоров

/катедра “Предприемачество”, Институт за развитие на предприемачеството/2009

2012


31

НИД 21.03-43/2009

“Политическите науки във УНСС с лице към бизнеса”

доц. д-р Ивка Цакова

/катедри: “Политология”, “Статистика и иконометрия”, “Международни отношения”, Представител на Център за исторически и политологически изследвания, София/2009

2012


32

НИД 21.03-44/2009

“Методология за информационно осигуряване на бизнеса във условията на глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud Computing”

доц. д-р Димитър Велев

/катедри: “Информационни технологии и комуникации”, “Икономика на недвижимата собственост”, представители на Институт по управление и системни изследвания, БАН/2009

2012


33

НИД 21.03-46/2009

“Изследване на възможностите и проектиране сегментирането на локалната мрежа на УНСС. Внедряване на Microsoft Enterprise модел в мрежата на УНСС”

доц. д-р Добромир Тодоров

/катедра “Математика”, дирекция “Информационни технологии” и студенти/
2009

2012


34

НИД 21.03-50/2009

“Усъвършенстване на финансовия бизнес анализ на предприятията в Република България в съответствие с европейските системи и стандарти ”

доц. д-р Марко Тимчев

/катедра “Счетоводство и анализ” и представител на катедра “Анализ на стопанската дейност”, СА “Д. Ценов”/2009

2012


35

НИД 21.03-54/2009

“Изучаване на добри иновационни практики и разработване на комплект казуси по иновации”

гл. ас. д-р Димитър Благоев

/катедра «Индустриален бизнес»/2009

2012


36

НИД 21.03-55/2009

“Екологична оценка на въздействието на хотелиерската дейност върху околната среда”

гл. ас. Тодорка Тончева

/катедра «Икономика на туризма»/2009

2012


37

НИД 21.03-56/2009

“Дипломатическите документи на руски и български език и установяване на езиковата еквивалентност”

ст. пр. Антония Пенчева

/катедра “ЧЕПЛ”/2009

2012


38

НИД 21.03-59/2009

“Изготвяне на работни критерии за подбор на текстове с икономическа насоченост за целите на специализираното чуждоезиково обучение”

ст.преп. Силвия Василева

/катедра “ЧЕПЛ”/2009

2012


39

НИД 21.03-60/2009

“Изследване на влиянието на интернет върху маркетинговите стратегии на бизнес организациите”

ст.ас. Николай Ванков

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2009

2012


40

НИД 21.03-61/2009

“Приложни аспекти и проблеми на счетоводството при управление на търговските банки след присъединяването на България към Европейския съюз”

гл. ас. д-р Лидия Рангелова

/катедра “Счетоводство и анализ”/2009

2012


41

НИД 21.03-62/2009

“Предизвикателства пред дейността на областната администрация”

гл. ас. Владимир Вълков

/катедра “Публична администрация и регионално развитие”/2009

2012


42

НИД 21.03-64/2009

“Фактори и аспекти на професионализацията на българската армия”

гл. ас. д-р Константин Пудин

/катедра “Национална и регионална сигурност”/2009

2012


43

НИД 21.03-65/2009

“Сравнителен анализ в развитието на електроенергетиката в страните от Югоизточна Европа”

гл.ас. Марин Маринов

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2009

2012


44

НИД 21.03-66/2009

“Националното планиране- необходим инструмент за успешното интегриране и развитие на българската икономика в Европейския съюз”

ас. Николай Дончев

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2009

2012


45

НИД 21.03-67/2009

“Развитие и тенденции на европейския отбранителен пазар: политика на ЕС и възможности за България”

гл.ас. д-р Георги Пенчев

/катедра “Национална и регионална сигурност”/2009

2012


46

НИД 21.03-68/2009

“Изследване на добрите практики на преподаване на историята на икономическата мисъл във Великобритания, Франция, САЩ и Русия и внедряването им в преподаването на дисциплината “История на икономическите теории” в УНСС”

гл. ас. д-р Веселин Бояджиев

/катедра “Социално-икономически теории”/2009

2012


47

НИД 21.03-70/2009

“Културата - фактор за регионално развитие в контекста на членството на България в Европейския съюз (на примера на културните индустрии и културното наследство)”

ред. докт. Диана Андреева

/катедра «Медии и обществени комуникации»/2009

2012


48

НИД 21.03-1/2010

“Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми”

проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

/катедри: “Индустриален бизнес”, “Статистика и иконометрия”/2010

2012


49

НИД 21.03-3/2010

Изследване на ключовите фактори за реализиране на успешни проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС”

ред. докт. Лиляна Иванова

/катедра “Управление”/2010

2012


50

НИД 21.03-4/2010

“Лизинг в условията на криза”

ред. докт. Мартин Димитров

/катедра “Частноправни науки”/2010

2012


51

НИД НИ 1-1/2011

“Счетоводни политики и практики при икономически кризи”

доц. д-р Даниела Фесчиян

/катедра “Счетоводство и анализ”/2011

2012


52

НИД НИ 1-2/2011

“WEB-базирана он-лайн система “Портал за електронно участие при управлението на УНСС”

проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2011

2012


53

НИД НИ 1-3/2011

“Принципи и методи за създаване и функциониране на обучаващи социални мрежи в университет”

проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2011

2012


54

НИД НИ 1-4/2011

“Изследване на възможностите и проектиране на общинска компютърна информационна система с модул за ранно предупреждаване”

доц. д-р Росен Кирилов

/катедри: “Информационни технологии и комуникации”, “Публична администрация и регионално развитие”/2011

2013


55

НИД НИ 1-5/2011

“Хармонизиране на системите за вътрешен одит в България с Международните професионални практики по вътрешен одит (IPPF)”

проф. д-р Огнян Симеонов

/катедри: “Финансов контрол” и “Статистика и иконометрия”/2011

2012


56

НИД НИ 1-6/2011

“Влияние на световната икономическа криза върху п азара на недвижими имоти в България”

доц. д-р Тихомир Пелов

/катедри: “Икономика на недвижимата собственост” и “Информационни технологии и комуникации”, представители на ИСИР при БАН и Агенция за недвижими имоти “Явлена”/2011

2012


57

НИД НИ 1-7/2011

“Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги”

проф. д-р Евгения Делчева

/катедра “Публична администрация и регионално развитие”/2011

2013


58

НИД НИ 1-8/2011

“Методология за изграждане на уеб-базирана интегрирана информационна система за оценка на рискове от природни бедствия”

доц. д-р Димитър Велев

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2011

2012


59

НИД НИ 1-9/2011

“Корпоративната социална отговорност в България – част от европейския социален модел, основан на устойчиво развитие”

доц. д-р Ирена Славова

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2011

2013


60

НИД НИ 1-10/2011

“Проблеми на съвременното развитие на паричната бюджетна политика на ЕС и на участието на България в тези политики”

доц. д-р Силвия Трифонова

/катедри: “Финанси” и “МИО и бизнес”2011

2013


61

НИД НИ 1-11/2011

“Глобалните предизвикателства в опазването на околната среда и промените в международния бизнес или как еволюират формите на международния бизнес в условията на съвременните мерки за опазване на околната среда”

доц. д-р Иван Стойчев

/катедри: “МИО и бизнес” и “Статистика и иконометрия”/2011

2013


62

НИД НИ 1-12/2011

“Идентифициране имиджа на туристическа

дестинация България,

създаден от туроператори и туристически агенти

на европейския туристически пазар”доц. д-р Мариана Янева

/катедра “Икономика на туризма”/2011

2012


63

НИД НИ 1-13/2011

“Интереси и възможности за сътрудничество между държавите в Югоизточна Европа”

доц. д.ик.н. Мария Чавдарова

/катедри: “Политология” и “МО”/2011

2012


64

НИД НИ 1-14/2011

“Проучване на европейските практики в естетизирането на туристическите обекти”

/предишно наименование: “Проучване на европейския опит в естетизирането на туристическите обекти”/доц. д-р Еленита Великова

/катедра “Икономика на туризма”/2011

2012


65

НИД НИ 1-15/2011

“Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес в ЕС”

доц. д-р Светла Бонева

/катедра “МИО и бизнес”/2011

2013


66

НИД НИ 1-16/2011

“Българската “социалистическа” държавна собственост – политикономически анализ”


доц. д-р Марчо Марков

/катедри: “Политическа икономия”, “Икономикс”, “Публична администрация и регионално развитие”/2011

2013


67

НИД НИ 1-17/2011

“Развитие на системата на трудово-производителните кооперации в България при условията на социалното пазарно стопанство”

проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова

/катедри: “Икономика на природните ресурси”, “Икономика на недвижимата собственост”, съвместно с НС на ТПК/2011

2013


68

НИД НИ 1-18/2011

“Маркетингови стратегии на фирми, опериращи в България, в условията на икономическа криза”

/предишно наименование:“Маркетингови стратегии на фирми, опериращи в България, в условията на световна икономическа криза”/доц. д-р Галина Младенова

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2011

2013


69

НИД НИ 1-19/2011

“Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза”

доц. д-р Венелина Трифонова

/катедри: “Икономикс” и “Финанси”/2011

2013


70

НИД НИ 1-20/2011

“Методика и инструментариум за анализ на удовлетвореността на имигрантите от трети държави в процеса на тяхното интегриране в българското общество”

проф. д-р Веселка Павлова

/катедри: “Статистика и иконометрия” и “Социология”/2011

2012


71

НИД НИ 1-21/2011

“Насоки за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на икономическа криза”

/предишно наименование: “Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на икономическа криза”/доц. д-р Виолета Мутафчиева-Бакалова

/катедра “Икономика на транспорта”/2011

2013


72

НИД НИ 1-22/2011

“Дълговата криза в Европейския паричен съюз и ефекти за България”

доц. д-р Йорданка Статева

/катедра “МИО и бизнес”/2011

2013


73

НИД НИ 1-23/2011

“Усъвършенстване на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности “Бизнес-икономика” и “Икономика на индустрията”

проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

/катедра “Индустриален бизнес”/2011

2012


74

НИД НИ 1-24/2011

“Изследване на студентските нагласи и изграждане на е-система за провеждане на учебна практика към специалност “Политология”

доц. д-р Христина Дончева

/катедра “Политология”, Междууниверситетски център за кариерно развитие и Сдружение с нестопанска цел “Его политико”/2011

2013


75

НИД НИ 1-25/2011

„Възможности за развитието на организацията и нормативната уредба на счетоводството в

България за малки и средни предприятия върху основата на континенталната счетоводна система”проф. д-р Стоян Стоянов

/катедра “Счетоводство и анализ”/2011

2013


76

НИД НИ 2-1/2011


“Изследване на възможностите на бизнес интелигентни системи за управление на производителността на бизнес информационни системи”

ас. Веска Михова

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2011

2013


77

НИД НИ 2-2/2011

“Изследване на възможностите за интеграция на данните на бизнес информационни системи”

ас. Гено Стефанов

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2011

2013


78

НИД НИ 2-3/2011

„Изследване на бранд сегментацията на пазара на дълготрайни потребителски продукти”

ас. Елена Найденова

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2011

2013


79

НИД НИ 2-4/2011

“Идентифициране и профилиране на индивидуални лидерски качества”

ас. Ивайло Илиев

/катедра “Управление”/2011

2013


80

НИД НИ 2-5/2011

“Индустриалната политика на България в първото десетилетие на членство в Европейския съюз и възможностите в контекста “Европа 2020”

ас. д-р Паскал Желев

/катедра “МИО и бизнес”2011

2013


81

НИД НИ 2-6/2011

“Изследване възможностите на таксономия и фолксономия за създаване на информационни системи с тагирано търсене на уеб-информация”

ас. Мария Мързованова

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2011

2013


82

НИД НИ 2-7/2011

“Характеристики на бизнес планирането във фирмите от сектора на бързооборотните стоки в България”

/предишно наименование

“Подходи на фирмено планиране в условията на динамично променяща се среда”


гл.ас. д-р Радко Радев

/катедра “Индустриален бизнес”/2011

2013


83

НИД НИ 2-8/2011

“Методика за анализ и оценка при промяна към професионален мениджмънт на малка фирма”

ас. Димитър Попов

/катедра “Управление”/2011

20132. Проекти по сключени нови договори за университетски научни поръчки


84

НИД НИ 1-1/2012

“Развитие на логистиката в българските производствени и търговски предприятия”

доц. д-р Мирослава Раковска

/катедра “Стопанска логистика”/2012

2013


85

НИД НИ 1-2/2012

“Проектиране и реализация на разширение във функционалността и обхвата на информационната система за НИД на УНСС”

доц. д-р Ваня Лазарова

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2012

2013


86

НИД НИ 1-3/2012

“Ефекти за българската финансова система и икономика от пакта за финансова стабилност”

доц. д-р Пламен Орешарски

/катедри: “Финанси”, “МИО и бизнес” и “Статистика и иконометрия”/2012

2013


87

НИД НИ 1-4/2012

“Управление на инвестиционни проекти в хотелиерството”

проф. д-р Димитър Тадаръков

/катедра “Икономика на туризма”/2012

2013


88

НИД НИ 1-5/2012

“Подготовка за въвеждане на Facility Management в Университета за национално и световно стопанство”

доц. д-р Димитър Терзиев

/катедри: “Икономика на природните ресурси”, “Икономика на недвижимата собственост”, дирекция “Материално-техническа база и развитие”/2012

2013


89

НИД НИ 2-1/2012


“Създаване на профил на студента в УНСС чрез средствата на Data Mining

ас. Дорина Кабакчиева

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2012

2013

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница