Управляващият орган на опрр – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към мррб припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на мс №121 от 31 май 2007 г обнародвано в дв бр. 45 от 8 Юни 2007гДата19.11.2018
Размер60.59 Kb.


Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.
Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на проект   „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” по схема BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” имаме следния въпрос:

Съгласно одобрения бюджет на проекта възнагражденията     на екипа по проекта (брутни суми, вкл.и дължимите от работодателя осигурителни вноски) са заложени на месечна база със съответната единична стойност за месец. Към момента с членовете на екипа на проекта са сключени граждански договори. Предвид че членове на екипа са държавни служители и предстои промяна на  техните длъжностни характеристики, която ще се изразява във включване на задължения по изпълнението на проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, което означава, че тези дейности  ще се извършват в работно време, то по какъв начин ще се възстановяват средствата за възнаграждения?

Даваме следните пояснения:

Съгласно бюджета на проекта, който както споменахме по-горе е разписан на месечна база, при изчисляване на часовата ставка на база отработени за месеца часове, за всеки един от служителите се получават стойности, които са по-ниски от реалната часова ставка, която се получава в рамките на работната заплата. В този случай каква ще бъде практиката на УО при възстановяване на средствата за възнаграждения, предвид че според Указанията на министъра по управление на средствата от ЕС по отношение на ПМС №330 от 5.12.2011 г. средствата за работна заплата  ще се възстановяват съгласно реалните часови ставки на държавните служители?

Като се вземе под внимание факта, че не е допустимо да се увеличават   разходите за човешки ресурси в бюджета на проекта,  то заради по-високата часова ставка би следвало да се редуцира броят на отработените часове.

Даваме следния пример:   единичната цена на месец (вкл.осигурителни вноски) е 180 лв, която разделена на реалната часова ставка според възнаграждението на държавния служител (с включени дължимите осигуровки) дава броя  на отработените часове, които следва да бъдат отчетени и поискани за възстановяване от УО.

Следва ли по този начин да отчитаме работата на екипа в отчетите за отработеното време и съответно да искаме за възстановяване тези средства?

Бихме искали да получим и допълнителни пояснения относно следния отговор, даден  от Вас на въпрос от 21.09.2012 г. «Допълнителното споразумение по трудов договор може да се сключи с директора на общинското предприятие, който се явява работодател на служителите на предприятието по основните им трудови договори, в случай че дейностите на проекта се изпълняват в рамките на работното време. В допълнителното споразумение следва да се посочи конкретният проект, по който ще   изпълняват задължения/дейности от конкретния служител.

Няма пречка служителите на предприятието да сключат и граждански договор по ЗЗД, в случай че дейности по други проекти, не по горния проект, ще се изпълняват в извън работно време при спазване на ограниченията в чл.8, ал.3 от ПМС №330 и дадените допълнителни разясненията към Методика за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз“

По смисъла на дадения от Вас отговор следва ли да разбираме, че със Заповед на органа по назначаване могат да се възлагат дейности по управление и/или изпълнение на конкретен проект в рамките на работното време на държавни служители, чиито длъжностни характеристики включват задължения по изпълнението на проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС , а по друг проект същите да работят в извънработно време?

--
С поздрав,
гл.експерт Ирена Стоянова
гл.експерт Вяра Новакова
Дирекция "Европейски фондове и програми"
Община Пазарджик 
тел.: 034/402 272


Във връзка с поставените от Вас въпроси УО на ОПРР дава отговор по реда на тяхното задаване като прави следното уточнение:

УО на ОПРР е актуализирал Указанията за планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” към 15.08.2012 г., където е регламентирано, че „Разходите за възнаграждения на екипите за управление на проекти по договори за безвъзмездна финансова помощ, подписани преди 13.12.2011 г. ще се възстановяват от УО на ОПРР, съгласно условията на ПМС 194 от 2007 г.”, стига да не попадат по реда на § 5 от Предходни и заключителни разпоредби на ПМС 330 от 05.12.2011 г.

Община Пазарджик в качеството си на Бенефициент по ОПРР е сключила договор за безвъзмездна финансова помощ, където се е споразумяла за условията и начините за изпълнение на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, част от които е и бюджетът на проекта. Бюджетът на проекта е финансовата рамка, която бенефициентът следва да спазва при отчитане на разходите по проекта.

Направените Разяснения по Методика за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на министъра по управление на средствата от Европейския съюз са с цел да се ограничи практиката на полагане на извънреден труд чрез сключване на множество договори със служители на администрацията и упражни контрол върху допълнителните възнаграждения изплатени в завишени, необосновано високи размери.

УО на ОПРР няма да верифицира разходи над заложените в бюджета на проекта, като допустимите изменения на бюджета по проекта са посочени на сайта на УО www.bgregio.eu в Изпълнение на договори/Указания за изпълнение на договори/Указания за бенефициенти промяна на договор 2012 г. За недопустими са регламентирани: „Промени в разходи за „Организация и управление”, водещи до увеличаване в размера на определените в договора възнаграждения за положен труд, брой единици и единична мярка, както и преразпределение на възнаграждения между членовете на екипа.”

Относно публикуваното становище от 21.09.2012 г., УО на ОПРР е дал указания във връзка с изпълнение на дейности по проекти по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз извършващи се в рамките на работното време или извън установеното такова, като задълженията/дейностите по проектите са във фокуса на указанията.


Възлагането на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в рамките на установеното работно време при предвидено изпълнение в длъжностната характеристика се извършва със заповед/допълнително споразумение към основното служебно/трудово правоотношение. В заповедта/допълнителното споразумение изрично трябва да е цитиран номерът на договора/наименованието на проекта.

Възлагането на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз извън рамките на установеното работно време се извършва чрез договор за услуга по ЗЗД.

Недопустимо е кумулирането на отделните основания при възлагането на една и съща дейност по един проект, т.е. възложеното изпълнение на задължения с заповед/допълнително споразумение по един проект в рамките на работното време не може да бъде включено в задълженията по договор за услуга по ЗЗД по същия проект извън установеното работно време.

Основанието и начинът на възлагане на дейностите по управление или изпълнение на проекти се определя по преценка на ръководителя на администрацията/възложителя, при спазване на ограниченията за българското законодателство.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница