Утвърждавам: р е к т о р: д е к а н: /доц д-р Д. Греков / /доц д-р А. ИвановДата06.05.2017
Размер133.05 Kb.
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО
УТВЪРЖДАВАМ:
Р Е К Т О Р: Д Е К А Н:

/доц д-р Д. Греков / /доц. д-р А. ИВАНОВ /

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

За дисциплината ХИМИЧНА ЗАЩИТА
Включена като: ИЗБИРАЕМА
в учебния план на

специалност “ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО”


област 4. Природни науки, математика

и информатика

професионално направление 4.4 Науки за земята

за образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

Утвърдена на заседание на КС, катедра Агроекология с протокол № 14 от 02.02.2005 г.

Пловдив, 2 0 0 8 годи


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
ПО ДИСЦИПЛИНА ХИМИЧНА ЗАЩИТА
СПЕЦИАЛНОСТ ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО


Код*Водещ преподавател

Основна


Форма на контрол

Часове

Кредитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения,

Семинари


Учебни практики

Други форми

04.08.14

Доц А. Николов

Изпит

30

30

15

50

125

5

ІІ. АНОТАЦИЯ
Бурното развитие на науката през последното столетие, особено през неговата втора половина в областта на биологията на растенията и най-вече на органичната химия, създаде предпоставки и възможности за синтез и приложение на огромен брой пестицидни средства. Това предопределя и днес становището, че все още химичният метод остава лимитиращ, поради това, че често възникват критични ситуации при опазването на културите. Съвременният интегриран подход за решаване на проблема и опазване на околната среда изисква висок професионализъм, практически умения и въвеждане на алтернативни технологии.

Студентите изучаващи специалността “Химична защита” се запознават основно с всички изисквания към пестицидите при съществуващата у нас и в Европа нормативна база. Получават задълбочени знания относно групите пестициди, механизмът им на действие по отношение на вредителите, условията и методите им на приложение, възможностите им за комбиниране. Особено внимание се отделя на новосинтезираните препарати, биохимизмът им на действие спрямо вредителите, въздействието им върху околната среда, селективността им, както и цялостната им токсикологична характеристика при отделните групи средства.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ІІІ.1. ЛЕКЦИИ
Т е м а

Хорариум

часове

1.

Същност и задачи на химичния метод за борба с вредителите по растенията. Съвременни тенденции в производството и приложението на химичните средства за растителна защита. Класификация на пестицидите и общи изисквания към тях.

/Разглеждат се същността и задачите на химичния метод. Възникването и оформянето на химичната защита на растенията като наука, връзките и с другите науки, перспективите и тенденциите за използването на химичния метод в селското стопанство. Класификация на пестицидите, форми, основен състав и най-важни изисквания при приложението им на съвременния етап от развитието на селското стопанство./ /Разглеждат се същността и задачите на химичния метод. Възникването и оформянето на химичната защита на растенията като наука, връзките и с другите науки, перспективите и тенденциите за използването на химичния метод в селското стопанство. Класификация на пестицидите, форми, основен състав и най-важни изисквания при приложението им на съвременния етап от развитието на селското стопанство./

2

2.

Действие на пестицидите върху живата клетка.Определение за отрова и отровност на препаратите по отношение на човека и животните. Токсикологична характеристика на пестицидите.

2

3.

Действие на пестицидите върху вредителите. Резистентност на вредителите към пестицидите. Биохимичен и физиологичен механизъм на устойчивостта. Видове.

Понятие за резистентност, видове: естествена, придобита/селективна/ резистентност, пътища за преодоляването и./

2

4.

Влияние на пестицидите върху биоценозите и почвените микроорганизми. Фитотоксичност. Ятрогенни свойства на пестицидите .

/Влияние върху полезната ентомо и акарофауна, пчелите и копринената буба, на микробиологичните процеси в почвата. Действие на пестицидите върху опазваното от тях растение, фитотоксичност, фактори определящи фитотоксичността. Ятрогенен ефект на пестицидите, причини за възникването му/.

2

5.

Поведение на пестицидите във въздуха, водата, почвата и тяхната детоксикация. Приложение на химичния метод в интегрираната растителна защита. Биологичен скрининг за пестицидна активност.

/Отравяне на атмосферата с пестициди, замърсяване на водните басейни и почвата, детоксикация на пестицидите. Влияние на пестицидите върху околната среда. Изисквания към пестицидите използвани в интегрираната растителна защита. Етапи на биологичния скрининг./
2

6.

Комбиниране на пестицидите. Основни принципи. Обработка на посевен, посадъчен материал и почвата с пестициди. Начини на третиране и използване на пестицидите.

/Необходимост от комбиниране на пестицидите; видове комбинации, дезинсекция, дезинфекция;обикновено, ULV, малообемно, високообемно и електростатично третиране, прашене; концентрация, норма и доза ; фумигация, дезинфекция, дезинсекция, експозиция. Методи за обработка на семената, основни изисквания/.2

7.

Ф У Н Г И Ц И Д И. Видове. Биохимичен

механизъм на действие. Активни вещества и приложение . / Неорганични, органични, контактни, проникващи,

системни . Медсъдържащи и серни средства - механизъм на действие

върху гъбната клетка, основни групи активни вещества,

приложение/.2

8.

Органични фунгициди - Биохимизъм на действие. Активни

вещества и приложение .

/Дитиокарбаматни фунгициди, ТМТД, хлорнитробензоли; хинони ,

фталимиди; дикарбоксимиди ; додинови средства; нитрофеноли,

метоксиакрилати - механизъм на действие, активни вещества и начин на

приложение/.
2

9.

Системни фунгициди. Предимства и недостатъци.

Производни на бензимидазола, имидазоли, хидроксипиримидини,

карбоксамиди. Активни субстанции. Механизъм на

химиотерапевтичната им активност и придвижването им в растението.
2

10.

Системни фунгициди. Производни на триазола, морфолини, фениламиди, фосфонати, цианооксими, карбамати и други активни субстанции. Механизъм на действие и начин на приложение.


2

11.

Маслата като пестициди. Видове. Биологична активност на минерални и растителни масла.

/Видове минерални и растителни масла. Вредители контролирани от тях. Механизъм на действие и приложение.
2

12.

И Н С Е К Т И Ц И Д И. Фосфороорганични. Карбаматни.

/Производни на фосфорната, пирофосфорната,тиофосфорната, дитиофосфорната и фосфоновата киселина, естери на карбаминовата киселина и др./.Механизъм на действие, активни субстанци и начин на приложение.
2

13.

Хормонални, пиретроиди и активни вещества на други бази . Механизъм на действие, предимства и недостатъци.


2

14.

Акарициди - специфично действащи, инсекто-акарициди, фунгициди- акарициди. Нематоциди. Фумиганти. Условия при подбора и приложението им. Механизъм на действие. Активни субстанции.


2
15.

Родентициди.Лимациди.Репеленти.Антифиданти . Детергенти. Видове. Активни субстанции. Механизъм на действие, начини на приложение.


2

ЗАБЕЛЕЖКА: Методичните еденици - пункт 7 - 15 се актуализират периодично, поради ежегодно внедряване на новоутвърдени фунгициди и зооциди.


IIІ.2. УПРАЖНЕНИЯ


1.

Основни изисквания и техника на безопасност при работа с пестициди. Санитарни правила .


2

2.

Основни изисквания и техника на безопасност при работа с пестициди. Санитарни правила .


2

3.

Методи за установяване............. втора част .


2

4.

Неорганични фунгициди. Медни средства. Други неорганични съединения /железни, калиеви, борни, калциеви и др/. Определяне на физичните им свойства пряко свързани с биологичната им активност. Спомагателни вещества в химичната защита.

2

5.

Приготвяне на бордолезов разтвор. Основни изисквания при приложението му. Маслата като пестициди – приготвяне на водно маслени емулсии, определяне на най-общите им физични свойства свързани с биологичната им активност.


2

6.

Серни средства. Видове. Определяне на най-общите им физични свойства. Зимно пръскане на трайните насаждения.

2

7.

Смесимост на пестицидите. Принципи на комбиниране. Видове. Формулиране на препарати. Таблици за смесимост.


2

8.

Отношение на пестицидите спрямо опазваното растение. Фитотоксичност и методи за определянето и върху семена, листната маса и полена. Обработка на получените резултати.


2

9.

Обеззаразяване на семена, почва, торова покривка. Начини на приготвяне на работните разтвори, основни изисквания при работа с тях.


2

10.

Биологичен скрининг на фунгициди. Микрокалориметричен експрес метод за установяване на фунгицидна активност.


2

11.

Биологичен скрининг на инсектициди и акарициди.Построяване график ефект-доза.


2

12.

Резистентност към пестицидите. Експрес методи за установяване на придобита устойчивост към фунгициди и инсектициди.


2

13.

Фумиганти и фумигация. Дезинфекция, дезинсекция на складове, оранжерии, силози и др. Приготвяне на отровни примамки за насекоми и гризачи.

2

14.

Основни групи пестициди: Фунгициди - контактни, проникващи, системни. Начин на приложения и основни изисквания.


2

15.

Инсектициди, акарициди, нематоциди, лимациди, родентициди- начин на приложение и изисквания.

2

III.3. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА
III. 3.1. УЧЕБНА ПРАКТИКА – 65 ЧАСА

 1. Посещение на ХЗ “Агрия” и запознаване с производството и формулирането на произвежданите пестицидни средства – 5 часа.

 2. Провеждане на третирания в трайните насаждения и полски култури на УОП в катедрата – 10 часа.

 3. Отчитане на резултатите от проведеното третиране и определяне техническата ефективност на използваните пестицидни средства – 10 часа.


III. 3.2. Самоподготовка за текущ контрол – 10 часа.
III. 3. 3. Курсов проект – 30 часа.


IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Лекционният курс се извежда на база методични еденици, даващи основни теоретични познания на студентите. Разглеждат се някои нови съвременни методи и средства за опазване на селскостопанската продукция. Поставя се базата знания, която ще бъде обогатявана в магистърски курс или докторантура.

Практическите занятия се провеждат в лаборатория или при полски условия, като в тях студентите се запознават с основните изисквания при работа със синтетични средства, провеждане и отчитане на биотестове, приготвяне на разтвори, емулсии, суспензии и тяхното приложение. Провеждат се редовно семинари и тестове за проверка усвояването на предадения материал.

Изпитът се провежда устно и писмено, като за оформянето на оценката се взема под внимание показаните през семестъра резултати.

V. ПРОГРАМА / КОНСПЕКТ/
по дисциплина Х И М И Ч Н А З А Щ И Т А

специалност ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО 1. Същност и задачи на химичния метод за борба с вредителите по растенията. Съвременни тенденции в растителната защита. Класификация на пестицидите и общи изисквания към тях.
 1. Действие на пестицидите върху живата клетка.Отрова и отровност на препаратите по отношение на човека и животните. Токсикологична характеристика на пестицидите.
 1. Действие на пестицидите върху вредителите. Резистентност към пестицидите. Биохимичен и физиологичен механизъм на устойчивостта. Начини за преодоляването и.
 1. Влияние на пестицидите върху биоценозите и почвените микроорганизми. Фитотоксичност. Видове. Фактори влияещи върху фитотоксичността. Ятрогенен ефект на пестицидите
 1. Поведение на пестицидите във въздуха, водата, почвата и тяхната детоксикация. Приложение на химичния метод в интегрираната растителна защита. Биологичен скрининг за пестицидна активност.
 1. Комбиниране на пестицидите. Основни принципи. Видове. Начини на третиране и използване на пестицидите. Концентрация, норма и доза. Основни санитарни правила при работа с пестицидите.
 1. Обработка на семена, посадъчен материал и почвата с пестициди. Фумигация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Основни принципи при провеждането им.
 1. ФУНГИЦИДИ. Видове/контактни, проникващи, системни/. Неорганични. Медсъдържащи. Механизъм на действие и приложение.
 1. Серни средства. Видове. Механизъм на действие и приложение.

10.Органични контактни фунгициди. Механизъм на действие и приложение на: Дитиокарбаматни

фунгициди. Хинони. Хлорнитробензоли.


 1. Фталимиди. Дикарбоксимиди. Механизъм на действие и приложение.
 1. Проникващи фунгициди. Механизъм на действие и приложение на Додинови и гуанидинови средства. Нитрофенол производни. Метокси-акрилати.
 1. Системни фунгициди. Предимства и недостатъци. Механизъм на химиотерапевтичната им активност и начин на придвижването им в растението. Бензимидазоли. Имидазоли. Пиримидини. Карбоксамиди.
 1. Триазоли. Морфолини. Фенилпироли. Фениламиди. Механизъм на действие. Препарати и приложение.
 1. Фосфонати. Цианооксими. Карбамати. Формамиди. Анилидопиримидини. Препарати. Механизъм на действие.
 1. Маслата като пестициди. Видове. Механизъм на действие. Биологична активност на минерални и растителни масла.
 1. ИНСЕКТИЦИДИ. Фосфороорганични. Механизъм на действие, предимства и недостатъци. Активни вещества и приложение.
 1. Карбаматни инсектициди. Пиретроиди. Активни вещества. Механизъм на действие, предимства и недостатъци.
 1. Хормонални инсектициди. Инсектициди на други бази. Механизъм на действие, активни субстанции, приложение.
 1. Акарициди. Видове. Механизъм на действие. Активни вещества. Нематоциди. Условия при подбора и приложението им. Механизъм на действие.

21. Родентициди. Видове. Фумиганти. Лимациди. Репеленти. Активни вещества. Механизъм на действие.


ЛИТЕРАТУРА

 1. . Лазаров.П и колектив., 2003 и 2004г . Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за РЗ. МНЗГ.

 2. Koller.W., 2004. Target sites of fungicide action., CRC. PRESS.

 3. Subhash.C., Vyas.M., 2003., Nontarget Effects of Agricultural Fungicides., CRC.PRESS.

 4. Wheeler B. W., 2002. Pesticides in Agriculture and Environment, 257 pp (PL)

 5. Srinivasan M. Dr. 2003. Principles of Applied Entomology. Lecture Notes. 105 pp (PL)

 6. Rai, M., and Carpinella C. M., (2006). Advances in Phytomedicine 3. Naturally occurring bioactive compounds, Published by ELSVIER, 515 pp (Pl)

 7. Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T., and Ramsden J. J., (2006). Biochemical Mechanisms of Detoxication in Higher Plants. Basis of Phytoremediation. 267 pp.(PL)

 8. Heldt H., and Heldt F., (2005). Plant Biochemistry. Third Edition. 657 pp(Pl);

 9. Helma Ch., (2005). Predictive Toxicology. 519 pp (Pl);

 10. Hoffman J. D., Rattner A. B., Burton G. A., and Cairns J., (2003). Handbook of Ecotoxicology. Second Edition. 1315 pp (Pl);

 11. Timbrell J., (2005). The Poison Paradox. Chemicals as Friends and Foes, 361 pp (PL)

 12. Luthria L. D., (2004). Oil Extraction and Analysis. Critical Issues and Comparative Studies. 265 pp (PL)

 13. Waller J. M., Lenne J. M., and Waller J. S., (2003). Plant Pathologist’s Pocketbook. 1022 pp (PL)

 14. How to Manage Pests. Interactive Tools and Models: Dormant Spray Alternatives. Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California (2004). http://www.ipm.ucdavis.edu/index.html

 15. McMullen P. M., and Bradley A. C., (2007). North Dakota Field Crop Fungicide Guide. http://www.ndsu.nodak.edu

 16. Zhang L., and Demain L. A., (2005) Natural Products, Drug Discovery and Therapeutic Medicine, 397 pp (Pl)

 17. Jongen W., (2005). Improving the Safety of Fresh Fruit and Vegetables, 637 pp (Pl)

 18. Kim S. K., Wang C. T., and Yang B. X., (2005). Simulation of Apparent Infection Rate to Predict Severity of Soybean Rust Using a Fuzzy Logic System. Phytophathology 95: 1122 – 1131

 19. Vohnout D. K., (2003). Mathematical Modelling for System Analysis in Agricultural Research, 453 pp (Pl)

 20. Ronald C. P., (2007). Plant Pathogen Interactions. Methods and Protocols, 261 pp (Pl)

 21. Pfafflin R. J., and Ziegler N. E., (2006). Encyclopaedia of Environmental Science and Engineering. Fifth Edition. Volume 1, 1408 pp (Pl)

 22. Regnault – Roger C., Philogene B., and Vincent Ch., (2005). Biopesticides from Plant Origin, 310 pp (Pl)

 23. Cramer H. H., (2005). Crop Protection. Ullmann’s Encyclopaedia of Industrial Chemistry: Wiley Science, 33 pp. (Pl)

 24. Ackermann P., Margot P., and Muller F., (2005). Fungicides, Agricultural. . Ullmann’s Encyclopaedia of Industrial Chemistry: Wiley Science, 73 pp. (Pl)

 25. Manahan E. S., (2003). Toxicological Chemistry and Biochemistry. Third Edition. 435 pp (Pl)

 26. Vidhyasekaran P., (2004). Concise Encyclopaedia of Plant Pathology. 638 pp. (Pl)

 27. Pretty J., (2005). The Pesticide Detox. Towards a More Sustainable Agruculture. 317 pp (Pl)

 28. De Hond F., Groenewegen P., and Van Straalen M. N., (2003). Pesticides – Problems, Improvements, Alternatives. 273 pp. (Pl)

гр.Пловдив Съставил:.............08.02.2008 г. /доц.д-р А.Николов/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница