Закон за младежта; Национална програма за младежта 2016-2020страница1/3
Дата30.03.2017
Размер0.49 Mb.
  1   2   3


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2017 г.


 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общинският план за младежта на Община град Добрич е изработен на основание: • Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите;

 • Национална стратегия за младежта 2012–2020;

 • Закон за младежта;

 • Национална програма за младежта 2016–2020.

Годишният план е документ за планиране на младежката политика на общинско ниво и определя основните цели и приоритети на Община град Добрич в областта на младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция за социалното изключване на млади хора в неравностойно положение и др.

Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет град Добрич, общинска администрация, териториални структури на заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни институти, ОМЦ „Захари Стоянов“, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екологията и туризма, МКБППМН, бизнес организации . 1. ВИЗИЯ

Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Добрич; на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта и мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на града и България.

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА

 • Логическа свързаност на общинския план с националните програми и услугите за младежи, както и с европейските и международните стратегически програми;

 • Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи;

 • Законосъобразност;

 • Децентрализация;

 • Равен достъп за всички младежи;

 • Формиране на мрежа от партньорства;

 • Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи;

 • Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги. 1. ЦЕЛЕВА ГРУПА

Общинският план за младежта на Община град Добрич е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години.


 1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


5.1. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

 • Достъп до образование

Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора, за пълноценното им участие в обществения живот, както и за повишаване благосъстоянието на цялото общество. Пред образователната система в България стоят два големи проблема. Първият проблем е свързан с ранното отпадане от образователната система на ученици и незавършване дори на основно образование, а вторият – с невъзможността за реализиране на пазара на труда в България на високообразовани млади специалисти и оттук с мотивацията им да търсят професионална реализация извън страната. Ранното отпадане на учениците от образователната система и липсата на завършено висше образование са основни фактори, в резултат на които се стига до младежко социално изключване. Проблемите в образователната система оказват пряко влияние върху избора на младежите за бъдещето им кариерно развитие и професионалната реализация в живота.

Община град Добрич е предприела мерки и провежда действия и политики по превенция и ограничаване на отпадането от училище. През учебната 2015/2016г. в град Добрич няма напуснали образователната система младежи, навършили 15 години.

Община град Добрич осигурява условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:


  • мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения;

  • управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище;

  • автономни училища чрез усъвършенстване прилагането на делегираните бюджети;

  • координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора;

  • актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на висше образование и с пазара на труда;

През учебната 2016/2017 година общинската образователна система обхваща 17 детски градини, 7 основни училища, 2 профилирани гимназии, 5 средни училища, Спортно училище и Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич функционират 6 професионални гимназии /от които 2 общински/, Помощно училище, Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование, 2 частни гимназии, 2 колежа и 1 висше училище с изнесено седалище в град Варна.

По предложение на кмета на Община град Добрич и със заповед на министъра на МОН, ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов“ и ПГАС, осъществяващи обучение по професии, значими за устойчивото развитие на общината, бяха преобразувани от държавни в общински. Бе извършено и преобразуване чрез сливане на училищата „Дора Габе“ и „Любен Каравелов“ в СУ „Л. Каравелов“.

Общинският младежки център „Захари Стоянов” също извършва образователно-възпитателни дейности с деца, ученици и младежи, включително от етнически и маргинализирани групи.

Броят на учениците в общинските училища към 01.12.2016 г. е 8 095 в 360 паралелки. За сравнение през учебната 2015/2016 г. той е 7 868 в 357 паралелки; през 2014/2015 г. – 8 302 в 368 паралелки, през 2013/2014 г. – 8 452 в 372 паралелки, през учебната 2012/2013 г. – 8 502 в 370 паралелки, през 2011/2012 г. – 8 761 в 390 паралелки, а през 2010/2011 г. – съответно 9 111 ученици в 403 паралелки.
 • Заетост

Ограничаването на младежката безработица и неактивност е една от основните задачи на Националния план за действие по заетостта.

Дирекция „Бюро по труда” – Добрич работи активно по изпълнението на Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014–2020 г., чиято основна цел е осигуряването на качествена работна сила, като основна предпоставка за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с дългосрочните цели на Стратегия „Европа 2020”.

С цел повишаване икономическата активност на младите хора Дирекция „Бюро по труда” – Добрич предоставя достъп до специализирана информация, консултации и услуги.

В ДБТ – Добрич има изграден Център „Работа”, където всяко лице – независимо дали е регистрирано или не, може да получи специализирана информация за активни обучения, схеми на ОП РЧР, проекти стимулиращи предприемачеството. Информацията е актуална, систематизирана, лесна за достъп и ориентация. Информационните пространства на дирекцията са систематизирани и организирани така, че клиентите да се ориентират лесно и бързо да намират необходимото.

Клиентите на Дирекция „Бюро по труда” – Добрич получават специализирани консултации от трудови посредници, трудови медиатори, психолог и кейс мениджър. На всички се изготвя Индивидуален план за действие с конкретни стъпки, с крайна цел повишаване конкурентността на пазара на труда и постигане на трудова реализация.

И през 2017 година ще продължи да функционира Ателие „Работа”, където се предоставят услуги, като подготовка на документи за кандидатстване за работа, изготвяне на индивидуален план за професионално развитие, представяне пред работодател и др. – всичко това с цел да се увеличат знанията на младежите за пазара на труда и да се повиши тяхната пригодност за реализация на този пазар.
 • Трудова мобилност

Мобилността все повече се възприема като важно средство за създаване на трудова заетост и икономически растеж, както и за укрепване на личното развитие на работещите. Дирекция „Бюро по труда” предоставя услуги по заетост чрез мрежата за мобилна заетост EURES.

Дирекцията консултира и насочва клиентите към актуални позиции за работа в Европейския съюз и съдейства на търсещите работа в чужбина да се запознаят с условията на обявите в сайта на АЗ, както и в европейския сайт eures.europa.eu.

В това направление се организират и провеждат мероприятия, като:


  • EURES информационен ден за ученици;

  • Обособяване на EURES щанд при провеждане на специализирани трудови борси;

  • Стартиране на процедури за набиране на кандидати за сезонна работа в Испания, Португалия, Израел и др.;

  • Провеждане на Ден на „EURES отворени врати”;

  • Стартиране на кампания за набиране на кандидати за участие в програмата на Федералната агенция по труда „The job of my life”; • Нагласи към предприемачество

Относителният дял на самонаетите сред младите хора у нас е под средния за Европейския съюз. Младите хора се нуждаят от подкрепа както при стартирането, така и при развиването на самостоятелен бизнес. Предприемаческата култура сред тях е все още неразвита. Пречка се оказва и липсата на стартов капитал, ясна и устойчива визия за развитие в краткосрочен план, непознаване на бизнес средата и др. Факт е, че през 2016 година няма младежи, които са ползвали инструментите на Закона за насърчаване на заетостта за стартиране на собствен бизнес, въпреки осъществените 128 консултации в това направление.


 • Достъп до финансиране

През 2017 г. в политиката по заетостта ще остане акцентът върху действието на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Ще стартира поредната процедура по проект „Обучение и заетост на младите хора”, насочен към устойчиво интегриране на пазара на труда на млади хора, в частност на тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително млади хора, изложени на риск от социално изключване или принадлежащи към маргинализирани общности. Целта на схемата е да осигури устойчива заетост чрез включване в обучение или субсидиране на продължителна заетост. Бюджетът е 115 000 000 лв., а продължителността – до 2018 г. Предстои в нея да се включат 23 000 младежи до 29-годишна възраст.
 • Достъп до обучения за квалификация и преквалификация

Високата квалификация, опитът и уменията в определена област са основни характеристики на всяко работно място. За заемането на много от тях работодателите често поставят и допълнителни изисквания, съобразени с характера на работа – компютърна грамотност, отлично владеене на един или повече чужди езици, мотивация за работа, коректност и други.

Анализът на младежката безработица показва, че ниското или неподходящо образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите в България. Освен изброените структурни фактори сред причините за младежката безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Нарастването на младежката безработица е резултат и от това, че в условия на несигурна икономическа ситуация работодателите освобождават предимно най-неопитните работници и служители.

Целите на Стратегията „Европа 2020” ще имат отражение върху дългосрочното развитие на пазара на труда в България, като една от тях е преждевременно напусналите образователната система да не са повече от 11%. Подобряване на качеството и резултатността на системите за образование и обучение на всички равнища и увеличаване на броя на обучаващите се във висшето или в равностойно на него образование е друга важна поставена задача. За постигането на това трябва всички институции да работят в сътрудничество.

Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти с представители на професионалните гимназии, с цел проследяване реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда.

Основни направления в обученията за придобиване на нова квалификация или повишаване на съществуваща такава са:


 • партньорски проекти – проекти на социалните партньори за придобиване на нова или част от професия с осигуряване на субсидирана заетост на част от успешно завършили те;

 • схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в които е предвиден модул „Обучение“.5.2. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Днес източниците на специализирана информация, както и на специализирани консултации и услуги – образователни институции и обществени библиотеки, се приемат за даденост. Община град Добрич има изградена много добра културна инфраструктура, която включва обществени библиотеки, музеи, читалища /Регионална библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей, Художествена галерия, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“/., която гарантира непрекъснато повишаване качеството и достъпа до информационни и специализирани услуги в подкрепа на младежкото развитие. В тази област младежта е изправена пред следните предизвикателства: • необходимостта да се откликва на потребностите на нововъзникващото общество, основано на знанието и информацията, което се отличава с постоянно развиващи се комуникационни технологии и бърз обмен на информация;

 • влиянието на икономическата среда върху възможностите на младите хора за достъп до информация и култура;

 • необходимостта от насърчаване на междукултурния диалог, основан на зачитането на културното многообразие в един все повече мултикултурен и взаимосвързан свят, отличаващ се с бърза комуникация, мобилност на хората и глобализация на пазарите.

Информацията е много важна за развитието на отделната личност и на обществото като цяло. Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги.

През 2017 г. културните институти в град Добрич ще продължат да работят по следните приоритети:Оперативна цел 1. Формиране на информационна политика, насочена към младите хора:

 • Публично подпомагане и предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора;

 • Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора;

 • Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и Европейския съюз;

Оперативна цел 2. Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младата възраст.

– Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и обществено развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения;

– Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора;

– Насърчаване и подпомагане на публично-частните партньорства и социалното предприемачество в предоставянето на услуги за развитието на младите хора;

– Гарантиране качеството на публично подпомагани услуги за развитие на младите хора;

– Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в обществените библиотеки;

– Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора – професионални консултанти, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.

Оперативна цел 3. Стимулиране на неформалното учене сред младите хора.

– Разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора, чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията,опита и уменията на младите хора, за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, наука, култура, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви;

– Популяризиране формите на неформално учене;

– Разширяване на достъпа на младите хора до всички европейски младежки програми и инициативи.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Утвърждаване на европейски модели в младежката работа на територията на град Добрич;

 • Повишаване дела на младите хора от 15 до 29 години, които имат достъп до електронното съдържание в обществени библиотеки;

 • Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора.


Важно място в този процес има Общински младежки център „Захари Стоянов“, тъй като един от основните му приоритети е повишаване качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие.

През 2017 г. младите хора ще продължат да получават информационни услуги по актуални за тях теми чрез сайтовете на Младежки център – Добрич, facebook страницата на „Младежки център Добрич – Вашето утре“, радиопредавания, публикации в медиите, телефони за връзка и др. Това ще даде възможност на младите хора да направят своя информиран избор и да се запознаят с възможностите за неформално образование и обучение.

Приоритет в работата на екипа на ОМЦ „Захари Стоянов“ е прилагането на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст.

И през новия период се планира продължаване на изграденото дългогодишно партньорство с: училищата в гр. Добрич, Регионален здравна инспекция – Добрич, Български младежки червен кръст и Превантивно-информационен център за наркотични вещества с цел предоставяне на индивидуални и групови консултации, съобразени с интересите и потребностите на младите хора.

В Общински младежки център „Захари Стоянов“ ще бъдат реализирани поредица от срещи с педагози, психолози, здравни специалисти и др., спомагащи повишаването на здравната култура, правно-обществената просвета и професионалното ориентиране на младите хора.

По Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“ ще бъдат проучени интересите на младите хора в региона, с цел актуализиране на информацията и разработване на иновативни методи за описването им.
 • Достъп до специализирана информация

Съгласно Указания на Министерството на здравеопазването, РЗИ – Добрич реализира здравно-образователни дейности по национални и регионални програми със следните дейности:

– С цел повишаване информираността и здравните знания и умения сред подрастващите и младите хора в гр. Добрич в и извън училищната среда се провеждат здравно-образователни мероприятия – беседи, лекции, обучения, интерактивни игри, тематични дискусии и др.;

– Провеждане на образователно-информационни кампании за повишаване информираността на младите хора относно здравословния начин на живот, рискови фактори за появата на хронични неинфекциозни заболявания – тютюнопушене, алкохол, хиподинамия, нездравословно хранене и др., разпространение на информация и здравни послания относно сексуалното и репродуктивно здраве, предназначена за младите хора, употреба и злоупотреба на психоактивни вещества и др.;

– Участие в проекти и проучвания за оценка на влиянието на един или повече рискови фактори върху здравето на населението от различни възрастови групи;

– Разработване и разпространение на образователни материали /плакати, информационни брошури, листовки, дипляни и др./ сред населението, както и сред младите хора по различни здравни теми;

– Реализиране на насочени образователни мероприятия /публикации, пресконференции, информационни кампании и др. инициативи/ за повишаване на знанията и мотивацията на населението от различни възрастови групи относно здравословния начин на живот и превенция на рискови практики;

– Отбелязване на световни и международни здравни дни.


 • Достъп до специализирани консултации

В РЗИ – Добрич функционират три кабинета, които предоставят на гражданите специализирани консултации:

– Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН /КАБКИС/.

– Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене /ККОТ/.

– Консултативен кабинет за профилактика на зависимости, стрес и психично здраве.
5.3. РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА, ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И КУЛТУРНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Оперативна цел 1. Развитие на таланта и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, младежкото творчество чрез подкрепа на възможностите за реализация:

 • Подкрепа на млади дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии, подкрепа на младежи с интерес към хуманитарните области;

 • Насърчаване приноса на младежката работа за реализация на творческите способности на младите хора, улесняване на достъпа до нови технологии;

 • Подпомагане развитието на млади творци и участието им в европейския и световния културен обмен.


Оперативна цел 2. Стимулиране на културното изразяване на младите хора.

С оглед постигането на тази цел и през 2017 г. Община град Добрич ще продължи да работи за: • развитие на капацитета на доставчиците на културни услуги – културни институти, младежки центрове, читалища и организации, в които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения;

 • подпомагане реализацията на инициативите на младите хора в областта на изкуството и културата;

 • подпомагане участието и изявата на талантите на Добрич на наши и международни сцени и форуми;

 • реализиране на конкретни прояви, които целят да подкрепят таланта и насърчат развитието на творческите заложби на децата и младите хора на Добрич

 • устойчиво развитие на младежките конкурси: Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“, Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон”, Международен младежки фестивал „Фолклор без граници”, Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори”, Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров”, Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения“, Фестивал на талантите, Национален фолклорен преглед „Събрали ми се, наиграли в Добруджа“.

 • реализиране на циклите: „Дарования“ и „Музиката – ваятел на детската душа“;

 • реализиране на празнични концерти с участието на млади дарования - лауреати на национални и международни фестивали и конкурси;

 • връчване на специална награда за млад творец или учен в рамките на Годишните награди „Добрич” в областта на културата и науката;

 • реализиране на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, по силата на която кметът на Община град Добрич предоставя еднократно финансово подпомагане на даровити деца;

– Устойчивост в дейността на младежкия център по отношение на студията, клубовете и групите по интереси с различна насоченост и на приоритета – стимулиране на иновативността и креативността на младите посредством включването им в различните форми на любителското художествено творчество.
Оперативна цел 3. Насърчаване на културата и младежката креативност извън формалните форми и начини на изразяване

Насърчаване на младежката креативност и неформалното младежко творчество, както и максимално използване на независими младежки пространства за младежки културни събития. Положителен опит за насърчане на неформалните младежки изяви в това отношение е провеждането фестивала на екстремните спортове и WUWEC“ INTERNACIONAL FESTIVAL FOR SPORT AND ART.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Увеличаване броя на изявите на млади творци;

 • Повишаване на относителния дял на младите хора в изкуството;

 • Развитие на различни младежки фестивали на уличното изкуство и екстремните спортове. • Насърчаване и подпомагане на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта

Развитие на общинската политика с фокус към младите хора чрез:

– Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и изпълнители;

– Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми;

– Реализиране на иновативни културни прояви, съответстващи на съвременните възприятия на младите хора – уъркшопове, хепънинги, улично изкуство и др.;

– Подкрепа на младежки инициативи;

– Реализиране на ученически игри;

– Подкрепа на спортни инициативи .


5.4. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ


 • Здравословен статус

Предоставените данни от РЗИ са за област Добрич, включваща информация и за гр. Добрич. Информацията е за 2015 г. тъй като изходните данни за 2016 г. ще са налични след приключване на годишната отчетна кампания.

Общата заболеваемост (болестността), измерена чрез регистрираните случаи на заболяванията по обръщаемостта на населението за здравна помощ към звената за извънболнична помощ, дава представа за честотата и структурата на заболяванията, по повод на които населението активно търси здравна помощ.

Регистрираните заболявания (болестност) през 2015 г. за област Добрич са 539 830, които представляват 2 989,0 на хиляда.

Новооткритите заболявания (заболеваемост) през 2015 г. са 193 458, които са 1 071,1 на хиляда.През 2015 г. се наблюдават тенденциите от предходните години:

 • Заболеваемостта се води от болестите на дихателната система – 271,3 на хиляда, следват болести на пикочо-половата система – 92,9 на хиляда.

 • При болестността е обратно, водещи са болестите на органите на кръвообращението – 805,1 на хиляда, следват болести на дихателната система – 447,9 на хиляда и болести на пикочо – половата система – 229,2 на хиляда.

 • При децата до 17 години общо заболелите са 86 025, като 8 040 са на деца до 1 година, новооткритите заболявания са 48 734. Почти половината 46 % от заболяванията са от групата на болестите на дихателната система, следвани от болести на кожата и подкожната тъкан – 8,7 % и инфекциозните болести 6,8 %.
 • Достъп до здравеопазване

Достъпът до здравеопазване на територията на град Добрич се осъществява чрез:

Първична извънболнична медицинска помощ

Осигуреност с ОПЛ – В област Добрич има три незаети лекарски практики, с. Крапец, община Шабла, с. Жегларци, община Тервел и с. Белгун, община Каварна. Има лекарски практики, дадени като втори адрес на регистрирани вече индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ. 100 % от практиките на лекари по дентална медицина са заети.

Осигуреност с ОПЛ и лекари по дентална медицина на 10 000 души от населението в област Добрич и общините е както следва:

 • Добрич област – 7,6 - 7,0

 • Добрич град – 8,0 - 9,9

 • Души, обслужвани от 1 ОПЛ

 • Добрич област – 1 299

 • Добрич град – 1 243

 • Брой прегледи от ОПЛ на 1 жител

 • Добрич област – 2,41

 • Добрич град – 1,96

Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ през 2015 г.

община

Брой по здравна карта

Брой регистрирани в РЗИ (физ.лица)

В инд. практики

В групови практики

лекари

дентални

лекари

дентални

лекари

дентални

Добрич

60

73

40

66

30

19


Специализирана извънболнична медицинска помощ

Осигуреността с лекари в извънболничната специализирана медицинска помощ е 10,3 на 10 000 души от населението.


Лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ по общини

община

ИПСМП

ИПСДП

ГПСМП

ГПСДП

МЦ

МДЦ

ДКЦ

МДЛ

МТЛ

хосписи

Добрич

67

1

2
4
2

4

15
Посещенията в амбулаторията при специалисти през 2015 г. са 283 414, което е със 18 879 прегледа по-малко от 2014 г. На един жител се падат по 1,56 посещения, при децата до 17 години – на едно дете се падат по 1,61 посещения, домашните посещения са по малко от 1 % от всички прегледи. Профилактичните прегледи заемат около 6 % от всички прегледи, въпреки че към профилактиката на болестите трябва да е насочено вниманието както на лекари, така и на пациенти. В условията на ограничени възможности и финансови ресурси би било целесъобразно да се разработи единна национална програма по промоция на здравето и профилактика на болестите.

Болнична медицинска помощ

През 2015 г. в лечебните заведения на област Добрич има 748 легла, което е 41,4 на десет хиляди от населението, при 42,2 на десет хиляди от населението през 2014 г . Най-голям е делът на леглата в многопрофилните болници – 463 или 61,9 % от всички легла. Леглата за активно лечение представляват 98,7 % от всички легла. Осигуреността с активни легла е 40,8 на 10 000 души при 40,0 на 10 000 души за 2014 г. Наличната в областта мрежа от болнични лечебни заведения е в състояние да задоволи най-масовите потребности на населението от болнична помощ. Налице е оптимална обща осигуреност със структури, болнични легла и медицински персонал, но е необходимо значително вътрешно преструктуриране, включващо намаление на броя на леглата за активно лечение и разкриване на легла за долекуване и продължително лечение, хосписи, легла за краткотраен престой, при ясно категоризиране и териториално разпределение на болничните заведения.Спешна медицинска помощ

Структура и организация на спешната медицинска помощ в областта – осъществява се от 1 център за СМП и 6 филиала, намиращи се на територията на областта. През 2015 г. броят на повикванията за спешна медицинска помощ е 17 605, делът на изпълнените повиквания е 100 %. От тях 97.8 % са за спешна медицинска помощ и 1.9 % за неспешни състояния. Повикванията за санитарен транспорт са 0,2 %. През разглеждания период от центъра за спешна медицинска помощ са обслужени 16 558 лица при амбулаторните прегледи. От тях са насочени за хоспитализация 5.5 %.

Осигуреност на регионалната здравна мрежа с човешки ресурси

Осигуреност с медицински специалисти в областта – През 2015 г. лекарите в областта са 481. Най-висока осигуреност на населението има с общопрактикуващи лекари – 7,25 на десет хиляди от населението. Следват педиатрите – 1,4 и акушер-гинеколозите – 1,2 на десет хиляди. От другите специалности, кардиолозите и хирурзите са с 1,1 обезпеченост на десет хиляди. Обезпечеността с лекари по дентална медицина е 7,6 на десет хиляди. Специалистите, придобили специалност „Здравни грижи”, са 840, които представляват 46,5 на десет хиляди души, а медицинските сестри – 30,2 на десет хиляди.


 • Употреба на психотропни вещества, цигари, алкохол

РЗИ провежда здравно-образователни дейности, насочени към подрастващи и млади хора по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.: компоненти тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, както и дейности за превенция на зависимости, свързани с употребата на наркотични вещества. Те включват беседи, лекции, обучения, кампании, разпространение на здравно-образователни материали по темите и др.

РЗИ предоставя специализирани консултации на всички граждани на гр. Добрич в Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене и Консултативния кабинет за профилактика на зависимости, стрес и психично здраве.
Основна предпоставка за здравословния начин на живот на младите хора е наличието на условия за физическо възпитание и спорт. Ето защо за Община град Добрич физическото възпитание и спортната култура се превръщат в приоритетен фактор със социална значимост. Осмислена е политиката относно проблемите на физическата възпитание и спорта с реалните потребности на бъдещето. Община град Добрич осигурява необходимите условия за воденето на здравословен начин на живот чрез спорт. Усилията в това отношение се възнаграждават с най-добрите резултати на спортните клубове на държавни и международни състезания. През последните години се наблюдава тенденция на повишен интерес към спорта.


 • Достъп до спортни обекти, съоръжения и до други възможности за масов

спорт

Община град Добрич успешно стопанисва чрез ОП „Спортни имоти” спортните обекти в града, като осигурява поддръжката и експлоатацията на: • Открит спортен комплекс „Простор” – комплексът разполага с тенис кортове, игрища за волейбол, футбол, хандбал и полигони за хвърляния;

 • Спортен комплекс „Добротица” – съоръжението се състои от зала за спортни игри с 1300 седящи места, кръгова лекоатлетическа писта с 800 места, зала обща физическа подготовка (ОФП) и сервизни помещения;

 • Стадион „Дружба” – комплекс от тренировъчни игрища и представителен стадион;

 • Тренировъчно футболно игрище с изкуствена трева;

 • Футболно игрище „Полигона” – тренировъчно игрище;

 • Шах-клуб – 65 кв.м;

 • На концесия Община град Добрич е предоставила:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница