Заседание на Министерския съвет 9 април 2014 гДата14.01.2019
Размер146.63 Kb.
ТипЗаседаниеР е п у б л и к а б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Стенографски запис!


ЗАСЕДАНИЕ
на Министерския съвет

9 април 2014 г.Заседанието започна в 10,15 часа и беше ръководено от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Добър ден, започваме редовното заседание на Министерски съвет.

Точка 1

Проект на Постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 година
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Вносител на точката е министърът на културата.

Заповядайте.

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Уважаеми госпожи и господа министри, предлагам точката да бъде отложена, като проектът бъде разгледан едновременно след приемане на измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Искам тук да вметна, както беше предложено от заместник министър-председателя госпожа Бобева да бъде променена наредбата и за частните ученици.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Заповядайте, госпожо Бобева.

ДАНИЕЛА БОБЕВА: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.

Уважаеми колеги, ние дискутирахме тази тема миналия път. Имаме проблем с третирането на децата от частни и от държавни училища и мисля, че постигнахме някакво съгласие, че трябва да сме в унисон със Закона за закрила на децата. И в тази връзка предлагам не само да се отложи точката, но и съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите и колегите от другите министерства, които проявяват интерес към тази тема, да помислим за вариант на наредбата, който да въведе равно третиране на талантливите деца, независимо от това в какво училище учат.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Заповядайте.

АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Искам да кажа, че приемам абсолютно това предложение. Не можем да делим децата от държавни или от частни училища - те са талантливи. Но да ви кажа, че за това не са заделени средства, така че е необходимо да говорим с Министерството на финансите за необходимите средства за осигуряване на тези стипендии, които защитават децата с изявени дарби.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви. Да, ще проведем този разговор.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Предлагам, предвид изказванията, да отложим разглеждането на тази точка за следващо заседание на Министерски съвет.Точка 2

Проект на Решение за одобряване Карта на регионалните помощи на Република България за периода 2014-2020 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Вносител е министър Чобанов. Имате ли изказвания, предложения или бележки?

Няма. Приема се.Точка 3

Проект на Постановление за координация по въпросите на регионалното сътрудничество
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Вносител е министър Вигенин. Имате ли коментари?

Заповядайте, господин Чобанов.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.

Ние имаме някои редакционни бележки, които предлагам да бъдат отразени при окончателното оформяне на акта.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Господин Вигенин, приемате ли бележката?

КРИСТИАН ВИГЕНИН: Имам информация, че проектът е съгласуван и няма бележки, но, ако има такива, предлагам да го приемем по принцип и да се опитаме да отразим това, което предлага Министерството на финансите.

Искам да уточня, че няма да има отражение по отношение на финансите промяната в съдържанието на дейността на Съвета. Това беше направено във връзка с нашето желание, имам предвид на Министерски съвет, да намалим броя на междуведомствените съвети. Просто един съвет, съществуващ вече, го преобразуваме по начин, че да може да заседава и във втори формат, с което да подобрим значително координацията ни, особено по отношение на външнополитическите аспекти на дейността на министерствата тук, в нашия регион.

Ще видим какво предлага Министерството на финансите и, разбира се, сме готови да отразим всички разумни бележки.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Предлагам да се приеме на вносител и експертите от двете министерства да уточнят окончателния текст.

Точка 4

Проект на Решение за приемане на Отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Вносител е вицепремиерът госпожа Бобева. Имате ли бележки или изказвания?

Няма. Приема се.Точка 5

Проект на Решение за одобряване на Отчета за изпълнението на Плана за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за европейските региони) в Република България през 2013 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася заместник министър-председателят госпожа Златанова.

Няма коментари и бележки. Приема се.Точка 6

Проект на Постановление за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Чобанов.

Имате ли мнения, коментари или бележки?

Няма. Приема се.

Точка 7

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министърът на финансите господин Чобанов.

Имате ли изказвания по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 8

Проект на Постановление за одобряване на допълнителните разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Вигенин.

Заповядайте, господин министър.

КРИСТИАН ВИГЕНИН: Само едно уточнение – така е терминът „допълнителни разходи”, но по принцип има решение средствата по отношение на разходите на България към НАТО да бъдат предвидени в централния бюджет. Те са предвидени там, а това формално изискване да бъдат одобрени като допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 година е просто от гледна точка на самото разплащане към НАТО. Иначе няма нищо необичайно в тези суми и в това решение.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Благодаря Ви.

Приема се.

Точка 9

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Вносител на точката съм аз. Съвсем накратко ще информирам членовете на Министерския съвет за необходимостта от това финансиране.

Става въпрос за намаляване на състава на Министерството на вътрешните работи, което стартира от миналата година. До края на 2013 година намалихме състава с 10%, предстои намаляване с още 5%, като при това намаляване голяма част от служителите са пенсионирани и средствата, които им дължим като обезщетение, представляват значителен финансов ресурс.

Тази политика ще продължи и освободените служители, средствата които ще изплатим за обезщетение при пенсиониране, ще бъдат не само компенсирани от намалените разходи за работна заплата, но и ще успеем да имаме вече положителен финансов резултат от тази реформа, който ще бъде реализиран в рамките на година и половина според изчисленията на експертите.

Благодаря ви.

Имате ли коментари, мнения или въпроси?

Няма. Приема се.Точка 10

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №117 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията, на които се допуска плащане с непарични платежни средства
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внасят заместник министър-председателят госпожа Бобева и министърът на икономиката.

Имате ли изказвания по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 11

Проект на Разпореждане за промяна на органа, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Геопланпроект” ЕАД – София, „Научноизследователски строителен институт – НИСИ” ООД – София, „Научноизследователски институт по строителни материали” ЕООД – София, и „Картография” ЕООД (в ликвидация) – София
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внасят министър Терзиева и министър Данов.

Имате ли коментари или бележки?

Няма. Приема се.

Точка 12

Проект на Решение за даване съгласие за продажба на обособена част – недвижим имот, собственост на „Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести – Царица Йоанна” ЕООД – Трявна
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Андреева.

Имате ли мнения или изказвания?

Няма. Приема се.

Точка 13

Проект на Решение за даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна държавна собственост, на сдружение „Габровска търговско-промишлена палата”
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Вносител е министър Терзиева.

Заповядайте, господи министър.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.

Тук имаме едно предложение, на което държим, а именно – в текста след точка 1, буква „в” думите „търговска дейност” да се заменят с „икономическа дейност”, което понятие е значително по-широко. В тази връзка подкрепяме и изразените становища от заместник министър-председателя по икономическото развитие и дирекция „Икономическа и социална политика” на Министерския съвет.

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Всички бележки са приети, които са направени.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Да се огледа редакционно.

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Добре, всички бележки са приети по принцип.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Приема се, като се нанася корекция в текста „икономическа дейност”.Точка 14

Проект на Решение за предоставяне на част от имот – частна държавна собственост, за административните нужди на Централното ръководство на политическа партия „Българска социалистическа партия”
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Терзиева.

Няма коментари. Приема се.Точка 15

Проект на Решение за възлагане на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” да сключи договор за покупка на имоти в полза на държавата и за предоставянето им безвъзмездно за управление на Агенция „Пътна инфраструктура”
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Терзиева.

Имате ли бележки, мнения и изказвания по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Терзиева.

Няма бележки. Приема се.Точка 17

Проект на Решение за одобряване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държана собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Монтана, област Монтана
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Терзиева.

Имате ли бележки или коментари?

Няма. Приема се.

Точка 18

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като сертифициращ орган, и Отдитния орган (Асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Терзиева.

Няма коментари и бележки. Приема се.Точка 19

Проект на Решение за одобряване проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2014-2017 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Клисарова.

Имате ли изказвания по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване на резултатите и утвърждаване на Протокола от Втората сесия на българо-катарската смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество, проведена на 28 и 29 януари 2014 г. в Доха
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Стойнев.

Имате ли изказвания по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване на резултатите от участието в 3306-ото заседание на Съвета на Европейския съюз „Общи въпроси”, проведено на 18 март 2014 г. в Брюксел
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Вигенин.

Имате ли изказвания и коментари по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 22

Проект на Решение за одобряване на резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 24 март 2014 г. в Брюксел
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Греков.

Имате ли коментари, въпроси и мнения по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 23

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта „Николаевото”, разположена на територията на община Асеновград, област Пловдив
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Стойнев.

Имате ли някакви мнения или коментари?

Няма. Приема се.

Точка 24

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 14 април 2014 г. в Люксембург
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Греков.

Имате ли мнения и изказвания?

Няма. Приема се.

Точка 25

Проект на Решение за приемане на Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020” за периода 2014-2016 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внасят заместник министър-председателят госпожа Бобева и министърът на финансите господин Чобанов.

Заповядайте, господин Чобанов!

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.

Искам да поясня, тъй като имаме доста голяма близост в наименованията – следващата седмица предстои да разгледаме Националната програма за реформи, която дава по-голяма конкретика по отношение на мерките и действията, които са заложени за следващите три години, и детайлно представя реформите, които предприемаме, докато този документ е по-рамков. Той засяга периода до 2020 година и в него са дадени базисните постановки на развитие за този период. Също така имаме остойностяване на мерките и действията. Като цяло не е пълно към момента, тъй като очакваме още одобрението на оперативните програми и това ще добави допълнителна полезна информация по повод на това какъв ресурс точно ще бъде отделен да бъдат изпълнявани тези мерки и действия.

Благодаря ви.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Други мнения и изказвания по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 26

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, приета с Постановление №291 на Министерския съвет от 2005 г.
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Чобанов.

Заповядайте, господин министър!

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Искам да поясня за какво става въпрос. Тези промени са разработени във връзка с Решение №2 от 4 февруари на Конституционния съд и приетите от Народното събрание изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Знаете, че беше отменена т. нар. единна сметка поради противоречието й с Конституцията и затова бяха въведени няколко нови сметки, които да я заместят. Тоест, тук става въпрос за това, че вместо да се внасят вече дължимите суми по две сметки, те се внасят по повече – по четири в случая, и оттук критиките, които са отправени, че няма оценка на въздействието. Това е самата оценка на въздействието, тоест, че вече няма да се внасят по две сметки, а по четири, което ще доведе до някои допълнителни разходи за бизнеса, но, както казах, основанието е решението на Конституционния съд.

Хубавото в случая е, че много бързо успя данъчната администрация да премине от стария режим към новия, без това да причини съществени сътресения с изключение на леко забавяне на плащанията през февруари, докато беше този 15-дневен срок всъщност, с който се справи данъчната администрация, за да въведе новите сметки.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Заповядайте, госпожо Бобева.

ДАНИЕЛА БОБЕВА: Аз подкрепям предложението.

Да, това решение е продиктувано от решението на съда, но въпреки всичко, според мен, е важно да знаем какъв ще бъде ефектът за бизнеса и е хубаво да направим някакви анализи в тази насока и да помислим за допълнителни мерки, които да компенсират нарасналата административна тежест.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Заповядайте, министър Чобанов.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Добре, ще направим този анализ. Иначе мерките, които компенсират, са ясни – това е намаляване на административната тежест по отношение на документация, изисквана от самите приходни агенции, въвеждане на повече електронни услуги. Така или иначе по тези мерки се работи и те наистина ще доведат до компенсиращ ефект от прилагането на тази мярка. Така че продължаваме това, което цялото правителство прави – да намаляваме административната тежест, включително и по отношение на приходните администрации.

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Други мнения и изказвания по тази точка?

Няма. Приема се.Точка 27

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Внася министър Папазов.

Имате ли мнения, коментари и изказвания по тази точка?

Няма. Приема се.

Точка 28

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Вносител на точката съм аз. По закон трябва да направим тези промени.

Имате думата за мнения, коментари и предложения по тази точка.

Няма. Приема се.

Благодаря ви.С приемането на тази точка приключваме заседанието на Министерския съвет.

Стенограма, МС-09.04.2014 г.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница