I. Физиология и биохимия на храненето Physiology and biochemistry of nutritionДата10.09.2016
Размер84.21 Kb.
I. Физиология и биохимия на храненето

Physiology and biochemistry of nutrition 9
Между дискусиите и доказателствата относно ролята на липидите и мастните киселини в човешкото здраве

Between discussions and evidences about the role of lipids and fatty acids in human health

Божидар Попов, Мария Николова, Росица Попова/Bojidar Popov, Maria Nikolova, Rosica Popova 11Нанотехнология и здравен риск

Nanotechnology and health risk

Ивайло Хинков, Констанца Ангелова/Ivaylo Hinkov, Konstanza Angelova 17


От имунонутриция към фармаконутриция

From immunonutrition to pharmaconutrition

Г. Кръстева, Е. Лакова/G. Krasteva, E. Lakova 21


Сравнителна оценка на регресионни уравнения за определяне на основната обмяна, приложени при млади жени

Comparison study of predictive equations calculating for resting energy expenditure in young women

В. Бирданова, Н. Статев, К. Петков/V. Birdanova, N. Statev, K. Petkov 24


II. Състав и безопасност на храните. Оценка на риска. Генно модифицирани храни (ГМО)

Food composition and food safety. Risk Assessment. GMO 27
Оценка на риска от биологични контаминанти в храните в българската практика

Risk assessment of biological contaminants in foods in bulgarian practice

Росица Еникова/Rositsa Enikova 29


Добавки в храни, предлагани на българския пазар

Food additives at the bulgarian market

Т. Врабчева, Д. Чохаджиева/T. Vrabcheva, D. Chohadjieva 35


Хигиенно-микробиологични проблеми на бутилираните води

Healthful microbiological problems of bottled water

Л. Чипилска, В. Георгиева/L. Chipilska, V. Georgieva 39


Съдържание на токсични елементи (As, Cd, Pb) във водите и рибите на язовир в северозападна България

Toxic element contaminants (As, Cd, Pb) in waters and fish tissues in a dam from northwestern bulgaria

Р. Георгиева, И. Караджова, М. Караджов/R. Georgieva, I. Karadjova, M. Karadjov 44


Основни минерали и микроелементи в храни: функция, дефицит и излишък, оценка на риска, аналитично определяне

Minerals and trace elements in food: function, deficiiency and excess, risk assessment, analytical determination

Росица Георгиева/Rossitsa Georgieva 48


Съвременни бази данни за химичен състав на храните – необходимост и критерии за изграждане

Modern food chemical composition databases – necessity and compilation criteria

Д. Гюрова, Т. Панев/D. Gyurova, T. Panev 53


Оценка на риска за консуматора от пестицидни остатъци във вносни растителни продукти

Risk assessment for consumers of pesticide residues in imported plant products

В. Христова-Багдасарян, Ж. Тишкова/V. Hristova-Bagdassarian, J. Tishkova 56


Микробиологично верифициране на дезинфекционните мерки в хранителни обекти

Microbiological verification of disinfection measures in food companies

Е. Радоилска, Й. Тачев, Г. Анкова/E. Radoilska, Y. Tachev, G. Ankova 61


Сравнителна характеристика на методите за изброяване на млечнокисели микроорганизми в храни

Comparative characteristics of the methods for counting the lactic acid bacteria in foods

Г. Анкова, Е. Радоилска, Й. Тачев/G. Ankova, E. Radoilska, Y. Tachev 64


Патогенни микроорганизми в някои български храни

Pathogenic microorganisms in some bulgarian foods

Й. Тачев, Г. Анкова, Е. Радоилска/J. Tachev, G. Ankova, E. Radoilska 67


Оптимизиране и внедряване на процедура за екстракция на днк от соев лецитин за нуждите на рутинната практика

Optimization and implementation of procedures for dna extraction from soya lecithin for the needs of routine practice

Н. Манолова, И. Петкова, М. Найденова, В. Николова, Цв. Георгиева/N. Manolova, I. Petkova, M. Naidenova, V. Nikolova, Tzv. Georgieva 70


Метод за определяне на бисфенол а и предварително проучване на пазарни вносни проби бебешки шишета

Method for determination of bisphenol a and preliminary study of imported infant feeding bottles

Т. Врабчева, Т. Баракова/T. Vrabcheva, T. Barakova 77


Биохимичен състав и радикалоулавяща способност на продукти от различни сортове малини

Biochemical composition and radical trapping ability of products of different varieties of raspberries

П. Иванова, Д. Луднева, Пл. Моллов, К. Михалев/P. Ivanova, D. Ludneva, Pl. Mollov, K. Michalev 81


Тендeнции в съдържанието на някой замърсители в хранителни продукти от растителен произход

Tendencies in the content of some contaminators in vegetable foods

Д. Найденова, Б. Кавалджиева, Ст. Георгиева, Ст. Порожанова/D. Najdenova, B. Kavaldzhieva, St. Georgieva, St. Porozhanova 84


III. Хранителна епидемиология. Хранителна политика

Nutritional epidemiology. Food and nutrition policy 87
Медико-биологична оценка на консумацията на храни при възрастното население в България

Risk assessment of imbalanced food consumption of adult population (19 – 60 years old) in Bulgaria 89

Д. Байкова/D. Baykova


Научна база за актуализиране на указанията за хранене на кърмачета и малки деца в България

Scientific basis for up-dating of dietary guidelines for infants and young children in Bulgaria

С. Петрова, Л. Рангелова, В. Дулева, М. Куртишева/S. Petrova, L. Rangelova, V. Duleva, M. Kurtisheva 94


Тенденции в храненето на българина в период на динамични икономически промени

Nutrition trends in bulgaria in a period of dynamic economic changes

Л. Б. Иванова, Е. Ставрова, В. Ценков/L .B. Ivanova, E. Stavrova, V. Tzenkov 101


Култура на хранене по време на бременност

Nutrition culture during pregnancy

Б. Юстиниянова, Е. Христова, Д. Димитрова/B. Yustiniyanova, E. Hristova, D. Dimitrova 106


За здравословното хранене на студентите в условия на икономическа криза

For healthy nutrition of students in terms of an economic crisis

Б. Юстиниянова, Е. Христова/B. Yustiniyanova, E. Hristova 111


Банка за майчина кърма

Human milk bank

М. Русинова, Цв. Борисова/M. Rusinova,Tsv. Borisova 116


Изследване културата на хранене на студенти от медицински колеж към медицински университет – Варна

Research on food culture by students from medical college at medical University of Varna

Д. Найденова, Т. Дачева/D. Naydenova, T. Datcheva 120


За ядките в съвременното хранене и рисковете при тяхната консумация

About nuts in contemporary nutrition and risks of their consumption

Д. Найденова, Ст. Порожанова, Б. Кавалджиева, Е. Петева, Ст. Георгиев/D. Najdenova, St. Porozhanova, B. Kavaldzhieva, E. Peteva, St. Georgieva 124


Хранителен статус на студентите от специалност „Акушерка”, МУ – Пловдив

Nutrition status of the students from “Midwife” Faculty, Medical university – Plovdiv

Т. Момчилова, Ел. Михайлова, С. Кутрянска, Д. Алмухаметова/T. Momchilova, El. Mihailova,

S. Kutryanska, D. Almuhametova 126
Проучване вноса на Омега-6 и Омега-3 полиненаситени мастни киселини в храненето на студенти

Study of dietary intake and food consumption of Omega-6/Omega3 polyunsaturated fat acids in students

В. Горанова-Атанасова, С. Харизанова, П. Гацева, Р. Василева, А. Александрова/V. Goranova-Atanasova, S. Harizanova, P. Gatseva, R. Vasileva, A. Aleksandrova 128


Проучване на храненето в детските градини и социалните домове в гр. Хасково през зимните и летните месеци на 2009 година

Dietary study of in kindergartens and orphanages in the city of Haskovo during the winter and the summer of 2009

Т. Янакиева/T. Yanakieva 132


Хранене на кърмачетата от раждането до 1-годишна възраст

Infants’ nutrition from birth to 1 year of age

А. Ничева/A. Nicheva 135


IV. Съвременни хранителни технологии

Modern food technologies 141
Иновативни решения за повишаване на хранителната и биологична стойност на млечните продукти

Innovative solutions to increase the nutritional and bilogical value of milk products

K. Пашова-Балтова , Ж. Димитров, Н. Нинова, М. Михайлова, З. Уршев/K. Pashova-Baltova,

Zh. Dimitrov, N. Ninova, M. Mychailova, Z. Urshev 143
Ензимно получаване на биологично-активни фракции от пектинов полизахарид на праз

Enzymatic production of biologically active fractions of pectic polysaccharide from leek

М. Огнянов, И. Янакиева, М. Николова, Ал. Кръстанов, В. Късовски, М. Крачанова/M. Ognyanov,

I. Yanakieva, M. Nikolova, A. Krastanov, V. Kussovsky, M. Kratchanov 147
Влияние условията на екструдиране на смеси от ябълкови пресовки и пшеничен грис върху структурно – механичните свойства на получените екструдати

Effect of extrusion conditions on structural – mechanical properties of apple pomace – wheat semolina extrudates

М. Рускова, Н. Пенов, Т. Петрова, П. Цонев/M. Ruskova, N. Penov, T. Petrova, P. Tsonev 153


Физични свойства на екструдирани смеси от черен нахут и пшеничен грис

Physical properties of extruded blends from black chick-peas and wheat semolina

П. Цонев, Н. Пенов, Т. Петрова, М. Рускова/P. Tsonev, N. Penov, T. Petrova, M. Ruskova 156


V. Хранителни добавки

Food supplements 159
Изисквания при формулиране на здравни претенции на хранителни добавки и функционални храни

Requirements for formulation of health claims for food supplements and functional foods

В. Дулева/V. Duleva 161


Ролята на витамин D – между дискусията и доказателствата

The role of vitamin D – between discussion and evidence

М. Николова/M. Nikolova 167


VI. Функционални храни и напитки

Functional foods and beverages 175
Функционални храни от зеленчукови суровини.Получаване на пюреобразни продукти от праз

Functional foods from vegetables. Development of puree-like products from leek

В. Карагьозов, М. Николова, В. Късовски, М. Крачанова, М. Огнянов, Хр. Крачанов/V. Karagyozov, M. Nikolova, V. Kussovsky M. Kratchanova, M. Ognyanov, Chr. Kratchanov 177


Приложение на сок от арония при превенция и контрол на диабет тип II

Application of aronia juice in the prevention and control of type II diabetes

П. Денев, Н. Ботушанов, Д. Троев, М. Орбецова, М. Крачанова, Хр. Крачанов/P. Denev, N. Botushanov, D. Troev, M. Orbetzova, M. Kratchanova, Chr. Kratchanov 182


Проблеми при етикетирането и представянето на храните

Food labeling and presentation related problems

М. Христов, И. Петрова/M. Christov, I. Petrova 186


VII. Хранене при спортисти и екстремни условия

Sport nutrition and nutrition in extreme conditions 193
Ефекти от суплементация с натурален шоколад върху кръвно налягане, пулсова честота, червени кръвни клетки, хемоглобин и хематокрит в отговор на субмаксимално натоварване при плувци

The effects of dark chocolate supplementation on blood pressure, heart rate, red blood cells, haemoglobin and haematocrit in response of submaximal exercise in male swimmers.

Л. Андреева, С. Цветков, Д. Стефанова, Л. Петров, Г. Матеев, Л. Каменов, А. Басон, Т. Джарова/L. Andreeva, S. Tzvetkov, D. Stefanova, L. Petrov, G. Mateev, L. Kamenov, A. Basson, T. Djarova 195


Контрол на храненето при оценка на ефект от хранителни добавки при спортисти, занимаващи се непрофесионално с културизъм

Control of nutrition and evaluation of the effect of dietary supplements for non professional bodybuilders

Д. Зайкова, Л. Петров, Н. Заеков, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов, П. Атанасов/D. Zaykova, L. Petrov, N. Zaekov, B. Ilinova, O. Groshev, P. Yordanov, P. Atanasov 199


VIII. Нови храни и медикаменти в лечението на съвременните заболявания.

Хранителна превенция и диетотерапия

New foods and medicines in the treatment of non-communicable chronoc dieseases. Food prevention and dietotherapy 203
Хранене и рак на простатата

Diet and prostate cancer risk

А. Пенков/A. Penkov 205


Проучване на лечебното хранене в МБАЛ – Смолян

Investigation on the curative nutrition in the General hospital of active treatment in the town of Smolyan

Т. Търновска, М. Кубатева, В. Радева/T. Turnovska, M. Kubateva, V. Radeva 212


Хранителните влакнини в превенцията на хроничните неинфекциозни заболявания

Nutritional fiber in the prevention of chronic noninfectious diseases

Д. Христов/D. Hristov 216


Антиоксидантна защита и хронични неинфекциозни заболявания

Antioxidant protection and chronic noninfection diseases

Д. Христов/D. Hristov 220


Кетогенната диета в лечението на епилепсията

The ketogenic diet in the treatment of epilepsy

Р. Попова/R. Popova 224


Йодираната сол като профилактика на йоддефицитните заболявания

Iodized salt in the prevention of iodine deficiency disorders

Св. Кирякова/S. Kiriakova 230


Системен нутрициологичен подход при канцеропревенция

Systematic nutritional approach to cancer prevention

В. Шишков, М. Христов, Д. Герасимова/V. Shishkov, M. Christov, D. Gerasimova 234


Редки вродени метаболитни заболявания – разстройства на метаболитния цикъл на уреята и фенилкетонурия – проблеми при пациенти над 18 г.

Rare congenital metabolic diseases – urea cycle disorders and phenylketonuria – problems in patients over 18 years

М. Дичева, Д. Попова/M. Dicheva, D. Popova 239


Свързани с храненето рискови фактори за сърдечно-съдова патология сред работещи лица

Nutrition related cardio-vascular risk factors among workers

Т. Димитрова, Б. Кавалджиева, Н. Дончев/T. Dimitrova, B. Kavaldjieva, N. Donchev 245


Стеатоза на черен дроб и хиперферитинемия

Liver steatosis and hiperferritinemia

М. Пенкова, Д. Радичева/M. Penkova, D. Radicheva 248


IX. Актуални аспекти на затлъстяването и асоциирани заболявания. Метаболитен синдром – профилактика и лечение

Modern aspects of obesity and associated deseases. Metabolic syndrome – prevention and treatment 251
Проучване върху качеството на живот при пациенти със затлъстяване

Study on quality of life in obese patients

Д. Въндева, Д. Попова, Б. Страхилова, М. Дичева, B. Каменова/D. Vundeva , D. Popova, B. Strahilova, M. Ditcheva, V. Kamenova 253


Проучване при пациенти прилагали алтернативни диетични режими

Study in obese patients on alternative diets

Б. Страхилова, Д. Попова, Д. Въндева, Н. Хаджипетров, Е. Димитрова/B. Strahilova, D. Popova,

D. Vundeva, N. Hadjipetrov, E. Dimitrova 258
Особености на парентералното хранене при интензивното лечение на пациенти с обезитет

Current practice in parenteral nutrition of critically ill obese patient

М. Белитова, Д. Карадимов/M. Belitova, D. Karadimov 263


X. Клинично хранене. Малнутриции

Clinical nutrition. Malnutrition 267
Нутритивен съпорт – място и роля в клиничната практика

Nutritional support – the place and the role in clinical practice

Д. Попова/D. Popova 269


Малнутриция в детска възраст. Препоръки на сзо за спешна терапия на децата с тежка степен на малнутриция.

Malnutrition of young children. Who recommendations for emergency treatment of severe malnutrition

А. Ничева/A. Nicheva 276


Индекс на авторите

Author index 281

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница