Председател: Емине Инанър 13. 00–13. 15 Сунчица ДеничДата15.01.2018
Размер304.37 Kb.
#47097
Секция: СВЕТЛИНИ, СЕНКИ, ДВИЖЕНИЯ НА ИДЕИ –

ЛИТЕРАТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО
3 ноември 2011 г., четвъртък – Ректорат, І етаж, Заседателна зала

Председател: Емине Инанър
13.00–13.15 Сунчица Денич

Университет в Ниш, Сърбия

KOSOVO KAO TEMATSKO PROSTRANSTVO U DELIMA SRPSKIH PISACA SA KOSOVA I METOHIJE S KRAJA 19-og VEKA
13.15–13.30 Тюркян Олджай

Истанбулски университет, Турция

РЕЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАИСИЯ ХИЛЕНДАРСКОГО И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ТУРЦИИ
13.30–13.45 Емине Инанър

Истанбулски университет, Турция

ЦАРИГРАДСКИЯТ ДИСКУРС В ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ (ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК)
13.45–14.00 Юлия Николова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

В ТЪРСЕНЕТО НА ДРУГИЯ
14.00–14.15 Елена Тачева

Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград

ВЪЗРАЖДАНЕ И ВЪЗРОЖДЕНСКО: В УНИВЕРСИТЕТА, УЧИЛИЩЕТО И ИЗВЪН ТЯХ
14.15–14.30 Елена Гетова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЮЖЕТЪТ “БИБЛИОТЕКАТА И ПОЖАРЪТ” В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ИВАН Д. ШИШМАНОВ И ЮРДАН ТРИФОНОВ
14.30–14.45 Аделина Странджева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ОТ КАКВО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ "СТАРИНАРИТЕ", ИЛИ ЗА ПРЕДМЕТА НА ФОЛКЛОРИСТИКАТА В ЕДИН НЕПРОУЧЕН РЪКОПИС ОТ АРХИВА НА ЙОАКИМ ГРУЕВ
14.45–15.15 Милена Динева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ПРОСТРАНСТВАТА НА ХРАНЕНЕТО В ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО
Хюсеин Мевсим

Анкарски университет

Мудания в българската литература (задочно участие)
15.00–15.15 – Дискусия
15.15–15.45 – Кафе пауза
Председател: Елена Тачева
15.45–16.00 Ивета Рашева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА „СРЕЩАТА” НА РЕЛИГИИТЕ В ЦАМБЛАКОВОТО „МЪЧЕНИЕ НА ЙОАН НОВИ СУЧАВСКИ”
16.00–16.15 Екатерина Стойчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В „СЛОВО ЗА ПОКОЙНИЦИТЕ” ОТ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК
16.15–16.30 Елисавета Ненчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИЦИ В СЪСТАВА

НА ПАНАГЕРИКА НА ДЯК АНДРЕЙ ОТ 1425 г.
16.30–16.45 Мария Славкович-Илич

Университет в Ниш, Сърбия

ДВА МОДЕЛА ПАРАФРАЗЕ БИБЛИJСКИХ ТЕМА У ИСТОРИJИ СРПСКЕ КНЬИЖЕВНОСТИ: ПРАВОСЛАВНИ И КАТОЛИЧКИ
16.45–17.00 – Дискусия
4 ноември 2011 г., петък – Ректорат (Химическа сграда), Библиотека (читалня)
Председател: Мариета Иванова-Гиргинова
13.00–13.15 Атанас Манчоров

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА ПОЛИФОНИЯТА В СРЕДНОВЕКОВНАТА ЛИТЕРАТУРА: СПОРНИ ВЪПРОСИ И ПЕРСПЕКТИВИ
13.15–13.30 Йордан Костурков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ФУНКЦИИ НА ГЕРОИТЕ НА ЛОРЪНС СТЪРН (ЙОРИК)
13.30–13.45 Яна Роуланд

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

TENNYSON AND GEO MILEV
13.45–14.00 София Ангелова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

ИЗПИТАНИЯТА НА НОРМАЛНОСТТА – МЕЖДУ „МЪНИЧКИЯ” СВЯТ И „МАЛКИЯ” СОДОМ
14.00–14.15 Мариета Иванова-Гиргинова

Институт за български език, БАН

В ЛЕСА НА МОДЕРНИЗМИТЕ. ДРАМАТИЧЕСКИТЕ ВИДЕНИЯ НА БОЯН ДАНОВСКИ
14.15–14.30 Младен Влашки

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ОТ ИСПАНИЯ ПРЕЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГ КЪМ ВИЕНСКИЯ МОДЕРН ‒ ХЕРМАН БАР И НЕГОВОТО "РУСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ"
14.3014.45 Никола Бенин

Русенски университет „Ангел Кънчев”

EЗИКЪТ МЕЖДУ ОБРАЗНОСТТА И ЦИНИЗМА В „МИСИЯ ЛОНДОН” ОТ АЛЕК ПОПОВ
14.4515.00 Сена Михайлович

Университет в Ниш, Сърбия

KOMPOZICIJA I POSTUPAK PRIPOVEDANJA U BOZJIM LJUDIMA BORISAVA STANKOVICA
15.00–15.15 Златороса Неделчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

GARÇON MANQUÉ OU L’IMPOSSIBLE IDENTIFICATION DE NINA BOURAOUI
15.15–15-45 – Дискусия
15.15–15.45 – Кафе пауза
3 ноември 2011 г., четвъртък –Ректорат, 3. етаж, 8. семинарна зала
Секция: ЕЗИКОВАТА ДИНАМИКА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Председател: Диана П. Иванова
13.00–13.15 Кина Вачкова

Шуменски университет Епископ Константин Преславски"

АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОВО ПРАВО/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
13.15–13.30 Диана П. Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА – СЪВРЕМЕННОСТ И РЕТРОСПЕКЦИИ
13.30–13.45 Ценка Иванова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК СРЕД МАЛЦИНСТВЕНИ ОБЩНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
13.45–14.00 Мариола Валчак-Миколайчак

Университет „Адам Мицкевич” в Познан, Полша

НАЗВАНИЯТА ГОВОРЯТ – ЗАГЛАВИЯТА НА ВЕСТНИЦИТЕ СА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВРЕМЕТО
14.00–14.15 Веселина Ватева

Бургаски свободен университет

РАЗГОВОРНИТЕ ЛЕКСЕМИ В ТЕКСТОВЕ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ (2007-2009 Г.)
14.15–14.30 Елена Николова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – филиал в Смолян

ЕЗИКЪТ НА КОМЕНТАРИТЕ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА FACEBOOK
14.30–15.00 – Дискусия

15.00–15.30 – Кафе пауза
Председател: Кина Вачкова
15.30–15.45 Елена Крейчова

Масариков университет в Бърно, Чехия

ЕЗИКЪТ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
15.45–16.00 Надежда Михайлова-Сталянова, Владислав Миланов

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЗИК: ФРАЗЕОЛОГИЯ И СИСТЕМА НА СРАВНЕНИЯТА
16.00–16.15 Павел Крейчи

Масариков университет в Бърно, Чехия

ФРАЗЕОЛОГИЯТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ НОВИНАРСКИТЕ ЕМИСИИ НА КОМЕРСИАЛНИТЕ ТЕЛЕВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ И ХЪРВАТИЯ
16.15–16.30 Димитрина Лесневска

Университет за национално и световно стопанство

ВЬIРАЗИТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЬIКА
16.30–16.45 Боряна Тенчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА РЕКЛАМАТА КАТО ОБЕКТ НА ИЗУЧАВАНЕ ОТ КУЛТУРОЛОГИЯТА
16.45–17.15 – Дискусия
4 ноември 2011 г., петък – Ректорат, 3. етаж, 8. семинарна зала
Председател: Иван Чобанов
13.00–13.15 Радивое Младенович

Университет в Крагуевац, Сърбия

СЛОВЕНСКИ ЛИНГВИСТИЧКИ И ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
13.15–13.30 Видан Николич

Университет в Крагуевац, Сърбия

МОТИВАЦИЈА ТОПОНИМИЈЕ У ПРЕДЕЛУ СТАРИ ВЛАХ – ПРЕЛАЗНОЈ ЗЕМЉИ МЕТАНАСТАЗИЧКИХ КРЕТАЊА СТАНОВНИШТА НА ПОДРУЧЈУ СРПСКОГА ЈЕЗИКА
13.30–13.45 Евелина Грозданова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

НОВОСАДСКИЯТ КНИЖОВЕН ДОГОВОР ОТ 1954 ГОДИНА И РЕАКЦИЯТА НА ХЪРВАТСКИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ
13.45–14.00 Маринела Младенова

Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМИ И НЕОЛОГИЗМИ В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ В РУМЪНСКИ БАНАТ (БАНАТСКИЯТ ЕЗИК В ПРЕСАТА)
14.0014.15 Наталия Длугош

Университет „Адам Мицкевич” в Познан, Полша

O INTERNACJONALIZACJI SŁOWOTWÓRSTWA NA PRZYKŁADZIE POLSKICH I BUŁGARSKICH RZECZOWNIKÓW ZŁOŻONYCH Z KOMPONENTAMI ‘GEJ-’ I ‘-HOMO’
14.1514.30 Иван Чобанов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ХИПОКОРИСТИЧНИ КОРЕНИ ОТВОРЕНА СРИЧКА ОТ ХЪРВАТСКИ СЛОЖНИ МЪЖКИ ЛИЧНИ ИМЕНА И ТЕХНИТЕ ДЕРИВАТИ
14.3014.45 Диана К. Иванова

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

КАКВО Е СУПЕРБРУТНА ЗАПЛАТА ИЛИ ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИКОНОМИКАТА И ЕЗИКА (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ И СЛОВАШКИЯ ЕЗИК)
14.45–15.15 – Дискусия
15.15–15.45 – Кафе пауза
Председател: Стефка Георгиева
15.45–16.00 Веселка Ненкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

EQUIVALENCIAS EN LA TRADUCCIÓN DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS
16.00–16.15 Стефка Георгиева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
16.15–16.30 Елена Нейчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

К ВОПРОСУ ОБ ОППОЗИЦИИ „СВОЕ-ЧУЖОЕ“ В РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ
16.30–16.45 Росица Пашова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

SOME SEMANTIC ASPECTS OF IDIOMS EXPRESSING COLOUR
16.4517.00 Римма Спасова

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
17.00–17.15 Иванка Танева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

NEUER SPORTWORTSCHATZ IN DER DEUTSCHEN UND BULGARISCHEN GEGENWARTSSPRACHE
17.15–17.45 – Дискусия
3 ноември 2011 г.,четвъртък – Ректорат, 3. етаж, 11. семинарна зала
Секция: АКТУАЛНИ ЕЗИКОВИ ТЕНДЕНЦИИ. НОРМИ И КОДИФИКАЦИЯ
Председател: Иван Куцаров
13.00–13.15 Жанилдик Н. Жунусова

Финансова академия в Астана, Казахстан

ГРАММАТИКОГРАФИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ
13.15–13.30 Иван Куцаров

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА ГРАМАТИЧНИТЕ МОРФЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
13.30–13.45 Красимира Алексова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Кумулативно изразяване на граматични значения и видове граматически морфеми в синтетичната глаголна словоформа в съвременния български език
13.45–14.00 Ваня Зидарова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

АДАПТАЦИЯ НА НОВИТЕ АНГЛИЙСКИ ЗАЕМКИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА СИСТЕМА
14.00–14.15 Райна Петрова

Пловдивски университет Паисий Хилендарски”ИСПАНСКИТЕ ЗАЕМКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (ТРАНСКРИПЦИЯ И АДАПТИРАНЕ)
14.15–14.30 Славка Грънчарова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЕМАНТИЧНИЯТ ФАКТОР В НЯКОИ СЛУЧАИ НА СИНТАКТИЧНА КОНДЕНЗАЦИЯ, ВОДЕЩА ДО ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО С ПРИЧАСТНИ ФОРМИ
14.30–14.45 Виолета Георгиева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СХОДСТВА И РАЗЛИКИ ПРИ ПОЛИПРЕДЛОЖНИТЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРИИМЕННА И ПРИГЛАГОЛНА ПОЗИЦИЯ
14.45–15.15 – Дискусия
15.15–15.45 – Кафе пауза
Председател: Золтан Дьорке
15.45–16.00 Олга С. Савелиева

Държавен педагогически университет в Челябинск, Русия

ДИНАМИЧНОСТЬ КАТЕГОРИИ ПРЕДМЕТНОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ КАК ЕЕ ОБЛИГАТОРНОЕ СВОЙСТВО
16.00–16.15 Ева Над

Университет в Сегед, Унгария

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕХАНИЗМЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ОТГЛАГОЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
16.15–16.30 Спаска Злачева-Кондрашова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ДЕВЕРБАТИВЫ ТИПА: ЗАЛИВ, ВЫХОД (Р.) И ОТВОР, РАЗКАЗ (Б.) КАК ПРОДУКТ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ
16.30–16.45 Мария Зозикова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЕМАНТИЧЕСКОЕ КАЛЬКИРОВАНИЕ – ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЬIХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РУССКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЬIКОВ
16.45–17.00 Золтан Дьорке

Университет в Сегед, Унгария

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ РУССКОГО И ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКОВ
17.00–17.30 – Дискусия
4 ноември 2011 г., петък – Ректорат, 1. етаж, Заседателна зала

Председател: Красимира Чакърова
13.00–13.15 Петя Костадинова

Институт за български език, БАН

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ В ПРАВОПИСНИТЕ СПРАВОЧНИЦИ
13.15–13.30 Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ – КОДОВЕ, СТАНДАРТИ И РЕГИСТРИ
13.30–13.45 Красимира Чакърова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЕДНА ГРУПА ГРАМАТИЧНИ ИТЕРАТИВИ

В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
13.45–14.00 Константин Куцаров

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

СЪЩНОСТ И ГРАМАТИЧЕСКИ ОБЛИК НА СЪВРЕМЕННОТО

БЪЛГАРСКО ПРИЧАСТИЕ
14.00–14.15 Десислава Димитрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЛСКИ ГЛАГОЛНИ КОНСТРУКЦИИ С MIEĆ
14.1514.30 Цветанка Аврамова

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

ЗА НЯКОИ ПРОПРИАЛНИ И ДЕПРОПРИАЛНИ НАЗВАНИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРАНЕ В ТЕКСТА
Енчо Тилев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕЛАТИВА В БЪЛГАРСКИЯ И НЕМСКИЯ ЕЗИК

(задочно участие)


14.30–15.00 – Дискусия

15.00–15.30 – Кафе пауза

Председател: Вяра Малджиева
15.30–16.00 Адам Беднарек

Университет „Николай Коперник” в Торун, Полша

ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ. СЪПОСТАВИТЕЛЕН СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ
16.00–16.15 Борян Янев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА ЕКСПРЕСИВНИТЕ АЛОГИЗМИ В БЪЛГАРСКИТЕ И АНГЛИЙСКИТЕ ОБРАЗНИ СРАВНЕНИЯ
16.15–16.30 Милена Нецова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРЪТ: ЗА АНГЛИЙСКИТЕ ФАМИЛНИ ИМЕНА С ЛАТИНСКИ ПРОИЗХОД, МОТИВИРАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ
16.30–16.45 Гергана Петкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА СРЪБСКИТЕ ЖЕНСКИ ЛИЧНИ ИМЕНА С ЛАТИНСКИ КОРЕН В СЪСТАВА СИ
16.45–17.00 Вяра Малджиева

Университет „Николай Коперник” в Торун, Полша

ЧОВЕЩИНА, ЧОВЕЩИНКА – БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН? (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ ПОЛСКИ, РУСКИ И БЪЛГАРСКИ КОРПУСИ)
17.00–17.30 – Дискусия
4 ноември 2011 г., петък – Ректорат, 3 етаж, 7 семинарна зала
Председател: Ваня Зидарова
15.3015.45 Веселина Койнакова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

THE EXPRESSION OF EPISTEMIC MODALITY IN DAN BROWN’S “ANGELS AND DEMONS”
15.4516.00 Гинка Бакърджиева

ПУ „Паисий Хилендарски” – Карлов университет в Прага, Чехия

НЕОЛОГИЗМИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ НАЗВАНИЯ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
16.0016.15 Катерина Томова

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

МЕЖДУМЕТИЯ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК
16.15–16.30 Лилия Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ФОРМИ ЗА УЧТИВОСТ ПРИ ОБРЪЩЕНИЯ В РЕЧЕВИЯ ЕТИКЕТ

НА СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРИ И ПОЛЯЦИ
16.3016.45 Петър Лянгузов

Университет „Адам Мицкевич” в Познан, Полша

ЕЗИКОВАТА ПРЕДСТАВА ЗА ОБИДА В БЪЛГАРСКИ И ПОЛСКИ ЕЗИК
16.45–17.15 – Дискусия
3 ноември 2011 г., четвъртък – Ректорат, 3. етаж, 7. семинарна зала
Секция: ЕЗИКЪТ – (НЕ)ОСТАРЯВАЩАТА ВСЕЛЕНА
Председател: Христина Тончева
13.00–13.15 Антоанета Джельова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ТИПОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАГОЛА HТH В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
13.15–13.30 Атанаска Тошева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК В БОЛГАРИИ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ)
13.30-13.45 Ана Йованович

Университет в Крагуевац, Сърбия

NEUTER NOUN CONSONANT STEMS IN OLD CHURCH SLAVONIC GOSPEL MANUSCRIPTS
13.4514.00 Владимир Поломац

Университет в Крагуевац, Сърбия

О НЕКИМ ПРИМЕРИМА АНАЛИТИЗМА У СРПСКИМ ПОВЕЉАМА

ОД КРАЈА XIV И ТОКОМ XV ВЕКА
14.00–14.15 Михаела Матешич

Университет в Риека, Хърватска

HRVATSKI STANDARDNI JEZIK ZA JEZIKOSLOVCE I NEJEZIKOSLOVCE: JEZIČNE I STILSKE POSEBNOSTI U TEKSTOVIMA HRVATSKIH ZNANSTVENIKA
14.1514.30 Елена С. Малеева

Институт за лингвистични изследвания към РАН, Русия

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ТАТАРИЦА
14.15–14.45 – Дискусия
14.45–15.15 – Кафе пауза
Председател: Елена Николова
15.15-15.30 Христина Тончева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

КЪМ НЕОПИСАНАТА ДИАЛЕКТНА ЛЕКСИКА НА ЮГОИЗТОЧНИТЕ ГОВОРИ
15.30–15.45 Мирослав Михайлов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – филиал в Смолян

Артикулационно-акустични особености при вокалите в говора на с. Припек, Златоградско
15.45–16.00 Тенчо Дерекювлиев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ГОВОРИ И РОЛЯТА ИМ ДА СЪХРАНЯВАТ ЕЗИКОВО СЪСТОЯНИЕ
16.00–16.15 Милен Малаков

Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград

ОПРЕДЕЛИТЕЛНИЯТ ЧЛЕН В СЛАВЯНСКИТЕ ДИАЛЕКТИ
16.15–16.30 Мария Мицкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

БЪЛГАРСКАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКА МИСЪЛ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ПРЕДГОВОРИ – СЛАВЯНСКИ РАКУРСИ
16.30–16.45 Таня Бучкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЧУЖДИТЕ КНИЖОВНОЕЗИКОВИ МОДЕЛИ НА СТРАНИЦИТЕ НА “ЦАРИГРАДСКИ ВЕСТНИК” (1848–1862)
16.45–17.15 – Дискусия
3 ноември 2011 г., четвъртък – Ректорат, 3. етаж, 9. семинарна зала
Секция: НАУКИТЕ ЗА ЕЗИКА И ТЯХНОТО МЯСТО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
Председател: Стефана Димитрова
13.00–13.15 Росица Декова

Институт за български език, БАН

БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
13.15–13.30 Гергана Падарева–Илиева

Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград

ЕЗИКОВЕДСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПОМОЩ НА РЕЧЕВАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
13.30–13.45 Стефана Димитрова

Институт за български език, БАН

Поглед към конкуренцията на езиковите форми от гледна точка на съвременните теории за езика
13.45–14.00 Миряна Попович

Университет „Джемал Биедич” в Мостар, Босна и Херцеговина

GENERAL LINGUISTICS AND STANDARDIZATION OF TERMINOLOGIES
14.00–14.15 Петя Бъркалова, Светла Коева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СИНТАКСИС И КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
14.15–14.30 Юлияна Чакърова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

МЯСТОТО НА КОГНИТИВНИЯ ДИСОНАНС В ПРЕВОДАЧЕСКАТА ЕПИСТЕМА
14.30–15.00 – Дискусия
15.00–15.30 – Кафе пауза
Председател: Руси Николов
15.30–15.45 Гинка Димитрова

Колеж по туризъм към Икономически университет във Варна

КУЛТУРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЕЗИКОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ
15.45–16.00 Соня Мекенян, Ваня Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЪСТАВЯНЕ НА ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА УСВОЯВАНЕТО НА ФРЕНСКИ ЕЗИК В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
16.00–16.15 Екатерина Солнцева-Накова

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ДВУЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
16.15–16.30 Малина Дичева

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

МОДЕЛИРАНЕ НА ФРЕНСКОТО СРИЧКОДЕЛЕНИЕ – ФОНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ И КОМПЮТЪРЕН АЛГОРИТЪМ
16.30–16.45 Руси Николов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

LA SYLLABATION AUTOMATIQUE DE SEQUENCES PHONEMIQUES EN ANGLAIS –ALGORITHME, APPLICATIONS ET OUTILS
16.45–17.00 Нина Чочева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

АКУСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ФРЕНСКИТЕ ГЛАСНИ С ПОМОЩТА НА ПРОГРАМАТА SARP5
17.00–17.15 Еруан Перио

Университет Париж 8, Франция

VOIX DE FEMMES, VOIX D’HOMMES: À PROPOS DE L’IDENTIFICATION DU GENRE PAR LA VOIX CHEZ DES AUDITEURS FRANCOPHONES ET ANGLOPHONES
Светлана Колода

Педагогически институт за чужди езици в Хорловка, Украйна

LUTILISATION PEDAGOGIQUE DES BLOGS (задочно участие)
17.15–17.45 – Дискусия
3 ноември 2011 г., четвъртък – Ректорат, 3. етаж, 12. семинарна зала
Секция: СЪДБАТА НА ХУМАНИТАРНОТО ЗНАНИЕ
Председател: Владимир Кршиванек
13.00–13.15 Богуслав Желински

Университет „Адам Мицкевич” в Познан, Полша

Wyzwania I ograniczenia w sawistyki na pocztku XXI wieku
13.15–13.30 Светлозар Игов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

АВАНГАРДИЗЪМ И БАРБАРОГЕНИЗЪМ В СЛАВЯНСКИТЕ

И БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ
13.30–13.45 Владимир Кршиванек

Карлов университет в Прага, Чехия

Obrana literární historie v době bez kořenů
13.45–14.00 Димитър Кръстев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ИДЕИТЕ В ХУМАНИТАРНОТО ЗНАНИЕ – ПРОМЕНЛИВИ КОНТЕКСТИ, УСТОЙЧИВИ СЮЖЕТИ
14.00–14.15 Дияна Николова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

АРХЕОЛОГИЯТА НА ЕДИН ВЕЧЕН ЖАНР. ПАСТОРАЛЪТ В ИЗКУСТВОТО

Жоржета Чолакова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЕНЗУАЛНОСТ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТ  НА РОМАНТИЧЕСКИЯ ПЕЙЗАЖ (задочно участие)
Жан-Пол Рог

Университет в Каен, Франция

Някои актуални проблеми на съвременната франкофонска литература (задочно участие)
14.15–14.30 – Дискусия
Председател: Владимир Пенчев
14.30–14.45 Виолета Герджикова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

АНТИЧНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА: ВРЪЗКИ, ИГРИ, ГРАНИЦИ
14.45–15.00 Михаела Хашеми

Масариков университет в Бърно, Чехия

Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky
15.00–15.15 Силвие Становска

Масариков университет в Бърно, Чехия

Ke srovnání 1. kapitoly Evangelijní harmonie Otfrida z Weissenburgu a Konstantinova Proglasu
15.15–15.30 Владимир Пенчев

Институт за фолклор, БАН

БЪЛГАРСКАТА ФОЛКЛОРИСТИКА В ПЕРИОДА НА СОЦИАЛИЗМА
15.30–16.00 – Кафе пауза
Председател: Калина Лукова
16.0016.15 Ивайло Димитров

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ КАТО ЛИТЕРАТУРЕН КРИТИК
16.15–16.30 Калина Лукова

Бургаски свободен университет

ВРЕМЕТО НА ЛИТЕРАТУРНО-МЕДИЙНИЯ РАЗКАЗ
16.30–16.45 Ана Маринова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА ТЕОРЕТИЧНАТА СЪЩНОСТ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ОСНОВАНИЯ НА ПОНЯТИЯТА АНИМАЛИЗЪМ И АНИМАЛИСТИКА
16.45–17.00 Димитрина Хамзе

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

РОЛЯТА НА МЕТАФОРАТА В КАТЕГОРИИТЕ НА КОМИЧНОТО
17.00–17.15 Ивайло Дагнев, Мария Сайкова

Медицински колеж към Медицински университет в Пловдив

КОГНИТИВЕН СБЛЪСЪК: КОНЦЕПТУАЛНА ТЕОРИЯ НА МЕТАФОРАТА СРЕЩУ ТЕОРИЯ НА КОНЦЕПТУАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В АНАЛИЗА НА АНАТОМИЧНАТА МЕТАФОРА
17.15–17.30 – Дискусия

3 ноември 2011 г., четвъртък, – Ректорат (Химическа сграда), Библиотека (читалня)
Секция: ПРЕВОДНИ ПРОЕКЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Председател: Христина Марку
13.00–13.15 Никола Топузов

Университет „Николай Коперник” в Торун, Полша

БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО В УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ЧУЖДЕНЦИ
13.15–13.30 Христина Марку

Тракийски университет в Комотини, Гърция

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ГЪРЦИЯ - ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГРАНИЦИ ИЛИ РАЗРУШАВАНЕ НА СТЕРЕОТИПИ
13.30–13.45 Недрет Яшар

Кемербургазки университет в Истанбул, Турция

АНТОН МИТОВ - ПИОНЕР БЪЛГАРСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ГЛАЗАМИ ТУРКОВ
13.45–14.00 Витана Костадинова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ПОТОМКА” НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – КУЛТУРНИ ПЛАСТОВЕ


14.00–14.15 Славка Михайлова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ХРИСТОМАТИЙНА РЕЦЕПЦИЯ НА АНТИЧНИ АВТОРИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 ГОДИНА
14.15–14.30 Радослава Минкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

POSTMODERNE SPIELARTEN AM BEISPIEL VON ILIJA TROJANOWS DEBÜTROMAN „DIE WELT IST GROSS UND RETTUNG LAUERT ÜBERALL“
Мария Добрикова

Университет „Ян Коменски” в Братислава, Чехия

Животът на словашките заселници в Горна Митрополия като тема на сборника с новели „В оковите на земята” от Мария Тополска (задочно участие)
Дарина Дончева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

За преводите на българска поезия на сръбски език през 30-те 40-те години на ХХ век (задочно участие)
14.30–15.00 – Дискусия
3 ноември 2011 г., четвъртък – Ректорат (Химическа сграда), Библиотека (читалня)
Секция: ПАМЕТ И БЕЗПАМЕТНОСТ
Председател: Вера Бонева
15.00–15.15 Стана Смилкович

Университет в Ниш, Сърбия

МИТОЛОГИЧНОСТ И БАЈКОВИТОСТ СТАРОСРБИЈАНСКИХ СВЕТОВА У НАРОДНОЈ ПРОЗИ
15.15–15.30 Вера Бонева

Университет по библиотекознание и информационни технологии в София

МОЯТ СЛОГ Е МОЯТА КРЕПОСТ: СЛОВЕСНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕЙНИ ЕКСПОЗИЦИИ
15.30–15.45 Запрян Козлуджов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

КУЛТУРНОТО МИНАЛО МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

В СПОМЕНИТЕ НА КИРИЛ КРЪСТЕВ
15.45–16.00 Патрик Боровяк

Университет „Адам Мицкевич” в Познан, Полша

O CZYM MÓWIĄ PŁOWDIWSKIE POMNIKI? ARCHITEKTURA PAMIĘCI I KONTROWERSJE Z NIĄ ZWIĄZANE
16.00–16.15 Соня Александрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

КАКВО ЧЕТЕ СЦЕНАРИСТЪТ?
16.15–16.30 Шинка Дичева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЪБИТИЯТА НА 11 СЕПТЕМВРИ (1894 Г.) – (РЕ)КОНСТРУИРАНЕ НА ПАМЕТТА
16.3016.45 Галина Димитрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

МОТИВЪТ ЗА СПОМЕНА В СТИХОТВОРЕНИЯТА ЗА ДЕЦА

НА РАН БОСИЛЕК И ДОРА ГАБЕ
16.45–17.00 Петя Клинкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ПАМЕТТА И ЗАБРАВАТА И РОЛЯТА ИМ В СЪВРЕМЕННИЯ КУЛТУРЕН

И СОЦИАЛЕН ЖИВОТ НА ПЕРУЩЕНЦИ

17.00–17.30 – Дискусия

3 ноември 2011 г., четвъртък – Ректорат, 3. етаж, 10. семинарна зала
Секция: ТВОРЧЕСТВОТО НА Ф. М. ДОСТОЕВСКИ –

ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СТРАТЕГИИ

Председател: Николай Нейчев
13.00–13.15 Иван А. Есаулов

Руски православен университет в Москва, Русия

ДОСТОЕВСКИЙ, ФРЕЙД И КУЛЬТУРНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ РОССИИ


13.15–13.30 Христо Манолакев

Институт за литература, БАН

(НЕ)ПОЗНАТИЯТ СТЕПАН ВЕРХОВЕНСКИ
13.30–13.45 Людмил Димитров

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ЕДИН ЮНОША ЧЕТЕ „ИДИОТ”, ИЛИ ЧЕХОВ НА ГОЛЕМИЯ ПЪТ

КЪМ ДРАМАТА
13.45–14.00 Николай Нейчев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ФУНКЦИЯТА НА ЦЪРКОВНАТА ХРАМОВА ИКОНОГРАФИЯ В ПЕТОКНИЖИЕТО НА Ф. М. ДОСТОЕВСКИ
14.00–14.15 Алексей В. Подчиньонов, Джон Лундблад

Уралски федерален университет в Екатеринбург, Русия –

Калифорнийски университет в Бъркли, САЩ

ПЕРЕВОД „СИБИРСКОЙ ТЕТРАДИ” Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

НА ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК
14.15–14.30 – Кафе пауза
14.30–14.45 Радка Атанасова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

КОНЦЕПТ „СЕРДЦЕ” В РАССКАЗЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА”


14.45–15.00 Татяна А. Снигирьова, А. В. Подчиньонов

Уралски федерален университет в Екатеринбург, Русия

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ В РАБОЧИХ ЗАПИСЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
15.00–15.15 Наталия С. Кузнецова

Държавен университет „Ярослав Мъдри” в Новгород, Русия

ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ” Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО:

ЦЕННОСТНЫЕ КРУГОЗОРЫ” ПРОИЗВЕДЕНИЯ
15.15–15.30 Владислава Казълова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА ТВОРЧЕСКИЯ ДИАЛОГ МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИ И ТУРГЕНЕВ
15.30–15.45 Йордан Люцканов

Институт за литература, БАН

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИ – ЕПИГОН, УЧЕНИК И ПОПУЛЯРИЗАТОР

НА ДОСТОЕВСКИ
15.45–16.00 – Кафе пауза
16.00–16.15 Луиза Байрамова

Федерален университет в Казан, Русия

ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИИ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО „ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
16.15–16.30 Алисия Бауер

Университет „Георг-Август” в Гьотинген, Германия

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ“ АНДРЕЯ БЕЛОГО - СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙИ ОСОБЕННОСТИ ИХ СООТНОШЕНИЙ
16.30–16.45 Марианна Леонова

Университет „Георг-Август” в Гьотинген, Германия

NARRATIVE STRUCTURE OF ISAAK BABEL’S “RED CAVALRY” AND “ODESSA TALES”
16.45–17.00 Илонка Георгиева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ОНИМИКОН ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА В "ЖИЗНИ И НЕОБЫЧАЙНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА", КАК ЧАСТЬ САТИРИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА РОМАНА-АНЕКДОТА
17.00–17.15 Наталия Христова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

САТИРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

КАК ПРИМЕР МЕЖЪЯЗКОВОЙ АСИММЕТРИИ В ПАРЕ РУССКИЙ-БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
17.15–17.30 Мария Кръстева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

МИЛОСЪРДИЕ И ЛЮБОВ В РАННАТА РУСКА АГИОГРАФИЯ

17.30–18.00 – Дискусия
4 ноември 2011 г., петък – Ректорат, 3. етаж , 12. семинарна зала,
Секция: ПОЛИТИКА И ЛИТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦИЯ
Председател: Клео Протохристова
13.00–13.15 Клео Протохристова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЛИТЕРАТУРАТА НА ИТАЛИАНСКИЯ РЕНЕСАНС – КОНСПЕКТИ И АКСИОЛОГИИ
13.15–13.30 Виторе Колина

Университет във Флоренция, Италия

PLEBEIANS AND NEW OLIGARCHIES IN THE AESTHETICAL CONSERVATISM OF G. D'ANNUNZIO
13.30–13.45 Амелия Личева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ИТАЛИЯ, ПРЕВЕДЕНА ЗА ЧУЖДЕНЦИ

(БЕПЕ СЕВЕРНИНИ, „В ГЛАВАТА НА ИТАЛИАНЦИТЕ”)
13.45–14.00 Дария Карапеткова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

КНИЖОВНОТО ПРЕБИВАВАНЕ НА МУСОЛИНИ В БЪЛГАРИЯ:

ДВА ПОЛЮСА
14.00–14.15 Светла Черпокова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Е. Т. А. ХОФМАН В БЪЛГАРИЯ: ПРЕВОДИ И ПОЛИТИКА
14.15–14.30 Мая Тименова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Български писатели, пишещи на френски език: Срещата

на реалностите в романа „Мавзолей” от Ружа Лазарова
14.30–14.45 Йоана Сиракова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

СЪДБАТА НА ЗНАНИЯТА ЗА АНТИЧНОСТТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА

НА ЕДИН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ
14.45–15.00 Наталия Христова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СИЦИЛИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВРЕМЕТО В РОМАНИТЕ „СИЦИЛИАНСКИЯТ ДОН ЖУАН” НА В. БРАНКАТИ, „РАЗГОВОР В СИЦИЛИЯ” НА Е. ВИТОРИНИ И „КНИЖАРЯТ ОТ СЕЛИНУНТ” НА Р. ВЕКИОНИ
15.00–15.30 Дискусия
15.30–15.45 – Кафе пауза
3 ноември 2011 г., Балабанова къща, Старинен Пловдив
Научен симпозиум на тема: Образованието по български език

и ПО българска литература – прагове, сривове, алтернативи
9.0010.00 – Регистрация на участниците

10.0010.30 – Откриване на симпозиума (приветствие от доц. д-р Атанас Бучков, ръководител на Катедрата по българска литература и теория на литературата в Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, и от г-н Александър Трингов, началник на отдел Общо образование” в МОМН)

10.3012.00 – Пленарни доклади

Кирил Димчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПОНЯТИЕТО ЗА КУЛТУРА – СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩО ЗА СЪВРЕМЕННАТА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Яна Рашева-Мерджанова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КАТО ПУСКОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛИЧЕН В РОДОВ КУЛТУРЕН ОПИТ
Румяна Йовева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

ЛИТЕРАТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ – НЕ-СБЪДНАТО ОЧАКВАНЕ
12.0013.30Обедна почивка

13.30–18.00 – Заседания по секции (Балабанова къща, Старинен Пловдив)
Секция: Образованието по български език –

РЕАЛНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Председател: Ангел Петров
13.30–13.45 Татяна Ангелова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Валидността като ключов концепт в измерването

и оценяването в обучението по български език
13.45–14.00 Ангел Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Приложение на дискурсния подход при определяне признаците на обучението по български език
14.00–14.15 Пенка Гарушева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Креативната техника глобална симулация при обучението

по български език
14.15–14.30 Ваня Кръстанова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – филиал в Смолян

Българският език като основа на многоезичната компетентност
14.30–14.45 Кристина Танева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Детско лексикално развитие: прагматика на синонимите, антонимите, паронимите и омонимите
14.45–15.00 Росица Пенкова, Николина Цветкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Възможности за използване на уеб 2.0 в езиковото обучение
15.00–15.30 – Кафе пауза
15.30–15.45 Димка Димитрова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Новите предизвикателства пред учителя по български език

и литература
15.45–16.00 Фани Бойкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Методически проекции на някои лингвопрагматически идеи
16.00–16.15 Олга А. Сеничева

Държавен педагогически университет в Бердянск, Украйна

Образовательные технологии вербализации

речевых стратегий
16.15–16.30 Мая Падешка

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Транверсалните компетенции на учителя по български език
16.30–16.45 Снежанка Георгиева

Русенски университет „Ангел Кънчев” – филиал в Силистра

Методическа адаптация на лингвистичната терминология

за свързаност на текста в учебното съдържание 5. -9. клас
16.45–17.00 Десислава Сидерова

Тракийски университет в Стара Загора

Текстове миниатюри в обучението по български език

в началното училище
17.00–17.15 Фани Попова, Николина Моллова

ЕГ „Бертолт Брехт” в Пазарджик

Интегриране на обучението по български език и литература и биология и здравно образование (в 9. клас) добра възможност за алтернатива на образователния процес в информационното общес
17.15–17.45 – Дискусия
Секция: ЛИТЕРАТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ –

ТРАДИЦИИ, ИНОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Председател: Соня Райчева
13.30–13.45 Мария Герджикова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Традиционното и иновационното в учебниците

по литература
13.45–14.00 Атанас Бучков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Размисли по повод една класическа смърт
14.00–14.15 Алла Сердюк

Държавен педагогически университет в Бердянск, Украйна

Способы выражения юмора, иронии и сатиры и модели

их перевода на занятиях по болгарской литературы
14.15–14.30 Николина Георгиева

ГХП „Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив

За урочния модел и някои аспекти на метода в работата

по български език и литература
14.30–14.45 Соня Райчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Приложни ориентири в съвременното литературно образование
14.45–15.00 Пенка Димитрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Андрагогически аспекти в обучението по четене
15.00–15.30 – Кафе пауза
15.30–15.45 Канелия Колева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Съчинение по аналогия – басни с герои предмети

(шести клас)
15.45–16.00 Красимира Танева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Фолклорен празничен календар В УЧЕБНИТЕ програми – исторически ракурси
16.00–16.15 Теодора Власева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Училищният модел за формиране на малкия ученик

като читател: проблеми и перспективи
16.15–16.30 Мими Михайлова

Професионална гимназия по електроника и електротехника в Пловдив

Осмисляне на феномена „преход“ чрез архетипните

модели в обучението по литература“
16.30–16.45 Дария Манева

СОУ „П. К. Яворов” в Пловдив

Интерактивни техники в обучението по литература –

V, VІ клас
16.45–17.00 Маргарита Димитрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Параметрите на моралността според Свещените книги в представителния урок по литература (кръгла маса в IХ клас)
17.00–17.15 Манник Хачикян

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Творчество в обучението по литература (10. клас)
17.15–17.45 – Дискусия

Секция: АКТУАЛНИ ПОДХОДИ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
Председател: Адриана Дамянова
13.30–13.45 Радослав Радев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Естетика на отсъстващо и активизиране

на ученическото възприемане
13.45–14.00 Адриана Дамянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Българинът и българският гражданин в стандартите

и учебните програми
14.00–14.15 Огняна Георгиева–Тенева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий

Възможности за компенсиране на гражданския ДЕФИЦИТ

В ЛИТЕРАТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
14.15–14.30 Иржи Хасил

Карлов университет в Прага, Чехия

Ke vztahu reálií a sociokulturní kompetence
14.30–14.45 Таня Борисова

Тракийски университет в Стара Загора

Анализ на резултатите от държавния зрелостен изпит (ДЗИ)

в Бургаски регион
14.45–15.00 Екатерина Петкова

ХГ Дамян Дамянов" СливенПУ „Паисий Хилендарски”

За оценяването на държавните зрелостни изпити по български език и литература или... за апориите на българската образователна система
15.00–15.30 – Кафе пауза
15.30–15.45 Теменуга Тенева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

На работата лекото...” – или за образователните затруднения от информационните облекчения


15.45–16.00 Людмила Берковска

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Компетентностно ориентиран литературнообразователен процес: ролите на ученика и на учителя
16.00–16.15 Петър Петров

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас

Курсът по хоспетиране – евристичен потенциал
16.15–16.30 Галина Лечева

Русенски университет „Ангел Кънчев” – филиал в Силистра

Учебната педагогическа практика като компонент от професионално-педагогическата подготовка на студентите бъдещи учитeли
16.30–16.45 Красимира Кацарска

ЕГ „Акад. Людмил Стоянов” в Благоевград

Личностно ориентиран образователно-възпитателен процес по български език и литература

16.45–17.00 Цветелина Драганова

ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” в Пловдив

Културологични подходи, интердисциплинарност и

образователен проект (към някои модели в обучението

по български език и литература)
17.00–17.15 Ивана Колева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ИЗГНАНИЕТО НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО

17.15–17.45 – Дискусия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница