Закон за закрила на детето


Права и задължения на органите на управление на специализираните институции, на социалните услуги - резидентен тип, и на социалните услуги в общносттастраница6/41
Дата25.11.2023
Размер74.71 Kb.
#119422
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
inbound8867042235298332135
Свързани:
Micro - L1
Права и задължения на органите на управление на специализираните институции, на социалните услуги - резидентен тип, и на социалните услуги в общносттаЧл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.)


Участие на юридически лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.)Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Юридически лица, както и отделни физически лица, участват в дейностите по закрила на детето при условия и по ред, предвидени в закон.
(2) Лицата по ал. 1 и органите на държавата и общините си сътрудничат в дейностите по закрила на детето.

Глава втора.
ПРАВА НА ДЕТЕТО


Право на закрилаЧл. 10. (1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.
(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г.) Право на закрила по реда на този закон има и лице - жертва на насилие или експлоатация, на което възрастта му не е установена и за което може да се направи основателно предположение, че е дете.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 84 от 2013 г.) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.


Закрила срещу насилиеЧл. 11. (1) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.
(2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.
(3) Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие.
(4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница