Календарната 2012 гДата16.02.2017
Размер30 Kb.
#15086
С о ф и й с к и У н и в е р с и т е т “Свети Климент Охридски”

Ф и з и ч е с к и ф а к у л т е т

А Т Е С Т А Ц И Я

за работата на докторанта Росен Иванов Матев
през календарната 2012 г.
Дата на зачисляване в докторантура: 05.01.2012 г.

Заповед № РД 20-18 / 05.01.2012 г.

Срок на завършване: 05.01.2015 г.
Тема на дисертационната работа: Методи за измерване на светимостта на интензивни протонни и неутринни снопове от ускорители
Научен ръководител: проф. дфн Румен Василев Ценов
Резултати от изпити: – (не са предвидени изпити през 2012 г.)
Изучени общотеоретични и специални въпроси
Докторантът се запозна със средата за статистическа обработка и анализ на данни – R.

Изучени са теоретичните и практични аспекти на методите за абсолютно измерване на светимостта приложими за експеримента LHCb – метод на ван дер Меер и „Beam gas imaging“ метод.


Работа над дисертацията (извършена научно-изследователска и експериментална работа, написани глави, раздели и др.)
Докторантът усъвършенства и доразработи компютърен код за симулиране и реконструиране на взаимодействия на неутрина в сцинтилационен треков детектор, в това число: селекция на неутрино-електрон взаимодействия с по-висока чистота и ефективност; метод за реконструиране на енергията на налитащото неутрино посредством горепосочените взаимодействия. Компютърният код и анализът бяха адаптирани за сценарий на неутринна фабрика с енергия на мюонния сноп 10 GeV. (Промяната на проектната енергия на неутринната фабрика бе продиктувана от направеното измерване на последния неизвестен ъгъл на смесване на неутрината Ѳ13). Въз основа на разработките и получените резултати бе написана статия и изпратена за публикуване във Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams.
Докторантът участва в сесиите за набиране на експериментални данни за абсолютно калибриране на светимостта на експеримента LHCb. Направена бе предварителната калибровка на светимостта за 2012 г., използвайки метода на Ван дер Меер при предположение за факторизируеми снопове.
Докладвани резултати на катедрен съвет

Резултатите от работата са докладвани на атестационен семинар в катедра “Атомна физика” на 10.01.2013 г.
Публикации във връзка с дисертацията:

Bogomilov,M. , Karadzhov,Y., Matev,R. (автор за кореспонденция), Tsenov,R., Laing,A., Soler,F.J.P., Neutrino factory near detector, Изпратена във Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams на 31.12.2012 гДоклади във връзка с дисертацията:

  • R. Matev et al., Near Detector - Scintillating Fibre simulations, The International Design Study for the Neutrino Factory, 8th Plenary Meeting, University of Glasgow, 18-20 April 2012, https://www.ids-nf.org/wiki/GLA-2012-04-18/Agenda/Physics#session4

  • R. Matev et al., Flux determination with lepton scattering using a scintillating fibre near detector The International Design Study for the Neutrino Factory, 9th Plenary Meeting, Fermilab, 8-10 October 2012, https://www.ids-nf.org/wiki/FNAL-2012-10-08/Agenda/Physics#session2

  • R. Matev et al., Preliminary absolute luminosity calibration for 2012, LHCb collaboration meeting, 64th LHCb Week, CERN, 18th - 22nd June 2012,


Педагогическа работа: няма
Обществена работа: поддържа системата и съдържанието на сървъра на групата neutrino.phys.uni-sofia.bg.
Мнение на научния ръководител за работата на докторанта
Росен започна много добре своята докторантура. Продължи работата си по симулиране на близкия детектор за неутринната фабрика, която бе започнал като магистър в групата. Разработи алгоритъм за реконструиране на енергията на неутрина при взаимодействието им с електрони. Докладва резултатите от симулациите на двете колаборационни срещи на колаборацията IDS-NF в Глазгоу и Fermilab. Същите бяха описани в статия, която беше изпратена за публикуване.

От март 2012 г. Росен продължи работата си като докторант на Софийския университет в CERN, на експеримента LHCb. В кратки срокове се запозна с експерименталната установка и участва в набирането на данни за калибриране на светимостта й. Анализира данните посредством метода на Ван дер Меер и получи предварителна калибровка на абсолютната светимост. Докладва резултата на вътрешна колаборационна среща на LHCb.


Докторантурата на Росен Матев се развива успешно, поради което предлагам да бъде атестиран положително.

Дата 07.01.2013 г. Научен ръководител:


(проф. дфн Румен Ценов)

Атестацията е обсъдена и приета на заседание на катедрения съвет на 10.01.2013 г. с протокол № .............


По-важни забележки към работата на докторанта

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ръководител на катедра „Атомна физика“:
(доц. д-р Георги Райновски)
Каталог: event -> department-council -> materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet -> arhiv
arhiv -> Основни научни и научно-организационни приноси
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Доц д-р Леандър Литов
arhiv -> Биография на Борислав Атанасов Павлов Роден в гр. София, България, на 4 февруари 1977 г. Адрес за кореспонденция: Група по Физика на Елементарните Частици
arhiv -> Биография на доц дфн Ана Йовкова Пройкова
arhiv -> Sofia university faculty of physics
arhiv -> Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007г
arhiv -> Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлементарните частици
arhiv -> Факултет: Физически


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница