1. Атанас Йорданов управител на участника „Брик еоодстраница3/4
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4

8. Оферта от „Строителство и ремонт 09” ЕООД с Вх.№ 2600-4 от 10.03.2015 г. г., 15:51 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – попълнен и подписан образец №3;

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя - заверено копие от кандидата;

 • Декларация, че участникът се задължава, ако бъде избран за изпълнител при подписване на договора ще представи актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, с лимит който да отговаря на предмета на поръчката, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за целия срок на договора;

 • Удостоверение за регистраця по ЗДДС - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Референция от ПУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Кривня - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Провадия - заверено копие от кандидата;

 • Приемо-предавателни протоколи – 3 бр. – заверени копия от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях –120 /сто и двадесет/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради60 /шестдесет/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката;

 • Ценово предложение на стойност 116 733,18 лв. (сто и шестнадесет хиляди седемстотин тридесет и три лева и осемнадесет ст.) без включено ДДС, а 140 079,82 лв. (сто и четиридесет хиляди и седемдесет и девет лева и осемдесет и две ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 66 бр.

 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - попълнен и подписан образец №10

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;


9. Оферта от „Билд” ЕООД с Вх.№ 2600-5 от 10.03.2015 г. г., 15:56 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Решение на Шуменски окръжен съд за вписване в Търговския регистър - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за идентификация „Булстат” - заверено копие от кандидата;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – попълнен и подписан образец №3;

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя - 4 бр. - заверено копие от кандидата;

 • Декларация, че участникът се задължава, ако бъде избран за изпълнител при подписване на договора ще представи актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, с лимит който да отговаря на предмета на поръчката, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за целия срок на договора;

 • Удостоверение за регистраця по ЗДДС - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Референция от „Реал Строй” ООД гр. Шумен - заверено копие от кандидата;

 • Референция от „Инжстройинженеринг” ЕООД – 2 бр. - заверено копие от кандидата;

 • Референция от АПИ – Областно пътно управление - Шумен - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Дулово - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Каспичан - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Кубрат - заверено копие от кандидата;

 • Референция от „РФ АМПЛИФИЕР – БГ” ЕООД - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Каолиново - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 7;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 91 /деветдесет и един/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 240/двеста и четиридесет/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 120 /сто и двадесет/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 70 /седемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката;

 • Линеен график;

 • Диплома за средно образование на Иван Димитров Златев - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Розалин Петров Стоев - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Стефка Иванова Веселинова - заверено копие от кандидата;

 • Свидетелство за зрелост и квалификация на Димитър Георгиев Димитров - заверено копие от кандидата;

 • Трудов договор на Иван Димитров Златев - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение на Иван Димитров Златев - заверено копие от кандидата;

 • Сертификат на Розалин Петров Стоев за обучение по контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение на Стефка Иванова Цанкова за обучение по безопасност и здраве в строителството - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение на Стефка Иванова Цанкова за обучение координатор по безопасност и здраве в строителството - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение на Димитър Георгиев Димитров за придобита четвърта квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи - заверено копие от кандидата;

 • Ценово предложение на стойност 99 989,63 лв. (деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и три ст.) без включено ДДС, а 119 987,56 лв. (сто и деветнадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет и шест ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 70 бр.

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;

 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - попълнен и подписан образец №10


10. Оферта от „Гарант Строй” ООД с Вх.№ 2600-6 от 10.03.2015 г. г., 15:59 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – попълнен и подписан образец №3;

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя - заверено копие от кандидата;

 • Декларация, че участникът се задължава, ако бъде избран за изпълнител при подписване на договора ще представи актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, с лимит който да отговаря на предмета на поръчката, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за целия срок на договора;

 • Удостоверение за регистраця по ЗДДС - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 2 бр.- попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Удостоверение от Военно формирование 24350 - Кочово- заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за добро изпълнение от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – Плевен - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение от община Ветрино - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – 2 бр. - попълнен и подписан образец №10;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 192 /сто деветдесет и два/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 120 /сто и двадесет/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката;

 • Линеен график;

 • Ценово предложение на стойност 125 338,45 лв. (сто двадесет и пет хиляди триста тридесет и осем лева и четиридесет и пет ст.) без включено ДДС, а 150 406,14 лв. (сто и петдесет хиляди четиристотин и шест лева и четиринадесет ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 66 бр.

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;


Комисията пристъпи към проверка на представените оферти за комплектованост и съответствие с изискванията на Възложителя:
1. След като разгледа офертата на участника „Монолит” ООД с Вх.№ 5300 - 129 от 10.03.2015 г. г., 10:00 ч., комисията констатира, че е комплектована, представени са всички необходими документи, отговаря на минималното изискване и на другите изисквания на Възложителя, поради което комисията единодушно реши участника да се допусне до оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

2. След като разгледа офертата на участника „Брик” ЕООД с Вх.№ 5300 - 130 от 10.03.2015 г. г., 10:03 ч., комисията констатира, че офертата не е комплектована и не съдържа всички необходими документи, същата не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: Участникът не е представил към Образац №9 „Ценово предложение” анализи за образуване на единични цени на видовете строителни работи в количествено-стойностната сметка и поради тази причина, комисията единодушно реши офертата на участника да бъде предложена за отстраняване.

3. След като разгледа офертата на участника „Весела” ООД с Вх.№ 5300 - 131 от 10.03.2015 г. г., 11:11 ч., комисията констатира, че е комплектована, представени са всички необходими документи, отговаря на минималното изискване и на другите изисквания на Възложителя, поради което комисията единодушно реши участника да се допусне до оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

4. След като разгледа офертата на „Еко Стил Строй 90” ЕООД с Вх.№ 5300 - 132 от 10.03.2015 г. г., 11:13 ч., комисията констатира, че е комплектована, представени са всички необходими документи, отговаря на минималното изискване и на другите изисквания на Възложителя, поради което комисията единодушно реши участника да се допусне до оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

5. След като разгледа офертата на „АБВ - Русе” ООД с Вх.№ 5300 - 133 от 10.03.2015 г. г., 11:54 ч., комисията констатира, че е комплектована, представени са всички необходими документи, отговаря на минималното изискване и на другите изисквания на Възложителя, поради което комисията единодушно реши участника да се допусне до оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

6. След като разгледа офертата на участника „Проект - Строй” ЕООД с Вх.№ 5300 - 134 от 10.03.2015 г. г., 12:24 ч., комисията констатира, че офертата е комплектована, съдържа всички необходими документи, отговаря на минималното изискване на Възложителя, но не отговаря на другите изисквания, а именно: В Техническото предложение за изпълнение на поръчката по показател ГС2 – Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, участникът не е посочил, гаранционния срок който предлага за този вид строителни работи, поради тази причина, комисията единодушно реши офертата на участника да бъде предложена за отстраняване.7. След като разгледа офертата на „Есжи Груп” ЕООД с Вх.№ 2600 - 3 от 10.03.2015 г. г., 14:52 ч., комисията констатира, че е комплектована, представени са всички необходими документи, отговаря на минималното изискване на Възложителя, но има различия в единичните цени по КСС и тези в анализ 1, 8, 10 и 52, а 13 анализа от 54 до 66 включително не са пълни - нямат крайна цена, поради тази причина, комисията единодушно реши офертата на участника да бъде предложена за отстраняване.

8. След като разгледа офертата на участника „Строителство и ремонт 09” ЕООД с Вх.№ 2600-4 от 10.03.2015 г. г., 15:51 ч., комисията констатира, че е комплектована, представени са всички необходими документи, но не отговаря на минималното изискване на Възложителя към техническите възможности на участниците, а именно няма посочено лице назначено за технически ръководител, поради тази причина, комисията единодушно реши офертата на участника да бъде предложена за отстраняване.

9. След като разгледа офертата на „Билд” ЕООД с Вх.№ 2600-5 от 10.03.2015 г. г., 15:56 ч., комисията констатира, че е комплектована, представени са всички необходими документи, отговаря на минималното изискване на Възложителя, но има различия в единичните цени по КСС и тези в анализ 25, 28, 33, 34 и 35, поради тази причина, комисията единодушно реши офертата на участника да бъде предложена за отстраняване.

10. След като разгледа офертата на участника „Гарант Строй” ООД с Вх.№ 2600-6 от 10.03.2015 г. г., 15:59 ч., комисията констатира, че е комплектована, представени са всички необходими документи, отговаря на минималното изискване и на другите изисквания на Възложителя, поради което комисията единодушно реши участника да се допусне до оценка съгласно методиката за оценка на офертите.
Във връзка с направените по-горе констатации комисията единодушно
РЕШИ:
1. Отстранява от по-нататъшно участие в процедурата по глава 8а от ЗОП, офертите на следните участници: „Брик” ЕООД, „Проект - Строй” ЕООД, „Есжи Груп” ЕООД, „Строителство и ремонт 09” ЕООД и „Билд” ЕООД, поради изложените от комисията мотиви по-горе.

2. Допуска до оценка съгласно методиката за оценяване, офертите на следните участници: „Монолит” ООД с оферта Вх.№ 5300 - 129 от 10.03.2015 г. г., 10:00 ч., „Весела” ООД с оферта Вх.№ 5300 - 131 от 10.03.2015 г. г., 11:11 ч., „Еко Стил Строй 90” ЕООД с оферта Вх.№ 5300 - 132 от 10.03.2015 г. г., 11:13 ч., „АБВ - Русе” ООД с оферта Вх.№ 5300 - 133 от 10.03.2015 г. г., 11:54 ч. и „Гарант Строй” ООД с оферта Вх.№ 2600-6 от 10.03.2015 г. г., 15:59 ч.


Комисията пристъпи към оценка на офертите съгласно методиката и към класиране на допуснатите участници, като резултатите от оценката се описва в оценъчен лист, който е неразделна част от настоящия протокол:
След като разгледа обстойно направените предложения на допуснатите участници, комисията направи следните оценки:Монолит ООД

Цп – Ценово предложение - с тежест 30 точки

Цп = Ц мин. *К1 /Ц участник

30,00 т.

Ц мин. – най- ниска предложена цена

103837,04 лв.

Ц участник – предложената от участника цена

103 837,04 лв.

К1 = 30 – Коефициент на тежест

30

ТО – Техническа оценка – с тежест 70 точки

ТО = СИ+ ГС+ОТР

49 т.

СИ - Срок за изпълнение на поръчката - с тежест 20 т.

СИ = Мин. Срок * К2 /Срок на кандидата

20 т.

Мин. срок - минимален предложен срок

90

Срок на кандидата – предложения срок от кандидата

90

К2 = 20 – Коефициент на тежест

20

ГС - Гаранционен срок - с тежест 20 т.

ГС = ГС1 + ГС2

15

ГС 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях - с тежест 10 т.

ГС = Гар. срок кандид.* К3 / Макс. гар.срок

10

Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

240

Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

240

К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

ГС 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - с тежест 10 т.

ГС 2 = Гар. срок кандид.* К4 /Макс. гар.срок

5
Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

60
Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

120
К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

В предложеното организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, но някой или всеки един от тях не са развити достатъчно подробно и изчерпателно изброени - комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес

7

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Направено е формално описание на възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката и формална оценка на степента на въздействие на риска и не са предложени конкретно мерки за преодоляване на посочените рискове.

7

КО = ЦП+ ТО

79 т.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница