1. Атанас Йорданов управител на участника „Брик еоодстраница2/4
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4

4. Оферта от „Еко Стил Строй 90” ЕООД с Вх.№ 5300 - 132 от 10.03.2015 г. г., 11:13 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – попълнен и подписан образец №3;

 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – 5 бр. – заверени копия от кандидата;

 • Декларация, че участникът се задължава, ако бъде избран за изпълнител при подписване на договора ще представи актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, с лимит който да отговаря на предмета на поръчката, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за целия срок на договора;

 • Застрахователна полица издадена от ЗАД «Армеец» за застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството със срок на валидност до 17.01.2016 г. – заверено копие от кандидата;

 • Акт за регистрация по ДДС – заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Референция от Областна дирекция на МВР – Търговище – 2 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Референция от „АЛКОМЕТ” АД - заверено копие от кандидата;

 • Референция от ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище - заверено копие от кандидата;

 • Референция от ПГИИ „Джон Атанасов” Търговище - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от община Каолиново - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от ІІ-ро СОУ „Професор Никола Маринов” Търговище - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от ПГ по транспорт и лека промишленост гр. Омургаг - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от община Търговище - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от МБАЛ - Шумен - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 7;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 240 /двеста и четиридесет/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради120 /сто и двадесет/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Организационно техническо решение за изпълнение на обекта;

 • Линеен график;

 • Диплома за висше образование на Съби Стоянов Стоянов - бр. - заверени копия от кандидата;

 • Удостоверение на Съби Стоянов Стоянов за завършено обучение за контрол по качеството на изпълнение на СМР - заверено копие от кандидата;

 • Копие на трудова книжка на Съби Стоянов Стоянов - заверено от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Янко Стойчев Иванов - заверено копие от кандидата;

 • Копие на трудова книжка на Янко Стойчев Иванов – 3 бр. заверено от кандидата;

 • Диплома за висше образование на Хатче Мехмедова Ахмедова – заверено копие от кандидата;

 • Сертификат за професионално обучение на Хатче Мехмедова Ахмедова за координатор по безопасност и здраве по ЗЗБУТ – заверено копие от кандидата;

 • Копие на трудова книжка на Хатче Мехмедова Ахмедова - заверено от кандидата;

Ценово предложение на стойност 106 757,92 лв. (сто и шест хиляди седемстотин петдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) без включено ДДС, а 128 109,50 лв. (сто двадесет и осем хиляди сто и девет лева и петдесет ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 66 бр.

 • Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП- подписана и подпечатана от участника;

 • Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП;

 • Декларация за приемане на условията на договора;

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;

 • Сертификат за одобрение на системи за управление BS ISO 9001:2008, BS EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 - заверено копие от кандидата;


5. Оферта от „АБВ - Русе” ООД с Вх.№ 5300 - 133 от 10.03.2015 г. г., 11:54 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – попълнен и подписан образец №3;

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – заверено копие от кандидата;

 • Декларация, че участникът се задължава, ако бъде избран за изпълнител при подписване на договора ще представи актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, с лимит който да отговаря на предмета на поръчката, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за целия срок на договора;

 • Застрахователна полица издадена от ЗАД «Булстрад» за застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството със срок на валидност до 04.12.2015 г. – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверние за регистрация по ДДС – заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Референция от община Самуил - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Ловеч - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 132 /сто тридесет и два/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради72 /седемдесет и два/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Диплома за средно образование на Стоянка Борисова Радева - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за професионално обучение на Стоянка Борисова Ангелова по безопасност и здраве при работа – заверено копие от кандидата;

 • Заповед за назначаване на Стоянка Борисова Ангелова като координатор по безопасност и здраве – 2 бр. – заверени копия от кандидата;

 • Удостоверение за професионално обучение на Владимир Славов Славов по контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност – заверено копие от кандидата;

 • Заповед за назначаване на Владимир Славов Славов като отговорник по контрола на качеството – заверено копие от кандидата;

 • Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката;

 • Линеен график;

 • Сертификат ISO 9001:2008– заверено копие от кандидата;

 • Сертификат ISO 14001:2004 – заверено копие от кандидата;

 • Сертификат OHSAS 18001:2007 – заверено копие от кандидата;

 • Ценово предложение на стойност 110 943,86 лв. (сто и десет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) без включено ДДС, а 133 132,63 лв. (сто тридесет и три хиляди сто тридесет и два лева и шестдесет и три ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 61 бр.

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;


6. Оферта от „Проект - Строй” ЕООД с Вх.№ 5300 - 134 от 10.03.2015 г., 12:24 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – попълнен и подписан образец №3;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Референция от Кауфланд – България – заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Банско – заверено копие от кандидата;

 • Референция от Министерски съвет – заверено копие от кандидата;

 • Референция от Министерството на вътрешните работи - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Казанлък – 2 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Референция от община Шумен – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за изпълнение от ДИПКУ –Тракийски университет Стара Загора – заверено копие от кандидата;

 • Приемо-предавателен протокол и констативен протокол със Столична община, район Подуяне – заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Генерал Тошево – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за изпълнение от „МБАЛ Пловдив” АД - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за изпълнение от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Белослав - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за изпълнение от Сдружение за деца и лица със специални нужди „Калинка” гр. Шумен - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Пещера – заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Дулово – заверено копие от кандидата;

 • Образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа – 2 бр. - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за изпълнение от Виолета Станкова - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за изпълнение от „Юнайтед Менажерс Груп” ЕООД - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 7;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 120 /сто и двадесет/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сградиняма посочен срок  1. Срок на валидност на офертата 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Организационно-техническо решение за изпълнение;

 • Списък на техническите лица, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

 • Свидетелство за професионална квалификация на Любомир Сашев Илиев – 2 бр.- заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение, сертификати и свидетелства за завършено обучение на Любомир Сашев Илиев – 4 бр.- заверено копие от кандидата;

 • Трудов договор на Любомир Сашев Илиев - заверено копие от кандидата;

 • Копие от трудова книжка на Любомир Сашев Илиев – заверено от кандидата;

 • Свидетелство за зрелост и квалификация на Сашо Илиев Станков – заверено копие от кандидата;

 • Диплома за висше образование на Сашо Илиев Станков - заверено копие от кандидата;

 • Свидетелство и удостоверение за завършено обучение на Сашо Илиев Станков - 2 бр. - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Камен Георгиев Кръстев - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за завършено обучение на Камен Георгиев Кръстев - заверено копие от кандидата;

 • Трудов договор на Камен Георгиев Кръстев - заверено копие от кандидата;

 • Копие от трудова книжка на Камен Георгиев Кръстев – заверено от кандидата;

 • Диплома за висше образование на Мирослав Георгиев Маринов - заверено копие от кандидата;

 • Трудов договор на Мирослав Георгиев Маринов - заверено копие от кандидата;

 • Копие от трудова книжка на Мирослав Георгиев Маринов – заверено от кандидата;

 • Свидетелство за специализация на Васил Иванов Василев - заверено от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Владимир Христов Димитров - заверено копие от кандидата;

 • Свидетелство за зрелост и квалификация на Драган Георгиев Димитров - заверено копие от кандидата;

 • Свидетелство за професионална квалификация на Радослав Василев Иванов - заверено копие от кандидата;

 • Свидетелство за професионална квалификация на Петко Бориславов Петков - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за разред – 22 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Свидетелство за професионална подготовка – 4 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Свидетелство за професионална квалификация на Александър Костадинов Александров - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Димитър Тодоров Димитров - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Димитър Панайотов Илиев - заверено копие от кандидата;

 • Свидетелство за професионална квалификация на Румен Петев Радев - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Адриан Руменов Кънчев - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Славчо Станчев Славчев - заверено копие от кандидата;

 • Диплом за висше образование с превод на български език на Зафир Левенов Алипиев - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за идентичност на имената на Зафир Левенов Алипиев - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Тодор Дамянов Тодоров - заверено копие от кандидата;

 • Ценово предложение на стойност 92 550,35 лв. (деветдесет и две хиляди петстотин и петдесет лева и тридесет и пет ст.) без включено ДДС, а 111 060,42 лв. (сто и единадесет хиляди и шестдесет лева и четиридесет и две ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 66 бр.

 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - попълнен и подписан образец №10

 • Декларация, че участникът се задължава, ако бъде избран за изпълнител при подписване на договора ще представи актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, с лимит който да отговаря на предмета на поръчката, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за целия срок на договора;

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;

 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър – заверено копие от кандидата;

 • Копие на карта за идентификация Булстат - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за регистрация по ЗДДС - заверено копие от кандидата;

 • Застрахователна полица издадена от ЗАД «Армеец» за застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството със срок на валидност до 30.04.2015 г. – заверено копие от кандидата;

 • Удостоворение за редовно членство в Камарата на строителите - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – 3 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Сертификат ISO 9001:2008– заверено копие от кандидата;

 • Сертификат ISO 14001:2004 – заверено копие от кандидата;

 • Сертификат OHSAS 18001:2007 – заверено копие от кандидата;


7. Оферта от „Есжи Груп” ЕООД с Вх.№ 2600 - 3 от 10.03.2015 г. г., 14:52 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – попълнен и подписан образец №3;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Референция от ТП на НОИ/РУ „СО” гр. Ловеч – 2 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Референция от ТП на НОИ гр. Търговище - заверено копие от кандидата;

 • Референция от „МБАЛ – Шумен” АД - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 7;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях –120 /сто и двадесет/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради60 /шестдесет/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката;

 • Диплома за висше образование на Стоян Добрев Колев - заверено копие от кандидата;

 • Свидетелство за специализация на Стоян Добрев Колев- заверено копие от кандидата;

 • Свидетелство за професионална квалификация на Стоян Владиславов Владимиров - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за професионално обучение на Стоян Владиславов Владимиров – 3 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Договор за наем на строителна техника и оборудване - заверено копие от кандидата;

 • Ценово предложение на стойност 118 697,79 лв. (сто и осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и девет ст.) без включено ДДС, а 142 437,35 лв. (сто четиридесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и пет ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 66 бр.

 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - попълнен и подписан образец №10

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – 4 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Сертификат ISO 9001:2008 – заверено копие от кандидата;

 • Сертификат ISO 14001:2004 – заверено копие от кандидата;

 • Сертификат OHSAS 18001:2007 – заверено копие от кандидата;

 • Застрахователен сертификат издаден от ЗАД «Булстрад Виена Иншурънс Груп» за застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството със срок на валидност до 16.09.2015 г. – заверено копие от кандидата;

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница