1. Атанас Николов Димитров и Александър Върбанов АлександровДата09.07.2017
Размер73.84 Kb.
Списък

на научните статиина доц. д-р Атанас Димитров
1. Атанас Николов Димитров и Александър Върбанов Александров; Метод за фотометрично определяне на талий в оловни сплави”; Авторско свидетелство №16689 от 22.02.1971г., вписано вдържавен регистър за изобретения под рег.№ 16880/1971 г.
2. A. Alexandrow und A. Dimitrow; “Photometrische Bestimmung von Thallium in Bleilegierungen mit Triphenyltetrazolium Chlorid”; Mikrochim. Acta; [Wien] 1972, 680 – 686.
3. A. Dimitrowa, Al. Alexandrov, At. Dimitrov;Extraktionstrnnung von Gold als Triphenyltetrazolchloraurat”; Natura, Univ. de Plovdiv; 1972, 5, 1, р. 55 – 58.
4. Ал. Александров и Ат. Димитров;”Спектрофотометрично определяне на талий в концентрати и продукти на цинковото производство”; Научни Тр. на ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1972, 10, 1, с. 93 - 9 - Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov;Spectrophotometric Determination of Thallium in Zinc Concentrates and Industrial Products”; Travaux scientifiques, Univarsite de Plovdiv, 1972, 10, 1, р. 93 - 9 - Chem..
5. А. Александров и А. Димитров; „Екстракция на талий(ІІІ) с помощта на неотетразолов хлорид/ NTC /”; Научни Тр. на ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1973,11, 1, с. 79 – 85 - Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov; “Extraction of thallium(III) by means of neotetrazolium chloride”; Travaux scientifiques, Univarsite de Plovdiv, 1973, 11, 1, р. 79 – 85 – Chem..
6. А. Александров и А. Димитров; „„Екстракция на талий(ІІІ) с помощта на йодонитротетразолов хлорид / INT /”,Научни Тр. на ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1973, 11, 4, с. 71 – 78 – Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov; “Extraction of thallium(III) by means of iodonitrotetrazolium chloride / INT /” Travaux scientifiques, Univarsite de Plovdiv, 1973, 11, 4, р. 71 – 78 – Chem..
7. А. Александров и А. Димитров; „Екстракция на талий(ІІІ) с помощта на нитротетразолблау хлорид/ NBT /”;Научни Тр. на ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1974, 12, 3, с. 43 – 48 – Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov; “Extraction of thallium(III) by means of nitrotetrazoliumblue chloride / NBT /” Travaux scientifiques, Univarsite de Plovdiv, 1974, 12, 3, р. 43 – 48 – Chem..
8. А. Александров и А. Димитров; „Изследване на условията на взаимодействие между талий(ІІІ), римицид и трифенилтетразолов хлорид / ТТС / и фотометрично определяне на талий ”; Научни Тр. на ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1974, 12, 3, с. 55 – 60 – Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov; “Investigation of the conditions of the interaction between thallium(III) isonicotinic acid hydracide /IAH / and triphenyltetrazolium chloride /TTC/ and the photometric determination of thallium” Travaux scientifiques, Univarsite de Plovdiv, 1974,12, 3, р. 55 – 60 – Chem..
9. А. Александров и А. Димитров; „Екстракция и фотометрично определяне на талий(ІІІ) с помощта на тиазолил блау / МТТ /”; Научни Тр. на ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1974, 12, 3, с. 49 – 54 – Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov; “Extraction and photometric determination of thallium(III) by means of thiazzolyl blue / MTT /” Travaux scientifiques, Univarsite de Plovdiv, 1973,12, 3, р. 49 – 54 – Chem..

10. A. Alexandrov, O. Budevsky, A. Dimitrov; “Investigation of the extraction equilibrium of ternary ion – association complex of thallium(III) with iodo – nitro – tetrazolium chloride”; J. of Radioanal. Chem., 1976,29, р. 243 – 250.
11. Атанас Димитров; „Тетразоловите соли като екстракционно – фотометрични реактиви за талий”; Автореферат на дисертация, представена за получаване на научна степен „кандидат на химическите науки”, 1978 год.
12. А. Димитров, А. Александров, М. Врхлабски; „Спектрофотометрично изследване на екстракционното равновесие пирокатехин – волфрам(VІ) – трифенилтетразолов хлорид”; Научни Трудове на ПУ; 1978, 16, 3, с. 53-64 – Химия.

A. Dimitrov, A. Alexandrov, M. Vrhlabsky; “Spectrophotometric investigation of extraction ration catechol – tungsten(VI) – triphenyltetrazolium chloride”; Travaux Scientifiques, Universite de Plovdiv,1978, 16, 3, р. 53-64 – Chem.
13.A. Alexandrov, A. Dimitrov; “Investigation of the extraction equilibrium of ternary ion – association complexes of thallium(III) with monotetrazolium salts triphenyltetrazoliumchloride and thiazolyl blue”; J. of Radioanal. Chem., 1980, 60, р. 365 – 372.
14. А. Александров, А. Димитров, Е. Колева; „Екстракционни изследвания на тройния йонно – асоцииран комплекс трифенилтетразолов дипирокатехин –монооксиванадат(V)”; Научни трудове на ПУ, 1980, 18, 3, с. 23-36 – Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov, E. Koleva; “Extraction investigation of ternary ion – association complex triphenyltetrazolium dipyrocatechol – oxy – vanadat(V)”; Travvaux scientifiques, Universite de Plovdiv, 1980, 18, 3, р. 23-36 – Chem..
15. А. Димитров, А. Александров, Б. Стоянова; Екстракционни изслидвания върху тройния йонно – асоцииран комплекс на волфрам(VІ) с пирогалол и трифенилтетразолов хлорид”; Научни Трудове на ПУ; 1980, 18, 3, р. 161-178 – Химия.

A. Dimitrov, A. Alexandrov, B. Stoyanova; “Extraction investigation of ternary ion – association complex of wolfram(VI) with pyrogalol and triphenyltetrazolium chloride”; Travaux Scientifiques, Universite de Plovdiv,1980, 18, 3, р.161-178 – Chem.
16.A. Alexandrov , A. Dimitrov; Investigation of the extraction equilibrium of ternary ion – association complexes of thallium(III) with ditetrazolium salts neo – tetrazolium chloride and nitrobluetetrazolium chloride”; J. of Radioanal. Chem., 1982, 74, 1, р. 7 – 13.
17. А. Димитров, А.Александров, М. Дочева; „Екстракционно – спектрофотометрично изследване върху тройния йонно – асоцииран комплекс на ванадий(V) с 4-нитрокатехол и трифенилтетразолов хлорид”; Научни трудове на ПУ,1983, 21, 3, с. 41-48 – Химия.

A. Dimitrov, A. Alexandrov, M. Docheva; “Extraction spectrophotometric investigation of ternary ion – association complex of vanadium(V) with 4-nitrocatechol and triphenyltetrazolium chloride”; Travvaux scientifiques, Universite de Plovdiv, 1983, 21, 3, р. 41-48 – Chem..

18. А. Димитров, А.Александров, М. Дочева; „Екстракционно – спектрофотометрично изследване на екстракцията на ванадий(ІV) с 4-нитрокатехол и трифенилтетразолов хлорид”; Научни трудове на ПУ,1983, 21, 3, с. 49-56 – Химия.

A. Dimitrov, A. Alexandrov, M. Docheva; “Extraction spectrophotometric investigation on extraction of vanadium(IV) with 4-nitrocatechol and triphenyltetazolium chloride”; Travvaux scientifiques, Universite de Plovdiv,1983, 21, 3, р. 49-56 – Chem..
19. А. Димитров, А.Александров, М. Дочева; Изследване на екстракционните равновесия на тройните йонно – асоциирани комплекси на ванадий(V) и ванадий(ІV) с 4-нитрокатехол и трифенилтетразолов хлорид”; Научни трудове на ПУ,1983, 21, 3, с. 57-67 – Химия.

A. Dimitrov, A. Alexandrov, M. Docheva; “Investigation of the extraction equilibrium of ternary ion – association complexes of vanadium(V) and Vanadium(IV) with 4-nitrocatechol and triphenyltetrazolium chloride”; Travvaux scientifiques, Universite de Plovdiv, 1983, 21, 3, р. 57-67 – Chem..
20. A. Dimitrov, A. Alexandrov, D. Dimova, M. Vrhlabsky; “Investigation on the extraction equilibrium of ternary ion – association complex of wolfram(VI) with catechol and iodonitrotetrazolium chloride”; Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., 1983, 13, 3-4, р. 117-124 – Chemia.
21. М. Сандалски, А. Димитров, Н. Босев; «Програма за пресмятане на равновесни константи с приложение на ЕИМ»; Univ. de Plovdiv, Travaux scientifiques, 1984, 22, 1, с. 13 – 23 – Химия.

M. Sandalski, A. Dimitrov, N. Bosev; “Ein Programm zur Berechnung von Gleichgewichtskonstanten mit Hilfe von EDVA”; Univ. de Plovdiv, Travaux scientifiques, 1984, 22, 1, р. 13 – 23 – Химия.
22. A. Dimitrov, A. Alexandrov, A. Hrdlička, M. Vrhlabsky; “Spectrophotometric study of extraction in system tungsten(VI) – catechol – 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride”; Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., 1984, 14, 3-4, р. 91-102 – Chemia.
23. A. Alexandrov, A. Dimitrov, A. Patcheva, M. Vrhlabsky; “Spectrophotometric study of the extraction equilibrium of ternary complex of tungsten(VI) with 2,3-dihydroxynaphtalene and 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride. Determination of tungsten in steels”; Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., 1985, 15, 9-10, р. 497-504 – Chemia.
24. А. Александров, А. Димитров; „Изследвания върху екстракцията на волфрам(VІ) с тетразолвиолет и 2,3-дихидроксинафталин в хлороформ и определяне на волфрам в стомани”; Научни Трудове на ПУ; 1986, 24, 1, с.17-27 – Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov; “Investigation upon the extraction of wolfram(VI) with tetrazoliumviolet in hloroform and determination of wolfram in steels”; Travaux Scientifiques, Universite de Plovdiv,1986, 24, 1, р. 17-27 – Chem.
25. А. Александров и А. Димитров; „Изследвания върху състава, стабилността и екстракционното равновесие на тройния йонно – асоцииран комплекс, образуван между волфрам(VІ), тетразолвиолет и 2,3-дихидроксинафталин”; Научни Трудове на ПУ; 1986, 21, 1, с. 29-40 – Химия.

A. Alexandrov and A. Dimitrov;”Untersuchungen Uber die Zusamensetzung die Stabilität und das Extraktionsgleichgewicht des Dreifachen Ionenassoziierten Komplex, Gebildet Zwischen dem wolfram(VI), Tetrazolviolet und 2,3-Dihydroxynaphtalin”; Travaux Scientifiques, Universite de Plovdiv,1986, 21, 1, р. 29-40 – Chem.
26. А. Александров, А.Димитров, С. Костова; “Екстракция и спектро – фотометрично определяне на молибден, волфрам иниобий приедновременното им съдържание в стомани”, Научни Тр. на ПУ; 1986, 24, 1, с. 67 – 80.

A. Alexandrov, A. Dimitrov, S. Kostova; “Extraction and spectrophotometric determination of molybdenum, wolfram and niobium during their simultaneous presence in steels”, Univ. de Plovdiv, Travaux scientifiques, 1986, 24, 1, р. 67 – 80.
27. А. Александров, А. Димитров, Ст. Костова; „Екстракция и спектрофотометрично определяне на талий и антимон в промишлени обекти с помощта на 3-/4,5-Диметил-2-тиазолил/-2,5-дифенил-2Н-тетразолов бромид (тиазоли блау, МТТ )”; Научни Тр. на ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1986, 24, 1, с. 41 – 51 – Химия.

A. Alexandrov, A. Dimitrov, St. Kostova; “Extraktion und Spektrophotometrische Bestimung von Antimon und Thallium mit Hilfe von Thiazolylblau”; Scientific works, Univ. of Plovdiv, 1986, 24, 1, р. 41 – 51 – Chem..
28. S. Stoyanov, P. Cartalev, A. Dimitrov; “Electret Effect in Paraphase in Monocrystals of Triglycinesulphate Doped with Thallium(I) Ions”; Bulg. J. Phys.; 1987, 14, 4, р. 325 – 336.
29. Атанас Николов Димитров; “Метод за получаване на чиста за анализ амониево – алуминиева стипца”; Авторско свидетелство № 46204 вписано в държавния регистър за изобретения под рег.№ 85154/1987 г.
30. С. Стоянов, С. Костова, А. Димитров, С. Иванова; “Влияние на темпаратурата на израстване върху хабитуса и някои свойства на монокристали от триглицинсулфат, легирани с комбинирани примеси на катиони от Cu, Fe, Cr, Co, Ni и К”; Univ. de Plovdiv, Travaux scientifiques, 1987, 25, 4, с. 59 – 67, Физика.

S. Stoyanov, S. Kostova, A. Dimitrov, S. Ivanova; “The influence of growth temperature on the habitus and on some properties of monokrystals from triglycinesulphate (TGS), doped with combined admixture of CU, Fe, Cr, Co, Ni and K”; Univ. de Plovdiv, Travaux scientifiques, 1987, 25, 4, р. 59 – 67, Physique.
31. С. Стоянов, С. Костова, А. Димитров; “Върху някои свойства на ТГС + III)”; Univ. de Plovdiv, Travaux scientifiques, 1988, 26, 4, с. 57 – 64, Физика.

S. Stoyanov, S. Kostova, A. Dimitrov; “On some properties of TGS + Sb(III)”; Univ. de Plovdiv, Travaux scientifiques, 1988, 26, 4, р. 57 – 64, Physique.
32. S. Stoyanov, P. Cartalev, A. Dimitrov; “Anomalies and Regularities in the Pyroelectric Current of Singlecrystals of Triglycinesulphate Doped with Various Concentrations of Thallium(I) Ions”; Bulg. J. Phys.; 1988, 15, 4, р. 374 – 381.
33. A. Dimitrov, A. Alexandrov;”Investigation of the extraction equilibrium of ternary ion – association complexes of wolfram(VI) with some polyphenols and tetrazolium salts. Determination of wolfram”; Anal. Lab., 1995, 4, 3, р. 172 – 179.
34. А. Димитров, Ст. Костова; „Екстракционно – спектрофотометрични изследвания върху йонно – асоциирания комплекс тиазолилблау диокси-ди(4-нитрокатехол)-волфрамат(VІ)”; СУБ, Юбилейна научна сесия, Ноември 1998 – Пловдив, Сборник на докладите и резюметата, том ІІІ, 143 – 148.

A. Dimitrov, St. Kostova; “Extraction – spectrophotometric investigations of the ion – association complex thiazolylblue dioxy- di-(4-nitrocatechol)-wolframat(VI)”; Scientists Union of Bulgaria,Jubilee Scientific Session, November 1998, Plovdiv, Abstracts and papers, vol. III, p. 145 – 148.
35. A. Dimitrov, S. Kostova, A. Alexandrov;Extraction – sprctrophotometric study of the ion – association complex of germanium (IV) with 4-nitrocatechol and 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride”; Anal. Lab.; 1998, 7, 1, р. 20 – 23.
36. S. Kostova, A. Alexandrov, A. Dimitrov; “Ion – association complexes of titanium(IV) with polyphenols and tetrazolium salts. Extraction – spectrophotometric determination of titanium in steels and aluminium alloys”; Anal. Lab.; 1998, 7, 1, р. 13 – 19.
37. A. Dimitrov, S. Kostova; Extraction – spectrophotometric studies of germanium(IV) with 4-nitrocatechol and thiasolyl blue”; Bulg. Chem. and Ind.; 1999, 70, 3, р. 88 – 90.
38. S. Kostova, A. Dimitrov and A. Alexandrov; “Complexation of Titanium(IV) with 4-Nitrocatechol and Tetrazolium Salts Tetrazol violet and Iodonitrotetrazolium Chloride”; Chem. Papers; 2000, 54, 2, р. 66 – 71.
39. S. Kostova, A. Dimitrov; “Extraction spectrophotometric studies of molybdenum(VI) ion – association complexes with some polyphenols and tetrazolium salts”; Bulg. Chem. and Ind., 2000, 71, 2, р. 44 – 46.
40. Ст. Костова, А. Димитров, А. Александров; „Ектракционно – спектрофотометрично определяне на талий и антимон като йонно – асоциирани комплекси с тетразолвиолет при едновременното им присъствие в метален кадмий”; Научни Тр. на ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 2000, 29, 5 , с. 3 – 7 – Химия.

(Scientific works, Univ. of Plovdiv, 2000, 29, 5, р. 3 – 7 – Chem.).


41. A. Dimitrov, S. Kostova, J. Pancheva, V. Lekova; “Extraction spectrophotometric studies of the ion – association complex of molybdenum(VI) with 4-nitrocatechol and tetrazolium violet”; Bulg. Chem. and Ind., 73, 1, (2002) 20 – 23.
42. Z. Pancheva, A. Dimitrov, S. Kostova, A. Alexandrov;Extraction – spectrophotometric and thermodynamic investigations of the ion – association complex of gallium (III) with thiasolyl blue”; Bulg. Chem. and Ind.; 73, 1, (2002) 17 – 19.
43. V. Lekova, A. Dimitrov, M. Slavova; “Investigation of the extraction equilibrium of ion – association complexes of molybdenum(VI) with some polyphenols and iodonitrotetrazolim chloride /INT/’; J. of Univ. Chem. Techn. And Met., XXXVIII, 3, (2003) 901 – 908.
44. Atanas N. Dimitrov, Vania D. Lekova, Boyan S. Boyanov; “Investigation of the extraction equilibrium of ion – association complexes of molybdenum(VI) with some polyphenols and thiazolyl blue. Extraction – spectrophotometric determination of molybdenum”; CEJC, 3, 4, (2005) 747 – 755.
45. К. Гавазов, А. Димитров, В. Лекова; „Съществува ли линейна зависимост между молекулната маса на тетразоловите катиони и стабилността на йонно – асоциираните им комплекси?”; Научни Трудове на ПУ, 34, 5, (2006) 19-26 – Химия.

(Scientific papers, Plovdiv University, 34, 5, (2006) 19-26 – Chem. )


46. V. D. Lekova, K. B. Gavazov and A. N. Dimitrov; “Application of a Ternary Complexes of Tungsten(VI) with 4-Nitrocatechol and Thiazolyl Blue for Extraction – Spectrophotometric Determination of Tungsten”; Chem. Paper 60, 4, (2006) 283 – 287,
47. K. Gavazov, V. Lekova, A. Dimitrov; “Extraction studies on the system vanadium(V) – 4-(2-thiazolylazo)-resorcinol – neotetrazolium chloride – water – chloroform”; J. of Chem. Technol. And Met., 41, 2, (2006) 217 – 220.
48. Kiril Gavazov, Vanya Lekova, Atanas Dimitrov; “Complex formation and extraction in the vanadium(IV) – 4-Nitrocatechol – Neotetrazolium Chloride – Water – Organic solvent system.”; National Scientific Conference with International Participation, Smolyan, October 20th – 21th 2006; Scientific Paper, pp. 808 – 819.
49. Kiril Gavazov, Vanya Lekova, Atanas Dimitrov; “Extraction – Spectrophotometric Determination of Molybdenum, Tungsten and Vanadium in Products of Ferrous Metallurgy as Ternary Complexes with Polyphenols and Tetrazolium Salts”; 13th International Metallurgy and Materials Condres; 09 – 12 November 2006, Abstracts Book, p. 180.
50. A. N. Dimitrov, V. D. Lekova, K. B. Gavazov, B. S. Boyanov; “Ternary Complex of Molybdenum(VI) with 4-Nitrocatechol and Tetrazolium Blue Chloride and Its Application to Extraction – Spectrophotometric Analysis of Ferrous Metallurgy Products”; J. of Anal. Chem., 62, 2, (2007) 122 – 125.
51. Gavazov K., Lekova V., Dimitrov A., Patronov G., The solvent extraction and spectrophotometric determination of vanadium(V) with 4-(2-thiazolylazo)-resorcinol and tetrazolium salts, Cent. Eur. J.Chem., 2007, 5, с. 257-270.
52. Lekova V., Gavazov K., Dimitrov A., Racheva P., Extraction-spectrophotometric study on the vanadium(V) – 2,3-dihydroxynaphtalene – tetrazolium violet – water – chloroform system, Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Ser. C, Vol. 6, Plovdiv 2007, с. 171-174.
53. A. N. Dimitrov, V. D. Lekova, K. B. Gavazov, B. S. Boyanov; “Ternary Complex of Molybdenum(VI) with 4-Nitrocatechol and Tetrazolium Blue Chloride and Its Application to Extraction – Spectrophotometric Analysis of Ferrous Metallurgy Products”; ЖАХ, 62, 2, (2007) 138 – 141.
54. K. B. Gavazov, A. N. Dimitrov, V. D. Lekova; “The use of tetrazolium salts in inorganic analysis”; Russian Chemical Reviews, 76, 2, (2007) 169 – 179.
55. К. Б. Гавазов, А. Н. Димитров, В. Д. Лекова; „Применение тетразолиевых солей в неорганическом анализе”; Успехи химий, 76, 2, (2007) 187 – 198.
56. P. Racheva, K. Gavazov, V. Lekova, A. Dimitrov, Vanadium(IV,V) Speciation with a Catechol Derivative and a Tetrazolium Salt, Journal of the Iranian Chemical Research, 2008, 1, с. 113-121.
57. P. Racheva, K. Gavazov, V. Lekova, A. Dimitrov, Extraction Study on the Colour Reaction for Vanadium(IV) with the 4-Nitrocatechol (NC) – Thiazolyl Blue Tetrazolium (MTT) – WaterChloroform System, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове – химия, 2008, 36(5), с. 39-44.
58. K. Gavazov, V. Lekova, B. Boyanov, A. Dimitrov, DTA and TGA Study of Some Tetrazolium Salts and their Ion-association Complexes with the Molybdenum(VI) – 4-Nitrocatechol Anionic Chelate, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009, 96, с. 249-254.
59. P. Racheva, K. Gavazov, V. Lekova, A. Dimitrov, Extraction Equilibria and Spectrophotometric Determination of Vanadium(V) with 4-Nitrocatechol and the Ion-pair Reagent Thiazolyl Blue Tetrazolium, Журнал аналитической химии; J. Anal. Chem., 2010, 65, с. 21-25.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница