1. Име, егн, местожителство, гражданство на възложителя физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лицеДата12.03.2018
Размер199.1 Kb.

БЕГЛИКА” ЕООД – ЕИК 201700519; гр.Батак; ул.”Васил Левски” № 18офис: гр.Пазарджик, ул.Тодор Христович” №12; e-mail: gbeglik@gmail.com

____________________________________­­­­­_________________________________________________
Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

БЕГЛИКА” ЕООД - гр. Батак , ЕИК: 201700519

Адрес на управление : гр.Батак, ул.”Васил Левски”18

Адрес за кореспонденция : гр. Пазарджик, ул. „Тодор Христович” 12

Управител : Златко Иванов Кечев
2. Пълен пощенски адрес.

гр. Пазарджик, ул. „Тодор Христович” 12
3. Телефон, факс и e-mail.

GSM 0896601685, е-mail: gbeglik@gmail.com,
4. Лице за контакти.

Златко Иванов Кечев, GSM 0896601685,
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.Инвестиционното предложение предвижда :

Изграждане стопанство за интензивно отглеждане на аквакултури със садковата база за отглеждане на риба в язовир “ Голям Беглик ”, което ще се реализира в разрешената за аквакуртури зона на язовира. Рибната ферма ще представлява специализирано непълносистемно стопанство от угоителен тип за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки).

Садковото стопанство е предвидено да бъде разположено на около 1250 м от стената и координати:

Т1А-N 41°48'26.92" E 24°07'27.39" X=4504958.50 Y=8565038.60

Т2А-N 41°48'38.68" E 24°07'16.24" X=4505319.20 Y=8564778.15

Т3А-N 41°48'37.28" E 24°07'09.00" X=4505274.60 Y=8564611.40

Т6А-N 41°48'33.55" E 24°07'04.28" X=4505158.65 Y=8564503.40

Т5А-N 41°48'20.90" E 24°07'19.72" X=4504771.30 Y=8564863.00Същото се намира в част от акваторията на язовира определена за аквакултури с обща производствена площ 115 дка. Водната акватория на която да бъдат разположени 20 бр. производствени клетки (садки) и 4 броя технологични садки е около 4500 м2 от зоната за аквакулутури, представляваща и зона за действие на техническите съоръжения ( включително и санитарно охранителна зона на същите ).

Към производствената база в поземлени имоти №02837.17.20, № 02837.17.21 и №02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак, след изработване на ПУП-ПРЗ ще бъдат изградени и следните спомагателни сгради, помещения и брегови съоръжения:


 • административни помещения ( технолог, ветеринар, управление, счетоводство, санитарни, зали за обучение и други );

 • пункт за първа продажба на жива риба ;

 • битови помещения ( съблекални, бани, санитарни, кухни, трапезарии, стай за охрана, почивка и др.)

 • технологично-експлоатационни помещения ( помпи, генератор, агрегати, измервания, управления, асансиор и други );

 • складово помещение за дърва за огрев ;

 • складово помещение за фураж с обем : 60 - 100 тона ;

 • складово помещение за инвентар ( мрежи, контейнери, съдове, кепове и други);

 • складово помещение за плавателни съдове ( лодки, двигатели, инструменти и други);

 • складово помещение за водолазна екипировка ( костюми, бутилки, оборудване и други);

 • резервоар за противопожарни нужди от рециркулирана вода : 10 - 50м3 ;

 • трансформатор на ток собственост на ЕВН ;

 • пунтонен пристан за плавателни съдове ;

 • транспортно релсово съоръжение с рампи за товаро-разстоварни дейности ;

 • вътрешна инфраструктура :

  • пътища, алей и паркинги;

  • електро-разпределителна мрежа и производство на електроенергия за собствени нужди от ВЕИ ;

  • собствено водоснабдяване, водоснабдителна мрежа, поливна мрежа от пречистена вода и противопожарни хидранти ;

  • канализационна мрежа за битова вода ;

 • водоземно съоръжение в рамките на площадката с дебит 1.0 l/sek

 • N 41°48'12.79" E 24°07'30.71" X=4504523.20 Y=8565118.70

 • пречиствателно съоръжение за битова вода;

 • буферен водоплътен резервоар за пречистена отпадъчна вода и система за поливане на прилежаща горска територия;

 • N 41°48'17.36" E 24°07'22.24" X=4504662.60 Y=8564922.15

 • предвижда се цялото количество произведена и угоена в садковото стопанство на язовир Беглика 250-320 тона пъстърва да се транспортира към преработвателно предприяти извън обхвата на настоящото намерение;

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.Към датата на присъединяване на България към ЕС рибопроизводството е един от изостаналите отрасли в животновъдството. Развитието на сектора аквакултури, е част стуктурната политика на европейския съюз за стимулиране на животновъдството като основен отрасъл свързан с прехраната на населението. Това представлява основна причина „рибарство и аквакултури” да бъдат обособени за Р.България в отделна оперативна програма финансирана от кохезионния фонд на европейския съюз. Пазара на риба отгледана във вътрешни водоеми ( сладководни води ) има своето място като конкурентен на морския и океанския риболов. Хранителните продукти произведени изцяло или със съставки на риба представляват храна с наличие на полезни съставки на минерали и соли и изключително ниско съдържание на холестерол. По данни на световната здравна организация, нациите консумирайки традиционно морски продукти са подложени на десетки пъти по-минимален риск от сърдечни заболявания.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Настоящето инвестиционно предложение в землището на гр.Батак, яз.Голям Беглик няма връзка с други съществуващи и одобрени устройственни планове, но за него има издадено Решение №2-І-1на комисия при РДГ-Пазарджик, рег.№ 93-00-700/18.07.2012г., РДГ-Пазарджик съгласува искането на „Беглика” – ЕООД за промяна на предназначението на поземлени имоти № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22 местност ”Беглика”, горска територия в землището на гр.Батак община Батак, държавна частна собственост. Съгласно заповед №РД-404/09.06.2011г. на ИАРА садковото стопанство се разполага в зоната определена за аквакултури.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Така предложеното инвестиционно намерение е предходено от задълбочени пред проектни проучвания обхващащи целият бряг на язовир „Голям Беглик”. Основен момент в избора на площадка бе съобразяването със установените зони и територии и наличието на защитени животински и растителни хабитати. Друг важен момент е наличието на действащ транспортен достъп на републикански път Батак – Доспад, което изключва строителството на нов път в други нови терени и допълнителното въздействие върху околната среда. Денивелацията на терена допълнително спомага за терасовидното разполагане на сградите като по този начин се спестяват площи от етажното застрояване, макар и стойността на СМР да се увеличава значително. Терена предмет на настоящето инвестиционно намерение е един от малкото които граничи с действащ републикански път и огледалото на язовира което го прави значително благоприятен и в минимална степен въздействащ върху околната среда. От гледна точка на начина на трайно ползаване на терена, язовира е граничещ с гори предимно публична държавна собственост в които процедура по промяна на тяхното предназначение е възможна с решение на Министерски съвет. В нашия случай заедно е експерти от ДГС Беглика, сме подбрали терен представляващ не интензивни гори държавна частна собственост, което от своя страна съгласно закона за горите, ни дава възможността за водене на процедура по промяна на предназначението на горите.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестицията ще се извършва на територията на Язовир “Голям Беглик”, община Батак, област Пазарджик и попада в обхвата на защитена територия. Акваторията на язовир „ Голям Белик” , в който ще се разположат садките , попада в гразниците на защитена зона BG 0002063 “Западни Родопи” за опазване на дивите птици (обявена със заповед № РД835/17.11.2008 г. на Министъра за Околната среда и водите (ДВ, бр.108 /2008 г.), така и в защитената зона BG00010130 “ Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ( включена в списъка от защитени зони прието от Министерски съвет с Решение №661/2007г.( ДВ, бр. 85/2007 г.)

Бреговите съоръжения, обслужващите, скалдовите и административните сгради се предвижда да бъдат изградени в поземлени имоти №02837.17.20, №02837.17.21 и №02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак, област Пазарджик, след влизане в сила на ПУП и промяна предназначението на горите.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Предвидено е в стопанството да бъде отглеждана дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss). Зареждането на садките ще се извършва през пролетта, непосредствано след оттеглянето на ледената покривка. Зарибителния материал ще бъде доставен чрез товаро-разтоварните съоръжения на сушата и работните плавателни съдове. Садките ще бъдат зареждани както следва : четири садки със средно единично тегло (ср.ед.т.) 30-40g; четири садки със зарибителен материал от със ср.ед.т.60 g; четири садки със зарибителен материал от дъгова пъстърва със ср.ед.т. 80g; четири садки със зарибителен материал от дъгова пъстърва със ср.ед.т. 100g. четири садки със зарибителен материал от дъгова пъстърва със ср.ед.т. 120g. Предвижда се в садковото стопанство на яз. “Голям Беглик” да се прилагат посадки от 20-25 кг/м3 или 70-80 бр./м3. Предвиденият максималния общ обем риба, който ще бъде произвеждан в рибното стопанство да е около 320 т/год. Храненето на рибите ще се извършва със специализиран екструдиран фураж, с протеиново съдържание около 35-40%, при минимално отделяне на азотни и фосфорни съединения т.е. с т.нар. “еко-фуражи”, предотвратяващи процеси на еутрофикация и цъфтеж на водата. Нормите на дневните дажби ще се определят според температурата на водата, размера на рибата и параметрите на фуража. Други основни манипулации, извършвани в процеса на отглеждане на рибата ще бъдат: сортиране по размерни и тегловни каласове ( извършва се механизирано ); профилактични бани ( при зарибяване и при ветеринарно – медицински показания ); контролни улови ( всеки 15 дни ); ваксиниране ( по медицински показания ); почистване и смяна на мрежите.
Основни и спомагателни съоръжения в акваторията на язовир ”Голям Беглик” :

 • производствени клетки (садки) - 20 броя кръгли клетки.

 • технологични клетки (садки) – 4 броя кръгли клетк.

 • разположение на садките и понтонните пътеки - разположението на модулите ще е в редици, около понтонни пътеки по които ще става придвижването и извършването на основните технологични операции;

 • Разположение на обслужващ понтон – четирите пътеки се окачват на обслужващ понтон на които са изградени обслужващи и складови помещения за допълнително оборудване. На плаващия обслужващ понтон е предвидено следното допълващо оборудване:

  • система за закотвяне на садковата установка, шарниране на връзките между отделните сегменти на понтонните пътеки и садките с цел устойчивост на садковата установка при бури;

  • складови помещения;

  • система за аварийно аериране на водата;

  • автоматични хранилки;

  • плаваща автоматична система за мониторинг на кислородно съдържание, рН и температура на водата;

  • дежурно осветление, охранително видеонаблюдение;

  • възобновяеми източници на електрозахранване и аварийно загранване;

Брегови сгради, съоръжения и обурудване :

 • плаващ пристан за лодки;

 • траспортна релсова система;

 • складови сгради;

 • административно-битови сгради;

 • пункт за продажба на риба ;

 • инженерна инфраструктура;


Съществуваща и нова инженерна инфраструктура:

 • Транспортния достъп до промишлено предприятие за интензивно отглеждане и преработка на аквакултури” в зоната определена за аквакултури в акваторията на язовир „Голям Беглик”; в поземлени имоти № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак ще бъде осъществен по съществуващ път ІІ-37 Пазарджик – Батак – Доспат при км.185+000, а в ПУП-ПРЗ се предвижда изгражзане на пътен достъп до садковото стопанство.

 • Предвидено е и конвенционално захранване на обекта чрез външна връзка с дължина около 2600m’, от електроразпределителната мрежа на «ЕВН» АД като в кореспонденцията помежду ни поставиха изискване за обособяване на УПИ с пряк достъп до обслужване за разполагане на трансформаторно съоръжение. Всички дейности по обявяване на инвестиционното намерение, устройственото планиране, работното проектиране както и СМР ще бъдат извършени от електроразпределителното дружество за собствена сметка, за което имаме сключен предварителен договор.

 • Предвиждаме изграждането на фотоволтаични панели върху покривите на обслужващите и производствената сграда ( между 900 и 1000 броя) представляващи възобновяеми източници на енергия в прогнозни размери между 100 и 120кW/h. Придобитата енергия ще бъде използвана за обслужващи нужди. Съгласно императивните изисквания на оперативната програма, финансирането на възобновяеми източници е допустимо единствено при условие че добитата електроенергия се използва за собствени нужди. С оглед спецификата при експлоатацията на пречиствателните съоръжения ще предвидим аварийно захранване с генератори на електроенергия с мощност между 50 и 100кW/h.

 • Всички отпадни битови води ще преминават през мазноуловител и се обработват от пречиствателно съоръжение. Същото ще бъде оразмерено съобразено с изискванията на контролните органи. Ще бъде сключен договор за транспортирани и депониране на утайките и твърдите частици с фирма или организация притежаваща разрешително за извършване на такъв вид дейност. За проекта се предвижда изграждане на самостоятелна пречиствателна станция за битови и отпадни води. Пречистените води ще се събират в водоплътен резервоар и чрез система от тръби и разпръскватели ще се поливат 20 000м2 прилежаща горска територия.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.Транспортния достъп до промишлено предприятие за интензивно отглеждане и преработка на аквакултури” в зоната определена за аквакултури в акваторията на язовир „Голям Беглик”; в поземлени имоти № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак ще бъде осъществен по съществуващ път ІІ-37 Пазарджик – Батак – Доспат при км.185+000, а в ПУП-ПРЗ се предвижда изгражзане на пътен достъп до садковото стопанство.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Настоящето инвестиционно намерение представлява сезонен цикъл за отглеждане на риба, и всички основни и спомагателни сгради и съоръжения са оптимално подбрани и необходими за осъществяване на процеса. Поради тази причина СМР на вода и на брега ще бъдат извършени в рамките на един строителен сезон.
9. Предлагани методи за строителство.

Сградите, площадките и съоръженията не предполагат особени методи на СМР освен конвенционалните. В предвид характера на терена и начина на терасовидно застрояване, предвиждаме изкопните земно каменни маси да бъдат използвани на 95% за насипи като по този начин намаляваме и инертните материали доставка на обекта. По възможност ще бъдат използвани скелетни, леки конструкции. Всички дейности по СМР ще се осъществяват изключително в рамките на терените с променено предназначение като изцяло отговарят на изискванията на действащото законодателство при минимално въздействие върху околната среда.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

При осъществяване на СМР ще бъдат използвани минимални количества инертни материали. Доставката на бетони ще бъде осъществена от гр.Батак, като на място не се предвиждат смесителни процеси. Доставката на дървени и метални конструкции ще бъде осъществена от производители и ще бъде доставена и монтирана на площадката. Не се предвижда на място набавянето на строителен материал.

В зоната разрешена в язовир „Голям Беглик”, за отглеждане на риба водата е основна жизнена среда. Садковите стопанства се разполагат в открити водоеми, като не замърсявам околната среда. На сухоземната част се предвижда добиване на вода чрез изграждане на ново водовземно съоръжение за питейни и санитарни нужди. За посочените основна и спомагателни дейности ще водим процедура за получаване на разрешение за водоползване от Басейнова дирекция Пловдив и МОСВ.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

За недопускане замърсяване на околната среда различните по вид отпадъци ще бъдат представени и класифицирани , като наименования и по код, съгласно Приложение 1 съм чл.5 ал.1 от Наредба № 3 от 01.04.2004 г.за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ (ДВ бр.44/2004 г.) Хартиените отпадъци ще се събират в предвидено за целта помещение и както останалите генерирани битови, полиетиленови и други отпадъци ще се предават за транспортирани и депониране на фирма или организация притежаваща разрешително за извършване на такъв вид дейност с код 20 03 01 - смесени битови отпадъци.

Не се предвижда заустване на непречистени и пречистени води в язовир „Голям Беглик”
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Настоящето инвестиционно намерение има за цел при неговото осъществяване и по време на експлоатация да оказва незначително въздействие върху околната среда, като ще бъдат приложени следните мерки :

 • Извършване на СМР само в рамките на терените с променено предназначение с оптимално минимизиране на площите чрез етажно застрояване;

 • Изземване на хумусния слой от терените подлежащи на застрояване и разнасянето му на свободните площи с цел облагородяване;

 • Минималните количества строителни отпадъци и излишни земни маси, ще бъдат транспортирани до рагламентираните на Община Батак за целта места;

 • Използване на изправна строителна техника с нива на шум съгласно действащите норми;

 • Местоположението на терена не предвижда строителството на временни и постоянни пътища, като на практика няма да бъдат засягани други терени;

 • Облагородяване на не застроените площи чрез затревяване и целогодишно поливане;

 • Изграждане на пречиствателно съоръжение съгласно действащите екологични норми за пречистване на битови води и циклично използване на пречистените води;

 • Депониране на твърдите отпадъци от пречиствателното съоръжение, чрез извозване от лицензирана фирма и депониране на регламентираните за това места.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).В рамките на терените подлежащи на промяна на предназначение ще бъдат изградени водовземно съоръжение, водопроводна инсталация и поливна система;

Електрозахранването е предвидено по три начина конвенционално, ВЕИ и генератор, като първия е ангажимент на „ЕВН” АД и не е предмет на настоящето предложение. Останалите два представляват фотоволтаична система разположена на покривите на сградите и аварийно електрозахранване.

В рамките на терените подлежащи на промяна на предназначение ще бъдат изградени пречиствателно съоръжение, канализационна мрежа, водоплътна шахта за пречистени води и захранване на поливната система;
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Настоящето инвестиционно предложение в землището на гр.Батак, яз.Голям Беглик няма връзка с други съществуващи и одобрени устройственни планове, но за него има издадено Решение №2-І-1на комисия при РДГ-Пазарджик, рег.№ 93-00-700/18.07.2012г., РДГ-Пазарджик съгласува искането на „Беглика” – ЕООД за промяна на предназначението на поземлени имоти № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22 местност ”Беглика”, горска територия в землището на гр.Батак община Батак, държавна частна собственост. Съгласно заповед №РД-404/09.06.2011г. на ИАРА садковото стопанство се разполага в зоната определена за аквакултури.
15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Осъществяването на СМР ще се осъществява чрез материали, технологии и механизация отговарящи на действащото законодателство при минимално въздействие върху околната среда;

Доставката на материали и извозване на земни маси ще се осъществява чрез действащия републикански път при полагане на грижи за измиване гумите на камионите оборудвани с платнища, излизащи от обекта с цел не замърсяване и разнасяне на строителни отпадъци.

По време на СМР ще бъдат монтирани химически тоалетни, обслужвани от лицензирана фирма с цел не замърсяване на околната среда.

Не се допуска попадане на строителни отпадъци в язовира и съседните терени с не променено предназначение.

По време на експлоатация не се допуска попадане на непречистени и пречистени води в язовира.

Пречистените битови води ще се използват за напояване на съседните терени с цел облагородяване и подобряване на горите.

Не се предвижда изграждането на индустриални съоръжения генериращи шум.

Машините, агрегатите и съоръженията на сухоземната и водната част ще бъдат снабдени с необходимите сертификати за влагане и аксплоатация в държавите членки на ЕС.
16. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

Съгласно действащото законодателство, СМР ще бъдат осъществявани от фирми с надлежно оформени и заверени проекти по ЗБУТ необходимо условие за издаване на разрешение за строеж от Община Батак. СМР ще бъдат контролирани от заинтересуваните контролни органи през целия процес до издаване на Разрешение за ползване от компетентната инстанция.
 

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.Като приложение Ви представяме обща ситуация в М 1:5000 за обхвата на инвестиционното предложение, съдържаща всички елементи в пред проектен вид транспортен достъп и инженерни съоръжения.

Настоящето инвестиционно намерение не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000” и защитени територии по смисъла на чл.5 от ЗЗТ.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Към момента на процедурата, терените предмет на промяна на предназначение представляват гора държавна частна собственост и се стопанисват от ДГС „Беглика”.

След промяна на предназначението, при изпълнение на инвестиционното намерение и по време на експлоатация, не се предвиждат тежести и приспособяване на съседните собственици, ползватели и техните терени към площадката.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Зонирането ще бъде уточнено в инвестиционно проучване по чл.60 и Технически проект в обем и съдържание регламентиран в Наредба 4 към ЗУТ.
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Местоположението на инвестиционното намерение попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, защитена зона BG 0002063 „Западни Родопи”, за опазване на дивите птици ( обявена със заповед Nо РД 838 / 17.11.2008г. на министъра на Околната Среда и Водите, ДВ бр.108 / 2008г. ), така и в защитени зони BG 00010130 „Родопи – западни”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (включена в списъка на защитените зони прието на Министерски Съвет с решение Nо 661 / 2007г. ДВ бр.85 / 2007г.), но същността и характера на инвестиционното намерение не оказват отрицателно влияние върху защитената зона.

При провеждане на процедура за получаване на разрешение за водополвване чрез изграждане на водовземно съоръжение в сухоземната част, ще бъде определена санитарно охранителна зона, която изцяло ще попада в обхвата на територията подлежаща на промяна на предназначение и няма за засяга или налага тежести на други терени.
4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

С осъществяване на инвестиционното намерение не се очаква влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Алтернативните местоположения, както и предимствата на предложения вариант са разгледани в раздел II, т.4 от настоящето приложение.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.Подобни обекти на садкови стопанства функционират от дълги години в България и до момента не са известни нанесени екологични вреди в следствие на тяхната експлоатация, нито на флората нито на фауната и няма регистрирани случай на предприети мерки от страна на контролен орган за ограничаване или преустановяване на дейност. Това се дължи главно на факта че рибата се отглежда в нейната естествена среда с разликата че в малък обем е концентрирана повече популация и изхранването е контролирано. Именно една от причините ИАРА, да определя зони за интензивно отглеждане на риба само на част от акваторията на съответното водно тяло, е максималната концентрация на риба разпределена върху целия обем от водоема. Така на практика е невъзможно оказване на отрицателно влияние върху, въздуха, атмосферата и водите.

Отглеждането на риба в садки не въздейства върху биологичното разнообразие във водоема защото е напълно отделена и няма съприкосновение с други животински видове, като по този начин не може да окаже влияние респективно върху защитените територии. Монтирането на мрежи върху садките за предпазване от птици гарантира и не намеса в естествената прехрана на прелетните хабитати предмет на защита чрез обособените защитени територии.

Не са известни данни за заболяванията при рибите които да са предмет на зараза на хората които работят в стопанствата, както и на всички останали които имат досег до водите на язовирите. Полагането на ветеринарни грижи към популацията в стопанството е една от основните дейности която освен предотвратяването на евентуален екологичен риск има сериозна стопанска цел.

С осъществяването на инвестиционното намерение на сухоземната част попада в гори и след провеждане на процедура ще бъде променено нейното предназначение, което само по себе си изключва вероятността за оказване на негативно влияние върху земеползването.

След направените предварителни геоложки проучвания не са установени данни за оказване на вредно въздействие върху земните недра, ландшафта и паметници на културата.

Инвестиционното намерение ще включва строителни материали, машини и съоръжения отговарящи на европейски норми за влагане в строежите, при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми, пречистване и рецилкулиране на отпадъчните води, както и не допускане тяхното попадане в язовира. Транспортирането на твърдите отпадъци вследствие експлоатацията на обекта, ще се извършва от лицензирана фирма до регламентираните за целта сметища. Не се предвижда влагането на машини и съоръжения, генериращи шум или вибрации над допустимите норми а дори и по време на експлоатация от своя страна в никакъв случай няма да надвишават тези породените от функционирането в съседство на републиканския път Батак-Доспад от преминаващия транспорт. Предвидените възобновяеми източници на енергия сами по себе си представляват природо-щадящи мерки за намаляване на вредните емисии изхвърлени в атмосферата в следствие урбанизацията на природата.

Не се предвиждат дейности или инсталирането на съоръжения генериращи радиация, поради която причина не смятаме, че експлоатацията на обекта може да доведе до появата на генетично модифицирани организми.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.С така разработеното инвестиционно предложение не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При изпълнение на СМР за осъществяване на инвестиционното намерение се очаква пряко и временно въздействие върху околната среда, а в периода на експлоатация – непряко.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното намерение попада в землището на гр.Батак, Община Батак и се намира на около 20км. от урбанизираната територия, но по самата си същност не въздейства върху населението.
5. Вероятност на поява на въздействието.

Не се очаква поява на вредно въздействие върху околната среда в следствие експлатацията на обекта.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Не се очаква.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

Поради незначителното оказване на временно въздействие върху околната среда, не се предвиждат мерки свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда
8. Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква въздействие от транс граничен характер.

юли 2013г. Управител : ………………………………..

гр. Батак / Златко Кечев /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница