1. контекст на предложениетоДата02.02.2017
Размер49.11 Kb.
1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На 20 октомври 2011 г. Комисията прие предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Това предложение бе изпратено на Европейския парламент и на Съвета на 20 октомври 2011 г. Икономическият и социален комитет представи своето становище на 28 март 2012 г.

От март 2011 г. са в ход разследвания във връзка с евентуално манипулиране на референтните показатели за лихвените проценти по междубанкови заеми EURIBOR и LIBOR от страна на редица банки. Налице е подозрение, че предоставените от някои банки прогнози за лихвения процент, при който биха приели предложение за заем на финансови средства, се различават от лихвения процент, който биха приели в действителност. В резултат на това вероятно е било изменено равнището на лихвените проценти EURIBOR и LIBOR, които се използват като референтни стойности при заемни операции и при ценообразуването на много финансови инструменти, като например лихвените суапове, което би могло да постави под съмнение надеждността на EURIBOR или LIBOR. Освен това чрез своите прогнози отделните участващи банки са подали на пазара подвеждаща информация относно вероятните си разходи за финансиране.

Комисията извърши оценка на това, дали евентуалното манипулиране на референтни показатели, включително LIBOR и EURIBOR, следва да бъде обхванато от Регламента относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара и свързаното с него предложение за Директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, приети през октомври 2011 г. Европейският парламент по-специално също подчерта значението на този въпрос. С оглед на факта, че референтните показатели понастоящем не са включени в нито едно от посочените предложения, Комисията стигна до заключението, че прякото манипулиране на референтни показатели не попада в тяхното приложно поле.

Въпреки че за компетентния орган може да бъде трудно или невъзможно да докаже, че манипулирането на даден референтен показател е повлияло върху цената на свързаните с него финансови инструменти, действителното манипулиране или опитът за манипулиране на важни референтни показатели може да има сериозно въздействие върху доверието в пазара и да причини значителни загуби за инвеститорите и нарушения на функционирането на реалната икономика, като се има предвид, че референтните индекси се използват широко като референтни лихвени проценти, например при лихвени суапове и ипотеки с променлив лихвен процент. Ето защо трябва ясно да се посочи, че в такива случаи компетентните органи следва да могат да налагат административни санкции за правонарушението „манипулиране на пазара“, без да е необходимо да доказват различни съпътстващи явления, като например влиянието върху цените. Важно е също така да се предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на такова манипулиране, както и за улесняване дейността на компетентните органи във връзка с налагането на санкции. Строгата нормативна уредба ще действа като надежден възпиращ механизъм срещу такива модели на поведение, като по този начин ще защити инвеститорите и ще възстанови доверието в пазара. Регулаторните мерки следва да включват наказателноправни санкции.

Комисията поради това предлага предложението за директива да се измени с цел да обхване манипулирането на референтни показатели и да гарантира, че умишленото манипулиране на референтни показатели се счита за престъпление.2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

2.1. Правно основание

Измененото предложение се основава на член 83, параграф 2 от ДФЕС и се подава в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС.2.2. Субсидиарност и пропорционалност

Съгласно принципа на субсидиарност (член 5, параграф 3 от ДЕС) действие на равнището на Съюза следва да се предприема само в случай, че предвидените цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки самостоятелно, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза. От трансграничния характер на редица референтни показатели и на субектите, които представят данни за тях, както и от международния обхват на много финансови инструменти, които могат да бъдат засегнати от евентуално манипулиране на референтни показатели, следва, че съществува реален риск предприетите на национално равнище ответни мерки срещу манипулирането на референтни показатели да бъдат заобиколени или да се окажат неефективни в отсъствието на действия на равнището на Съюза. В този контекст действията на ЕС са целесъобразни от гледна точка на принципа на субсидиарност.

Принципът на пропорционалност изисква всяка намеса да бъде целенасочена и да не надхвърля необходимото за постигането на поставените цели. Изготвянето на настоящото предложение е съобразено с този принцип.

2.3. Подробно обяснение на предложението

В предложението за Директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара се налагат следните изменения:  • изменение на определенията (член 2) с цел да се включи определението за референтни показатели;

  • изменение на определението за правонарушението „манипулиране на пазара“ (член 4) с цел да се включи манипулирането на самите референтни показатели;

  • изменение на определението за правонарушението „подбудителство, помагачество, съучастие и опит“ (член 5) с цел да се включат тези деяния във връзка с манипулирането на референтни показатели.

3. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Измененото предложение няма отражение върху бюджета на Съюза.

Предложението на Комисията за Директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (COM(2011) 654 окончателен) се изменя, както следва:

1. В член 2 се добавя следният параграф 3:3. „Референтен показател“ означава всеки търговски индекс или публикувана величина, които се изчисляват чрез прилагане на формула към стойността на един или повече базови активи или към цени, включително прогнозирани цени, лихвени проценти или други стойности, или проучвания, въз основа на които се определя сумата, дължима по даден финансов инструмент.“

2. В член 4 се добавя следната буква д):д) предаване на невярна или подвеждаща информация, предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни или друго еквивалентно действие, при което умишлено се манипулира изчисляването на даден референтен показател.“

3. Член 5, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че опитът за извършване на правонарушенията, посочени в член 3, буква а) и член 4, букви а), б) и, в) и д), е наказуем като престъпление.“

2011/0297 (COD)

Изменено предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

(представено в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС)

Съставено в Брюксел на […] година.За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

BG   BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница