6265 "тЕц Марица Изток 2"еад с. Ковачево, обл. Стара ЗагораДата09.04.2018
Размер72.19 Kb.
оферта
До:

6265 “тЕц Марица Изток 2”ЕАД

с. Ковачево, обл. Стара Загора

От:


Участник: …...…...........................................................................................................,

Седалище и адрес на управление:................................................................................. .........................................................................................................................................,

тел.: ........................................................., факс: ...........................................................,

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията;

ЕИК:.............................................; ИН по ЗДДС: .........................................................,

Разплащателна сметка:

IBAN:.............................................................................................................................;

BIC:................................................................................................................................;

Банка: ....................................................... – град/клон/офис:..............................; представлявано от .......................................................... /длъжност: ..........................


Уважаеми господа,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с рег.№ 912256 и предмет: „Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ”
За доказване на техническите си възможности и/или квалификацията представяме следните документи:

  1. Списък на основните договори по предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години /2009 г. - 2011 г., вкл./, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП.

  2. Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване -съгласно чл. 51, ал. 1 т. 3 от ЗОП.

  3. Заверено удостоверение за регистрация в Агенцията по ядрено регулиране. Да има валидна лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, която включва - техническо оборудване, монтаж, демонтаж, измервания и други услуги съгласно- чл. 51, ал. 1 т. 7 от ЗОП.Предлагаме:

Цена за изпълнение на поръчката:

Предлаганата от нас обща цена за изпълнение предмета на поръчката е: ................................ лв. (словом:...................................................................................................................................................................................................) лв., без ДДС, като цената включва шест измервания(по едно за всяко тримесечие)на дейностите по всички точки от Приложение 2.

Предложената от нас обща цена е в лв., без ДДС и включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката и е съгласно представените от Вас Приложение 1 и Приложение 2 към офертата


Декларираме, че е спазено условието за минимална цена на труда, по смисъла на чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП.
Представяме:

1. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК /заверено извлечение от търговския регистър/.

Срок за изпълнение предмета на договора - 18 месеца от датата на подписване на договор или до изчерпване на сумата по него,което събитие настъпи първо.

Условия на плащане: Сумата за извършената услуга се изплаща до 150 /сто и петдесет/ дни от датата на приемо-предавателен протокол на извършената през тримесечието дейност.

Валидност на офертата – 90 календарни дни от датата на представянето на офертата.
Упълномощен да подпише настоящата оферта е:

.....................................................................................................................................


Декларираме, че преди подписване на договор ще представим необходимите документи /оригинал или нотариално заверено копие/ по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.
Декларираме, че като Изпълнител по поръчката, се задължаваме на основание чл.40, т.2 и чл.44, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона на ДАНС, в изпълнение на чл.4, ал.3 от ЗДАНС в еднодневен срок от подписване на договора да го представим в отдел „С и УК” при „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и подадем писмо /по образец/ до Изпълнителния директор на централата за издаване на разрешение за работа във връзка със сключения договор. Към писмото ще бъде представена информацията и документите, изискани в Заповед №1383/24.10.2011 г. на Изпълнителния директор на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Уведомени сме, че лица, не получили разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача, няма да получават достъп до “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

подпис: .......................................


дата: ......................................... име:..............................................
град: ......................................... длъжност: ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Спецификация на промишлените плътномери

І. СОИ бл. 1-4

 1. БТМ 1 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 185 MBq.

 2. БТМ 2 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 185 MBq.

 3. БТМ 3 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 185 MBq.

 4. Абсорбер 1 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 1.85 GBq.

 5. Абсорбер 2 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 1.85 GBq.


ІІ. СОИ бл. 5, 6

 1. БТМ 1 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 740 MBq.

 2. БТМ 2 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 740 MBq.

 3. БТМ 3 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 740 MBq.

 4. Помпи резервоар-Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 1.85 GBq.

 5. Абсорбер 5,6 - Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 222 MBq.

 6. Абсорбер 7 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 1.11 GBq.

 7. Абсорбер 8 – Berthold LB 444, източник Cs-137; активност 1.11 GBq.


ІІІ. Инсталация за обезводняване на гипс

 1. Тръбопровод за гипсова суспензия за блокове 1-4 – Gammapilot M FMG60, източник Cs-137; активност 370 MBq.

 2. Тръбопровод за гипсова суспензия за блокове 5,6 – Gammapilot M FMG60, източник Cs-137; активност 185 MBq.

подпис: .......................................


дата: ......................................... име:..............................................
град: ......................................... длъжност: ....................................
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ

I. Технология на извършване на радиометричен контрол на радиоизотопните плътномери.

 1. Да се измерва мощността на дозата йонизиращо лъчение с дозиметър – 14 броя плътномери.

 2. Измерванията да се извършват при затворени и при отворени източници в следните точки:

 • Зад излъчвателя на повърхността на защитния контейнер

 • Над излъчвателя на повърхността на защитния контейнер

 • Пред излъчвателя – на задната повърхност на детектора

 • Под излъчвателя на повърхността на защитния контейнер

 • На площадката в близост до уреда, където преминават хора

Тези измервания доказват отсъствието на опасни за здравето на хората нива на радиация във всяка точка около, над и под уредите.

В случай, че се появят значими завишения спрямо нормалните стойности на мощността на дозата, както и при съмнения за надеждността, механичната здравина и херметичността на капсулите на радиоактивните източници в контролираните уреди, методиката за радиационен контрол включва проверка за изтичане на радиоактивни вещества съгласно международен стандарт ISO 9978 – „Радиационна защита – Закрити радиоактивни източници – Методи за тестване на утечки”. Това включва вземането на поредица от сухи и мокри намазки и измерването им с нискофонова апаратура в специализирана радиометрична лаборатория.

Контролът да се извършва веднъж на тримесечие и да се издава протокол на дозиметричните измервания.
II. Техническа поддръжка и калибриране на 14 броя плътномери.


 1. Съгласно характеристиките на производителя да се осигури нормална работа на апаратурата.

 2. Анализ на резултатите от измерването на плътността за изтеклото тримесечие.

 3. Проверка на калибровката и корекция с нови измервания, ако е необходимо, след съгласуване с Възложителя.

 4. Издава протокол за извършените дейности по калибриране за всяко тримесечие.


III. Ремонтни дейности

1. Да организира аварийни ремонти или доставя ново оборудване от производителя, когато повредата е неотстранима. Необходимите за целта средства се осигуряват от Възложителя допълнително.

2. В случай на повреда на апаратура по Приложение 1, да се съставя Констативен протокол, подписан от двете страни, в който се посочва вида и характера на повредата.

3. Да отстранява повредите на апаратурата в 10-дневен срок от датата на подписване на Констативния протокол, или ако е необходимо доставяне на резервни части и материали – от датата на доставянето им.

4. При необходимост от ремонт, Изпълнителят да използва специализирана лаборатория за целта

5. При необходимост от доставяне на нови резервни части, доставката да бъде придружена от Декларация за произход.

6. След ремонт да въведе прибора в експлоатация.
подпис: .......................................
дата: ......................................... име:..............................................
град: ......................................... длъжност: ....................................

образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ _________________ _____

притежаващ лична карта № , издадена на ____ от МВР, гр. ___________

с ЕГН __________ , в качеството ми на представляващ ___________________________

_____________________________ - участник в обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП, рег.№ ___________, с предмет: “_________________________________________________

_________________________________________________________________________________”


Д Е К Л А Р И Р А М:

На основание чл.47, ал.5, т. 1 от ЗОП

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г

Декларатор: ______
Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП
образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ _________________ _____

притежаващ лична карта № , издадена на ____ от МВР, гр. ___________

с ЕГН __________ , в качеството ми на представляващ ___________________________

_____________________________ - участник в обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП, рег.№ ___________, с предмет: “_________________________________________________

_________________________________________________________________________________”


Д Е К Л А Р И Р А М:

На основание чл.47, ал.5, т. 2 от ЗОП
Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.
г

Декларатор: ______
Забележка: Попълва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника

ТО/ММ/АЗБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница