Акт № об-0047/04. 02. 2015 г за установяване на задължениеДата23.07.2016
Размер173.81 Kb.


autoshape 2group 1

ОБЩИНА ПЛОВДИВПловдив 4000, пл. Ст. Стамболов № 1, тел.:(032)656 703

www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg
Акт № ОБ-0047/04.02.2015 г.

за установяване на задължение

по Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл.6, ал.1, т. б от Раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 ЗУТ и в изпълнение на Решение № 504 на ОбС – Пловдив, взето с Протокол № 22/20.12.2012г.
Настоящият акт се издава от Иванка Николаева Милушева , на длъжност главен експерт отдел “Приходи от наеми и такси” към Дирекция “Общинска икономика и здравеопазване” при Община Пловдив, в качеството й на орган по приходите, определен със Заповед № 14 ОА 1728 / 08.07.2014 г. на Кмета на Община Пловдив, на основание чл. 166, ал. 2 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.4, ал.1-5, чл.9б от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и с оглед на фактите и обстоятелствата, изложени в Протокол за извършена проверка № ПР-0033/ 03.02.2015 г., относно установяване на факти и обстоятелства от значение за установяване на задължения за такса по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, относими по Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл.6, ал.1, т. б от Раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 ЗУТ и в изпълнение на Решение №504 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 22/20.12.2012г., издадено на:
ПАРТИМИРО” ЕООД, представлявано от Мирослав Атанасов Киряков - управител


ЕИК

2

0

2

4

2

2

2

6

9
Със седалище и адрес на управление: с. Марково, Община Родопи, ул.”Цар Самуил” №3
След извършена проверка с период на обхват от 01.05.2014 г. до 03.02.2015г., за установяване на факти и обстоятелства от значение за установяване на задължение по чл. 72 от ЗМДТ - такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, относимо по Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл.6, ал.1, т. б от Раздел ІІ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 ЗУТ и в изпълнение на Решение № 504, взето с Протокол № 22 / 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и лихви, дължими на основание чл. 4, ал.2 във връзка с чл. 9б от ЗМДТ, за установеното от проверката е съставен Протокол № ПР-0033/ 03.02.2015 г., както и на основание следните
МОТИВИ:
Със заявление с вх. № 13 Ф 3794 / 13.05.2014 г. дружество „ПАРТИМИРО” ЕООД , ЕИК 202422269, със седалище и адрес на управление с. Марково, Община Родопи, ул.”Цар Самуил” №3 управлявано и представлявано от Мирослав Атанасов Киряков, заявява искане за издаване на Разрешение за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, чрез разполагане на шест бр. рекламно-информационни елементи на следните позиции:


  1. бул.”Ал. Стамболийски”, 2-ри стълб западно от ул.”Дим. Талев”, северен тротоар. – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м

  1. бул.”Коматевско шосе”, к-ще с бул.”Н. Вапцаров” , разделителна ивица, север – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м

3. бул.”Н. Вапцаров” , 1-ви стълб западно от ул.”Д. Талев”, северен тротоар – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м

Дължима такса за РИЕ, в размер на 16.80 лв. /шестнадесет лв. и 80 ст./ с включен 20%ДДС.

4. бул.”Македония”, на входа на хипермаркет „Кауфланд”/”Лидл”, източен тротоар – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м5. бул.”Санкт Петербург”, 3-ти стълб източно от к-ще с бул.”Източен”, северен тротоар – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м6. ул.Найчо Цанов”, 3-ти стълб южно от к-ще с бул.”Хр. Ботев”, източен тротоар – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м

Във връзка с постъпилото заявление е издадено Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл. 6, ал. 1, т. б от Раздел ІІ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и в изпълнение на Решение №504 на ОбС – Пловдив, взето с Протокол №22/20.12.2012г. валидирано от Заместник Кмет по „Общинска икономика, здравеопазване и управление на отпадъците” на Община Пловдив, съгласно Заповед №13 ОА-2841/31.10.2013г., издадена от Кмета на Община Пловдив. С упоменатото Разрешение се разрешава на „ПАРТИМИРО” ЕООД , ЕИК 202422269, управлявано и представлявано от Мирослав Атанасов Киряков, да ползва имот общинска собственост за извършване на рекламна дейност, чрез разполагане на шест бр. рекламно-информационни елементи – табели монтирани върху ел.стълбове, с обща рекламна площ от 8,40 кв.м. Ползвателят е запознат с условията за ползване на общинския имот, изложени в Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014г., което обстоятелство същият е обективирал чрез подписа си върху документа. Разрешението е подпечатано с печата на „ПАРТИМИРО” ЕООД , ЕИК 202422269. Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. за ползване имот общинска собственост за рекламна дейност е издадено със срок на валидност от 01.05.2014г. до 30.04.2015г. За ползването на имота общинска собственост „ПАРТИМИРО” ЕООД , ЕИК 202422269 следва да заплаща месечна такса в размер на 100.80 лв. (сто лева и осемдесет стотинки) с 20% ДДС, определен в съответствие с Приложение 2 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. Съгласно текста на т.4 към Раздел III на Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. дружеството следва да заплаща месечната такса в срок до 20-то число на текущият месец.

Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. (номерирано чрез деловодната програма „Акстър”) е въведено в Информационната система „Отчитане на приходите от стопанска дейност” на Община Пловдив с уникален номер № РР - 1201 / 01.05.2013г., с оглед на което счетоводните справки от системата отразяват данни по Разрешение № РР-1201 / 01.05.2013г. при зададен период от 01.05.2014г. до 03.02.2015г.

На основание чл. 6 от Раздел ІІ на Глава първа на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) общините събират местни такси, в т.ч. съгласно ал.1 т.б) и такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.

Нормата на чл. 72 от ЗМДТ определя, че такса се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари ( открити и покрити ), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

На следващо място, съгласно чл. 9 от ЗМДТ Общинският съвет приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Видно от разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. б) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив се събират такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.

В текста на чл. 10, ал. 4 от Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ върху недвижими имоти на Община Пловдив, приета с Решение № 68, взето с Протокол № 7 от 18.03.2010 г. на Общински съвет-Пловдив; изм. и доп. с Решение №121, взето с Протокол №11 от 14.04.2011 г.; изм. и доп. с Решение №502, взето с Протокол №22 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Решение №15, взето с Протокол №1 от 24.01.2013 г., е посочено, че за ползването на общински имот за разполагане на РИЕ се заплаща такса, определена по размер в Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Чл.20, ал. 4 (изм. и доп. с РОС № 504, Пр. № 22 от 20.12.2012 г.) на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив регламентира, че таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, тържища, както и терени с друго предназначение се определят съгласно Приложение № 2 от Наредбата, като посочените цени са с включен ДДС.Ето защо:


  • За 2014 г. - съгласно Приложение № 2, прието с Решение № 504, взето с Протокол № 22 от 20.12.2012г., в сила от 01.01.2013г., основание параграф 1 пак там, на Общински съвет – Пловдив, № по ред XI, позиция 1.1. Такса за поставяне на РИЕ свободно стоящи или монтирани на стойки, размерът на таксата за поставяне на рекламно-информационни елементи с обща рекламна площ от 0,01 до 5,99 кв.м. е 12,00 лв./кв.м. на месец, с ДДС, респективно 10,00 лв./кв.м. на месец, без ДДС.


За двустранен РИЕ с размери 1,00м./0,70м., с рекламна площ 1,40 кв.м се определя такса в размер на 16,80 лв. на месец с ДДС, респективно 14.00лв. на месец, без ДДС. За 6бр. РИЕ – 100,80 лв. на месец с ДДС, съответно за 84,00лв. на месец без ДДС.

Във връзка с горното, начислените такси по Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. (респективно Разрешение № РР - 1201 / 01.05.2013г.), валидирано от Заместник Кмет по „Общинска икономика, здравеопазване и управление на отпадъците” на Община Пловдив, съгласно Заповед №13 ОА-2841/31.10.2013г., издадена от Кмета на Община Пловдив за рекламна дейност, съгласно чл.6, ал.1, т. Б от Раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 ЗУТ , с обща площ на РИЕ 8,40 кв.м., за периода от 01.05.2014 г. до 03.02.2015 г., без включен ДДС, са както следва:Вид на задължението

Период

Размер на задължението/в лв., без ДДС/

1.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.06.2014г. – 30.06.2014г.

168,00

2.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.07.2014г. – 31.07.2014г.

84,00

3.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.08.2014г. – 31.08.2014г.

84,00

4.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.09.2014г. – 30.09.2014г.

84,00

5.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.10.2014г. – 30.10.2014г.

84,00

6.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.11.2014г. – 31.11.2014г.

84,00

7.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.12.2014г. – 31.12.2014г

84,00

8.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.01.2015г. – 31.01.2015г

84, 00

9.

ОБЩО:

От 01.05.2014г. до 03.02.2015г.

756,00

Върху главницата се начислява 20 % ДДС.

Нормата на чл. 73, ал.1 от ЗМДТ определя, че таксата по чл. 72 от същия закон се заплаща от физическите и юридическите лица.

Съгласно чл. 79, ал.2 от ЗМДТ, при ползване на място повече от един месец таксите се плащат месечно.

Съгласно текста на чл.20, ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пловдив, дължимата такса следва да се заплаща ежемесечно до 20-то число на съответния месец.

Същото е отразено и в текста на т.4 към Раздел III на Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г., а именно, че дължимата такса се заплаща до 20-то число на текущият месец, същата определена съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пловдив, Приложение № 2.


От гореизложеното следва извода, че „ПАРТИМИРО“ ЕООД с ЕИК 202422269, в качеството си на ползвател на общинския имот, е юридическото лице, задължено да заплаща ежемесечно в срок до 20-то число на текущия месец начислените такси по чл. 72 от ЗМДТ, определени в размер на 100,80 лв. на месец с ДДС или общо в размер на 907,20 лв. с ДДС за разглеждания период от 01.05.2014 г. до 03.02.2015 г., съответно 756, 00лв. без ДДС.

До датата на съставяне на настоящия акт – 04.02.2015г., по Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. (респективно Разрешение № РР - 1201 / 01.05.2014г.), валидирано от Заместник Кмет по „Общинска икономика, здравеопазване и управление на отпадъците” на Община Пловдив, съгласно Заповед №13 ОА-2841/31.10.2013г., издадена от Кмета на Община Пловдив за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност съгласно чл. 6, ал.1. т.б от Раздел II от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл.56 и чл.57 от ЗУТ, дружество „ПАРТИМИРО” ЕООД , ЕИК 202422269 е извършило следните плащания:

- с пл. документ № 01385/ 09.07.2014г. - 201,60 лв, плащане на дължима сума за месец V и VI 2014г., от които 168,00 лв. – такса и 33,60 лв. ДДС.

- с пл. документ № 1477/ 25.07.2014г. - 100,80 лв, плащане на дължима сума за месец VII 2014г., от които 84,00 лв. – такса и 16,80 лв. ДДС.

- с пл. документ № 1920/ 25.09.2014г. - 100,80 лв, плащане на дължима сума за месец VIII 2014г., от които 84,00 лв. – такса и 16,80 лв. ДДС.

- с пл. документ №1921/ 25.09.2014г. - 100,80 лв, плащане на дължима сума за месец IX 2014г., от които 84,00 лв. - такса и 16,80 лв. ДДС.

Общо платени такси, относими към периода на проверката на текущия протокол – 504.00 лв. /петстотин и четиридесет лева/, от които главница – 420.00 лв. и ДДС - 84.00лв.

В случаите, когато таксите не се внасят в срок, същите, на основание чл. 4, ал. 2, във връзка с чл. 9б от ЗМДТ се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).Съгласно чл. 20, ал. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, невнесените в срок такси се събират с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, доброволно или по реда на ДОПК.
Начислените лихви за неплатените такси по Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г. (респективно към Разрешение РР - 1201 / 01.05.2013г.), валидирано от Заместник Кмет по „Общинска икономика, здравеопазване и управление на отпадъците” на Община Пловдив, съгласно Заповед №13 ОА-2841/31.10.2013г., издадена от Кмета на Община Пловдив за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност съгласно чл. 6, ал. 1, т. б от Раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, осчетоводени към 03.02.2015г., са както следва:


по ред

Вид на задължението

Период

Размер на лихвата,

лв.

1.

Осчетоводени лихви към 27.06.2014г.

0,37

2.

Осчетоводени лихви към 09.07.2014г.

0,37

3.

Осчетоводени лихви към 28.08.2014г.

0,19

4.

Осчетоводени лихви към 25.09.2014г.

0,42

5.

Осчетоводени лихви към 30.10.2014г.

0,23

6.

Осчетоводени лихви към 28.11.2014г.

0,63

7.

Осчетоводени лихви към 28.11.2014г.

0,16

8.

Осчетоводени лихви към 29.12.2014г.

0,59

9.

Осчетоводени лихви към 29.12.2014г.

0,58

10.

Осчетоводени лихви към 30.12.2014г.

0,19

11.

Осчетоводени лихви към 29.01.2015г.

0,7

12.

Осчетоводени лихви към 29.01.2015г.

0,69

13.

Осчетоводени лихви към 29.01.2014г.

0,67

14.

Осчетоводени лихви към 29.01.2014г.

0,21

15.

ОБЩО: Лихви за просрочие от 27.06.2014г. до 29.01.2015г.

6,00

До 03.02.2015г. „ПАРТИМИРО” ЕООД е извършило следните плащания на лихви за просрочие:

- с пл. документ №0000484454/ 13.05.2014г. - 0,44 лв. сумата е относима за период, извън обхвата на проверката.

- с пл. документ №0000487752/ 09.07.2014г. - 0,74 лв.

- с пл. документ №0000491540/ 25.09.2014г. - 0,61 лв

Общо платени лихви, относими към определения период за проверка от 01.05.2014г. до 03.02.2015г.: 1,35 лв. (един лев и 35 стотинки)
След приспадане на внесените суми /такси и лихва/ задълженията на „ПАРТИМИРО” ЕООД, ЕИК 202422269, със седалище и адрес на управление с. Марково, Община Родопи, ул. „Цар Самуил” № 3 управлявано и представлявано от Мирослав Атанасов Киряков по чл.72 от ЗМДТ за такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари, панаири, както и терени с друго предназначение и лихви за просрочие за ползван имот с обща рекламна площ 8,40 кв.м. за разполагане на 6 (шест) броя рекламно-информационни елементи на следните позиции:


  1. бул.”Ал. Стамболийски”, 2-ри стълб западно от ул.”Дим. Талев”, северен тротоар. – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м

  1. бул.”Коматевско шосе”, к-ще с бул.”Н. Вапцаров” , разделителна ивица, север – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м

3. бул.”Н. Вапцаров” , 1-ви стълб западно от ул.”Д. Талев”, северен тротоар – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м

Дължима такса за РИЕ, в размер на 16.80 лв. /шестнадесет лв. и 80 ст./ с включен 20%ДДС.

4. бул.”Македония”, на входа на хипермаркет „Кауфланд”/”Лидл”, източен тротоар – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м5. бул.”Санкт Петербург”, 3-ти стълб източно от к-ще с бул.”Източен”, северен тротоар – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м6. ул.Найчо Цанов”, 3-ти стълб южно от к-ще с бул.”Хр. Ботев”, източен тротоар – табела на стълб;

Двустранен елемент, с размери 0.70м/1.00м, рекламна площ – 1.40 кв.м


за периода от 01.10.2014 г. до 03.02.2015 г. вкл., са както следва:Вид на задължението

Период

Размер на задължението/в лв., без ДДС/

1.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.10.2014г. – 31.10.2014г.

84,00

2.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.11.2014г. – 30.11.2014г.

84,00

3.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.12.2014г. – 31.12.2014г.

84,00

4.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.01.2015г. – 31.01.2015г.

84,00

5.

Лихви за просрочие

От 30.10.2014г.-

До 29.01.2015г.4,65

6.

ОБЩО:

От 01.10.2014г. до 03.02.2015г.

Главница : 336,00 лв. +

Лихва 4.65 лв.


Върху главницата се начислява 20 % ДДС.
С оглед установяване на горното е извършена проверка в регистъра на наемните и приравнени отношения в Информационната система „Отчитане на приходите от стопанска дейност” на Община Пловдив за периода от 01.05.2014г. до 03.02.2015г. за резултатите, от която е съставен Протокол № ПР-0033/ 03.02.2015 г.

Предвид изложеното, са налице предпоставките на чл. 166, ал. 2 от ДОПК, във връзка с чл. 4, ал. 1-5 и чл. 9б от ЗМДТ за издаване на настоящия акт, ето защо иУСТАНОВИХ:
Размерът на задълженията за довнасяне на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение и лихвите за просрочие към тях, осчетоводени към 03.02.2015 г. на „ПАРТИМИРО” ЕООД , ЕИК 202422269, със седалище и адрес на управление: с. Марково, Община Родопи, ул.”Цар Самуил” №3, управлявано и представлявано от Мирослав Атанасов Киряков - управител, съгласно чл. 72 от ЗМДТ за такса за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, чрез разполагане на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията, относими по Разрешение № 13 РИЕ 69 /1/ 11.06.2014 г., за периода от 01.10.2014 г. до 03.02.2015 г. вкл., са както следва:
Вид на задължението

Период

Размер на задължението/в лв., без ДДС/

1.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.10.2014г. – 31.10.2014г.

84,00

2.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.11.2014г. – 30.11.2014г.

84,00

3.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.12.2014г. – 31.12.2014г.

84,00

4.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.01.2015г. – 31.01.2015г.

84,00

5.

Лихви за просрочие

От 30.10.2014г.-

До 29.01.2015г.4,65

6.

ОБЩО:

От 01.10.2014г. до 03.02.2015г.

Главница : 336,00 лв. +

Лихва 4.65 лв.Върху главницата се начислява 20 % ДДС.

Установените с настоящия акт задължения за довнасяне на такса по чл. 72 от ЗМДТ за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение общо в размер на 407,85 лв. (четиристотин и седем лева и 85 ст.), в т.ч. главница – 336,00 лв. (триста тридесет и шест лева), ДДС – 67,20 лв. (шейсет и седем лева и 20ст.); и лихви, съгласно чл. 4, ал.2 във връзка с чл. 9б от ЗМДТ към 03.02.2015 г. в размер на – 4,65 лв. (четири лева и 65 ст.), следва да бъдат внесени в брой в касата на Община Пловдив или по банкова сметка, както следва:
по ред

Вид задължение

Сума

/в лева/


IBAN

BIC

КОД

Обслужваща банка

1.

Такса за ползване на пазари, тържища и други.

336,00


BG23IORT73753102000001

IORTBGSF

448008

ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

2

ДДС по код 448008

67,20

BG23IORT73753102000001

IORTBGSF

-

ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

3.

Лихва

4,65


BG23IORT73753102000001

IORTBGSF

448008

ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

По посочената банкова сметка и съответния код за вид плащане следва да бъдат внесени и съответните лихви за просрочие, изчислени до деня на плащането.


На основание чл. 152, ал. 1 от ДОПК настоящия акт може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му пред Кмета на Община Пловдив.

Настоящият акт се състави в три еднообразни екземпляра – два за органа по приходите и един за задълженото лице – „ПАРТИМИРО” ЕООД, ЕИК 202422269, представлявано от Мирослав Атанасов Киряков.


Дата на съставяне: 04.02.2015 г. ОРГАН

гр. Пловдив ПО ПРИХОДИТЕ : ………………………/ Ив. Милушева /База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница