Application for opening of an irrevocable documentary letter of creditДата29.08.2016
Размер68.31 Kb.


НАРЕЖДАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕОТМЕНЯЕМ ДОКУМЕНТАРЕН АКРЕДИТИВ

APPLICATION FOR OPENING OF AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT

До: Ситибанк Н.А. – клон София / To: Citibank N.A. – Sofia Branch
Наредител / Applicant

Бенефициент / Beneficiary

Адрес / Address

Адрес / Address


Валидност / Valid until:
Банка на Бенефициента / Beneficiary bank
(дд/мм/гггг) / (dd/mm/yyyy)Място на изтичане / Expiry placeПлатим при / Available withПри Ситибанк Н.А. клон София / with Citibank N.A. Sofia branchДруги / Others: ………………………………………………...
Начин на усвояване /

Credit availableНа виждане / By sight paymentОтсрочено плащане от/ By deferred payment at

...

Дни от/ след/ Days from / after

……………

Акцепт / By acceptanceНегоциране / By negotiation


Валута /

Currency
Сума в цифри /

Amount in figures


Максимум / MaxПрибл. / Approx +/- 10%
Сума с думи /

Amount in wordsЧастични доставки (отбележете) /

Partial shipments (please tick)

Претоварване / TransshipmentРазрешени / AllowedРазрешени / AllowedЗабранени / ProhibitedЗабранени / ProhibitedНатоварване от / Shipment from

Доставка до / For transportation toПоследна дата на натоварване / Latest shipment date(дд/мм/гггг) / (dd/mm/yyyy)

Менителница (отбележете) / Drafts (please tick)


Изискуема / Required

Не се изисквa / Note requiredСтоки / Goods


Изискуеми документи / Documents required
Допълнителни условия /Additional terms:Забележки/Notes:

Уведомяваме всички страни по настоящия акредитив, че правителството на САЩ има санкции срещу определени страни, дружества, организации, лица, групи от лица и пр. Във връзка с тези санкции Ситибанк Н.А. е/ще е възпрепятствана да изпълни сделки, които са покрити от тези санкции. /All parties to this letter of credit are to be advised that the US government has in place certain sanctions against some countries, companies, organizations, individuals, group of people etc.. Under these sanctions, Citibank NA is/will be prohibited from engaging in transactions that may fall within the guidelines of such sanctions.

Член 35, ал. 2 от ЕПОДА 600 не се прилага. / Article 35, paragraph 2 from the UCP 600 does not apply.

Ако издаващата банка не е получила документи, за които тя вече е била реимбурсирала номинираната банка, защото са се загубили, издаващата банка ще уведоми номинираната банка за тази загуба. Номинираната банка се задължава (i) да предостави копия от изгубените документи на издаващата банка. Тези фотокопия следва да се представят на издаващата банка в срок от 10 работни дни, след като издаващата бенка е уведомила номинираната банка за загубата им. Тези документи следва да се представят заверени с „вярно с оригинала”, подписани и подпечатани от номинираната банка; или (ii) да върне без възражения плащането на издаващата банка, съответстващо на загубения пакет от документи. / In case due to reason of loss the issuing bank has not received documents for which it has already reimbursed the nominated bank, the issuing bank shall duly notify the nominated bank for such loss. The nominated bank shall: (i) be obliged to present to the issuing bank photocopies of the lost documents. Such photocopies need to be presented with the issuing bank within 10 business days after the issuing bank has informed the nominated bank about the lost. Such documents need to be certified 'true with the original', signed and stamped by the nominated bank, or (ii) return back the payment corresponding to the lost set of documents to the issuing bank without any dispute.

Задълженията на издаващата банка (включително задължението за плащане към която и да е потвърждаваща, негоцираща или плащаща банка) са платими от и при Ситибанк Н.А. – клон София съгласно законите на България (включително всякакви правителствени актове, решения и постановления)./The issuer's bank obligations hereunder (including the obligation to pay any confirming, negotiating or paying bank) are payable solely at and by Citibank, N.A., Sofia branch, subject to the laws of Bulgaria (including any governmental actions, orders, decrees and regulations).Потвърждение / ConfirmationИзискуемо / Required

Не се изисква / Note requiredПотвърждаваща банка / Confirming bank:

.........................................................
Разходи и комисионни / Charges and commissionsВсички за наша сметка / All on our accountНа Ситибанк Н.А. – клон София за наша сметка, извън България за смекта на Бенефициера / Citibank N.A. - Sofia branchs - on our account, all outside Bulgaria on Beneficiarys accountВсички за сметка на Бенефициера / Аll on Beneficiarys account

В случай на учредяване на залог на вземанията задължете сметка No / In case of cash collateral debit account No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За вашите разходи и комисионни задължете нашата сметка при вас No / For your charges please debit account No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящото нареждане и акредитива, издаден въз основа на него се регулират от общите условия за делова дейност на Ситибанк Н.А. – клон София, с които сме запознати и приемаме безусловно./

This application and the letter of credit issued based on it are subject to General Business Conditions of Citibank N.A. – Sofia branch, which we read and unconditionally accept.

Този акредитив се подчинява на еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви, редакция 2007, публикация на МТК Париж № 600 / This documentary credit is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC publication No. 600.
Дата/Date
Подпис на упълномощени лица/Authorized SignaturesБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница