Бойка георгиева недеваДата25.04.2017
Размер108.92 Kb.

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
БОЙКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА

Адрес
България, В, Търново, ул “Поборническа” 185

Телефон
Служ. телефон: 062/618 356

E-mail
e-mail: bоyka_nedeva@abv.bg


Националност
българка


Дата на раждане
19.08.1958


Трудов стаж
Дати (от-до)
 • от 2017 до момента – гл. асистент по португалски език, Катедра “Романистика”, ВТУ

 • от 1996 - 2016 - асистент по португалски език, катедра “Романистика”, ВТУ

 • 1990 - 1981 преподавател в гимназия, гр.В Търново

 • 1988 -1990 преподавател в Ангола, гр. Кабинда – Институт по Обществено Здраве

 • 1981 -1988 преподавател в средно училище, гр. В Търново

Име и адрес на работодателя
ВТУ „Св. св. Кирил е Методий”, катедра „Романистика”

ул. “Теодосий Търновски”, № 2

Велико Търново – 5003


• Вид на дейността /

сфера на работа


Преподавателска, научно-изследователска дейност, както и преводаческа дейност в областта на специализирания и обществено-политическия превод (от и на португалски език).

Граматика на порт. език, номинална лексика, практически португалски език, лексикология и терминознание, история и култура на Португалия и на Бразилия.Заемана длъжност
гл. асистент по португалски език, катедра „Романистика”, ВТУОбразование и обучение
• Дати (от-до)
 • 1981г. завършва висшето си образование в Пловдивския университет „П. Хилендарски” - специалност “Химик, учител по химия и по физика.“

 • 1985г. завършва Курс по португалски език към ИЧС гр София.

 • 2003-2004 – Посещава магистърски курс: Международно сътрудничество и развитие (DCI), във Висш институт по икономика и управление (ISEG), към Технически Университет, Лисабон.

 • 2006 (27 септември) – Защита на Магистърска дисертация към курса по Международно сътрудничество и развитие (DCI), към ISEG, Лисабон, на тeмa: A linguagem económica, portuguesa e búlgara, e os anglicismos. O futuro das línguas europeias e o papel das línguas como português e búlgaro, nas políticas de cooperação europeia e internacional приета с единодушие от журито.

 • През 2008 – Участва в дистанционен курс на тема „Методика на преподаване на португалския език като чужд език”, организиран от Института Камойнш, Лисабон.

 • 2009–2011 – Завършва двегодишен магистърски курс по Транслатология (с руски език), към ВТУ.

 • 2014 – Участва в Докторантски семинар, организиран към ВТУ

 • 2016 – Педагогическа стажантска практика по програма Еразъм в Университета Естрамадура, гр. Касерес, Испания .

 • 2014 -2016 – Зачислена за докторант на самостоятелна подготовка към ВТУ на 11.11.2014. Защита на докторската дисертация на 10.06.2016

 • 2016 (10 юни) – Защита на Докторската дисертация на тема: „Английски лексикални заемки във финансово-икономическата лексика на съвременния португалски и български езикНаучна дейностРечници:

Dicionário português-búlgaro económico”, издателство “Б&Н”, В. Търново, 2005 - [Стипендия за научна работа предоставена от Фондация Гулбенкиан, Португалия (2000 г.), Проектът е реализиран под научното ръководство на проф. дфн Малака Кащелейру, ръководител катедра в Лисабонски университет, написал предговора към речника]


Учебни помагала:

Português comercialcaderno de textos e exercícios”, издателство “Б&Н”, В. Търново, 2000 [Стипендия за научна работа от IC (1999)]. Проектът е реализиран под научното ръководство на проф. дфн Малака Кащелейру, ръководител катедра в Лисабонски университет]


Статии и участия в научни форуми:

 • 2016 – „Фонетична и графична адаптация на заемките от английски в португалската и българската икономическа лексика”. – В: Актуални проблеми на лингвистиката. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стафана Димитрова, 5-6 септ. 2015, ред. Стаменов М., Панчев И., София: изд. на БАН ”Проф. М. Дринов, 2016, (с. 105-117), ISBN 978-954-322-872-0

 • 2016 – „Морфологична адаптация на съществителните, възприети от английски, във финансово-икономическата португалска и българска лексика”. – В: Лексикографията в началото на XXI в., Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15-16 окт. 2015, съст. Благоева Д., Колковска С., София: изд. на БАН „Проф. М. Дринов, 2016, (с. 469–483), ISBN 978-322-875-1

 • 2016 - O futuro das línguas europeias perante a invasão do inglês: o papel da língua portuguesa nas políticas de cooperação europeia e internacional”, – В: Actas del IV Congreso Internacional de la SEEPLU: Cartografías del Portugués: Lengua, Literatura, Cultura y Didáctica en los Espacios Lusófonos, 11-13 novembro 2015, Cáceres, 2016, pp. 181-200

 • 2015 - Съвременната езикова ситуация и отношението към английските заемки в българския език”, участие в „Кръгла маса 25 години сп. Българска реч”, проведена на19 и 20 март, 2015 г., в Софийски Университет.

 • 2015 - Недева, Бойка.Съвременната езикова ситуация и отношението към английските заемки в българския език”, сп. Българска реч, година XXI/2015, кн. 4, УИ, Софийски Университет, с. 19-29

 • 2015 -Неологизация и заемане на лексикални единици в португалския и в българския език. основни понятия и тяхното дефиниране”. – В: "Годишник на департамент "Романистика и германистика" – том 1. Юбилеен годишник в чест на 70 годишнината на доц.д-р Ани Леви", съст. Спасова, М., изд. НБУ, София, 2015 г., ISBN 978-954-535-758-892-0, с.148-171

 • 2015 - Подходи при лингвистичната интерпретация на заемките (по материали на български и португалски език)”. – В: Сайт за хуманитаристика и извори, издание на БАН (www.abcdar.com/magazine_latest.php), ISSN 1314-9067, год. III, 2015, брой 6

 • 2012 – “O idioma e a identidade nacional”, -В: Diálogos com a Lusofonia, Atas das Segundas Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e do Leste (26 - 28 март 2010), Унив. изд. СУ, София, 2012, ISBN: 978-954-07-3359-3, с. 90-98.

 • 2011 – „Терминология и терминознание. Предмет на терминознанието – предпоставки за появата му”, -В: „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, Сборник, посветен на проф. д.ф.н. Паисий Христов, Унив. изд. ВТУ, В.Търново, 2010, ISBN: 978-954-400-472-9, с. 145-158.

 • 2009 – „The Future of European Languages in the Face of the Dominance of English. The role of Portuguese and Bulgarian in the European and International Co-Operation Policies”, участие в Международен конгрес IDEAS OF EUROPE | IDEAS FOR EUROPE, Кемниц (Chemnitz University of Technology – Germany), 6-9 май 2009.

 • 2007 - “O fenómeno do anglicismo. Um estudo comparativo dos processos de adaptação dos termos importados do inglês para o português e para o búlgaro”, сборник от Конференцията в чест 15 годишнината от създаването на специалност Португалска Филология, към СУ.

 • 2007 -O idioma e os suportes teóricosbases de dados e dicionários”; конференция “Модерното висше образование и езиковото обучение”, м. май, ВТУ.

 • 2007 - „A língua como instrumento da tecnologia e da cultura na era da globalização”, -В: Дни на науката 2007, Съюз на учените в България, м. май, изд. Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-775-906-0, с. 94-102

 • 2006 - ”Неологизми в португалския и българския език, отразяващи присъединяването ни към Европейския Съюз”, -В: Езиковата политика на Европейския съюз и Европейското университетско пространство, 5-7 окт. 2005, изд. „ПИК”, В. Търново. ISBN: 10: 954-736-142-2, с. 83-104

 • 2005 - „O futuro das línguas europeias perante a invasão do inglês. O papel das línguas como português e búlgaro nas políticas de cooperação europeia e internacional”, -В: Дни на науката-2005, СУБ, изд. Фабер, В. Търново, ISBN: 10: 954-775-560-9, с 60-74.

 • 2005 - ”O Lugar do anglicismo na linguagem económica portuguesa e búlgara”, -В: Научни изследвания в чест на проф. д-р. Боян Байчев. По случай неговата 70 годишнина, Унив. изд. ВТУ, В. Търново, 2005, ISBN: 954-524-485-2, с. 511-522.

 • 2003 - “As designações eufemizantes em português e em búlgaro, relacionadas com a morte”, -В: Десет години португалска филология в Софийски Университет „Свети Климент Охридски”, доклади от Симпозиум с международно участие (14-15 ноември, 2002), изд. НИБА Консулт ЕООД, София, ISBN: 954-451-020-6, с. 103-109.

 • 2001 - “Английски заемки в съвременния португалски език” в съавторство с д-р Д. Генова, -В: сб. „Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език ”, 15-17 май, 2001, Унив. изд. ВТУ, В. Търново, 2001, ISBN: 954-524-377-5, с. 77-85.Дисциплини, които преподава във ВТУ


Степен Бакалавър, специалност Приложна Лингвистика Чужд + Португалски език::

 • Практически португалски език (1-4 курс);

 • Специализиран икономически превод;

 • Специализиран обществено-политически превод;

 • История и култура на Португалия

 • История и култура на Лузофонските държави.
Професионални интереси:
 • лексикология и лексикография;

 • съпоставително езикознание;

 • терминознание;

 • специализирана терминология и превод;

 • междукултурни комуникации и превод;

 • социолингвистика.
Специализации и научни командировки
• Дати (от-до)
 • 1999г. – 6 м. специализация в Лисабон, Португалия, стипендия “Instituto Camões”;

 • 2000г. – 3 м. специализация в Лисабон, Португалия, стипендия “Fundação Gulbenkian”;

 • 2002-2003г. – Магистърски курс, Лисабон, Португалия, Висш Икономически Институт (ISEG);

 • 2004г. – 3 м. специализация в Лисабон, Португалия, стипендия “Instituto Camões”.

 • 2008 – 3 м. специализация в Лисабон, Португалия, стипендия “Instituto Camões”.

 • 2009 – 2 седм. командировка в Университета в гр. Одеса, Украйна.

 • 2009 – 3 м. специализация в Лисабонски университет в рамките на програма Еразъм като магистрант на ВТУ по Транслатология.

 • 2010 – 2 седм. езикова практика като магистрант в Москва.

 • 2010 – 3 м. специализация в Лисабонски университет, програма Еразъм.

 • 2010-2017 - Изнасяне на лекции по линия на Програма Еразъм в Лисабонски университет (2010, 2011, 2012, 2014), Университета в гр. Коимбра (2010, 2012, 2016) и в Университета в гр. Порто (2015), Португалия; в Университета в Естремадура (2011, 2013, 2016), Испания; в Университет Тор Вергата (2012, 2013, 2014), Рим; в Университета в гр. Фаро (2010), Ягелонски университет Краков (2017), Университета на Балеарските острови, гр. Палма (2017).
Лични умения и компетенции

Майчин език
БългарскиДруги езици
 • португалски – много добре

 • руски – добре

 • английски: задоволително
Социални умения и компетенции

.
Работа в различна социална и културна среда

Има опит като преподавател в гр. Кабинда, Ангола, и като практикант в Касерес, испания.Организационни умения и компетенции


Притежава добри организаторски умения.

 • Координатор по договорите по програма Еразъм на Великотърновския университет за португалски език: с Лисабонски университет, с Университета в гр. Коимбра и с Университета в гр. Порто (Португалия); с Университета „Тор Вергата” в Рим; Университета в Естремадура, Испания; с Университета на Балеарските острови, Палма де Майорка, Испания; с Ягелонски Университет в гр. Краков, Полша.

 • Участие в екипа на проект „Ателие за езици и култури” (2009-2011)

 • Участие в образователния „Бразилско-българския семинар - Образование и изследователска работа в университета” (2012, 2013, 20014)

 • Участие в проект „Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната  среда на превода” (2014) (договор № РД 672-02/09.05.2012).
Технически умения и компетенции

Работа с Microsoft Word, Excel, Power Point.

Работа с Trados.


Артистични умения и компетенции

Свири на пиано
Свидетелство за управление на МПССвидетелство за управление на МПС, категория С

стр.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница