Дифтерия А36. 0 Дифтерия на фаринксаДата10.02.2018
Размер282.98 Kb.
КП № 234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

Минимален болничен престой - 3 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Дифтерия

А36.0 Дифтерия на фаринкса

Дифтерийна мембранозна ангина

Тонзиларна дифтерия

А36.1 Назофарингеална дифтерия

А36.2 Ларингеална дифтерия

Дифтериен ларинготрахеитА36.3 Дифтерия на кожата

Не включва: еритразма (L08.1)

А36.8 Друга дифтерия

Дифтериен:

• конюнктивит† (H13.1*)

• миокардит† (I41.0*)

• полиневрит† (G63.0*)
Коклюш

А37.0 Коклюш, предизвикан от Bordetella pertussis

А37.1 Коклюш, предизвикан от Bordetella parapertussis

А37.8 Коклюш, предизвикан от друга уточнена Bordetella
А38 Скарлатина

Не включва: стрептококова ангина (J02.0)
Други бактериални болести, некласифицирани другаде

Не включва: актиномицетома (В47.1)

А48.1 Болест на легионерите

А48.2 Болест на легионерите без пневмония [треска Pontiac]
Лещенка [varicella]

В01.2† Варицела с пневмония (J17.1*)

В01.8 Варицела с други усложнения
Херпес зостер [herpes zoster]

Включва: херпес зостер

zona


В02.7 Дисеминирана херпес зостер инфекция

В02.8 Херпес зостер с други усложнения
Брусница

Включва: morbilli

Не включва:подостър склерозиращ паненцефалит (А81.1)
В05.2† Брусница, усложнена с пневмония (J17.1*)

Постморбилозна пневмонияВ05.4 Брусница с интестинални усложнения
Рубеола [немска брусница]

Не включва: вродена рубеола (Р35.0)

В06.8 Рубеола с други усложнения

Рубеолен(-на):

• артрит† (М01.4*)

• пневмония† (J17.1*)


Епидемичен паротит

Включва: паротит:

• епидемичен

• инфекциозен

В26.0† Паротитен орхит (N51.1*)

В26.3† Паротитен панкреатит (K87.1*)

В26.8 Епидемичен паротит с други усложнения

Паротитен(-на):

• артрит† (M 01.5*)

• миокардит† (I 41.1*)

• нефрит† (N 08.0*)

• полиневропатия† (G 63.0*)


Инфекциозна мононуклеоза

Включва: жлезна треска

моноцитна ангина

болест на Pfeiffer

В27.0 Гама-херпес-вирусна мононуклеоза

Мононуклеоза, предизвикана от Epstein-Barr вирусВ27.1 Цитомегалвирусна мононуклеоза

В27.8 Друга инфекциозна мононуклеоза
Други увреждания на главния мозък

G93.6 Мозъчен оток

Не включва: мозъчен оток:

• дължащ се на родова травма (Р11.0)

• травматичен (S06.1)
Грип, предизвикан от вирус на грипа

Не включва: предизвикани от Haemophilus influenzae
[H. influenzae]:

• инфекция БДУ (А49.2)

• менингит (G00.0)

• пневмония (J14)J10.1 Грип с други респираторни прояви, идентифициран грипен вирус

Грип

Грипни:


• остра респираторна инфекция
на горните дихателни пътища идентифициран

• ларингит грипен вирус

• фарингит

• плеврален изливГрип, неидентифициран вирус

Включва: грип без споменаване за иден-

вирусен грип тифициране на вирусаНе включва: предизвикани от Haemophilus influenzae [H.influenzae]:

• инфекция БДУ (А49.2)

• менингит (G00.0)

• пневмония (J14)J11.1 Грип с други респираторни прояви, неидентифициран вирус

Грип БДУ


Грипни:

• остра респираторна инфекция


на горните дихателни пътища неуточнени или вирусът

• ларингит не е идентифициран

• фарингит

• плевралeн излив

Забележка: Кодовете на диагнози към рубриките А36.8, В01.2†, В05.2†, В05.8, В06.8, В26.0†, В26.3† и В26.8, обозначени със знака (†) не могат да се използват самостоятелно, а изискват допълнителен код за диагноза, посочен в скобите след тях и обозначен със знака (*).

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

**90. –

основни диагностични процедури

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИЯ КАНАЛ

**03.31 спинална пункция

Изключва:

лумбална пункция за вкарване на контраст (миелография) - 87.21 - отпада
МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ на глава

КАТ - скениране на глава


**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване

рентгеново изследване на гръден кош БДУ


**88.76 ДИАГНОСТИСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ
Циркулаторно мониториране

Изключва:

електрокардиографско мониториране при операция – не кодирай!

**89.65 измерване на артериални кръвни газове

Изключва:

непрекъснато интраартериално кръвно-газово мониториране – 89.60
**90.09 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, ГЪРЛО, НОС И ЛАРИНКС

**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, ГЪРЛО, НОС И ЛАРИНКС – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

**90.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, ГЪРЛО, НОС И ЛАРИНКС – Друго микроскопско изследване

Включва: При грип А (H1N1) – изследване на назофарингеален секрет по съответните методики, препоръчани от СЗО


МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

** 90.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА -култура и чувствителност
МИКРОбиологично ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

** 90.53 МИКРОбиологично ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - култура и чувствителност
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва: Изследване на ПКК и/или биохимия и/или хемостазеологичен статус


**91.62 серологични изследвания
**91.63 изследване на проба от кожа и друга покривна тъкан – микроскопско И/или КУЛТУРА И/или ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
основни терапевтични процедури
ДРУГА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Включва: ндотрахеално респираторно асистиране

интермитираща мандаторна вентилация (IMV)

позитивно крайно експираторно налягане (PEEP)

вентилация с подпомагащо налягане (PSV)

такива през трахеостома

отвикване на интубиран (ендотрахеално) пациент

такава при трахеостомия

Изключва:

същото с маска - 93.90-93.99

същото с назална канюла - 93.90-93.99

същото с назален въздуховод - 93.90-93.99

вентилация с продължително отрицателно налягане (CNP) (железен бял дроб) (кюрас) - 93.99

продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) - 93.90

дишане с интермитиращо позитивно налягане (IPPB) - 93.91

*96.70 продължителна механична вентилация с неуточнена продължителност

механична вентилация БДУ*96.71 продължителна механична вентилация под 96 последователни часа

*96.72 продължителна механична вентилация за 96 или повече последователни часа
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА друго ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

*99.21 инжекция на антибиотик

*99.22 инжекция на други анти-инфекциозни медикаменти

*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично веществоИзискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични и една основна терапевтична процедури.

За диагнози Рубеола, Епидемичен паротит и Брусница е задължително извършването на серологично изследване.

Отчитането на случаите се извършва след вземане на биологичен материал за етиологично изследване.

Резултатите от микробиологичните/вирусологични/серологични изследвания, получени след дехоспитализацията задължително се прикрепват към ИЗ и стават неразделна негова част, като подлежат на контрол.
Забележка: При обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването, пациентите се хоспитализират с диагноза от рубрики „Грип предизвикан от вирус на грипа”, при диагнози с кодове J10.1 и J11.1 задължителна основна терапевтична процедура е: *99.22 (приложение на инхибитори на невраминидазата).
Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум І ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Инфекциозни болести”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Инфекциозни болести”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.


Задължително звено/медицинска апаратура


1. Инфекциозна клиника/отделение

2. Клинична лаборатория

3. Образна диагностика

4. Микробиологична лаборатория *


*Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Лаборатория (отделение) по клинична патология

2. Апаратура за КТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

3. ОАРИЛ/КАИЛ


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- - двама лекари, един от които с придобита специалност по инфекциозни болести;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по микробиология;

- лекар със специалност по образна диагностика.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- двама лекари, един от които с придобита специалност по инфекциозни болести;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по микробиология;
Забележка: При необходимост се провежда консултация с лекар със специалност по детски болести, която се отразява в ИЗ.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

Лечението на болни със следните заболявания: дифтерия, коклюш, легионелоза, варицела с пневмония и мозъчен оток се провежда в инфекциозна клиника/отделение минимум ІІ-ро ниво на компетентост.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Скарлатина:

Средно-тежки и тежки форми: с изразен токсиинфекциозен синдром; септични или токсични прояви; токсикосептични – некротична ангина, регионален лимфонодулит, синуит, отит, мастоидит, септични разсейки в ставите и вътрешните органи, токсични миокардити и хепатити. Алергични – късен миокардит, скарлатинен ревматоид, ревмокардит, остър гломерулонефрит и др.Дифтерия:

При всички локализации и типични форми като: ангинозна форма, разпространена и локализирана дифтерия на тонзилите, дифтерия на ларингса (круп), вкл. назофарингит, фарингит и др. органни изяви.

Хоспитализират се и заразоносители на дифтерийни бактерии.

При типичните форми – постепенно начало, поява на фибринозни налепи по лигавиците, които при опит за снемане кървят, регионален лимфаденит, оток, груба лаеща кашлица, инспираторна диспнея, афония, стеноза, отделяне на серозни или слизесто-кръвенисти секрети от носа, затруднено носово дишане, конюнктиви, покрити с плътен фибринозен трудноснемащ се налеп и др. в зависимост от локализацията.Коклюш:

- Всички кърмачета до 1 година независимо от клиничната форма.

Тежки клинични форми с:

- апноични паузи застрашаващи с асфиксия;

- честота на кашличните пристъпи над 10/24 часа;

- тежка хипоксия и хипоксемия;

- гърчове.

Усложнени форми:

- пневмонии;

- коклюшна енцефалопатия.

- Пациенти с придружаващи: хронични белодробни заболявания, ТБК, хипотрофия, недоносеност, вродени аномалии, муковисцидоза, злокачествени хемопатии.

Епидемиологични индикации – затворени колективи.Варицела:

Токсико-инфекциозен синдром, екзантем, енантем, пневмонит, пустулизация на ефлоресценциите, хеморагичен синдром, свръхостри форми с развитие на ТИШ и ДИК синдром, дихателна недостатъчност.Рубеола:

Фебрилитет, лимфонодулит, екзантем, артрит, хеморагичен синдром, тромбопенична пурпура.Паротит:

Фебрилитет, панкреатит, тиреоидит, орхит, епидидимит, простатит, оофорит, салпингит и други органни локализации.Морбили:

Токсико-инфекциозен, катарален синдром, респираторен, макуло-папулозен екзантем, хеморагични прояви, ларинготрахеит и бронхо-диспнеичен синдром;

- изолация и лечение по епидемиологични показания - на болни, живеещи в затворени колективи.

Херпес зостер:

- дисеминиран херпес зостер;

- херпес зостер на главата;

- прибавена вторична бактериална инфекция и др.Друга вирусна инфекция:

- при тежък токсикоинфекциозен синдром и/или клинични и неврологични прояви на мозъчен оток и/или синдром на менинго-радикулерно дразнене и/или хеморагичен обрив. При необходимост се извършва консултация със специалист по “Детски болести”.Грип А (H1N1):

- температура над 38,5 °С;

- симптоми на остра респираторна инфекция;

- пневмония;

Епидемиологични критерии: наличие на поне един от следните три информации в седемдневния период преди началото на болестта:

1. контакт с лице с потвърден случай на заразяване с нов грипен вирус А (H1N1);

2. лице, което е пътувало до място (пребивавало в място), в което е документирано трайно предаване от човек на човек на новия грипен вирус и съответната държава е обявила епидемия;

3. болно от респираторна инфекция лице, работещо в лаборатория, в която се изследват проби от новия грипен вирус А (H1N1).


2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Вземането на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се извършва в рамките на болничния престой, като отчитането на случаите се извършва след получаването на лабораторните резултати.Скарлатина

Пеницилини– 5 до 10 дни.

При доказана свръхчувствителност лечението може да се проведе с макролиди. Патогенетични и симптоматични средства: при нужда вливания на глюкозо-солеви разтвори, глюкокортикостероиди, кардиотоници, витамини, антипиретици и др.

Дифтерия

Прилага се противодифтериен серум:

При локализирана дифтерия на гърлото се назначават средно 500 АЕ/кг тегло; при разпространена форма – 1 000 АЕ/кг тегло; при токсична форма – 1 500 – 2 000 АЕ/кг тегло; при круп - 1 000 АЕ/кг; при дифтерия на носа – 200 – 300 АЕ/кг тегло. Антибиотично лечение: пеницилини до 10 дни или макролиди, цефалоспорини ІІІ генерация. При круп - кортикостероиди 3-5 mg/кг тегло, интубация или трахеостомия – при нужда, кислород, топли процедури, инхалации с натриев бикарбонат. При дифтериен миокардит стрихнин 1 – 3 mg/кг тегло.

Коклюш

Етиологичното лечение:Антибактериални средства: макролиди и аминогликозиди.

При усложнени и тежки форми – цефалоспорини от ІІІ генерация.

Патогенетично лечение – корекции на АКР, глюкокортикостероиди 1-2 mg/кг, кислородотерапия, витамини.

Симптоматичното лечение включва експекториращи средства, ефедрин.

При варицела:

- етиологично лечение – вирусостатици;

- имунопрепарати:

- имуновенин – 1 мл/кг тегло и. венозно.

- антибиотично лечение – при усложнени случаи с наслагване на бактериална инфекция – прилагат се широкоспектърни антибиотици, пер ос или парентерално, в дозировки съобразени с тежестта на инфекцията

- патогенетична терапия – водно – електролитни разтвори, глюкоза, хемостатици, кардиотоници, бронходилататори, кислородотерапия и др.

- симптоматични средства – антипиретици, аналгетици, секретолитици и др.;

- локални средства.При рубеола:

- няма етиологично лечение;

- приложение на патогенетични, симптоматични и локални средства.

При морбили:

- няма етиологично лечение;

- приложение на патогенетични, симптоматични и антибиотик по преценка.

При паротит:

- няма етиологично лечение;

- антибиотично лечение – при усложнения, прилагани в съответни дозировки;

- патогенетична – кортикопрепарати, глюкозо-левулозни р-ри, ензимен инхибитор и др.;

- симптоматични средства;

- локални средства.Херпес зостер:

етиологично лечение – вирусостатици;

- имунопрепарати:

- човешки имуноглобулин за венозно приложение – 1 мл/кг тегло.

- антибиотично лечение – при усложнени случаи с наслагване на бактериална инфекция – прилагат се широкоспектърни антибиотици, пер ос или парентерално, в дозировки съобразени с тежестта на инфекцията

- патогенетична терапия – водно – електролитни разтвори, глюкоза, хемостатици, кардиотоници, бронходилататори, кислородотерапия и др.

- симптоматични средства –антипиретици, аналгетици, секретолитици и др.

- локални средства.Друга вирусна инфекция:

Глюкозо-солеви разтвори i.v., антиедемна терапия, симптоматична терапия, антиалергична терапия.


Грип А (H1N1):

Според препоръките на СЗО от 07.07.2009г., не се изисква лабораторно потвърждение за обявяване на случай с нов човешки грипен вирус. Диагнозата грип А (H1N1) се приема при всяко лице, отговарящо на клиничните и епидемиологичните критерии, или при потвърждаване на диагнозата с PCR за грип (H1N1) или друг утвърден от СЗО метод за етиологична диагностика.

Етиологично лечение – инхибитори на невраминидазата.

Антибиотично лечение – при усложнени случаи с наслагване на бактериална инфекция – прилагат се широкоспектърни антибиотици, пер ос или парентерално, в дозировки съобразени с тежестта на инфекцията.

Патогенетична терапия – водно-електролитни разтвори, глюкоза, хемостатици, кардиотоници, бронходилататори, кислородотерапия и др.

Симптоматични средства – антипиретици, аналгетици, секретолитици и др.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Въз основа на микробиологични, вирусологични и/или серологични изследвания, епидемиологичните, клиничните и параклиничните данни.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Наличие на обективни данни за клинично подобрение и/или възстановяване:

- трайна липса на фебрилитет – поне 2 дни;

- приключване на медикаментозното лечение;

- обратно развитие на клиничните симптоми;

- положителна динамика в клинико-лабораторните показатели.


Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя/ настойника/Попечителя)
ДИФТЕРИЯ

Заболяване, което се характеризира с типична клинична картина или за дифтерия на дихателната система (например заболяване на горните дихателни пътища с образуване на фибринозни налепи върху сливиците, фаринкса или носа, в комбинация с болки в гърлото и невисока температура), или за дифтерия с друга локализация (например заболяване с наличие на псевдомембрани (язви) на кожата, конюнктивата, ушите, гениталиите и др.).

Лабораторни критерии за диагноза:

Изолиране на продуциращи дифтериен токсин Corynebacteriа от клинична проба (обикновено Corynebacterium diphtheriae или C. ulcerans).


МОРБИЛИ

Заболяване, което се характеризира с типична клинична картина, например генерализиран обрив, продължаващ повече от 3 дни, и температура, по-висока от 38 °С, и един или повече от следните симптоми: кашлица, хрема, петна на Коплик, конюнктивит.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване на IgM антитела срещу морбили при липса на скорошна ваксинация.

Доказване на специфичен антитяло-отговор срещу морбили при липса на скорошна ваксинация.

Доказване на вируса на морбили (неваксинален щам) в клиничен материал.


РУБЕОЛА

Заболяване, което се характеризира с типична клинична картина, например остро начало с генерализиран макуло-папулозен обрив и артралгия/артрит, лимфаденопатия или конюнктивит.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване IgM антитела срещу рубеола при липса на скорошна ваксинация.

Доказване на специфичен антитяло-отговор срещу рубеола при липса на скорошна ваксинация.

Изолиране на рубеолен вирус при липса на скорошна ваксинация.

Доказване на нуклеинова киселина на рубеолния вирус в клинична проба.
Грип А (H1N1):

Касае се за нов грипен вирус А (H1N1), причиняващ инфекция, засягаща респираторния тракт на домашни животни (свине, птици, коне), но може да се разпространи и при хора, дължащи се на директно заразяване при тесен контакт със заразени свине и заразени хора. Няма данни за възникване на заболявания при хора след консумация на недостатъчно термично обработени свинско месо и месни продукти, поради факта, че грипните вируси загиват при термичната обработка на храната и хранителните продукти, а и основният механизъм на предаване на заразата е дихателният. Инфекцията с новия грипен вирус А (H1N1) при хората протича със симптоми от страна на горните дихателни пътища (хрема, кашлица, гърлобол и др.), стомашно-чревния тракт (повръщане, диария), висока температура, главоболие, отпадналост. Липсва ваксина за предпазване на хората от този вирус. Причинителят на регистрираните случаи от грип А (H1N1) е резистентен към антивирусните препарати от групата на амантадините, поради което за антивирусна терапия се препоръчват лекарствени препарати от групата на невраминидазните инхибитори.РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> U6i-nos-gurlo -> Angina
KLINICHNI%20PUTEKI -> Вроден сифилис А50. 3 Късно вродено сифилитично увреждане на очите
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
Angina -> Актиномикоза Не включва: актиномицетома (В47. 1) А42. 2 Цервикофациална актиномикоза
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №258 високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кодове на болести по мкб-10
U6i-nos-gurlo -> Кп №119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница