До директора на риосв пловдив у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложениеДата23.05.2018
Размер46.64 Kb.
ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ПЛОВДИВ


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

съгласно чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

І. Информация за възложителя:
От „МАЛТО” АД, с. Куртово Конаре

/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или упълномощено по закон трето лице/

Представлявано от Богдан Чочков - Управител
Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, Община Стамболийски, Село Куртово Конаре - код 4223, Стопански двор 3, № 2
Телефон, факс и адрес по електронна поща:

тел.: 0888 33 49 70, факс: ........, е-mail: malto_ad@abv.bg

Лице за връзка: Богдан Чочков – Управител
Уважаема г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че „МАЛТО” АД, село Куртово Конаре има следното инвестиционно предложение:

Строителство на обект :


“ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЪЛБОЧИННА ПРЕРАБОТКА НА ЦАРЕВИЦА”

В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ № 000478 И № 000479, ПО ПЛАНА НА С. КУРТОВО КОНАРЕ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ


ІІ.Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) Местоположение на площадката на инвестиционното предложение /област, община, землище, номер на имота/

Обектът е разположен в поземлени имоти № 000478 И № 000479, по плана на с. Куртово Конаре, Община Стамболийски, Област Пловдив.


б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;.

Реализацията на инвестиционното намерение се планира през 2014 – 2015 г. в следната последователност :

1. Проектиране - до 30.07.2014 г.

Подготовка на строителството - до 30.12.2014 г.

Строителство - до 30.08.2015 г.

Пускови работи и приемане - до 30.09.2015 г.


в) Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;

Предмет на инвестиционното предложение е строителствотo на Предприятие за дълбочинна преработка на царевица.

Сградата на предприятието е ново строителство и е проектирана на един етаж с площ от 4 500 км. м, като на едно ниво са разположени производствено-складовата част, битови помещения за работниците, зона за клиенти, а в югоизточната част е зоната за зареждане на обекта.

За производствено складовата част са отделени 3 760 кв. м.

Капацитетът на предприятието е преработка на 60 т/24 часа царевица за производство на малтоза и глюкозни сиропи 30 т/24 часа.
г) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.

Обектът е разположен в село Куртово Конаре в Стопански двор 3 № 2, ПИ № 000478 и № 000479 по плана на с. Куртово Конаре, Община Стамболийски и има прилежаща улица, от която ще се изгради пътна връзка за обслужване.

Ще се изпълни връзка със селищната ВиК мрежа за питейно и противопожарно снабдяване. За производството е необходима вода с питейни качества, която ще се достави от съществуващ сондаж. Отвеждането на дъждовната вода ще се осъществи към дренажна призма в имота на Възложителя. Битовите отпадни водни количества ще се пречистват до качествено състояние, съгласно нормативните изисквания в локална ПСОВ и ще се заустят в дъждовната канализация.

Ще се изпълни външно електрозахранване на обекта от прилежащата електропреносна мрежа, съгласно предварителния договор с „EVN”. Сградата ще се подсигури с осветителна инсталация, според действащите нормативни изисквания, силова, слаботокова, заземителна и всички необходими инсталации за нормалното функциониране на обекта.


ІІІ.Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

За реализацията на инвестиционните намерения са необходими разрешителни за проектиране от „ВиК” ЕООД, от Електроснабдяване, РИОКОЗ, Община Стамболийски. След събиране на становищата, съобразно тях инвестиционния проект, със съответните параметри, се съгласува в „ЕВН България”, РС ПАБ, РИОКОЗ и Община Стамболийски. След съгласуване на проекта във всички изброени служби, той се внася за одобрение в Община Стамболийски с Оценка на съответствието и след одобрението му се изготвя разрешение за строеж.
Прилагам:


  1. Документ за платена такса, съгласно чл. 5а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;

  2. Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част Б от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр. 73/2007 г./ , предоставена и на електронен носител, включваща:

    1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

Инвестиционното намерение ще се реализира в зона, която не попада в чуствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. и Национална екологична мрежа, но е в близост на 1,0 километър от Бесапарски ридове  -   BG0002057 и на 15,8 километра от Защитена местност „Кричим”, с код в регистъра 140.

При реализация на инвестиционното предложение не се очаква увреждане на най-близко разположената защитената зона, а именно BG0002057 „Бесапарски ридове”.

Съгласно проучването на региона, съседните имоти са терени със стопанска дейност – бивш стопански двор.


    1. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите, в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционно предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.

Инвестиционното предложение ще се реализира в село Куртово Конаре, в Стопански двор 3 № 2, ПИ № 000478 и № 000479, по плана на с. Куртово Конаре, Община Стамболийски.

Към настоящето Уведомление са приложени Скица № 002287 / 11.12.2013 г. за ПИ № 000479 и Скица № 002288 / 11.12.2013 г. за ПИ № 000478, в землището на с. Куртово Конаре с ЕКАТТЕ 40717, община Стамболийски.
    1. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.

Към настоящето Уведомление е приложена обзорна скица в М 1:5000 с обозначени граница на най-близко разположената защитената зона, а именно BG0002057 „Бесапарски ридове” и границите на ПИ № 000478 и № 000479, по плана на с. Куртово Конаре, Община Стамболийски.

  1. Уведомление на електронен носител

Дата: 21.03.2013 г. Уведомител:...................................../подпис/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница