До директора на риосв стара загора у в е д о м л е н и еДата19.07.2018
Размер51.47 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение
От Галина Георгиева Стоянова – кмет на Община Казанлък

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /

БУЛСТАТ 000817778

/ седалище и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес: 6100 гр.Казанлък бул.”Розова долина”№6

Адрес за кореспонденция: 6100 гр.Казанлък бул.”Розова долина”№6

Телефон, факс и е-mail: 0431/98201, факс 0431/98266, е-mail: mayor@kazanlak.bg 

Лице за контакти, телефон: Петя Папазова 0431/98274


УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че фирма/физическо лице Община Казанлък
има следното инвестиционно предложение: Идеен проект за канализационна мрежа, реконструкция водопроводна мрежа по трасето на канализацията и ПСОВ за с.Бузовград и ПУП за ПСОВ за с.Бузовград, за кандидатсване за финансиране по ОП „Околна среда”.
Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.


Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция водопроводна мрежа по трасето на канализацията и ПСОВ за с.Бузовград. Село Бузовград попада в списъка на допустимите агломерации между 2000 и 10 000 е.ж., съгласно доклад към 31.12.2010г. за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчните води от населените места.
2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/

Необходимо е дозиграждане 860 м водопроводна мрежа, за бъдеща подмяна 3455 м.

Бузовград има изградена смесена канализационна мрежа. За 100%-ово изграждане на канализационната мрежа е необходимо да бъдат изградени още 1 250 м. Реконструкция на съществуващата канализация – 14 450 м.

ПСОВ – водно количество Qср.ден. 353 куб.м на ден.

Използвана площ за площадката 450 кв.м.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;няма

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;Водопроводна мрежа – изгражда се в регулацията и улиците на с.Бузовград, община Казанлък,

Канализационната мрежа – изгражда се в регулацията и улиците на с.Бузовград, община Казанлък,

Довеждащият колектор до ПСОВ, водопровода и ел.захранването за ПСОВ преминава през имоти №67 и №126 - полски път, публична общинска собственост, землището на с.Бузовград, Община Казанлък.

ПСОВ - с.Бузовград, община Казанлък, имот №013001, публ. общинска собственост, начин на трайно ползване – пасище с храсти, имота граничи от север с р.Тунджа, обща площ на имота е 63, 561 дка.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Няма

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.При реализация на инведстиционното намерение ще се генерират минимални количества строителни отпадъци и земни маси, които ще се извозват и депонират на депота за СО от фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО.

Утайки от ПСОВ – 3,5 куб.м на ден, неуплътнена утайка с влажност 97,5% – ще се обезводнява на изсушителните полета на ПСОВ и ще се депонира съгласно изискванията на ЗУО.
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Битови отпадъчни води - водно количество Qср.ден. 353 куб.м на ден
8.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощнст на топлинния източник)

няма
Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

....................................................................................................................................................................................


Прилагам:


  • характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;

  • актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение;

  • карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя);

  • документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)

Други документи, по преценка на възложителят:
Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.

Дата:......................... Възложител:...................................../подпис, печат/

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница