До всички заинтересовани лицастраница1/8
Дата22.10.2018
Размер1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на цифрови релейни защити в обособени позиции

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.
I. Предмет на поръчката: „Доставка на цифрови релейни защити в обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 – Релейни защити за ПА1, 2 и 3 - доставка на три броя, ПС „Сърнена река”;

Обособена позиция № 2 – Цифрова комплексна релейна защита за каскада „Белмекен - Сестримо“ – доставка;

Обособена позиция № 3 – Нова трансформаторна релейна защита - доставка, ПАВЕЦ „Белмекен”.
Подробно описан в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).
ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
ІІІ. Изисквания:

Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя за всяка обособена позиция, посочени в Техническата спецификация (Приложения № 1 към поканата).


ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”, за всяка обособена позиция поотделно.
V. Срокове:

Сроковете са съгласно посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).


VІ. Документи, представяни от участника:

Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.

Варианти в офертата не се допускат.
6.1. Всеки участник в обществената поръчка по обособена позиция 1 представя следните документи:

6.1.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена Таблици, съдържащи технически данни (Приложение № 2-1 към поканата);

6.1.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица към него (Приложение № 3-1 към поканата);

6.1.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.1.4. Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като проспекти, каталожни данни, технически характеристики и др. на хартиен и/или електронен носител (CD);

6.1.5. Описание и схеми на аналогови, цифрови и комуникационни входове и изходи;

6.1.6. Оторизационно писмо за представителство от фирма производител на стоките, предмет на поръчката (в случай че участникът не е производител).
6.2. Всеки участник в обществената поръчка по обособена позиция 2 представя следните документи:

6.2.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 21 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена Таблица, съдържаща технически данни (Приложение № 21-1 към поканата);

6.2.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 31 към поканата);

6.2.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.2.4. Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като каталожни данни, проспекти, технически характеристики и др. на хартиен и/или електронен носител (CD).

6.2.5. Декларация за съответствие (declaration of conformity), в която да бъдат цитирани всички стандарти, на които отговарят устройствата.

6.2.6. Протоколи от типови изпитания на устройствата, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO (или техни еквиваленти) лаборатория, съгласно изискванията на всеки от стандартите, цитирани в декларацията за съответствие – копие на хартиен и/или електронен носител.

6.2.7. Описание и схеми на аналогови, цифрови и комуникационни входове и изходи.

6.2.8. Оторизационно писмо за представителство от фирма производител на стоките, предмет на поръчката (в случай че участникът не е производител).
6.3. Всеки участник в обществената поръчка по обособена позиция 3 представя следните документи:

6.3.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 22 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена Таблица, съдържаща технически данни (Приложение № 22-1 към поканата);

6.3.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 32 към поканата);

6.3.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.3.4. Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като каталожни данни, проспекти, технически характеристики и др. на хартиен и/или електронен носител (CD);

6.3.5. Декларация за съответствие (declaration of conformity), в която да бъдат цитирани всички стандарти, на които отговарят устройствата;

6.3.6. Протоколи от типови изпитания на устройствата, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO (или техни еквиваленти) лаборатория, съгласно изискванията на всеки от стандартите, цитирани в декларацията за съответствие – копие на хартиен и/или електронен носител;

6.3.7. Описание и схеми на аналогови, цифрови и комуникационни входове и изходи;

6.3.8. Оторизационно писмо за представителство от фирма производител на стоките, предмет на поръчката (в случай че участникът не е производител).
VІІ. Документация, придружаваща доставката:

По обособена позиция 1:

7.1.1. Указания за правилно съхранение и транспорт на устройството.

7.1.2. Инструкции за монтаж, настройка и въвеждане в редовна експлоатация на устройствата – копие на хартиен и/или електронен носител.

7.1.3. Монтажни чертежи (с размери) за предложената апаратура.


По обособена позиция 2 и 3 поотделно:

7.2.1. Указания за правилно съхранение и транспорт на устройството.

7.2.2. Протоколи от изпълнените заводски изпитания с конкретните резултати и заключения.

7.2.3. Инструкции за монтаж, настройка и въвеждане в редовна експлоатация на устройствата – копие на хартиен и/или електронен носител.

7.2.4. Монтажни чертежи (с размери) за предложената апаратура.
Забележки:


  • Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

  • При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.

  • При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.

  • Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

  • Начин на плащане за всяка обособена позиция поотделно - по банков път до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.

  • След извършване на класиране на избрания изпълнител за съответната обособена позиция се изпраща възлагателно писмо. Приложеното възлагателно писмо към поканата е проект и преди изпращането им Възложителят има право да извърши корекции в окончателното възлагателно писмо.

  • Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

  • Офертата трябва да бъде представена на български език в съответствие с чл.101, ал.6 от ЗОП.

  • Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.


VIII. Подаване на оферти на хартиен носител:

1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ………………. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № …… С ПРЕДМЕТ……………………………...……” върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, обособените позиции, за които се подават документите, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.
Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „……………”

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……С ПРЕДМЕТ “……………”


НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003
Офертата трябва да бъде подписана от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.
2. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.
3. Офертите се представят от участника или от писмено упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.
4. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е на 27 479,00 лева (двадесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и девет лева) без ДДС, която разпределена по обособени позиции е, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Обособена позиция № 1 – Релейни защити за ПА1, 2 и 3 - доставка на три броя, ПС „Сърнена река”

6 000,00 лв., без ДДС

Обособена позиция № 2 – Цифрова комплексна релейна защита за каскада „Белмекен - Сестримо“ – доставка

12 873,00 лв., без ДДС

Обособена позиция № 3 – Нова трансформаторна релейна защита - доставка, ПАВЕЦ „Белмекен”

8 606,00 лв., без ДДС


Общата прогнозна стойност и прогнозните стойности по отделните обособени позиции следва да се считат и за максимални.
Участник, направил предложение над максималната стойност за съответната обособена позиция, ще бъде предложен за отстраняване от участие.
5. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

6. Когато комисията установи липса на изискуеми документи (с изключение на техническо предложение, ценовото предложение и приложенията към тях) и/или несъответствия с изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности и/или друга нередовност, в т.ч. фактическа грешка и в случай, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, в т.ч. на техническата спецификация, комисията писмено уведомява съответния участник за констатираните обстоятелства и в определен от нея срок, който не може да бъде по–кратък от 2 (два) работни дни, дава възможност да замени и/или да представи допълнително нови документи, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя изисквания.


7. Краен срок за представяне на оферти – до 16:00 ч. на 31.08.2018 г.
IX. Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.
X. Лица за контакти:

По документацията: Матилда Тянкова – тел: 032 90 4370;

По техническите въпроси:

За Обособени позиции № 1: инж. Илия Белокапов – тел: 0887 155 311;

За Обособени позиции № 2 и 3 : инж. Борислав Хаджиангелов – тел: 0886 407 995.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение по Обособена позиция 1;

Приложение № 2 -1 – Образец на Таблици, съдържащи технически данни по Обособена позиция 1;

Приложение № 21 – Образец на Техническо предложение по Обособена позиция 2;

Приложение № 21 -1 – Образец на Таблица, съдържаща технически данни по Обособена позиция 2;

Приложение № 22 – Образец на Техническо предложение по Обособена позиция 3;

Приложение № 22 -1 – Образец на Таблица, съдържаща технически данни по Обособена позиция 3;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение по Обособена позиция 1;

Приложение № 3 - 1 – Образец на Ценова таблица по Обособена позиция 1;

Приложение № 31 – Образец на Ценово предложение по Обособена позиция 2;

Приложение № 32 – Образец на Ценово предложение по Обособена позиция 3;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Проект на Възлагателно писмо.


НИКОЛАЙ ГАЙТАНДЖИЕВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № П-37/23.06.2017 г.


СЪГЛАСУВАЛИ:

Наталия Русева

Главен инженер
инж. Анатолий Димитров

Ръководител групи „Централна лаборатория”


Ванина Петрова

Юрисконсулт


Изготвил:

Матилда Тянкова

Експерт, обществени поръчки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОТНОСНО: Доставка на цифрови релейни защити в обособени позиции.

I. Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 – Релейни защити за ПА1, 2 и 3 - доставка на три броя, ПС "Сърнена река".

1.1. ВЪВЕДЕНИЕ.

Помпена станция „Сърнена река” се намира на 50 км от град Батак , по посока на гр.Доспат. Помпената станция черпи вода от долен изравнител „Караджа дере” и я изпомпва в язовир „Широка поляна”, откъдето се използва за енергийните нужди на централите от „Баташки водносилов път”. Построена е 1962 г. Рехабилитирана през 2005 г.


1.2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Доставка на цифрова релейна защита за защита на електродвигател :

1. Базов модул с разширен потребителски интерфейс SEPAM 1000 + SERIES MOTOR M20 или еквивалент – 3 бр.

2. Кабел за връзка на доставените устройства с преносим компютър - 1 бр.

3. Приложен софтуер – 1 бр.

1.3. Съществуващо положение.


В помпена станция „Сърнена река” са монтирани три броя вертикални помпени агрегата. Защитата им е осъществена с цифрови защити SEPAM 1000 + M20. Апаратурата за управление, сигнализация и защити е разположена в табла ( три броя), намиращи се в машинна зала.

Релейната защита SEPAM 1000 + M20 е с клавиатура и графичен LSD дисплей. Той дава възможност за визуализиране, управление и настройка на параметрите използвани в релейната защита. Достъп до измерените стойности и параметрите се осъществява чрез бутоните за измерване, диагностика и статус, подредени последователно в екрани.Дефектирали са голяма част от течните кристали на дисплея. В резултат на това няма визуализация и достъп до екраните от менюто. Няма възможност за отчитане на текущите стойностите на величините, както и извършване на промяна на съществуващи настройки.
1.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

1.4.1. Общи изисквания за релейна защита.
Таблица 1Общи изисквания за релейна защита

Изисквания на Възложителя

1

Всяка релейна защита да бъде цифрова, с местна сигнализация, регистър на аварийна информация, регистър на аварийни процеси, енергонезависима памет, дисплей за визуализация на величини и оперативна информация

Да

2

Всяка релейна защита да изпълнява функциите: защита, контрол, измерване, мониторинг

Да

3

Всяка релейна защита да има възможност за създаване на няколко набора настройки и конфигурации. Да има възможност от РС или логическо превключване на наборите

Да

4

Всяка релейна защита да има самодиагностика и при повреда да генерира сигнал за неизправност

Да

5

Двоичните входове, изходи и светодиодна индикация да са свободно програмируеми по действие и продължителност

Да

6

Наличие на най-малко два заводски програмирани светодиода за изправност и изключване.

Да

7

Да имат нива на достъп, реализирани с пароли и да позволява настройки, конфигуриране и тестване от бутони или РС.

Да

8

При отпадане на захранването да се запазват въведените настройки, аварийната информация и регистратора на процеси

Да

9

Всеки запис да съдържа астрономическо време и пълен запис на събитието. Регистраторът на аварийна информация да запазва осцилографна информация за събитието с програмируем интервал на предистория.

Да

10

Да притежава стандартен интерфейс за комуникация по локална мрежа и с РС за конфигуриране и четене на данни със съответното програмно осигуряване

Да

11

Клемите за измервателни и контролни вериги да са от задната страна. Изисквания към клемите за токови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 4 mm2, за оперативните вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 2.5 mm2. Специални накрайници и куплунги не се допуска

Да

12

Отделяната топлина да се отвежда само по естествен път. Не се допуска принудено охлаждане, включително и на захранващите блокове.

Да

13

Да се предостави кабел за връзка за всеки тип модул, обект на поръчката

Да


1.4.2. Общи изискания към софтуера и техническата документация на всяка релейна защита.

Таблица 2

Общи изискания към софтуера и техническата документация на всяка релейна защита


Изисквания на Възложителя
Софтуер
1

Софтуерът, използван от всeки модул да бъде стандартен и последна версия

Да

2

Изпълнителят трябва да предложи условия за обновяване на версиите на софтуера за всяка релейна защита, като се включи и инструкция за неговото инсталиране на съществуващите устройства и при случаите на инсталиране върху нов хардуер

Да

3

Изпълнителят трябва да осигури лиценз за ползване

Да

4

Софтуерът на всяка релейна защита трябва да изпълнява основно следните функции:

- управление и блокировки на команди към оборудването

- сигнализиране и архивиране на състоянието на оборудването

- измерване на аналоговите величини

- изчисляване на аналогови величини

-съхраняване на събития и измерени аналогови стойности

- архивиране, обработка и визуализиране на данни от авариен регистратор

- настройка и конфигуриране на защитните и логически функции

- самотестване и самодиагностика

- други (да се опишат в офертата)Да
Документация
1

Изпълнителят трябва да предостави цялата документация придружаваща устройството

Да

2

Документацията трябва да съдържа схеми на всички входно/ изходни вериги, начин на действие, диагностика, откриване на повреди и поддръжка

Да

3

Документацията трябва да съдържа най-малко:

- разположение на модулите на РЗ

- принципни и монтажни схеми на свързване на РЗ

- принципни и монтажни схеми на комуникация

- ръководство за инсталиране и поддържане

- пълна техническа спецификация на оборудването

- алгоритъм на работа

- описание на блокови схеми на хардуера и софтуера

- инструкции за изпитания, настройка, диагностика, откриване на повреди на РЗ

- ръководство на потребителя

- каталози и обща информация


Да


1.4.3. Релейни защити (базови модули) с разширен потребителски интерфейс SEPAM 1000 + SERIES MOTOR M20 или еквивалент.

Таблица 3

Специфични изисквания към всяка релейна защита

Изисквания на Възложителя

1.

Общи изисквания
1.1

Трифазно измерване - за помпен агрегат 6,3кV

Да

1.2

Токов конектор за свързване към ТТ с отделно ядро

Ін=5А

1.3

Номинално оперативно напрежение

220±20%V DC

1.4

Изходни управляващи релета

Да

1.5

Вход за измерване на ток с нулева последователност посредством тороидален адаптер за ток CSH 30 Ф120 на Shneider Electric

Да

1.6

Конектор за комуникация с модул за температурни датчици тип MET 148 - 2 на фирма Shneider Electric

Да

1.7

Конектор за връзка с входно изходящ модул тип MES 114 на фирма Shneider Electric

Да

1.8

Индикация за неизправност на лицевия панел и сигнален изход
1.9

Висока сигурност на работа

Да

1.10

Контрол на изправността на токовите вериги при работа

Да

1.11

LED индикатори на лицевия панел

≥ 11бр.

1.12

Собствен дисплей и бутони за контрол

Да

1.13

Логически функции

Да

1.14

Наличие на вграден регистратор на събития (event recorder)

Да

1.15

Наличие на вграден регистратор на смущения (disturbance recorder)

Да

2

Наличие на следните защитни функции:
2.1

Максималнотокова защита - ANSI 50/51

Да

2.2

Защита от ток с обратна последователност

ANSI 46


Да

2.3

Земна защита ANSI 50N/51N

Да

2.4

Защита от термично претоварване ANSI 49RMS

Да

2.5

Блокиран ротор ANSI 48/51LR
2.6

Защита от минимален ток ANSI 37
2.7

Брой стартирания за час (Защита от прегряване на двигателя причинено от често стартиране) ANSI 66
2.8

Защита от повишена температура (контрол температурното състояние чрез температурни сензори RTD )

ANSI 38/49TДа
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница