До всички заинтересовани лицаДата05.03.2018
Размер174.56 Kb.ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет:Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.
I. Предмет на поръчката: Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“, подробно описана в Техническата спецификация (ТС) на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).
ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
ІІІ. Изисквания:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложения № 1 към поканата).


3.2. Място за изпълнение на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи” – гр.Пловдив, ул. “Васил Левски” № 244.
ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.
V. Срокове:

5.1. Срок за изпълнение на доставката: не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.
5.2. Гаранционен срок: не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.
Сроковете са съгласно посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).
VІ. Документи представяни от участника:

Варианти в офертата не се допускат.
6.1. Всеки участник в обществената поръчка представя следните документи:

6.1.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена Таблица, съдържаща технически данни (Приложение № 2-1 към поканата);

6.1.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица към него (Приложение № 3-1 към поканата);

6.1.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.1.4. Заверено копие на валиден сертификат на производителя на изделията, предмет на поръчката по ЕN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалентен;

6.1.5. Каталог на изделията, предмет на поръчката.


VІІ. Документация, предоставяна при доставката на изделията, предмет на поръчката:

7.1. Гаранционна карта.


Забележки:

  • Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

  • При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.

  • Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

  • Начин на плащане - по банков път до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен без забележки за извършена доставка от представители на Възложителя и Изпълнителя.

  • След извършване на класиране на избрания изпълнител се изпраща Възлагателно писмо.

  • Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.


VIII. Подаване на оферти на хартиен носител:

1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: …………………………………… върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „……………”


НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003
Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.
2. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.
3. Офертите се представят от участника, или от писмено упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.


4. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 13 520 лева (тринадесет хиляди петстотин и двадесет лева), без ДДС.


Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.
Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.

5. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
6. Когато комисията установи липса на изискуеми документи (с изключение на техническо предложение, ценовото предложение и приложенията към тях) и/или несъответствия с изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности и/или друга нередовност, в т.ч. фактическа грешка и в случай, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, в т.ч. на техническата спецификация, комисията писмено уведомява съответния участник за констатираните обстоятелства и в определен от нея срок, който не може да бъде по-кратък от 2 (два) работни дни, дава възможност да замени и/или да представи допълнително нови документи, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя изисквания.
7. Краен срок за представяне на оферти – до 16:00 ч. на 27.11.2017 г.
IX. Валидност на офертата

Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта


X. Лица за контакти:

По документацията: Ванина Петрова – тел: 032 90 4356;

По техническите въпроси: инж. Георги Доганов – тел.: 032 90 4457.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение;

Приложение № 2 -1 – Образец на Таблица, съдържаща технически данни;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение;

Приложение № 3-1 – Образец на Ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника.

НИКОЛАЙ ГАЙТАНДЖИЕВ

Управител на НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи"

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

упълномощен с пълномощно 4156/15.06.2017 г.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ
Относно: Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“
I.ВЪВЕДЕНИЕ

Предприятие „Водноелектрически централи” обхваща четири големи каскади от ВЕЦ и ПАВЕЦ и редица малки ВЕЦ базирани в южна, централна и северна България.

ВЕЦ „Батак” е първото стъпало на каскадата „Баташки водносилов път” и е пусната в редовна експлоатация през 1958 г. Централата работи за покриване на върховите натоварвания на енергийната система.Във ВЕЦ „Батак” са монтирани четири броя вертикални хидроагрегата тип Пелтон с единична мощност на турбините 12,5 MW и привидна мощност на генераторите 14,5 MVA. Единичният дебит на хидрогрупа е 3,4 m3/s и напор 415 m. Налягането на водата в напорния тръбопровод е 4,15 МРа.

ВЕЦ „Алеко” е третото стъпало от каскада „Баташки водносилов път” и е пусната в експлоатация през 1959 г. Подаването на вода към централата се осъществява от горен дневен изравнител по два напорни тръбопровода. Централата работи за покриване на върховите натоварвания на енергийната система.

Във ВЕЦ „Алеко” са монтирани три хидрогенератора с мощност по 23,8 MW, дебит на хидрогрупа 10,2 m3/s и напор 270 m.

II. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“


III. Съществуващо положение

Хидроагрегатите се управляват от контролери AC410 на фирма АВВ, като всеки контролер получава цифрови и аналогови сигнали от възбудителната система, турбинния регулатор, цифровите ел.защити и др. системи на ВЕЦ. Комуникацията между контролерите и операторските станции се осъществява чрез оптичен хъб тип::3Com Super Stack II Hub 10 – 6 ports за управление и наблюдение на процесите във ВЕЦ. В момента няма резервни комуникационни устройстваи за двете централи. Такъв тип хъбове не се произвеждат и не се намират на пазара. При повреда на сега работещите оптични хъбове на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“ и липса на резервен, дежурните оператори ще останат без информация за състоянието на хидрогенераторите, това може да доведе до превишане на температури на лагери и нанасяне на щети по хидросъоръженията.


IV.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ И УСЛУГИТЕ

Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Алеко“ и ВЕЦ „Батак“  1. Промишлен суитч управляем с резервираност тип “пръстен”, с включен софтуер за програмиране – 10 бр. със следните минимални параметри:

- 4 порта 10/100BASE-TX, TP-cable, RJ45 sockets, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity

- 2 порта 100BASE-FX, MM-cable, ST sockets


- Мултимод влакно(ММ) 50/125 µm

- Мултимод влакно(ММ) 62.5/125 µm

- Захранванващо напрежение 18 ÷ 36V DC

- за монтаж на DIN шина съгласно DIN EN 50 022

- Работна температура: от -20° до 60°С

- Степен на защита: IP20

- Стандарти:

Safety

EN 60950-1:2006

Electromagnetic Emission

EN 55022:2006

Electromagnetic Immunity

EN 55024:1998
  1. Трансивери AUI/RJ45 (Media Converter, 10Base-T RJ45 to 10Base-5 DB15M AUI) – 15 бр.Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

V. Място за изпълнение на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи” – гр.Пловдив, ул. “Васил Левски” № 244.
VI. Срок за изпълнение на доставката: не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.
I. Гаранционен срок: не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………...................................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ....................................................................................................................................................................(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ....................................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“
ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.


2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.
3. Предлаганият от мен/нас срок за изпълнение на доставката е …………………… календарни дни (не повече от 60 календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.
4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………… месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.
5. В случай че бъда/ем избран/и за Изпълнител на обществената поръчка, се задължавам/е доставката на изделията, предмет на поръчката, да бъде съпроводена с гаранционна карта.
6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
Приложение: Таблица, съдържаща технически данни.

Дата : ............................... г. Подпис и печат: ………………….……..

/………………………………………/

(име и длъжност)ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 -1

(Образец)

ТАБЛИЦА, СЪДЪРЖАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“
Артикул/Минимални параметри

Мярка

К-во

Предложение на участника

1

Промишлен суитч управляем с резервираност тип “пръстен”, с включен софтуер за програмиране
- 4 порта 10/100BASE-TX, TP-cable, RJ45 sockets, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity

- 2 порта 100BASE-FX, MM-cable, ST sockets

- Мултимод влакно(ММ) 50/125 µm

- Мултимод влакно(ММ) 62.5/125 µm

- Захранванващо напрежение 18 ÷ 36V DC

- за монтаж на DIN шина съгласно DIN EN 50 022

- Работна температура: от -20° до 60°С

- Степен на защита: IP20

- Стандарти:

Safety EN 60950-1:2006

Electromagnetic Emission EN 55022:2006

Electromagnetic Immunity EN 55024:1998
бр.

10
2

Трансивери AUI/RJ45 (Media Converter, 10Base-T RJ45 to 10Base-5 DB15M AUI)


бр.

15


В случай че участникът не представи предложение за всяка една от позициите в горната таблица или е оставено непопълнено/празно поле, той ще бъде предложен за отстраняване от участие.

*Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : .............................. г. Подпис и печат: ………………….……..

/………………………………………/

(име и длъжност)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................……

(наименование на участника),

представлявано от ………………..……………………………………………………………………………………..………….

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),

в качеството си на ............................................................................................................................- (посочва се длъжността на представителя на участника)


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“

Заявявам/е следното:


1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет: Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“ за общата сума в размер на …………..……… лева (......................................................................................................................), без ДДС.

словом


2. Така предложената цена е формирана на база единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.
3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Ценова таблица.

Дата : ............................... г. Подпис и печат : …………………..

/……………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)
Ценова таблица

за

Доставка на комуникационна апаратура за управляващите системи на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“


Артикул/Минимални параметри

Мярка

К-во

Единична сума, в лв., без ДДС

Обща сума в лв., без ДДС

1

Промишлен суитч управляем с резервираност тип “пръстен”, с включен софтуер за програмиране


бр.

102

Трансивери AUI/RJ45 (Media Converter, 10Base-T RJ45 to 10Base-5 DB15M AUI)


бр.

15ОБЩА СУМА В ЛВ.,

БЕЗ ДДС
(…………………………………………………………………………………………………...……), без ДДС

или изписана словом обща сума

*Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................... г. Подпис и печат : ……………………….

/…………………………………………/

(име и длъжност)ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА


1. Наименование на участника:

.................................................................................................................................................................


2. Седалище по регистрация:

.................................................................................................................................................................


3. Точен адрес за кореспонденция

..................................................................................................................................................................


4. Лице за контакти:

..................................................................................................................................................................

Телефонен номер

..................................................................................................................................................................

Факс номер

..................................................................................................................................................................

Електронен адрес

..................................................................................................................................................................

Интернет адрес

..................................................................................................................................................................

Правен статус

...................................................................................................................................................................(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

..................................................................................................................................................................
ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………
5. Банкови реквизити
Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..……….

BIC …………………………………………………………………………………………………………………..
Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..………..
Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ....................................

<Страница от >База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница