Доклад на специализирано одиторско предприятие "актив" оод гр. ВарнаДата05.03.2018
Размер30.86 Kb.

До

Акционерите

на “СЪНИ ГРИЙНС” АД

с.Батово, общ.Добрич

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

на

специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД гр. Варна

Извършихме одит на финансовия отчет на “СЪНИ ГРИЙНС” АД, с.Батово, общ. Добрич към 31.12.2002 г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на Дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения одит.


Одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в достатъчна степен доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Считаме, че извършеният одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение - заверка без резерви.
В резултат на това УДОСТОВЕРЯВАМЕ, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на “СЪНИ ГРИЙНС” АД, с.Батово, общ. Добрич към 31.12.2002 г. в съответствие с Националното счетоводно законодателство, както и получения финансов резултат за годината.
Без да изразяваме резерви обръщаме внимание на следното:

1. Налице са показатели предизвикващи съмнение относно нарушаването на принципа “действащо предприятие”, регламентиран в чл.4, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството. Мотивите ни за това са:

- Отрицателен размер на собствения капитал на дружеството към 31.12.2002 г., формиран в резултат на:

а) натрупана непокрита загуба от предходни отчетни периоди в размер към 31.12.2002 г. на 32 хил.лв., разпределена по периоди, както следва:

1999г. - 6 хил.лв.;

2000г. - 12 хил.лв.;

2001г. - 10 хил.лв.;

2002г. -4 хил.лв. в резултат на прилагането на препоръчителния подход за отразяване на промяна в счетоводната политика.

б) отрицателен финансов резултат за отчетния период на 2002г. в размер на 19 хил.лв.;

- Отрицателен размер на нетните парични потоци от основна дейност за 2002 г.

- Независимо, че не е налице кредиторска задлъжнялост в краткосрочен аспект, дългосрочните задължения на "Съни Грийнс" АД са в размер към 31.12.2002 г. - 301 хил.лв.
В резултат на проведения анализ относно съблюдаването на принципа "действащо предприятие", считаме, че "Съни Грийнс" АД, с.Батово има реална възможност да продължи дейността си в обозримото бъдеще като действащо, предвид следното:

- Привлеченият капитал на дружеството е предимно от свързани лица по смисъла на НСС 24 "Оповестяване на свързани лица" лица, което е благоприятно за предприятието, предвид възможностите за постигане на споразумения относно отлагане падежите на съответните плащания чрез предоговаряне на погашенията по заемите.

- През отчетения период на 2002 г. е увеличен обема на реализираната продукция - 94 хил.лв., спрямо предходни периоди - 71 хил.лв. за 2001 г. и 52 хил.лв. за 2000 г.

2. "Съни Грийнс" АД, с.Батово е оповестило всички съществени аспекти, касаещи имучественото и финансовото му състояние в пояснителните сведения, приложени към годишния финансов отчет.

20.05.2003 г.

гр. Варна Регистриран одитор: Надя Костова (п)(№ 0207):

Управител: С. Симов (п)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница