Доклад от Божидар Лукарски Министър на икономиката ОтносноДата01.06.2018
Размер58.29 Kb.


Проект!

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД

от


Божидар Лукарски

Министър на икономиката

Относно: проект на постановление на МС за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.).

Понятието „продаваем“ или „пазарен риск” съставлява основен елемент в системата за регулиране на краткосрочното застраховане. „Продаваеми/пазарни рискове” са търговски и политически рискове относно публични и непублични длъжници, с максимален период на риска от две години (средно- и дългосрочните се смятат за непазарни), установени в държавите, изброени в приложение към съобщение на Комисията относно краткосрочното застраховане на експортни кредити; държавите, изброени в приложението, са наречени „страни/държави с пазарен/продаваем риск”. По смисъла на правилата за конкуренция в ЕС, „продаваеми/пазарни рискове” не могат да бъдат покривани чрез застраховане на експортни кредити с подкрепа, оказвана от държавите-членки.

В по-общ план, действащите понастоящем правила за краткосрочно застраховане на експортните кредити в ЕС определят критериите, при които държавите-членки могат да подкрепят застраховането на експортни кредити, при спазване на правилата на ЕС за държавната помощ. Съобщение на Комисията на Европейския съюз относно краткосрочното застраховане на експортни кредити определя рамката, в която Комисията прилага правилата на ЕС в областта на държавната помощ по отношение на краткосрочното застраховане на експортни кредити. Принципите на държавната намеса в областта на краткосрочното застраховане на експортните кредити са заложени за първи път в Съобщение на Комисията до държавите-членки по член 93, параграф 1 от Договора за ЕО относно прилагането на членове 92 и 93 от Договора по отношение застраховането на краткосрочни експортни кредити (OB C 281, 17.9.1997 г., стр. 4—10), които в последствие няколкократно бяха изменяни и допълвани. Актуалната версия на Съобщението на Комисията до държавите-членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити е публикувана на 19 декември 2012 г. (ОВ на ЕС, С 392) и се прилага за периода 1 януари 2013 г. - 31 декември 2018 г.

В списъка/приложение към Съобщението на Комисията на страни/държави с пазарен/продаваем риск са включени, по принцип, всички държави-членки на ЕС и държави-членки на ОИСР, както следва: Австралия, Исландия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Съединени американски щати, Швейцария и Япония. С изменение на Съобщение на Комисията, от началото на 2013 г. и поради трудната и непрекъснато влошаваща се икономическа обстановка в страната, Гърция бе извадена от списъка със страни с пазарен риск; аналогично решение бе взето от Комисията и през 2015 г., когато със Съобщение за изменение на приложението към Съобщението (ОВ на ЕС, С 215 от 1 юли 2015 г.) списъкът на страни с пазарен/продаваем риск бе изменен, както следва:

Всички държави членки (на ЕС) с изключение на Гърция“

Изменението в списъка на страни с пазарен/продаваем риск е валидно за периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2016 г. и е прието въз основа на заключението на Комисията, че капацитетът на частния сектор е недостатъчен, за да обхване всички икономически оправдани рискове.

В българската нормативна база, част от правилата, залегнали в Съобщението на Комисията, са отразени в Постановление № 124 на Министерския съвет от 1 юни 2004 г., като с него се приема списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ). По смисъла на член 5 от ЗЕЗ, „Пазарен риск по този закон е всеки търговски или политически риск за срок до две години, при който длъжник по договора за износ е частноправен или публичноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск“.

За разлика от Съобщението на Комисията, в което държавите членки на ЕС са обхванати от общото понятие „Всички държави членки“, в Постановление № 124 на МС списъкът на държавите с пазарен риск е изчерпателен и всички обхванати държави са изброени индивидуално. След приемането му през 2007 г., текстът на Постановление № 124 на МС бе изменен през 2013 г., когато в списъка е добавена Хърватия; въведените изменения в списъка към Съобщението на Комисията, свързани с Гърция, обаче, не са отразявани в Постановление № 124 на МС, доколкото съобщението на Комисията е документ, свързан с водената от институцията политика, излага собственото мнение на Комисията по конкретен въпрос и следователно няма правна сила; от друга страна, измененията в списъка към Съобщението на Комисията, свързани с Гърция, имат временен или срочен характер, което би наложило често изменение и на Постановление № 124 на МС при повторно включване на Гърция.

Основен адресат на Постановление № 124 на МС е Българската агенция за експортно застраховане ЕАД (БАЕЗ ЕАД) - институция, която предоставя експортно застраховане за сметка на българската държавата. На свое редовно заседание на 9 юли 2015 г., Съветът на директорите на БАЕЗ ЕАД прие решение да предприеме необходимите действия, включително като сезира Едноличния собственик на капитала на БАЕЗ ЕАД по изменение на Постановление № 124 от 1 юни 2007 г. Решението на Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД отчита приетото от Комисията изменение на списъка на страни с пазарен/продаваем риск (в сила от 1 юли 2015 г.) и споделя оценката, направена по отношение на Гърция. Върховен орган на управление в БАЕЗ ЕАД е Едноличният собственик на капитала, представляван от министъра на икономиката на Република България.

Във връзка с гореизложеното и при отчитане на Съобщението за изменение на приложението към Съобщението на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити (ОВ на ЕС, С 215 от 1 юли 2015 г.) и решението на Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД от 9 юли 2015 г., Едноличният собственик на капитала на БАЕЗ ЕАД следва да предложи изменения в Постановление № 124 на Министерския съвет от 1 юни 2004 г., както следва:

Австралия; Австрия; Белгия; Великобритания; Германия; Гърция, Дания; Естония; Исландия; Испания; Ирландия; Италия; Канада; Кипър; Латвия; Литва; Люксембург; Малта; Нова Зеландия; Норвегия; Полша; Португалия; Румъния; Словакия; Словения; Съединени американски щати; Унгария; Франция; Финландия; Холандия; Чехия; Швейцария; Швеция; Япония; Хърватия.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме проект на постановление на МС за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.).


Приложения:

  1. Проект на постановление на МС за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.).;

  2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване.

  3. Съгласувателни писма.

  4. Справка за отразените становища по чл. 33 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

  5. Писмо и решение на Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД от 9 юли 2015 г.


Божидар Лукарски

Министър на икономиката

Съгласували:

.....................

подпис


........................

дата
Любен Петров, заместник-министър
.....................

подпис


........................

датаДияна Найденова, директор на Дирекция „ВП”


.....................

подпис


........................

датаЖивко Стоянов, началник отдел „РС”


Изготвил:

.....................

подпис


........................

дата


Борис Михайлов, държавен експерт в отдел „РС”
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница