Доклад от Комисия назначена със заповед № рд-11-10-258/27. 09. 2011 год на Областния управител на област ДобричДата14.01.2018
Размер348.45 Kb.


Република българия

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РД-07-352

24.10.2011 год.


ДО

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ДОКЛАД

от Комисия назначена със заповед № РД-11-10-258/27.09.2011 год.

на Областния управител на област Добрич

ОТНОСНО: Извършена проверка на състоянието на речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасните водни обекти на територията на областта.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
В изпълнение на заповед № РД-11-10-258/27.09.2011 год. и заповед № РД-11-10-58/02.03.2011 год. на Областния управител, комисия в състав:

Председател – инж. Красимир Трендафилов Куртев – Главен експерт „ОМП” в Областна администрация Добрич;

Членове: 1. инспектор инж. Георги Стоянов Михов – инспектор по защита на населението (инженерна защита) в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Добрич;

2. инж. Наталия Колева – Главен експерт, отдел „Мониторинг” в Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център Плевен, Регионално водно бюро гр. Русе;

3. Галина Цонева – Главен експерт отдел „Контролен” в Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район” Варна;

4. Валентина Йорданова Стоянова – Старши експерт „Съоръжения и организация на движението” в отдел „Поддържане и ремонт на Републиканска пътна мрежа” в Областно пътно управление Добрич;

5. инж. Юлиана Златева – Старши експерт отдел „УО, В и ВФФ” в Регионална инспекция по околна среда и водите Варна;

6. Представител на съответната общинска администрация на чиято територия са обектите.

в периода 11.10.2011 г. - 14.10.2011 г. извърши проверка на състоянието на речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасните водни обекти на територията на областта. Извършен беше и оглед на състоянието на част от дерета в населени места през които комисията премина.

Комисията извърши оглед на съоръженията и наличната документация, обсъди състоянието, акцентирайки на: 1. Изпълнение на задълженията по чл. 138 ал. 3 от Закона за водите.

 2. Техническото състояние, експлоатацията на съоръженията и проводимостта на деретата и речните легла.

 3. Изпълнение на задълженията за изготвяне на технически паспорти на съоръженията по Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

 4. Изпълнение на „Наредба за ползването на повърхностните води” от 13 юли 2011 г

5. Изпълнение на предписанията от предходни проверки.

Проверени на място бяха следните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център Плевен:
Община Добричка

Проверката беше извършена в присъствието на Васил Добрев – Главен експерт „Екология и опазване на околната среда”, Станимир Атанасов – Главен експерт „ОМП” в община Добричка, за общинските обекти и инж. Пламен Спасов – Началник на Хидротехнически район Добрич към „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море гр. Варна за обектите, собственост на „Напоителни системи” ЕАД Варна


Язовири

1. яз. „Малка Смолница”:

Язовирът е собственост на „Напоителни системи” ЕАД Варна от 27.07.2010 г. В язовира са завирени 190 хил. м3 или приблизително 20%. 1. сух откос – добро състояние;

  • мокър откос – добро състояние;

  • корона – добро състояние;

  • проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра;

  • основен изпускател – лошо състояние – шибърната шахта е пълна с вода, представителят на „Напоителни системи” ЕАД отказа да отвори спирателния кран, понеже не можел да поеме отговорността за евентуални щети при разлив след язовирната стена, ако спирателният кран не може да бъде притворен;

  • челен преливник – в добро състояние;

  • отводящ канал – в задоволително състояние, с просечен за преминаване профил;

  • мост над отводящия канал – задоволително състояние;

  • авариен план – има;

  • авариен склад до язовирната стена – няма;

  • технически паспорт – няма;

Язовирна стена “Малка Смолница” и съоръженията към нея са в неизправно частично работоспособно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава инфраструктура, сгради и население в с. Козлодуйци.
2. яз. „Одринци”:

Язовирът е собственост на „Напоителни системи” ЕАД - Варна, изграден на Суха река (Ботевска) отдаден на наемателя „Кей енд кей-консулт” ЕООД Варна за 10 години. • в язовира са завирени 4027 хил.м3 или приблизително 17%;

 • сух откос – добро състояние;

 • мокър откос – добро състояние;

 • корона – добро състояние;

 • траншеен преливник – добро състояние;

 • отводящ канал и енергогасител – добро състояние;

 • основен изпускател – добро състояние, проверен с отваряне и притваряне на сегментния затвор и дънните затвори на водовземната кула, достъпа до управлението на затворните органи се охранява със СОТ;

 • водовземна кула и пасарелка – добро състояние,

 • рисберма – добро състояние;

 • дренажна призма – добро състояние;

 • експлоатационен път – задоволително състояние, от стръмния скат периодично се срутват камъни;

 • осветление на стената и съоръженията – лошо състояние, начупени глобуси на осветителните тела;

 • Контролно-измерителна система – добро състояние, представени бяха копия от протоколи за извършени замервания на нивата на пиезометрите;

 • Нивомерна рейка – добро състояние;

 • проводимост на руслото на Суха река на 500 м. след язовирната стена – задоволително;

 • авариен план – има;

 • авариен склад до язовирната стена – има, оборудван съгласно утвърдения списък, охранява се със СОТ;

 • локална система за оповестяване – няма;

 • технически паспорт – няма.

Язовирна стена “Одринци” и съоръженията към нея са в изправно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава инфраструктура, сгради и население в с. Одринци и с. Долина.
3. яз. „Плачи дол – 1”

Язовирът е собственост на община Добричка • в язовира са завирени около 210 хил. м3 или около 95 % от общия обем;

 • сух откос – задоволително състояние; с филтрация в петата на язовира;

 • мокър откос – лошо състояние, с обрушвания, частично нарушена горна част на каменна броня;

 • корона - лошо състояние, улегнала;

 • проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра;

 • основен изпускател – добро състояние - проверен с отваряне и затваряне на спирателния кран;

 • преливник – лошо състояние, недостатъчен профил;

 • авариен план – има, необходима е актуализация;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма;

 • Отстранени са замърсяванията с леки фракции битови отпадъци (пластмасови бутилки и отпадъци от пластмасови опаковки).

Язовирна стена “Плачи дол 1” и съоръженията към нея са в неизправно частично работоспособно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава яз. „Плачи дол 2”, инфраструктура, сгради и население в гр. Добрич и вилната зона към града.
4. яз. „Плачи дол - 2”:

Язовирът е собственост на община Добричка • в язовира са завирени около 80 хил. м3 или около 90 % от общия обем;

  • сух откос – задоволително състояние, с филтрация в петата на язовира;

  • мокър откос – в лошо състояние, силно обрушен без каменна броня;

  • корона – лошо състояние с обрушвания;

  • проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра;

  • основен изпускател – лошо състояние - шибърната шахта е пълна с вода поради дрениране на филтриралите през стената води, кмета на с. Плачи дол отказа да отвори спирателния кран, понеже не можел да поеме отговорността за евентуални щети при разлив след язовирната стена, ако спирателния кран не може да бъде притворен.

  • преливник – в задоволително състояние;

  • авариен план – има;

  • авариен склад до язовирната стена – няма;

  • Отстранени са замърсяванията с леки фракции битови отпадъци (пластмасови бутилки и отпадъци от пластмасови опаковки).

Язовирна стена “Плачи дол 2” и съоръженията към нея са в неизправно неработоспособно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава инфраструктура, сгради и население в гр. Добрич и вилната зона към града.
5. яз. „Карапелит”:

Язовирът е собственост на община Добричка • в язовира са завирени около 40 хил. м3 или около 40 % от общия обем;

 • сух откос – задоволително състояние - осеян с пътеки от преминаващи селскостопански животни;

 • мокър откос – задоволително състояние;

 • корона – задоволително състояние;

 • проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добро;

 • основен изпускател – лошо състояние – шибърната шахта е пълна с вода, не е извършена никаква подготовка за проверка на състоянието и профилактика на спирателния кран;

 • преливник – задоволително състояние, с ями от изкопи за изземване на материал;

 • авариен план – има;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма;

Язовирна стена “Карапелит” и съоръженията към нея са в неизправно частично работоспособно техническо състояние.
6. яз. „Смолница 1”:

Язовирът е собственост на община Добричка • в язовира са завирени около 20 хил. м3 или около 90 % от общия обем;

 • сух откос – задоволително състояние – деформиран;

 • мокър откос – лошо състояние, силно обрушен;

 • корона – лошо състояние, със стеснено сечение, улегнала;

 • проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – задоволително;

 • основен изпускател – лошо състояние, в шибърната шахта има пръст, обрасла е с растителност, не е извършена никаква подготовка за проверка на състоянието и профилактика на спирателния кран;

 • преливник – лошо състояние, изкопан в аварийни условия преди години, с недостатъчен профил;

 • авариен план – има;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма;

Язовирна стена “Смолница 1” и съоръженията към нея са в предаварийно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава участък от пътя с. Смолница - с. Козлодуйци.
Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.

1. Тръбен водосток на път ІІІ-2702 при км. 1+490 – 4 х 1,00 /в с. Одринци/, с добра проводимост, но не е в състояние да пропусне по-високи води изпускани от преливника и/или основния изпускател на яз. Одринци. Необходимо е проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение с по-голям отвор.

2. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІ-27 при км. 68+812 – 1 х 5,10 м. /преди път ІІ-97 (о.п. Добрич)/, с добра проводимост.

3. Плочест водосток на път ІІ-27 при км. 78+589 – 1 х 1,00 м. /на 800 м. след пътно кръстовище с път ІІ-97 (о.п. Добрич)/, с добра проводимост.

4. Плочест водосток на път ІІ-27 при км. 79+480 – 1 х 4,00 м. /на 500 м. преди пътно кръстовище с общински път за с. Плачи дол/, с добра проводимост.

5. Плочест водосток на път ІІ-27 при км 82+576 – 1 х 1,00 м. /в с. Приморци/, с добра проводимост. В обхвата на водостока има камъни, които при по-голям дъжд биха затруднили пропускателната възможност на съоръжението.

6. Плочест водосток на път ІІ-29 при км. 54+470 – 1 х 4,00 м. /в с. Стефан Караджа/, с добра проводимост.

7. Плочест водосток на път ІІ-29 при км. 58+418 - 1 х 1,00 м /на 1 км. след пътно кръстовище с общински път за с. Пчеларово/, с добра проводимост.

8. Монолитен стоманобетонен плочогредов мост на път ІІ-97 при км. 2+110 – 2 х 10,50 м. / кръстовище Врачанци/, с добра проводимост. Възстановен е насипа. Изградени са отводнителни улеи.

9. Монолитен стоманобетонен плочогредов мост на път ІІ-97 при км. 10+690 – 1 х 5,50 м. /след Маслозавода/, с добра проводимост.

10. Тръбен водосток на път ІІ-71 при км 63+444 – 2 х 1,20 м. /на 3 км. след с. Карапелит/, с добра проводимост.

11. Река Добричка в участъка на път гр.Добрич с. Богдан.

Коритото на реката е с недостатъчна проводимост, с обраствания и затлачено особено в участъците на водостоците, които са с недостатъчно сечение и подприщват течението. Участъка от реката ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти.

12. Община Добричка е възложила изготвянето на проект за коригиране на коритото на река Суха - Ботевска в участъка от тръбния водосток на път III-2702 при км. 1+490 до опашката на язовир „Златия”.

До осигуряване на финансиране на проекта и извършване на строителството, проблемите с липсата на проводимост остават. Участъка от реката ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти.

13. Водосборно дере с начало от района на с. Царевец и преминаващо през селата Овчарово, Свобода, Сливенци и Добрево.

Състоянието на дерето е добро единствено в с. Овчарово, където коритото е коригирано и се поддържа чисто. В останалите села дерето е запълнено с наноси и заличено. Извършено е прокопаване на корито с трапецовиден профил с крайно недостатъчно сечение на част от дерето в с. Добрево. На практика не са извършени необходимите дейности които да предотвратят ново наводнение като случилото се през 2003 г. нанесло щети и взело човешка жертва. По тази причина водосборното дере преминаващо през селата Свобода, Сливенци и Добрево ще бъде включено в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти.
Предписания за превантивни мерки:

1. След предоставяне на язовири на концесия или под наем в 30 дневен срок да се уведомят заинтересуваните институции (Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” гр. Плевен и Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич) за осъществяване на контрол.

Отговорници: Кмет на община Добричка и Управител на „Напоителни системи” ЕАД

клон Варна Срок: постоянен

2. Да се извърши профилактика (или подмяна) на спирателния кран на основния изпускател на язовир „Малка Смолница” и се уведоми Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич за извършване на отваряне и притваряне на спирателния кран пред представител на управлението.

Отговорник: Управител на „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море гр.Варна

Срок: 30.07.2012 г.
3. Да се извърши профилактика на спирателния кран на основните изпускатели на язовири „Карапелит” и „Плачи дол 2” и се уведоми Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич за извършване на отваряне и притваряне на спирателния кран пред представител на управлението.

Отговорник: Кмет на община Добричка

Срок: 30.03.2012 г.
4. Да се понижи водното ниво на язовири „Плачи дол 1” и „Плачи дол 2” до завирен обем 70% от общия.

Отговорник: Кмет на община Добричка

Срок: 30.03.2012 г.
5. „Напоителни системи”ЕАД клон Черно море гр. Варна и община Добричка да представят в Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич протоколи от проведени обучения на аварийните групи и проиграване на аварийните планове на язовирите.

Отговорници: Кмет на община Добричка и Управител на „Напоителни системи” ЕАД

клон Черно море гр. Варна

Срок: 20.12.2011г.


6. Да се оборудва авариен склад в района на язовирната стена на язовир „Малка Смолница” и се уведоми Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич.

Отговорник: Управител на „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море гр. Варна

Срок: 30.07.2012 г.
7. Да се почисти от наноси и растителност коритото на река Суха (Ботевска) в участъка на селата Одринци и Долина, за осигуряване на минимална проводимост, до осигуряване на финансиране на проекта .

Отговорник: Кмет на община Добричка

Срок: 30.03.2012 г.
8. Да се извърши почистване на коритото и водостоците на Река Добричка в участъка на път гр.Добрич - с. Богдан, на територията на общината.

Отговорник: Кмет на община Добричка

Срок: 30.12.2011 г.
9. Да се предприемат действия по процедурата за извеждане от експлоатация и ликвидация на язовирна стена „Смолница 1” и съоръженията към нея, съгласно Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

Отговорник: Кмет на община Добричка

Срок: 30.07.2012 г.
10. Да се почисти обхвата на Плочест водосток на път ІІ-27 при км. 82+576 – 1 х 1,00 м. /в с. Приморци/, от натрупаните камъни.

Отговорник: Директор на „ОПУ” Добрич

Срок: 30.11.2011 г.

Община град Добрич

Проверката беше извършена в присъствието на инж. Веселин Ганев – Главен експерт „Инфраструктура” в дирекция „ПИОС” и Христо Вичев – Главен инспектор в дирекция „ПИОС” в община гр. Добрич.


Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.

1. Поради падналите валежи и разкаляния терен комисията не извърши оглед на участъка на съединяване на дере Сердика с дере Плачи дол - Приморци, където при предходната проверка бяха констатирани замърсявания с битови отпадъци (незаконно сметище) в руслото на дерето. Представителите на община гр. Добрич декларираха, че замърсяванията са отстранени.

2. Река Добричка в участъка на път гр. Добрич - с. Богдан.

Коритото на реката е с недостатъчна проводимост, с обраствания и затлачено. Извършено е частично почистване в участъците на водостоците.

Открита е процедура по ЗОП за „Строително-монтажни работи по корекция, укрепване и разширяване на река Добричка в участъка от околовръстния път Е 27,97 до вливането на дере Сердика” съгласно изготвения работен проект. Дейността касаеща част от проверения участък е включена в „Част І нова корекция – с дължина 3101 м. – от моста на околовръстен път Е 27,97 до началото на облицованата корекция, малко преди началото на градски парк”. Участъка от реката ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти поради случващи се ежегодно наводнения.
Предписания за превантивни мерки:


 1. Да се извърши допълнително почистване на критичните участъци от коритото и водостоците на Река Добричка в участъка на път гр. Добрич - с. Богдан, на територията на общината. Да се отстрани падналото дърво след водостока в близост до чешмата.

Отговорник: Кмет на община град Добрич

Срок: 30.12.2011 г.Община Тервел

Проверката беше извършена в присъствието на Николай Маринов – Отговорник по Гражданска защита в община Тервел.


Язовири

1. яз. „Оногур”:

Язовирът разположен на Суха река, е собственост на Община Тервел. • в язовира са завирени около 1500 хил.м3 или около 40 % от общия обем;

 • сух откос – задоволително състояние, рибарника в близост до петата на откоса който застрашаваше сигурността на язовирната стена е пресъхнал;

 • мокър откос – задоволително състояние;

 • корона – добро състояние;

 • проводимост на руслото на Суха река на 500 м. след язовирната стена – задоволително, руслото е залесено ;

 • основен изпускател – лошо състояние, на двата спирателни кранове са демонтирани вретената и капаците, от язовира се източва водно количество в зависимост от котата на водното ниво;

 • преливник – задоволително състояние – с частично нарушен профил и камъни, паднали от ската;

 • авариен план – има;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма;

Язовирна стена “Оногур” и съоръженията към нея са в неизправно частично работоспособно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава участък от пътя с. Оногур - с. Ефр. Бакалово.
2. яз. „Тервел”:

Язовирът е собственост на Община Тервел, в чашата му се заустват и утаяват непречистените отпадни води от градската канализация • в язовира са завирени около 100 хил.м3 или около 100 % от общия обем и прелива;

 • сух откос – лошо състояние, деформиран в дясната част при стара авария на стената;

 • мокър откос – лошо състояние; обрушен и обрасъл с растителност;

 • корона – лошо състояние, улегнала и със стеснен профил;

 • проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра;

 • основен изпускател – затрупан;

 • преливник – задоволително състояние, прелива;

 • авариен план – има;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма;

Язовирна стена “Тервел” и съоръженията към нея са в неизправно частично работоспособно техническо състояние.
3. Ретензионен яз. „Тервел Х”:

Язовирът е собственост на Община Тервел, разположен на река Хърсовска, короната е участък от път IV-70107. • язовирът е трайно сух;

 • сух откос – лошо състояние, силно обрасъл с растителност;

 • мокър откос – задоволително състояние;

 • корона – задоволително състояние, улегнала, с неправилно отвеждане на атмосферните води от централната част на короната;

 • проводимост на руслото на река Хърсовска на 500 м. след язовирната стена – задоволително, руслото в близост до стената е залесено;

 • основен изпускател – не може да бъде достигнат поради силно обрастване с гъсти бодливи храсти;

 • преливник –няма;

 • авариен план – няма;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма.

Язовирна стена “Тервел Х” и съоръженията към нея са в неизправно неработоспособно техническо състояние.
4. яз. „Хан Тервел”:

Язовирът е собственост на Община Тервел • язовирът е трайно сух;

 • проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра, руслото на дерето е залесено;

 • основен изпускател – няма;

 • авариен план – няма;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма;

Стената на язовира е удължена и донасипана без валиране, вероятно без проект, без преливник. Чашата на язовира е продълбочена. Вероятно се касае за незаконно строителство от неизвестен извършител.
5. яз. „Сърнец 2”:

Язовирът е собственост на Община Тервел • язовирът е завирен около 20 хил.м3 или около 65 % от общия обем;

 • сух откос – задоволително състояние, осеян с пътеки от преминаващ добитък;

 • мокър откос – задоволително състояние;

 • корона – добро състояние;

 • проводимост на руслото на реката на 500 м. след язовирната стена – добра;

 • основен изпускател – има, затрупан, не е извършена никаква подготовка за проверка на състоянието и профилактика на спирателния кран;

 • преливник – заличен;

 • авариен план – има;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма;

 • Отстранени са замърсяванията с леки фракции битови отпадъци (пластмасови бутилки и отпадъци от пластмасови опаковки).

Язовирна стена “Сърнец 2” и съоръженията към нея са в неизправно неработоспособно техническо състояние.
6. яз. „Пластхим”:

Язовирът е с неустановена собственост, аварирал през 2005 г. • чашата на язовира е частично заблатена и обрасла с растителност;

 • остатък от сухия откос – задоволително състояние;

 • остатък от мокрия откос – задоволително състояние;

 • остатък от короната – задоволително състояние;

 • проводимост на руслото на Суха река на 500 м. след язовирната стена – задоволително, руслото е залесено;

 • основен изпускател – има;

 • преливник – изровен през 2005 г. от висока вълна, изтичащата вода продължава да изравя все повече насипа на стената ;

 • авариен план – няма;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма;

Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава пътя между с. Оногур и с. Ефр. Бакалово.
7. яз. „Зърнево”:

Язовирът е собственост на Община Тервел, липсва проектна и строителна документация за съоръжението. Технически паспорт – няма.

Констатира се отново нерегламентираното замърсяване с битови отпадъци на територията на водосбора, находящ се в ляво от пътя Орляк - Зърнево. Замърсяването граничи с язовирната стена и е с площ не по-малко от 2 дка. Предписанието за отстраняване на отпадъците със срок 12.11.2010 г. не е изпълнено.
8. Ретензионен яз. „Зърнево”:

Разположен на река Хърсовска, без акт за общинска собственост като язовир, короната е участък от общински път IV-70122 • язовирът е трайно сух;

 • сух откос – лошо състояние, с изравяния от атмосферни води, силно изразена ерозия на дясната част на склона непосредствено след стената;

 • мокър откос – задоволително състояние;

 • корона – лошо състояние, със силно нарушено асфалтово покритие;

 • проводимост на руслото на реката на 500 м. след язовирната стена – добра;

 • основен изпускател – няма;

 • преливник – добро състояние;

 • авариен план – няма;

 • авариен склад до язовирната стена – няма;

 • технически паспорт – няма.

Язовирна стена “Зърнево” и съоръженията към нея са в неизправно частично работоспособно техническо състояние.
Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.

1. Тръбен водосток на път ІІІ-2075 при км 1+715 – 2 х 1,00 м. /в с. Орляк/, много добре поддържан, с добра проводимост и изградени отводнителни улеи.

2. Тръбен водосток на път ІІІ-2075 при км. 3+840 – 1 х 1,00 м. /на 900 м. след с. Орляк/, с добра проводимост.

3. Тръбен водосток на път ІІІ-2075 при км. 6+372 - 1 х 1,20 м. /в с. Зърнево/, затлачен с недостатъчна проводимост, отнесен е банкета на пътя.

4. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-207 при км. 46+413 - 1 х 15,00 м. /пътен възел Кочмар/, слягания на пътната конструкция, пукнатини над зоната на прехода по настилката, отнесен насип, с добра проводимост.

5. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-207 при км. 54+195 - 1 х 7,00 м. /в гр. Тервел/, отворът на моста е преграден със стена от тухлена зидария, няма проводимост.

6. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-207 при км. 54+284 - 1 х 10,00 м. /в гр. Тервел – бетонов възел/, отцепени крила, с добра проводимост.

7. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-207 при км. 56+760 - 5 х 10,00 м. /преди с. Честименско/, слягания на пътната конструкция в зоната на прехода, пропаднал насип в зоната на прехода, подронен устой – необходимо е направа на бетонна стена, тротоари – счупени тротоарни конзоли в четирите края на моста, пукнатини и обрушване на бетона, дупки в тротоара и др., с добра проводимост.

8. Сводов водосток на път ІІІ-7102 при км. 0+363 – 1 х 0,80 м. /преди пътно кръстовище с път ІІ-71/, с добра проводимост.

9. Сводов водосток на път ІІІ-7102 при км. 0+544 – 1 х 0,80 м. /на 544 м. преди пътно кръстовище с път ІІ-71/, с добра проводимост.

10. Сводов водосток на път ІІІ-7102 при км. 0+851 – 1 х 0,80 м. /на 400 м. преди начало на населено място с. Ангеларий/, с добра проводимост.

11.Тръбен водосток на път ІІІ-7102 при км. 8+178 – 3 х 1,00 м. /на 250 м. след с. Сърнец/, с добра проводимост.

12. Плочест водосток на път ІІІ-7102 при км. 8+670 – 1 х 1,00 м. /на 1,2 км. преди с. Мали Извор/, с добра проводимост.

13. Плочест водосток на път ІІІ-7102 при км. 8+971 – 1 х 1,00 м. /на 900 м. преди с. Мали Извор/, с добра проводимост.

14. Плочест водосток на път ІІІ-7102 при км. 10+463 – 1 х 4,40 м. /в с. Мали Извор/, с добра проводимост.

15. Тръбен водосток на път ІІІ-7103 при км. 3+237 – 1 х 1,00 м. /на 300 м. след с. Оногур /, с добра проводимост.

16. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-7103 при км. 4+328 - 2 х 10,30 м. /на 1,4 км. след с. Оногур, на Суха река, след язовир Оногур/, с добра проводимост.

17. Микро свлачище над път ІІІ-7103 /Бакалово - Оногур/ при км. 4+150-свлачището продължава да застрашава от затрупване пътя в участъка.


Предписания за превантивни мерки:

1. След предоставяне на общински язовири на концесия или под наем в 30 дневен срок да се уведомят заинтересуваните институции (Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен и Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич) за осъществяване на контрол.

Отговорник: Кмет на община Тервел

Срок: постоянен


2. Да се установи собствеността на язовирите, за които няма издаден акт за общинска собственост (ретензионен язовир Зърнево на път DOB-1197, с. Войниково, с. Нова Камена, с. Безмер, Пластхим и с. Божан) и се изпрати справка в Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен и Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич за осъществяване на контрол.

Отговорник: Кмет на община Тервел

Срок: 30.12.2011 г.
3. Да се ремонтира или ликвидира стената на язовир „Пластхим” (по работен проект, приет от експертен технически съвет, назначен от общината/собственика и утвърден в съответствие с действащата нормативна уредба)

Отговорник: Кмет на община Тервел

Срок: 31.07.2012 г.
4. Да се почистят от дървесна и храстовидна растителност язовирните стени и съоръженията към тях. Да се изровят (открият) и да се провери действието на затрупаните спирателни кранове на основните изпускатели.

Отговорник: Кмет на община Тервел

Срок: 30.03.2012 г.
5. Да се почистят допуснатите замърсявания с битови отпадъци в района на стената на язовир „Зърнево”.

Отговорник: Кмет на община Тервел

Срок: 30.11.2011 г.
6. Да се извърши ремонт на тръбен водосток на път ІІІ-2075 при км. 6+372 - 1 х 1,20 м. /в с. Зърнево/.

Отговорник: Директор на „ОПУ” Добрич

Срок: 25.11.2011 г.
7. Да се извърши ремонт на стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-207 при км. 46+413 - 1 х 15,00 м. /пътен възел Кочмар/,

Отговорник: Директор на „ОПУ” Добрич

Срок: 31.03.2012 г.
8. Да се премахне незаконната стена от тухлена зидария построена в отвора на стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-207 при км. 54+195 - 1 х 7,00 м. / в гр. Тервел/. При необходимост да се сезира РДНСК „Североизточен район” и съответния прокурор.

Отговорници: Кмет на община Тервел и

Директор на „ОПУ” Добрич

Срок: 30.12.2011 г.


9. Да се извърши спешен ремонт на стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-207 при км 56+760 - 5 х 10,00 м. /преди с.Честименско/.

Отговорник: Директор на „ОПУ” Добрич

Срок: 30.05.2012 г.
10. Да се извърши проверка на законността на строителството, извършено на язовир „Хан Тервел” и установи извършителя. При констатиране на незаконно строителство да се сезира РДНСК „Североизточен район”.

Отговорник: Кмет на община Тервел

Срок: 30.12.2011 г.

11. Кметът на община Тервел да назначи комисия с включени представители на „Геозащита-Варна” ЕООД, Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич, Областно пътно управление Добрич и общинска администрация Тервел за оглед и предписване на мерки за обезопасяване на свлачището на път ІІІ-7103 (Бакалово – Оногур).

Отговорник: Кмет на община Тервел

Срок: 30.12.2011 г.Община Крушари

Проверката беше извършена в присъствието на Станимир Рачев – Главен експерт „ОМП и транспорт” в община Крушари.
 1. яз. „Залдапа”:

Язовирът е собственост на „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море гр. Варна, с наемател – „СОН – Гошев” ЕООД гр. Добрич;

 • в язовира са завирени около 400 хил. м3 или около 65 % от общия обем;

 • сух откос – добро състояние;

 • мокър откос – задоволително състояние;

 • корона – добро състояние;

 • проводимост на руслото на река Коритенска на 500 м. след язовирната стена – задоволителна;

 • основен изпускател – добро състояние, проверен с отваряне и притваряне на спирателния кран

 • преливник – добро състояние;

 • авариен план – има;

 • авариен склад до язовирната стена – има, част от инструментите и материалите се използват в строежа на сградата в района на язовира;

 • охрана – има;

 • технически паспорт – няма.

Язовирна стена “Залдапа” и съоръженията към нея са в изправно техническо състояние.

Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.

1. Плочест водосток на път ІІІ-293 при км. 10+838 – 1 х 1,00 м. /на 100 м. преди начало на населено място с. Овчарово/, с добра проводимост.

2. Сводов водосток на път ІІІ-293 при км. 18+054 – 1 х 2,00 м. /на 400 м. след с. Свобода/, с добра проводимост.

3. Тръбен водосток на път ІІІ-293 при км. 22+001 – 1 х 1,00 м. /на 1,2 км. преди начало на населено място с. Земенци/, с добра проводимост.

4. Плочест водосток на път ІІІ-293 при км. 23+040 – 1 х 1,00 м. /на 500 м. преди начало на населено място с. Земенци/, с добра проводимост.

5. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-293 при км. 26+418 - 1 х 6,00 м. /в с. Крушари/, с добра проводимост.

6. Тръбен водосток на път ІІІ-2932 при км. 0+800 – 1 х 0,60 м. /на 800 м. след пътно кръстовище с път ІІІ-293/, с добра проводимост.

7. Монолитен стоманобетонов сводов мост на път ІІІ-2932 при км. 2+724 - 1 х 10,00 м. /в с. Дяково/, с добра проводимост.

8. Канавката в дясно по посока на нарастване на километража на път ІІІ-7103 /Оногур -

Ефр. Бакалово/ при км. 4+350 до км. 5+192/ е с разрушени подпорни стени и бетоново дъно на дерето, отнесен е банкета на пътя, подкопана е пътната конструкция, асфалтовата настилка е застрашена от разрушение.

9. Плочест водосток на път ІІІ-7103 при км. 6+756 – 1 х 1,20 м. /на 300 м. след с. Бакалово/, с добра проводимост.

10. Тръбен водосток на път ІІІ-7103 при км. 8+882 – 1 х 1,00 м. /на 2,4 км. след с. Бакалово/, с добра проводимост.


Предписания за превантивни мерки:

1. Материалите и инструментите съгласно утвърдения списък да се приберат в аварийния склад на язовир „Залдапа”.

Отговорник: Управител на „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море гр. Варна

Срок: 30.12.2011 г.


2. Да се осигури финансиране и извършат аварийно-възстановителни работи на канавката в дясно по посока на нарастване на километража на път ІІІ-7103 /Оногур - Ефр. Бакалово/ при км. 4+350 до км. 5+192/.

Отговорник: Директор на „ОПУ” Добрич

Срок: 30.05.2012 г.

Община Генерал Тошево

Проверката беше извършена в присъствието на Тодор Казаков – Главен специалист „Гражданска защита” в община Ген. Тошево.


1. Язовир „Дрян”:

Язовирът е собственост на Община Ген. Тошево, с концесионер – Сдружение „Дружество на ловците и риболовците” гр. Генерал Тошево. • в язовира са завирени около 200 хил. м3 или около 40 % от общия обем;

 • сух откос – лошо състояние, силно обрасъл с храстовидна растителност;

 • мокър откос – лошо състояние, обрасъл;

 • корона – задоволително състояние;

 • проводимост на руслото на река Красенска след язовирната стена – добра, створа на разстояние от 500 м. е преграден с предпазен земнонасипен яз;

 • основен изпускател – добро състояние, проверен с отваряне и притваряне на спирателния кран;

 • авариен преливник – лошо състояние, частично затрупан от свлечените откоси;

 • авариен план – има;

 • авариен склад – има, недостатъчно оборудван;

 • технически паспорт – няма;

Язовирна стена “Дрян” и съоръженията към нея са в неизправно частично работоспособно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира е в близост до границата с Република Румъния.
Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.

1. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІ-29 при км. 59+950 - 3 х 20,00 м. /жп надлез при Ген. Колево/, с добра проводимост.

2. Плочест водосток на път ІІ-29 при км. 65+572 - 1 х 1,00 м. /на 100 м. преди пътно кръстовище с общински път за с. Равнец/, с добра проводимост.

3. Плочест водосток на път ІІ-29 при км. 65+892 - 1 х 1,00 м. /на 200 м. след пътно кръстовище с общински път за с. Равнец/, с добра проводимост.

4. Плочест водосток на път ІІ-29 при км. 67+892 - 1 х 1,00 м. /на 1,5 км. преди начало на населено място гр. Генерал Тошево/, с добра проводимост.

5. Плочест водосток на път ІІІ-2903 при км. 2+910 – 1 х 4,00 м. /на 400 м. след гр. Генерал Тошево/, с добра проводимост.

6. Тръбен водосток на път ІІІ-2903 при км. 5+529 – 1 х 0,50 м. /на 600 м. преди начало на населено място с. Къпиново/, с добра проводимост.

7. Тръбен водосток на път ІІІ-2903 при км. 7+568 – 1 х 1,20 м. /в с. Къпиново/, с добра проводимост.

8. Тръбен водосток на път ІІІ-2903 при км. 7+875 – 1 х 1,20 м. /в с. Къпиново/, с добра проводимост.

9. Тръбен водосток на път ІІІ-2903 при км. 11+616 – 3 х 1,20 м. /на 400 м. преди начало на населено място с. Изворово/, с добра проводимост.

10. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-2903 при км. 14+616 - 1 х 6,00 м. /в с. Изворово/, с добра проводимост.

11. Тръбен водосток на път ІІІ-2903 при км. 14+851 – 1 х 1,00 м. /в с. Изворово/, с добра проводимост.

12. Тръбен водосток на път ІІІ-2903 при км. 14+921 – 1 х 1,00 м. /в с. Изворово/, с добра проводимост.

13. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-2903 при км. 15+068 - 1 х 5,50 м. /в с. Изворово/, с добра проводимост.

14. Тръбен водосток на път ІІІ-2903 при км. 15+783 – 1 х 1,20 м. /в с. Изворово/, с добра проводимост.

15. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-2903 при км. 15+858 - 1 х 6,00 м. /в с. Изворово/, с добра проводимост.

16. Тръбен водосток на път ІІІ-2903 при км. 16+740 – 1 х 1,20 м. /на 500 м. преди начало на населено място с. Красен/, с добра проводимост.

17. Стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-2903 при км. 17+683 - 1 х 10,00 м. /в с. Красен/, с добра проводимост. В обхвата на моста е прорасла млада храстовидна растителност.

18. Река Красенска в участъка на селата Изворово, Красен, Росен и Житен в населените и извън населените места, до опашката на язовир Дрян.

Коритото на реката е сравнително поддържано, но обрасло с растителност. Поради факта, че реката е коригирана със земен трапецовиден профил и андигирана преди много години, коритото към момента е ерозирано и деформирано в резултат на свличане на откоси, затлачване с наноси, просичане, включително за отводняване на терена /поради липса на шлюзове/ и улягане на диги и прорастване на дървесна растителност. Сечението е недостатъчно за провеждане на високи води с нормативна обезпеченост. Част от водостоците и пасарелките са с недостатъчно сечение, което ще доведе до подприщване при висока вълна образувана във водосбора, заливане на прилежащи терени и нанасяне на материални щети.


Предписания за превантивни мерки:

1. Да се почистят участъците от реката в обхвата преди и след водостоците и пасарелките от прораслата растителност, с цел осигуряване бързото и безпрепятствено оттичане на водите.

Отговорник: Кмет на община Ген. Тошево

Срок: 30.03.2012 г.


2. Да се почисти от растителност обхвата на стоманобетонен плочогредов мост на път ІІІ-2903 при км. 17+683 - 1 х 10,00 м. /в с. Красен/.

Отговорник: Директор на „ОПУ” Добрич

Срок: 30.11.2011 г.
3. Да се почисти от дървесна и храстовидна растителност язовирната стена. Да се оборудва аварийния склад съгласно утвърдения списък.

Отговорник: Председател на С”ДЛР” Ген. Тошево

Срок: 30.03.2012 г.
4. Да се възложи проектиране и осигурят средства за коригиране на река „Красенска”, за осигуряване провеждането на високи води с нормативна обезпеченост.

Отговорник: Кмет на община Ген. Тошево

Срок: 31.07.2012 г.

Проверени на място бяха следните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водитеЧерноморски район” с център Варна:
Община Балчик

Проверката беше извършена в присъствието на Дамян Василев – технически сътрудник към „ОЗО” в община Балчик. Документацията свързана с предприетите действия за получаване на указания относно извеждане от експлоатация на язовир „Македонка” беше предоставена от инж. Мария Кунева – Старши инспектор „Екология” в община Балчик.


1. Ретензионен яз. „Македонка”:

Язовирът е собственост на Община Балчик.

Във връзка с протокола на комисията назначена със Заповед № 529/17.06.2011 г. на кмета на община Балчик, общината е изготвила и изпратила писмо до МОСВ, с копия до МРРБ, МЗХ и МИЕТ относно указания за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир „Македонка”. Писмото е пълно с преиначени факти и твърдения. Прилагаме копия от писмото и отговорите от институциите, предоставени ни по време на проверката – виж приложение № 1


 • авариен план – няма, не е изпълнено предписанието от предходната проверка;

 • технически паспорт – няма;

Язовирна стена “Македонка” и съоръженията към нея са в неизправно частично работоспособно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава инфраструктура, сгради и население в с. Вранино общ. Каварна.
2. яз. „Ляхово”:

Язовирът е собственост на СН ”Батовска долина”, с. Оброчище. • в язовира са завирени около 250 хил.м3 - постоянно преливащ;

 • сух откос – почистен в добро състояние;

 • мокър откос – почистен в добро състояние;

 • корона – стабилизирана;

 • проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – няма дере след основния изпускател, наличие на замеделски земи, които се обработват и напояват от сдружението;

 • основен изпускател – изправен, проверен с отваряне и притваряне на спирателния кран;

 • преливник – в добро състояние, удълбочен и почистен, с осигурена нормална проводимост;

 • авариен план – има;

 • авариен склад до язовирната стена – има, окомплектован;

 • технически паспорт – няма;

 • Отстранени са замърсяванията с леки фракции битови отпадъци (пластмасови бутилки и отпадъци от пластмасови опаковки).

Язовирна стена “Ляхово” и съоръженията към нея са в изправно техническо състояние. Язовирът ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Язовира застрашава инфраструктура, сгради и население от с. Оброчище и участък от пътя гр. Добрич - к.к. Албена.
Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.

1. Плочест водосток на път І-9 при км. 55+020 - 1 х 1,00 м. /на 4,5 км. след пътно кръстовище с общински път за с. Топола/, с добра проводимост.

2. Плочест водосток на път І-9 при км. 57+151 - 1 х 1,50 м. /на 1,2 км. преди пътно кръстовище с общински път за с. Гурково/, с добра проводимост.

3. Тръбен водосток на път І-9 при км. 59+594 – 1 х 1,00 м. /на 1,1 км. след пътно кръстовище с общински път за с. Гурково/, с добра проводимост.

4. Плочест водосток на път І-9 при км. 61+255 - 1 х 1,00 м. /на 90 м. преди пътно кръстовище с път ІІ-27/, с добра проводимост.

5. Плочест водосток на път ІІ-27 при км. 100+794 – 1 х 3,00 м. /в с. Соколово/, с добра проводимост.

6. Плочест водосток на път ІІ-27 при км. 102+436 – 1 х 1,00 м. /в с. Соколово/, с добра проводимост.

7. Тръбен водосток на път ІІ-27 при км. 102+625 – 1 х 1,20 м. /в с. Соколово/, с добра проводимост.

8. Плочест водосток на път ІІ-27 при км. 105+475 – 1 х 1,00 м. /на 2 км. след пътно кръстовище с път І-9/, с добра проводимост.

9. Монолитен стоманобетонен плочогредов мост на път ІІ-71 при км. 115+262 - 1 х 6,00 м. /преди с. Оброчище/ на дере „Ляхово”, след отводящия канал на язовир „Ляхово”, с добра проводимост. Преди и след моста е обрасло с млада растителност /папур/.

10. Устообразен водосток на път ІІ-71 при км. 116+393 - 1 х 1,00 м. /преди с. Оброчище/, с добра проводимост.

11. Сводов водосток на път ІІ-71 при км. 117+215 – 1 х 1,00 м. /в с. Оброчище/, с добра проводимост.

12. Мост над р. Батова на пътя с. Рогачво - с. Оброчище – от двете страни на моста силно обрасло с едра тревиста растителност.

Предписания за превантивни мерки:

1. Да се изготви, утвърди и представи за съгласуване в Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич, авариен план за язовир „Македонка”.

Отговорник: Кмет на община Балчик

Срок за представяне на аварийния план: 30.12.2011


2. Да се извърши почистване на прораслата растителност в обхвата на Монолитен стоманобетонен плочогредов мост на път ІІ-71 при км. 115+262 - 1 х 6,00 м. /преди с. Оброчище/ на дере „Ляхово”.

Отговорник: Кмет (кметски наместник) на с. Църква

Срок: 30.11.2011 г.
3. Да се извърши почистване на прораслата растителност в обхвата на мост над р. Батова на пътя с. Рогачво - с. Оброчище .

Отговорник: Директор на „ОПУ” Добрич

Срок: 30.11.2011 г.

Община Каварна

Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.

1. Плочест водосток на път І-9 при км. 31+616 - 1 х 1,00 м. /на 600 м. преди начало на населено място с. Пор. Чунчево/, с добра проводимост.

2. Плочест водосток на път І-9 при км. 31+922 - 1 х 1,00 м. /на 300 м. след с. Пор. Чунчево/, с добра проводимост, но с недостатъчно сечение.

3. Плочест водосток на път І-9 при км. 33+374 - 1 х 1,00 м. /на 500 м. преди начало на населено място с. Хаджи Димитър/, с добра проводимост.

4. Плочест водосток на път І-9 при км. 33+746 - 1 х 1,00 м. /на 120 м. преди начало на населено място с. Хаджи Димитър/, с добра проводимост.

5. Плочест водосток на път І-9 при км. 34+537 - 1 х 1,00 м. /в с. Хаджи Димитър/, с добра проводимост. При по-високи води по река Шабленска, чиито десен приток се явява дерето в с. Хаджи Димитър, в района на водостока се заливат частни дворове.

6. Плочест водосток на път І-9 при км. 48+745 - 1 х 1,00 м. /на 1 км. след пътно кръстовище с общински път за с. Селце/, с добра проводимост. В обхвата на водостока е прорасла млада дървесна растителност.

7. Плочест водосток на път І-9 при км. 52+423 - 1 х 1,00 м. /на 2 км. след пътно кръстовище с общински път за с. Топола/, с добра проводимост.


За обектите:

Плочест водосток на път І-9 при км. 31+922 (по проект 31+777) - 1 х 1,00 м. /на 300 м. след с. Пор. Чунчево/, Плочест водосток на път І-9 при км. 33+374 (по проект 33+222) - 1 х 1,00 м. /на 500 м. преди начало на населено място с. Хаджи Димитър/, Плочест водосток на път І-9 при км. 33+746 - 1 х 1,00 м. /на 120 м. преди начало на населено място с. Хаджи Димитър/, разположени на река Шабленска, при предходни проверки беше констатирано, че сечението на водостоците е недостатъчно за провеждане на високи вълни по поречието и беше предписано:

1. Да се прецени необходимостта и възможността за увеличаване на сечението /реконструкция/ на плочести водостоци на път І-9 при км. 33+374 и км. 33+746.

Отговорник: ЛОТ - „Хидрострой”АД гр. Варна /Директор на Областно пътно управление Добрич

Срок: 30.03.2011 г.

2. Да се планира и осигури финансиране за увеличаване на сечението /реконструкция/ на плочест водосток на път І-9 при км. 31+922

Отговорник: ЛОТ - „Хидрострой”АД гр. Варна /Директор на Областно пътно управлениеДобрич

Срок: 30.03.2011 г.

Съоръжението беше аварирало при преминаване на високата вълна през септември 2005 г.За съжаление предписанията не са изпълнени, водостоците само са почистени и укрепени с бетонен пояс на входовете и изходите.

За Плочест водосток на път І-9 при км. 34+537 - 1 х 1,00 м. /в с. Хаджи Димитър/, предписанието дадено на предходната проверка беше:

3. Да се прецени възможността за отводняване на района на с. Х. Димитър в участъка на плочест водосток на път І-9 при км. 34+537.

Отговорник: Кмет на община Каварна

Срок: 30.03.2011 г.

За резултатите от неизпълнението на предписанията – виж Приложение № 2

Община Шабла

Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.

1. Стоманобетонен плочогредов мост на път І-9 при км. 6+038 - 1 х 8,00 м. /в с. Дуранкулак/, с добра проводимост.

2. Монолитен стоманобетонен плочогредов мост на път І-9 при км. 8+283 - 1 х 8,00 м. /на 1,5 км. след с. Дуранкулак/, с добра проводимост. Преди и след моста е обрасло с млада храстовидна и дървесна растителност.

3. Плочест водосток на път І-9 при км. 10+309 - 1 х 2,00 м. /на 400 м. преди начало на населено място с. Ваклино/, с добра проводимост. В обхвата на водостока е прорасла млада храстовидна растителност.

4. Мост с каменен свод, едностранно уширен с бетонови сводове на път І-9 при км. 12+174 - 2 х 10,00 м. /на 100 м. след с. Ваклино/, с добра проводимост.

5. Плочест водосток на път І-9 при км. 17+377 - 1 х 2,00 м. /в с. Езерец/, с добра проводимост.

6. Мост с каменен свод, едностранно уширен с бетонови сводове на път І-9 при км. 18+104 - 2 х 10,00 м. /на 70 м. след с. Езерец/, с добра проводимост.

7. Тръбен водосток на път І-9 при км. 22+295 – 1 х 1,00 м. /на 60 м. преди пътно кръстовище за гр. Шабла/, с добра проводимост, но при проливен дъжд пътното платно ще бъде наводнено. Към момента отвеждането на водите след водостока не е решено.

8. Тръбен водосток на път І-9 при км. 22+455 – 1 х 1,00 м. /на 100 м. след пътно кръстовище за гр. Шабла/, с добра проводимост.

9. Стоманобетонен плочогредов мост - П-образни греди /пътен надлез/ на път І-9 при км. 23+684 - 1 х 8,00 м. /гр. Шабла/, с добра проводимост.

10. Тръбен водосток на път І-9 при км. 25+452 – 1 х 1,00 м. /на 100 м. след пътно кръстовище с път ІІІ-901/, с добра проводимост.

11. Плочест водосток на път І-9 при км. 25+968 - 1 х 1,00 м. /на 600 м. след пътно кръстовище с път ІІІ-901/, с добра проводимост.

12. Плочест водосток на път І-9 при км. 29+076 - 1 х 1,00 м. /на 400 м. преди начало на населено място с. Горун/, с добра проводимост.

13. Плочест водосток на път І-9 при км. 30+543 - 1 х 1,00 м. /на 100 м. след с. Горун/, с добра проводимост. В обхвата на водостока е прорасла млада храстовидна растителност.

14. Водосборното дере преминаващо през с. Дуранкулак е обрасло с растителност.Участъкът от дерето ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти.

15. Водосборното дере идващо от района на с. Гурково и преминаващо южно от с. Ваклино е обрасло с растителност. Участъкът от дерето ще бъде включен в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Застрашава сгради, инфраструктура и население в част от с. Ваклино.

16. Корекцията на река Шабленска в участъка на град Шабла е в задоволително състояние. Критични са участъците в началото на града и при водосток на обиколен път в района на ПСОВ Шабла. Участъците от реката ще бъдат включени в актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти. Обосновка - виж т. 8, т. 9 и т. 10 от приложение № 2.
Предписания за превантивни мерки:

1. Да се почисти от прорасла растителност водосборното дере преминаващо през с. Дуранкулак.

Отговорник: Кмет на община Шабла

Срок: 30.03.2012 г.


2. Да се почисти от прорасла растителност водосборното дере преминаващо южно от с. Ваклино.

Отговорник: Кмет на община Шабла

Срок: 30.03.2012 г.
3. Да се почистят мостовете и водостоците и подходите към тях от растителност и попаднали в отвора материали, с цел осигуряване бързото и безпрепятствено оттичане на водите, съгласно констатациите.

Отговорник: „Хидрострой” АД гр. Варна

Срок: 30.11.2011 г.

Изводи:

Положителен резултат от проведената превантивната дейност е изготвянето и съгласуването на 5 бр. аварийни плана за язовири „Оногур”, „Тервел”, „Жегларци”, „Сърнец 1” и „Сърнец 2” в община Тервел.

Състоянието на голяма част от основните изпускатели на язовирите е лошо, не е извършена необходимата подготовка за проверка на състоянието и профилактика на спирателните кранове, в неизпълнение на т. VII от Заповед № РД-11-10-258/27.09.2011 г. на Областния управител. От това произтича извода, че общините Добричка и Тервел не провеждат необходимите обучения на аварийните групи и проиграване на аварийните планове на язовирите и не спазват изискванията за експлоатация на съоръженията заложени в Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура.

Не са изпълнени от община Тервел предписанията от предходните проверки свързани с:


 • установяване собствеността на язовирите, за които няма издаден акт за общинска собственост;

 • ремонтиране или ликвидиране на стената на язовир „Пластхим”;

 • почистване от дървесна и храстовидна растителност язовирните стени и съоръженията към тях;

 • изравяне (откриване) и проверка на действието на затрупаните спирателни кранове на основните изпускатели на язовирите;

 • почистване на допуснатите замърсявания с битови отпадъци в района на стената на язовир „Зърнево”;

 • предприемане на действия за обезопасяване на микро свлачище над път ІІІ-7103 /Бакалово - Оногур/ при км. 4+150, застрашаващо преминаващите по пътя.

„Напоителни системи”ЕАД клон Варна чиято собственост от началото на 2010 г. е язовир „Малка Смолница” към момента на проверката не е извършила проверка на състоянието и профилактика /подмяна/ на спирателния кран на основния изпускател. В района на язовирната стена няма авариен склад.

Община Балчик е предприела действия за получаване на указания относно процедурата по извеждане от експлоатация на язовир „Македонка. Това не е основание за неизпълнение на предписанията от предходни проверки за изготвяне и съгласуване на авариен план, почистване на стената от дървесна и храстовидна растителност и проверка на състоянието на спирателния кран на основния изпускател. До приключване на процедурата по извеждане на язовира от експлоатация, то общината е длъжна да поддържа язовирната стена и съоръженията към нея в изправност, съгласно нормативната база.

Не се изпълняват задълженията за изготвяне на технически паспорти на съоръженията по Наредба № 5 от 28 Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Към момента няма изготвен нито един технически паспорт на язовир в областта.

Състоянието на мостовете и водостоците по републиканската пътна мрежа като цяло е добро, почти всички са почистени и в задоволително състояние. Проблем за в бъдеще ще създават част от водостоците на път І-9, по река Шабленска и притоците и, които не бяха реконструирани по ЛОТ от изпълнителя „Хидрострой”АД гр. Варна, въпреки дадените предписания от предходни проверки.

Изпълнени са предписанията за почистване от битови отпадъци с изключение на тези за района на яз. Зърнево, община Тервел.


Комисията предлага да бъде наредено на собствениците на съоръжения да изпълнят необходимите дейности, съгласно констатациите и дадените предписания.

Съгласно писмо Рег. № ПО-МУР-85/20.09.2011 г. на Директора на Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, актуализирания списък на потенциално опасните водни обекти ще Ви бъде представен за утвърждаване в срок до 10.11.2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия от документацията, свързана с бъдещо извеждане от експлоатация на язовир „Македонка”, община Балчик.

2. Протокол от извършен обход от ОГ от ОУ”ПБЗН”-Добрич от 18.10.2011 г.

Председател: ......................(инж. Красимир Куртев)


Членове: 1........................(инж. Георги Михов)
2........................(инж. Наталия Колева)
3........................(Галина Цонева)

4........................(Валентина Стоянова)


5. ……………..(инж. Юлиана Златева)

9300 Добрич, ул.”Независимост” №5, тел. 058/601 200, факс 058/601 249,e-mail : obl-dobrich@netplusdb.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница