Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница1/8
Дата02.02.2018
Размер1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

28/2005

БУЛСТАТ – 112029879-Ю

НДР – 1133000026

гр. Пещера 4550

ул. “Петър Раков” № 39

Съдържание1. Въведение 4

1.1 Увод 4

1.2 Обобщена информация 5

2. Докладване за изпускания на замърсители в околната среда 6

2.1 Прагови стойности за изпускания на изброени замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; за производство, обработката и употребата на изброени замърсители 6

2.2 Емисии във въздуха 12

Забележка: Не са налични данни за емисиите във въздуха през 2003 г. и 2004 г. 13

2.3. Емисии във водни обекти 13

2.4 Управление на отпадъците 17

Забележка 1:”Биовет”АД няма депо и не депонира отпадъци.Таблица 8 няма изискване за отразяване на количествата за временно съхраняване. 26

2.5 Шум 27

2.6 Контрол от страна на Регионалната Инспекция 27

Раздел 3. Потребление на енергия и вода 27

3.1 Потребление на енергия 27

* Стойността е взета от таблица 4.1.2 към Обща част на “Таблици към заявление за комплексно разрешително” , тъй като в комплексното разрешително е допусната печатна грешка. 28

3.2 Потребление на вода 28

3.3 Потребление на суровини 29

3.4 Капацитет на инсталацията: Производство 2005 год 31

Раздел 4. Управление на дейността 33

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие 33

4.2 Система за управление на околната среда 35

Вътрешен обмен на информацията 35

4.3 Извеждане от експлоатация на инсталацията 41

Раздел 5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания 41

5.1 Инциденти 41

5.2 Оплаквания 42

Раздел 6. Подписване на годишния доклад 43


1. Въведение

1.1 УводНаименование: – “БИОВЕТ” АД
Адрес: гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39
Телефон: 0350 85 218
Факс: 0350 56 07
Ръководители: Ангел Желязков Иванов – Изпълнителен директор

Инж.Иван Петров Батаклиев –Изпълнителен директор


Лице за контакт: инж.Стайко Стайков

Ръководител направление “Екология” и началник ПСОВ


Регистрационен номер на разрешителното: № 28/ 2005 година
Кратка анотация на дейността:
Производство на хранителни добавки, фармацевтични продукти на едро, междинни лекарствени продукти и активни субстанции чрез синтез, ферментация или екстракция, сушене, стандартизация.
Политика по околната среда:

Процедура за частта „Упрaвление на околната среда”от интегрирана система ISO 9001:2000/ISO 14001:1996( ПР-СУОС 01.00.02-2005)-Приложение 1 към Годишен отчет за изпълнение дейностите по Комплексното разрешително


Организационна структура :

Процедура за частта „Упрaвление на околната среда”от интегрирана система ISO 9001:2000/ISO 14001:1996(ПР-СУОС 07.00.02-2005)-Приложение 2 към Годишен отчет за изпълнение дейностите по Комплексното разрешително


РИОСВ, отговарящя за разрешителното:

Регионална инспекция по опазване на околната среда – Пазарджик


Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция – Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.


1.2 Обобщена информация

Годишният доклад включва обобщение на изброените по-долу пунктове.


1. Замърсители, изпускани във въздуха

2. Замърсители, изпускани във водите

3. Замърсители, изпускани в почвата

4. Транспорт на замърсители извън площадката

5. Произведени, обработени или използвани замърсители

6. Емисии на промишлени води в: (a) канализацията

(б) повърхностните води

7. Емисии на охлаждащи води в: (a) канализацията

(б) повърхностните води

8. Емисии на битово-фекални води в: (a) канализацията

(б) повърхностните води

9. Емисии на дъждовни води

10. Доклад за генерираните отпадъци, включително количеството на тон продукция*

11. Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон продукция.

12. План на целите и задачите в управлението на околната среда

13. Доклад по програмата за управление на околната среда

14. Доклад по регистъра на емисиите на замърсители (където това се изисква в разрешителното)

15. Емисии на шум в околната среда

16. Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатираните течове и отстраняването им

17. Доклад по извеждането от експлоатация на инсталацията

18. Обобщение на оплакванията

19. Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията на разрешителното


2. Докладване за изпускания на замърсители в околната среда
2.1 Прагови стойности за изпускания на изброени замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; за производство, обработката и употребата на изброени замърсителиТаблица 1. Изпускания по PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИ


Емисионни прагове
(колона 1)


Праг за пренос на замърсители извън площ.
(колона 2)


Праг за производство, обработка или употреба
(колона 3)


.

CAS номер

Замърсител

във въздух (колона 1a)

във води (колона 1b)

в почва (колона 1c)


kg/год.

kg/год.

kg/год.

kg/год.

kg/год.

1#

74-82-8

Метан (CH4)

100 000

-


-

-

-

*

2#

630-08-0

Въглероден оксид(CO)

500 000

13 954


-

-

-

*

3#

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

100 млн.

29,92млн


-

-

-

*

4#
Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)

100

-


-

-

-

*

5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

10 000

-


-

-

-

*

6#

7664-41-7

Амоняк (NH3)

10 000

-


-

-

-

10 000

-


7#
ЛОС без метан (NMVOC)

100 000

4 422


-

-

-

*

8#
Азотни оксиди (NOx/NO2)

100 000

37 017


-

-

-

*

9#
Перфлуоровъглероди (PFCs)

100

-


-

-

-

*

10#

2551-62-4

Серен хексафлуорид (SF6)

50

-


-

-

-

*

11#
Серни оксиди (SOx/SO2)

150 000

-


-

-

-

*

12#
Общ азот

-

50 000

-


50 000

-


10 000

-


10 000

-


13#
Общ фосфор

-

5 000

1696


5 000

-


10 000

-


10 000

-


14
Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)

1

-


-

-

100

-


10 000

-


15
Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)

1

-


-

-

100

-


10 000

-


16
Халогенни въглеводороди

1

-


-

-

100

-


10 000

-


17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)

20

-


5

<4.764

5

-


50

-


50

-


18#

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

10

-


5

<4.764

5

-


5

-


5

-


19#

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Cr)

100

-


50

-


50

-


200

-


10 000

-


20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

100

-


50

-


50

-


500

-


10 000

-


21#

7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg)

10

-


1

<4.764

1

-


5

-


5

-


22#

7440-02-0

Никел и съединенията му (като Ni)

50

-


20

-


20

-


500

-


10 000

-


23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)

200

-


20

-


20

-


50

-


50

-


24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

200

-


100

-


100

-


1 000

-


10 000

-


25

15972-60-8

Алахлор

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


26

309-00-2

Алдрин

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


27

1912-24-9

Атразин

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


28

57-74-9

Chlordane

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


29

143-50-0

Chlordecone

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


30

470-90-6

Chlorfenvinphos

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


31

85535-84-8

Хлороалкани, C10-C13

-

-


1

-


1

-


10

-


10 000

-


32

2921-88-2

Chlorpyrifos

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


33

50-29-3

DDT

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


34#

107-06-2

1,2-дихлоретан (EDC)

1 000

-


10

-


10

-


100

-


10 000

-


35#

75-09-2

Дихлорметан (DCM)

1 000

-


10

-


10

-


100

-


10 000

-


36

60-57-1

Dieldrin

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


37

330-54-1

Diuron

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


38

115-29-7

Ендосулфан

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


39

72-20-8

Ендрин

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


40#
Халогенирани орган. съедин. (като AOX)

-

-


1 000

-


1 000

-


1 000

-


10 000

-


41

76-44-8

Хептахлор

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


42#

118-74-1

Хексахлорбензол (HCB)

10

-


1

-


1

-


1

-


5

-


43#

87-68-3

Хексахлорбутадиен (HCBD)

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан
(HCH)

10

-


1

-


1

-


1

-


10

-


45

58-89-9

Lindane

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


46

2385-85-5

Mirex

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


47#
PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq)


0.001

-


0.001

-


0.001

-


0.001

-


0.001

-


48

608-93-5

Пентахлорбензол

1

-


1

-


1

-


5

-


50

-


49#

87-86-5

Пентахлорфенол (PCP)

10

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


50

1336-36-3

Полихлорирани бифенили (PCBs)

0.1

-


0.1

-


0.1

-


1

-


50

-


51

122-34-9

Simazine

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


52#

127-18-4

Тетрахлоретилен (PER)

2 000

-


-

-


-

-


1 000

-


10 000

-


53#

56-23-5

Tетрахлорметан (TCM)

100

-


-

-


-

-


1 000

-


10 000

-


54#

12002 г.-48-1

Трихлорбензоли (TCBs)

10

-


-

-


-

-


1 000

-


10 000

-


55#

71-55-6

1,1,1-трихлоретан

100

-


-

-


-

-


1 000

-


10 000

-


56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан

50

-


-

-


-

-


1 000

-


10 000

-


57#

79-01-6

Трихлоретилен

2 000

-


-

-


-

-


1 000

-


10 000

-


58#

67-66-3

Трихлорометан

500

-


-

-


-

-


1 000

-


10 000

-


59

8001-35-2

Toxaphene

1

-


1

-


1

-


1

-


1

-


60

75-01-4

Винилхлорид

1 000

-


10

-


10

-


100

-


10 000

-


61

120-12-7

Антрацен

50

-


1

-


1

-


50

-


50

-


62#

71-43-2

Бензол

1 000

-


200
(като BTEX) a/

200
(като BTEX) a/

2 000
(като BTEX) a/

10 000

-


63#
Бромирани дифенилетери (PBDE)

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


64
Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин.

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


65

100-41-4

Етилов бензол

-

-


200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

-


66

75-21-8

Етиленов оксид

1 000

-


10

-


10

-


100

-


10 000

-


67

34123-59-6

Isoproturon

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


68

91-20-3

Нафталин

100

-


10

-


10

-


100

-


10 000

-


69#
Съединения на Organotin (като общ Sn)

-

-


50

-


50

-


50

-


10 000

-


70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)

10

-


1

-


1

-


100

-


10 000

-


71#

108-95-2

Феноли летливи (като общ C)

-

-


20

177.587


20

-


200

-


10 000

-


72#
Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)b/

50

-


5

-


5

-


50

-


50

-


73

108-88-3

Толуол

-

-


200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

-


74
Tributyltin и неговите съединения

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


75
Triphenyltin и неговите съединения

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


76#
Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)

-

-


50 000

93 029


-

-


-

-


**

77

1582-09-8

Trifluralin

-

-


1

-


1

-


5

-


10 000

-


78

1330-20-7

Xylenes

-

-


200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

-


79#
Хлориди (като общ Cl)

-

-


2 млн.

-


2 млн.

-


2 млн.

-


10 000c/

-


80#
Хлор и неорганични съединения (като HCl)

10 000

-


-

-


-

-


-

-


10 000

-


81

1332-21-4

Азбест

1

-


1

-


1

-


10

-


10 000

-


82#
Цианиди (като общ CN)

-

-


50

-


50

-


500

-


10 000

-


83#
Флуориди (като общ F)

-

-


2 000

-


2 000

-


10 000

-


10 000c/

-


84#
Флуор и неорганични съединения (като HF)

5 000

-


-

-


-

-


-

-


10 000

-


85#

74-90-8

Циановодород (HCN)

200

-


-

-


-

-


-

-


10 000

-


86#
Фини прахови час-тици <10μm (PM10)

50 000

-


-

-


-

-


-

-


*
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница