Доклад за извършена комплексна проверка на " Енемона" ад, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. ВрацаДата25.02.2018
Размер21.01 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Доклад за извършена комплексна проверка на

Енемона” АД, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца


Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: въздух и отпадъци и на 10.09.2014 г. беше извършена комплексна проверка на “Енемона” АД, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, назначена със Заповед №116/08.09.2014 г. на Директора на РИОСВ - Враца.

Дружеството е с предмет на дейност строително монтажни работи на външни обекти, дейности по повърхностна обработка на черни метали и монтаж на метални конструкции и метални заготовки.

1. Въздух

В склада на дружеството се съхраняват продукти от обхвата на Приложение №1 към чл.1 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ. Бр.20 от 06.03.2007г.). Констатираните количества отговарят на условията за етикетиране, съгласно чл.5, ал. 1 и 2 и съответстват на максимално допустимите норми на ЛОС съгласно Приложение № 2 към чл.3 ал.1 от горецитираната наредба. В срок е представена информация в РИОСВ Враца за употребените през 2013г. “бои и лакове” за дейността.

2. Отпадъци

Генерираните на площадката на дружеството отпадъци се събират и съхраняват временно на обособена площадка с непропускливо покритие оградена и обозначена. На нея се съхраняват следните видове отпадъци:


  • хартия, пластмаса и стъкло – събират се разделно в 4 кубикови контейнери със съответното обозначение и се предават на “Феникс Гриин” ЕООД;

  • отпадъци от черни и цветни метали- съхраняват се разделно и се предават на „Косаня” ЕООД;

  • отработени масла – съхраняват се в метални варели и се предават на ЕТ„Боги- Б. Тинков- Е. Тинков”.

Битовите отпадъци се събират в 5 бр. контейнери тип “Бобър” и се обслужват по договор с община “Козлодуй”.

За приемане и извозване на отпадъци от ИУАГ има сключен договор с фирма “Еко Феникс” ЕООД.

За приемане и третиране на луминисцентни тръби, енергоспестяващи лампи и живачни и натриеви лампи фирмата има сключен актуален договор с “БалБок инжинеринг”АД.

За третиране на строителни отпадъци има сключен договор с РДНО- Оряхово.

Водят се редовно отчетни книги за количествата образувани и предадени отпадъци. Има организирирано разделно събиране.

На обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.
3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.net


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница