Доклад за извършена проверка на " аладин фуудс"Дата25.12.2017
Размер36.41 Kb.
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА
АЛАДИН ФУУДС” ООД ,

площадка област Пловдив, община Съединение, гр.Съединение,

бул.“Кирил и Методий“ №6

На основание заповед №РД-296/01.12.2014г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 02.12.2014г. беше извършена проверка на „АЛАДИН ФУУДС”ООД – предприятие за производство на натурални и мариновани разфасовки от птиче месо, заготовки от мляно птиче месо, дюнер от птиче месо и варено-пушени продукти от нераздробено птиче месо. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти и фактори на околната среда – води и отпадъци/ е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2014 г.”


I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.


II. Проверени инсталации и дейности:


  1. В хода на проверката се проверени следните съоръжения и инсталации:
  • Пречиствателна станция за биологично пречистване на битови и производствени води;

  • Складове(места и съдове) за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци;


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:
1. Фактор „Отпадъци“

1.1 За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците с писмо на РИОСВ-Пловдив с изх. №УО-882/21.06.2014г.

1.2 На територията на обекта има осигурени, обособени и обозначени места и съдове за разделно събиране и временно съхранение на следните отпадъци с кодове: 02.02.02, 15.01.01, 15.01.03, 15.01.05, 19.08.12, 20.01.21*, 20.03.01, за отпадъци с кодове: 12.01.01, 12.01.03, 12.01.13, 12.01.21, 15.01.10*, 15.02.02*, 15.02.03, 16.07.08* - не са осигурени, обособени и обозначени места и съдове за съхранение.

1.3 Представени са отчетни книги по Наредба№1/2014г. за реда и образците по които се представя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри. Книгите се водят по надлежния ред. Прошнуровани са, прономеровани са и са заверени от директора на РИОСВ – Пловдив.

1.4 В момента на проверката не са представени писмени договори за предаване на формираните отпадъци от дейността, на лица имащи необходимите разрешителни и право на последващо третиране, съгласно ЗУО /Закон за управление на отпадъците – ДВ-53/2012г./

1.5 Представен е договор №2839 за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки от 01.01.2014г. с „БУЛЕКОПАК“ АД., че фирмата участва в колективна система, по чл.14, ал.2, т.2 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците/ и по чл.28, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

1. Компонент „Води“

От дейността на обекта се формират битови и производствени отпадни води, за пречистването на които е изградено ЛПС/локално пречиствателно съоръжение/ за биологично пречистване. По технически причини, съоръжението за пречистване на отпадни води не работи от м.Ноември/2014г. Дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект №33140171/29.08.2014г. издадено от БДУВ-ИБР /Басейнова дирекция за управление на водите – източно беломорски район/ - център Пловдив, съгласно което отпадните води заустват в р.Потока.

Изготвен е и е съгласуван план за провеждане на собствен мониторинг с писмо изх.№МП-02-986/11.11.2014г. на БДУВ-ИБР. При проверката се констатира,че ЛПСОВ не работи.Отпадните води се събират в един от резервоарите на станцията и се извозват периодично в ГПСОВ-Пловдив. Представени са договори от 06.01.2014г. между ,,АЛАДИН ФУУДС‘‘ООД и ЕТ,,Люван Транс‘‘ – Съединение, за изсмукване и транспортиране на отпадни води. Представени са кантарни бележки от ГПСОВ-Пловдив от м.Ноември/2014г.

Не се констатира замърсяване на р.Потока в района на обекта. Не са представени протоколи от проведен собствен мониторинг за 2014г. – I, II и III-то тримесечие, както и доклад за изпълнение на условия в разрешителното за заустване, както и платежен документ за заплатена такса, за заустване за 2013г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1.Да се осигурят и обособят места и съдове за съхранение на отпадъци с кодове: 12.01.01, 12.01.03, 12.01.13, 12.01.21, 15.01.10*, 15.02.02*, 15.01.03, 16.07.08*, на територията на обекта.

2.Да се представят в деловодството на РИОСВ-Пловдив, писмени договори с лица притежаващи необходимите разрешителни съгласно ЗУО, за предаване на отпадъците формирани от дейността на ,,АЛАДИН ФУУДС‘‘ООД, с цел тяхното по-нататъшно третиране.

3.Да се представят протоколи от проведен през 2014г. собствен мониторинг на отпадъчните води и платежен документ за платена такса за заустване за 2013г.

Срок: срока и за трите предписания е 09.12.2014г.

Отговорник: Управител на ,,АЛАДИН ФУУДС‘‘ООД
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:................................. /Тамер Бейсимов/

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница