Допълнителна информация относноДата16.10.2018
Размер64.88 Kb.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Внесено искане за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Къмпинг” в ПИ 23025.159.13 в м. Махалата в землището на гр. Доспат

Настоящото допълнение е изготвено в съответствие с писмо Изх. № КПД-14-124(6) от 17.06.2013 г. до РИОСВ – Смолян.


По т. 1. Пълна и подробна информация по резюмирането на предложението, включваща характеристиката, капацитета и параметрите му

Инвестиционното предложение е разположено в ПИ 23025.159.13 в м. Махалата. Поземленият имот е собственост на Община Доспат с начин на трайно ползване ливада. Площта на името е 1948 кв.м.

За обекта са изготвени:


 • ПР (План за регулация) в М 1:500

 • ПРЗ (План за регулация и застрояване) в М 1:500

 • Схема за ел. захранване

 • Транспортна схема

 • Схема ВиК.

С изготвения ПРЗ се оформят: УПИ №159.13 с площ 1944 кв.м, в който се предвижда изграждане на къмпинг и УПИ ІІ159.13 с площ 20 кв.м за трафопост.

От имота се отнемат 20 кв.м, които се придават към улица.

В УПИ І159.13 се предвижда в зона Ок – рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи дейности.

Градоустройствените показатели са следните: • макс. плътност на застрояване (Пзастр.) – 22 %

 • макс. интензивност на застрояване (Кинт.) – 0,70

 • мин. озеленяване (Позел.) – 60 %

 • височина сградата до 6,0 м.

В имота не се предвижда масивно строителство. В къмпинга ще се осигурят места за разполагане на около 20 броя каравани и 20 броя места за паркиране на леки автомобили.

Ще се осигури питейна вода за туристите съгласно изготвената схема ВиК от инж. Саша Крайчева.

За битовите нужди на туристите ще се изгради сграда със санитарни възли за жени и мъже с душ кабини с топла вода, загрявана с ел. бойлери.

На площадката не се предвижда измиване на МПС, както и смяна на масла.

Площадката на обекта се намира на около 4 км от стената на язовир Доспат по посока на пътя Доспат – Гоце Делчев.

В границата на имота ще се осигурят места и за 5 броя палатки, както и детска площадка, медицински пункт, снабден с нужната екипировка и оборудване. Предвижда се и барбекю, беседка, 1 бр. чешма и 5 бр. пейки за почивка.

Транспортната достъпност до обекта се осигурява чрез Т-образно кръстовище на общински път и тупикова улица с дължина 15 м.

Прогнозната мощност на обекта е около 38 kW. Захранването с ел. енергия е предвидено от съществуващия ел. провод 20 kV чрез изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 1×800 kVA, разположен в имота на възложителя.

Съгласно изготвената схема ВиК водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ етернитов водопровод Ø 300 мм, водоснабдяващ с. Барутин и преминаващ през площадката на къмпинга.

Водомеренето ще се осъществява с външна водомерна шахта, разположена на 2 м от регулационната линия, съгласно Наредба № 4/2004 г.

Площадковата канализация ще се изпълни с водоплътни полиетиленови тръби или РVС тръби, с цел гарантиране на водоплътността ѝ.

Битово-отпадъчните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Почистването на изгребната яма ще се извършва със специализирана техника – ямочистачна кола. Мястото на извозването на отпадъчните канални води се договаря с ВиК оператора – район Доспат.

Полезният обем на изгребната яма ще бъде около 47 м3 при вътрешни размери 5 м дължина, 3,6 м ширина и височина 2,6 м.

Максималният капацитет на обекта е около 50 броя туристи.

Очакваното отпадъчно водно количество е следното:

50 × 150 × 0,9 = 6750 л/дн. = 6,75 м3/дн.

Почистването на изгребната яма ще се извършва един път седмично.
По т. 2. Наличие и връзка с други съществуващи и одобрени с устройвен или друг план дейности в близост

В района в близост до обекта няма съществуващи или други планувани инвестиционни предложения. Община Доспат няма общ устройствен план. В тази връзка инвестиционното предложение няма връзка с други дейности.


По т. 3. Необходима площ за временни дейности по време на строителството

Необходими ще бъдат следните площи за временни дейности: • навес за инертни материали – 100 м2

 • временен закрит склад за строителни материали – 150 м2.

Горните площи за навес и склад ще бъдат в обхвата на площадката.
По т. 4. Отпадъци, които се очаква да се генерират: видове, количества и начин на третиране – по време на експлоатацията (битови отпадни води и битови отпадъци)

А. Отпадъци от строителството:

 • Строителните почви и геоложки материали ще се използват за обратно засипване и вертикална планировка на обекта.

 • Строителни отпадъци – бетонови отпадъци около 1 м3, варови и варо-циментови разтвори – около 1 м3.

 • Опаковките на строителните материали, хартия, пластмасови опаковки, метални и стъклени отпадъци ще бъдат събирани и предавани за вторични суровини.

 • Строителните отпадъци ще се извозват и депонират на общинското депо за строителни отпадъци.

Б. Отпадъци по време на експлоатацията:

 • Твърди битови отпадъци: 50 обитатели × 80 кг/год. = 4000 кг/год. = 4,0 м3/год. Тези отпадъци ще се събират в контейнер на територията на площадката. Ще се извозват на регионалното депо за ТБО на Община Доспат.

 • Отпадъчни канални води: 50 бр. × 150 л/дн. × 0,90 = 6750 л/дн. = = 6,75 м3 средно дневно. Ще се събират в изгребна водоплътна яма, съгласно изготвената схема ВиК. Ще се извозват един път седмично, при полезен обем на ямата 47 м3.


По т. 5. По-подробна информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

 • Определяне на временно депо за почвено-геоложките материали в рамките на площадката, в т.ч. и за хумуса.

 • Изграждане на навес или закрито помещение за съхранение на ТБО.

 • Недопускане на течове и петна от нефтопродукти и ГСМ от строителната механизация.

 • Изграждане на водоплътна изгребна яма за отпадъчните канални води.

 • Постоянен контрол върху изправността на строителната техника.

 • Осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства за работниците.

 • Провеждане на встъпителен инструктаж за работниците по техника на безопасността.

 • Поставяне на указателни, забранителни табели и знаци на съответните места.

 • Изготвяне план за безопасност и здраве.

 • Изготвяне на работна документация, както и ПОИС за обекта и получаване на необходимите разрешения за изпълнение на СМР.

 • Изготвяне на геоложки доклад за площадката на обекта.


По т. 6. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

За инвестиционното предложение е необходимо изграждане на следната техническа инфраструктура: • водопроводно отклонение;

 • ел. провод и трафопост;

 • транспортна връзка;

 • площадкова канализация;

 • водоплътна изгребна яма.


По т. 7. Замърсяване и дискомфорт на околната среда – описание на действията за намаляване и предотвратяване на замърсяванията

Дейностите и мерките за намаляване и предотвратяване на замърсяванията са подробно посочени в т. 5 от настоящата допълнителна информация. Други дейности са: • Недопускане разпиляване на ТБО и строителни отпадъци в обхвата на площадката по време на строителството и експлоатацията на обекта.

 • Изпитване за водоплътност на изгребната яма и съставяне на необходимия протокол.


По т. 8. Отчитане на чувствителните територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, СОЗ на водоизточниците и др. от Националната екологична мрежа – Натура 2000

Площадката на обекта не попада в обхвата на СОЗ на питейни и минерални водоизточници.

Територията на бъдещия обект попада в защитена зона „Западни Родопи” за птиците с уникален код BG0002063. В Западните Родопи са установени 130 вида птици, основно гнездящи, от които 21 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение (SPEC). Като застрашени в Европа в категория SPEC2 са включени 15 вида и съответно в SPEC3 – 28 вида. Западните Родопи поддържат най-многочислената популация на глухаря. Те са едно от най-ценните места в страната от значение за Европейския съюз за опазване на този вид, както и на лещарката, врабчовата кукумявка, пернатоногата кукумявка, козодоя, черния кълвач, белогърбия кълвач и на осояда. Територията е значима в Европа за опазване популациите на червеногръдката, чинката, белогушия дрозд, коса, жълтоглавото кралче и черноглавото коприварче.

На територията на площадката не се предполага наличие на местообитания на птици, предмет на защита в ЗЗ „Западни Родопи”, поради което не се очаква негативно въздействие върху защитената зона.


По т. 9. По-подробно описание на мерките, свързани с намаляване на значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Тези мерки са подробно посочени в точки 5, 6 и 7 от настоящата допълнителна информация. Не се очаква негативно въздействие върху човешкото здраве.

Като цяло реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже значително въздействие върху компонентите на околната среда при стриктно спазване на предвидените мерки.

юни 2013 г.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ДОСПАТ
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница