Допълнителна информация за “Дупница Табак”АД, гр. Дупница към 30. 06. 2016 г със съдържанието съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2/17. 09. 2003гДата11.03.2018
Размер26.83 Kb.
Допълнителна информация за “Дупница Табак”АД, гр.Дупница към 30.06.2016 г. със съдържанието съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2/17.09.2003г.

за ТРЕТО тримесечие на 2016 г.


  1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

Няма промяна в счетоводната политика през отчетния период.

  1. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група.

“Дупница Табак”АД не участва в икономическа група.

  1. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Няма организационни промени през трето тримесечие на 2016г.

  1. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозни резултати най-малко за следващото тримесечие.

Предвижда се развитие на дейността на дружеството главно в посока предоставяне на неизползваните имоти под наем и извършване на услуги по съхранение и отглеждане на тютюн.

  1. За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Акционери на “Дупница Табак”АД, притежаващи над 5% от гласовете в общото събрание към 30.09.2016 г.:

- Венчо Стоилков Бачев, гр.Благоевград – 85,35%

-”Ривал 5”ООД - 9,09%
Акционери на “Дупница Табак”АД, притежаващи над 5% от гласовете в общото събрание към 30.06.2016 г.:

- Венчо Стоилков Бачев, гр.Благоевград – 85,35%

-”Ривал 5”ООД - 9,09%
Няма промени в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходното тримесечие.


  1. За публичните дружества-данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.

- Венчо Стоилков Бачев – прокурист на дружеството притежава към 30.09.2016 г. 457 952 бр. акции
- Венчо Стоилков Бачев – прокурист на дружеството притежава към 30.06.2016 г.

457 952 бр. акции


Няма промени за периода от края предходния тримесечен период.


  1. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се предоставя информация за всяко производство поотделно.

Образувано е изп.д.№6285/2001г. от АДВ, РД гр.София, понастоящем с №023/2010г. по описа на ТД на НАП СОФИЯ за събиране на публични задължения на дружеството. Наложени са с постановления на публичния изпълнител възбрани върху всички недвижими имоти на дружеството.

  1. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на плащане, размер на поетото задължение, условия и срок.

Няма такава информация.

Прокурист: Венчо Бачев14.10.2016 г.

гр.Дупница


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница