Година IV, брой 14, м август 2011 гДата19.07.2018
Размер163.33 Kb.


София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00;

e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/

___________________________________________________________________________________
Година IV, брой 14, м. август 2011 г.

__________________________________________________________________________________________________
 1. Новини – стр.1 – 6 стр.

 2. Лични предпазни средства – стр.6 – стр.9

 3. Предстоящия проекти и конкурси - стр.9 – стр.13
___________________________________________________


Н О В И Н И

Национален гаранционен фонд” ЕАДкъм Българска банка за развитие
Във връзка с постъпили въпроси във федерация за обезпечаване на кредити с гаранции публикуваме по-долу пълна информация за Националния гаранционен фонд към Българската банка за развитие. Същият е предназначен и за издаване на гаранции по оперативните програми на Европейския съюз, по които кандидатстващото малко и средно предприятие е бенефициент.

„Национален гаранционен фонд” ЕАД, предлага на търговските банки, микро, малките и средни предприятия две основни програми, с които стартира своята гаранционна дейност - съответно гаранции за инвестиционни и оборотни кредити за МСП. В програмите са обособени две подгрупи - за съществуващи и стартиращи фирми, с оглед оптимизиране критериите за предварителен подбор на проекти.Гаранции

Основни гаранционни програми:

А/ Гаранционна линия в подкрепа на инвестиционни проекти на микро, малки и средни предприятия:


Тази линия следва като приоритет улесняване на достъпа на микро и МСП до дългосрочен ресурс за реализация на инвестиционни проекти в материални или нематериални активи за създаване, разширяване или модернизация на предприятията;

Б/ Гаранционна линия по кредити за оборотни средства на микро, малки и средни предприятия с приоритет пред-експортно финансиране:


Тази гаранционна линия е насочена към стартиращи или действащи предприятия като приоритетно се разглеждат проекти за сделки по експорт и при които основна слабост е недостатъчното обезпечение под формата на ДМА.

В/ Подкрепа за достъп до банкови гаранции чрез издавани контрагаранции от НГФ.


Приоритет на програмата са контрагаранции по издадени банкови гаранции за авансови плащания по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Конкурентоспособност”, Оперативна програма за развитие на Сектор „Рибарство” и др. Целта е да се улесни достъпа на предприятията до банкови гаранции и по-активното използване на авансовите плащания по оперативните програми.

 Параметри на гаранционните програми:

За гаранции от НГФ могат да кандидатстват малки и средни предприятия от различни сектори и отрасли на икономиката, като изключени са следните дейности:
•  Заеми, чиито условия не отговарят на общоприетите условия за кредитиране;
•  Производство или продажба на боеприпаси или свързани с тях услуги;
•  За казина или друг вид хазартна дейност;
•  Спекулативни валутни операции, определени от Банката;
•  Търговия с недвижими имоти;
•  Застрахователна дейност, както и финансови услуги свързани с операции с ценни книжа и предоставяне на кредити;
•  Всяка дейност, определена като нелегална или която застрашава околната среда и е вредна за личното здраве;
•  Неморални и незаконни дейности;
•  Дейност на религиозни организации.

За да получат гаранция от НГФ, предприятията не трябва да имат, или да са имали, експозиции по кредити, които са били класифицирани в трета или четвърта група по смисъла на Наредба №9 на БНБ (допускали са просрочия по задълженията си над 90 дни).Какви “слабости” на МСП ще преодолеят гаранциите на Фонда:

•  Кратка бизнес история или липса на такава;


Проектът предвижда да се изграждат или придобиват активи, които могат да послужат като обезпечение, но в бъдещ момент, НЕ СЕГА;
•  Стандартните критерии за оценка на кредитоспособност, които използват банките, не винаги могат да оценят бъдещия потенциал от реализацията на иновативни и високотехнологични проекти. Тази слабост банките по правило компенсират с допълнителни изисквания за обезпечение;
•  При настоящите условия на строга кредитна дисциплина при оборотното и експортно финансиране се търси висока степен на обезпечение, което принуждава фирмите да “замразяват” и изваждат от активен оборот свои активи.

Какви облекчения предвиждат банките за МСП с гаранции от Фонда:

•  Ускорена процедура за разглеждане на исканията за кредит;


•  Използване на гаранциите от Фонда като “мостово” обезпечение и достъп до кредит на предприятия, които тепърва изграждат своята технологична база;
•  По-благоприятни лихви по гарантираните кредити;
• Приоритетно разглеждане на проекти с договор за финансиране по европейски или национални програми, както и на експортно ориентирани предприятия;
•  Достъп до банков ресурс на стартиращи фирми и такива със специфични проекти, които излизат извън стандартните формални критерии за разрешаване на кредити за предприятия.
Процедура

Предприятията кандидатстват за гаранция от НГФ едновременно с кандидатстването за кредит в търговската банка, която ги обслужва или към която са решили да се обърнат за кредит.При одобряване на гаранцията се подписва гаранционния документ за банката-бенефициент, като тази процедура приключва до 5 работни дни.

Фондът може да направи ревизия на исканията за гаранции с цел да се убеди, че:

1.Има съответствие с предварително заявените цели на проекта и кредита;

2.Банката е направила адекватна оценка на бизнес плана и състоянието на кредитоискателя;

3.Размерът на предоставената гаранция съответства на гаранционната схема.

Фондът си запазва правото да прави пълна проверка на случайно подбрани кредити, включително и да посети на място получилите гаранция предприятия.
Банки партньори

НГФ е подписал споразумения за предоставяне на инвестиционни и оборотни кредити с негови гаранции със следните банки:

  1.  УниКредит Булбанк АД

  2.  Банка ДСК ЕАД

  3.  Обединена Българска Банка АД

  4.  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  5.  Първа инвестиционна банка АД

  6.  Банка Пиреос България АД

  7.  SG Експресбанк АД

  8.  СИБАНК АД

  9.  Алианц Банк България АД

10.  МКБ Юнионбанк АД

11.  Интернешънъл Асет Банк АД

Конкретните условия за кандидатстване за кредит и гаранция може да се получат от посочените банки.Искането за издаване на гаранция от страна на МСП може да изтеглите от http://www.bbr.bg/bg/документи.html
За контакти:

http://www.bbr.bg/bg/guarantee.html

София 1000, ул. "Стефан Караджа" №10

Деян Калъпчиев, ръководител отдел
e-mail: kalaptchiev.d@bdbank.bg
телефон: 02 9306 218

В помощ на специалистите по безопасни и здравословни условия на труд: Лични предпазни средства - Минимални изисквания по безопасност и здраве при работа

При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС).


Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасността и опазване на здравето на работещите. В практиката е важно да се прецени кога не трябва да се провеждат мероприятия за колективна защита, а е целесъобразно защитата на работещите да се осъществи чрез употреба на ЛПС. Такова решение може да се вземе например при наличието на големи работни помещения, силно замърсени с прахови аерозоли или вредни токсични газове, когато в тях работят отделни работници или е налице необходимостта от периодично наблюдение на производствените процеси.
Към ЛПС се отнасят различни по вид маски, лицеви щитове, очила, каски, шумозаглушители (антифони), ръкавици, защитни колани, обувки и други.

Личните предпазни средства трябва:
1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
2. да отговарят на условията на съответното работно място;
3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват;
    4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС в зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска. След извършване на изискващите се дейности работодателят съставя списък, който съдържа:1. Работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС. Препоръчително е да се определят полагащите се лични предпазни средства първо по длъжности. Възможно е в една графа да се поставят няколко длъжности, ако им се полагат едно и също работно облекло и ЛПС. След това в списъка може да се предвидят какви лични предпазни средства трябва да бъдат осигурявани на външни лица, които влизат в обекта - учащи се, посетители, проверяващи и пр. В края на списъка може да се предвидят личните предпазни средства, които ще се използват при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.
2. Вида, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС. Често в списъка бива пропусната точната идентификация на предпазното средство. Това е каталожният номер, който производителят или вносителят е получил след оценка на съответствието на това лично предпазно средство съгласно нормативните изисквания.
3. Конкретните опасности, за които се прилагат посочените ЛПС. Тук разбиранията по отношение на формулировката на конкретната опасност са различни, но можете да използвате следните изрази например за работно облекло - „преохлаждане“, за обувки - „пробождане“, за каска - „удар от падащи предмети, падане от височина“ и други.
4. Срока за износване на ЛПС. Работодателят определя срока за износване на работното облекло и личните предпазни средства въз основа оценката на риска. С други думи, едно и също облекло или ЛПС може да бъде със срок на износване в доста широк диапазон в зависимост от дейностите, които се извършват. От друга страна за определени лични предпазни средства е възможно и производителят да е дал такъв срок и е необходимо определеният от работодателя срок да бъде съобразен с това.

Съставеният списък се обявява пред работниците и служителите.Личните предпазни средства се използват:
1. постоянно - когато опасностите действат непрекъснато;
2. периодично - когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
3. аварийно при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

При избора на лични предпазни средства е необходимо да се вземат под внимание резултатите от направената оценка на риска, както и направените препоръки от Службата по трудова медицина.


Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа. ЛПС, в т.ч. специалното работно облекло, са краткотрайни активи на предприятието.
Загубени, унищожени или повредени ЛПС преди изтичане на срока им на износване не по вина на работещия, което се установява с протокол на работодателя, се подменят с нови.
Когато ЛПС са изгубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.
Личните предпазни средства трябва да се пускат на пазара, придружени с инструкция за употреба, съставена от производителя, която трябва да е изчерпателна и разбираема и да съдържа:
1. името и адреса на производителя и/или на неговия упълномощен представител;
2. информация за съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция;

Препаратите за почистване, поддържане и дезинфекция, препоръчани от производителя, не трябва да имат вреден ефект върху ЛПС и върху ползвателя, когато са приложени според указанията.

3. информация за резултати от изпитвания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС;
4. какви са принадлежностите към ЛПС, ако има такива и характеристиките на резервните части;
5. класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;
6. крайната дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части;
7. каква е подходящата опаковка за транспортиране на ЛПС;
8. какво е значението на използваните маркировки;
9. името, адреса и идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е участвало в оценяването на ЛПС на етапа на проектиране.

Освен инструкцията за употреба личното предпазно средство трябва да има и „Декларация за съответствие“. Изготвянето й е част от процедурата „Деклариране на съответствието“, при която производителят или неговият упълномощен представител изготвя декларация, че пуснатото на пазара ЛПС отговаря на нормативните разпоредби и нанася върху всяко ЛПС маркировка за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировка за съответствие.


Тези два документа и особено инструкцията за употреба са задължителни за всяко лично предпазно средство в предприятието, съгласно Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, а подобна точка има и в декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, свързана с изискването за обучение и демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства.
ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ и КОНКУРСИ
Стартира схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече”
Първата сесия за прием на документи ще продължи до 30 септември 2011 г. включително.
На 15.08.2011г. Дирекциите Бюра по труда от цялата страна започват приемането на заявления от лица, желаещи да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече”, Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, основна област на интервенция: 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Схемата е изключително подходяща както за служителите от специализираните предприятия (които може да си подадат документи за обучение в ключови компетенции – езикови умения – три нива; социални умения, дигитална компетентност и т.н.), така и за работещите лица за повишаване на професионалната квалификация. Другият плюс на схемата е, че не се налага изготвянето на проект, а всеки желаещ сам подава документите.Обучението е напълно безплатно, като на всяко лице подало документи в съответното бюро по местоживеене или по месторабота, след разглеждането на документите (публикувани по-долу) се издава ваучер. С този ваучер лицето само избира къде да се обучи.

Целева група по схема „Аз мога повече” са лицата наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

Схема „Аз мога повече” ще предоставя обучение по професионална квалификация, по дигитална компетентност и изучаване на чужд език.

В схемата не са допустими професионални обучения както следва: по професии с кодове 22 – Религия, код 62 – Селско, горско и рибно стопанство, код 814 – Услуги за дома и код 86 - Обществена сигурност и безопасност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.Документите за кандидатстване по схема “Аз мога повече” са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта. При попълването им, моля да ги изтеглите от там, предвид нужната визуализация на документацията. Заявлението и декларацията публикуваме само за ваша информация:
До Директора

на Дирекция “Бюро по труда”

гр............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ

от

.......................................................................................................................................................
име, презиме, фамилия


ЕГН:.........................................................., л.к.№........................................., изд. на ........................................... от МВР.................................,

Постоянен адрес: ….................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... (област, град, ж.к., ул. №)

Настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния) .............................................................. ....................................................................................................................................................... тел. ................................ Месторабота: ……………………………………………………...

(посочва се точното наименование на фирмата/предприятието)

Към датата на подаване на Заявлението: (моля, посочете)

Вашето образование е:


начално

основно

средно

висше

Предишни курсове за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация (моля, опишете точно)

Вид на обучението

придобита степен

година и място на провежданеУважаема госпожо /уважаеми господине,
Желая да бъда включен в курс за обучение по (моля, отбележете предпочитаното от Вас обучение):

Професионално обучение по ........................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

(попълнете наименованието на курса и кода съгласно СППОО)

Ключова компетентност – обучение по чужд език - ...............................................език.

Ключова компетентност – дигитална компетентност

Желая да бъда уведомяван :


 1. по телефон ……………………………………………...........……….***;

 2. по електронен път или факс………………………...........…………..….;

 3. с писмо с обратна разписка по постоянен адрес настоящ адрес

гр. ........................................

дата: ............................................. С уважение: .............................Указания за попълване:
Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица без значение от сферата им на дейност.1
При одобрение на Вашето заявление, ще Ви бъде предоставен поименен ваучер за включване в курс за придобиване на професионална квалификация или обучение по чужд език или дигитална компетентност, в зависимост от посоченото в Заявлението желание.
При желание по време на схемата може да се включите последователно в курс за професионална квалификация и в обучение по чужд език или дигитална компетентност и обратното, като за всяко обучение следва да подадете заявление.
Важно е да знаете, че едновременно не може да се обучавате в курс за професионално обучение и в обучение по чужд език или дигитална компетентност.
Обученията ще се извършат от организация по Ваш избор, от посочените на електронната страница на Агенция по заетостта Списъци с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

Какво да направите:

Заявлението за кандидатстване можете да изтеглите от интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Прочетете внимателно Заявлението и попълнете всички необходими полета.

Заявлението, трябва да бъде придружено от следните документи:


 • копие от лична карта

 • копие на диплома за завършено образование

 • удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв)

Комплектът документи подавате в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене или в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота.


ЗАПОМНЕТЕ! Обученията следва да са част от списъка на професиите за професионално образование и обучение, който можете да откриете на адрес: www.navet.government.bg. Не може да се включите в обучение по професии с кодове 22–Религия, 62-Селско, горско и рибно стопанство, 814-Услуги за дома и 86-Обществена сигурност и безопасност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Проверка на подалите заявления лица за съответствие с изискванията на настоящата операция ще се извършва периодично. При одобрение, ще бъдете своевременно информирани.

Агенцията по заетостта е администратор на лични данни и вашите данни няма да бъдат използвани по никакъв начин за други цели.Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният:


.....................................................................................................................................................

име, презиме, фамилия

ЕГН:........................................................................., л.к.№..........................................., изд. на

........................................... от МВР................................., живущ в: ........................................

.....................................................................................................................................................

(област, град, ж.к., ул. №)

ДЕКЛАРИРАМ,

че към настоящия момент:


 1. Работя по трудово правоотношение във фирма /предприятие (съм самонает) :

(зачертава се невярното обстоятелство; посочва се името и адреса на фирмата/предприятието)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Заемам следната длъжност:…………………………………………………………………….


2. Не съм включван/а и не участвам в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП “РЧР”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентично със заявеното от мен обучение по схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече ”.
3. Заявеното от мен обучение по схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече”, не е за същото или за по-ниско ниво на притежаваната от мен квалификация.
4. При промяна на обстоятелствата по т.1, съм длъжен в тридневен срок да уведомя дирекция “Бюро по труда” гр………………………...

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата на деклариране: Декларатор: .........................................  (подпис)

късноантична и средновековна крепост Букелон,

край нея на 14.04.2005 г. войската на цар Калоян разбива кръстоносците и пленява император Балдуин
С поздрав, екипът на НФРИ
 Агенция по заетостта е регистрирана като администратор на лични данни и има право да обработва такива, съгласно реда предвиден в чл. 17 от Закона за защита на личните данни.

Към настоящето заявление задължително се прилага ксерокопие на документ за самоличност.

 Удостоверява се с подпис на длъжностно лице, извършило уведомяването.

1 Лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната не са допустими като целева група по настоящата операция.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница