Група „Координация по Морската стратегия” – Marine Strategy Coordination Group (mscg)Дата27.10.2018
Размер124 Kb.

Група „Координация по Морската стратегия” – Marine Strategy Coordination Group (MSCG)

Година

Дата2010

15.11.2010

Решения

WG GES

Проект на документ от Обединения изследователски център „Преглед на съществуващите методологични стандарти свързани с РДМС критериите по GES”. Разгледани са методологичните стандарти по следните въпроси: 1) оценка на състоянието на морската среда; 2) мониторинг; 3) цели на околната среда.


Задачи

WG ESA

Как да бъдат удовлетворени изискванията на РДМС по социално-икономическата част на началната оценка – съществуват значителни теоретичния подход и практическите възможности;WG DIKE

Разработване на формулярите за доклади2011

26.5.2011

Решения

ЧерноваЗадачи

Чернова
14.10.2011

Решения

Работен план за 2012/14 и впоследствиеЗадачи22.02.2012

Решения


Задачи
2012

14.5.2012

Решния

 ЧерноваЗадачи
2013

04.2.2013

Решения

 1. По т. 5 от дневния ред: Дискусия относно общото прилагане на стратегията (Common Implementation Strategy или CIS) – предложение на ЕК – създаване на неформална група: „Приятели на Председателя”

 2. По т. 7 от дневния ред: Дейности на Европейската комисия (ЕК) – представяне на доклада на ЕК по чл. 20 от РДМС и дейности, свързани с морските отпадъци – изготвяне на кратък документ за морските отпадъци;

 3. Докладване пред ЕК на карти с определени граници на морските региони (ГИС слой);Задачи

 1. Решение да не се формира такава група засега;

 2. След изпращане на работния вариант на минутите от срещата, страните да направят коментар дали ще участват в изготвянето на този документ;

 3. Необходимо е България да определи границата на националната морска територия с Румъния и да изпрати информацията на ГИС слой до ЕК;

РГ „Оценка на икономическата стратегия” – WG Econmic Strategy Assessment (ESA)

Година

Дата2010

05.7.2010

Решения

1. Идентифициране и описване на социалното и икономическо ползване и натоварване върху морската среда;

2. Влошаването на морската среда да се опише качествено и по възможност – количествено;

3. Оценяване на влошаването на морската среда;

4. Разработване на програма от мерки;WG ESA не трябва да търси съгласие по тези стъпки, а трябва да се фокусира върху необходимите преди оценката (количествена и качествена), които са общоприети за необходими;Задачи

 • Съставяне на доклад въз основа на информацията от WG ESA относно уроците, научени от Рамковата директива за водите;

 • Източниците на данни на отделните страни-членки да бъдат включени в доклада;
08.3.2010

Решения

 • Не е задължително използването на рамката „обща икономическа стойност” (Total Economic Value) от страните-членки;

 • Да се използва на термина социално-икономически;Задачи

процедурни
21.10.2010

Решения

 • Проект на Ръководство (Guidance document) и публикация за необходимостта от данни (Data need paper);

 • Споразумение относно съдържанието на главния документ – „Икономически и социален анализ на за началната оценка на Рамковата директива за морска стратегия”;Задачи
2011

31.3.2011

Решения

 • Ръководството от РГ ESA: „Икономически и социален анализ за първоначална оценка за Рамковата директива за морската стратегия: Ръководство” – не е правно-обвързващ;

 • Споразумение, че термините за справка (Terms of Reference) за РГ ESA обхваща и бъдещата работа на групата.

 • Споразумение, че член 10 трябва да бъде приоритет за следващото заседание на работната група ESA.

 • Решение за съставяне на "Сравнителен доклад на националните подходи" и съставяне на кратък въпросник, по отношение на развитието на първоначалните оценки на държавите-членки.Задачи13.10.2011

Решения

 • Преразглеждане на отчетите на страните-членки за РДМС

 • Дискусионният доклад на социално-икономическите съображения (предимства/недостатъци) при поставянето на цели/GESкриптори ще бъде допълнен от методологии и примери на страните-членки и изследване, извършено от Франция/фирма ACTeon;

 • РГ да работи върху публикация с практически примери за приложение на несъразмерните разходи според РДМС и РДВ;Задачи

Изготвяне на резюме на докладите от Оценката на икономическата стратегия в OSPAR региона (СИ Атлантик);

2012

25.10.2012

Решения

 • Морските директори одобряват Обща работна стратегия (Common Implementation Strategy) за 2012-14, създаване на Група за координация на проектите (Project Coordination Group) на проектите по РДМС и засилване на ролята Регионалните морски конвенции (РМК). Три рамкови проекта ще включват: коорд. на РМК по GES, метод. стандарти по GES и възникващи видове натиск, човешки дейности и мерки.

Споразумение на РГ GES-ESA:

 1. Характер на човешкия натиск – добро състояние на ОС;

 2. Пропуски на политиката по изпълнение;

 3. Мащаб пропуските (ЕС/регион. морета/територ. води);

 4. Разбиране на връзката GES-ESA.


 • Форум по социално-икономическите въпроси на РДМС (Анекс IV, и чл. 13.3 и чл. 14.4): соц.-иконом. възд. в-ху цели и мерки, икономическа целесъобразност, съотношение цена-полза, несъизмерими разходи.

Работна група „Добро екологично състояние” – WG “Good Environmental Condition” (GES)

Година

Дата2010

01.1.2010

Решения

ДрафтЗадачи29.3.2010

Решения

Въвеждане на GESкриптори за добро екологично състояние – в риск, физическа загуба, елементи на мор. хран. вериги, максимален екологичен добив.Задачи22.10.2010

Решения

ДрафтЗадачи
2011

05.4.2011

Решения

 • Идентифициране на смислени достъпни индикатори – шум и твърди отпадъци;

 • Постигнато е съгласие, че целите за GESкрипторите за GES трябва да са смесица от GESкриптор за състояние и GESкриптор за натиск;

 • Възможността за подход към постигането на GES по теми (биоразнообразие, еутрофикация).Задачи

 • Изготвяне на чернова на доклада за добро екологично състояние;

 • Всички предложени концепции да бъдат следвани от примери за изясняването им;

 • Организиране на следваща среща на WG GES;

 • Всички предложени концепции да бъдат придружени с примери;

 • ЕК приканва страните-членки да изберат най-подходящия док-т за Регионална работна рамка;

 • Финализиране на формата на работните листи.
27.9.2011

Решения

 • Необходимо е адекватно разграничаване между дескриптори за добро екологично състояние и натиска;

 • Да се установи дали зададените цели са достатъчни за достигане на GES;

 • Въпросът за достатъчност на набора от цели е от ключово значение: търсим ли правилните елементи, за да обхванем всички аспекти на директивата?

 • Измеримост: ако не можем да следим индикатор, стува ли си да се включва като ключов индикатор.Задачи
2012

07.2.2012

Решения

 • Discussion on the reporting of indicators and targets in October 2012, in relation to their differing states of development. MS had expressed concerns with regard to the reporting of indicators that are not yet fully developed or operational. The Commission had advised WG GES participants that if MS report only on indicators they are fully comfortable with, it will likely have very limited information to assess their reports. It therefore encouraged MS to report as much as possible, indicating the status of the indicators they report in the RS. RS were subsequently amended to reflect this variation in degree of development

РГ „Обмяна на данни, информация и знания” – Working Group on Data, Information and Knowledge (DIKE)

Година

Дата2009

17.6.2009

Решения

 • Подкрепя се изпълнението на директивата INSPIRE за управлението на набор от бази данни, важни за приложението на РДМС;

 • Приложението на правила за приложение на INSPIRE като информационно инфраструктура (разпределена компютърна система) ще ускори развитието на WISE-Marine (Water Information System for Europe - Marine);

 • Националните агенции, отговорни за тематичните данни по РДМС трябва да се свържат с националните структури, отговорни за изпълнението на директивата INSPIRE ;

 • Необходимо е от разработването на формулярите за докладване, използвайки опита на WG WFD в този процес.Задачи

 • Изясняване на основните функции на WISE-Marine;

 • Изясняване на двете отговорности на WISE-Marine: (1) докладване на елементите на морската стратегия за осигуряване на възможност за оценка и съответствие; (2) Докладване за оценка на състоянието (State of Environment, SoE);

 • Разработване на работен план за периода 2009-2011.

2011

11.05.2011

Решения

 1. Разработване нa ефективна система за докладване – какви данни да се докладват и в какъв формат;

 2. Страните-членки да определят географски граници за началния доклад по РМДСЗадачи

 1. разграничаване на данни от информация да се изясни точно каква информация и в какъв формат да се докладва – работни листи; (2) Разработване на системата за докладване данни/информация чрез WISE Marine; (3) осигуряване на данни за контакт на компетентните органи за докладване по РДМС – същите като РДВ, чрез ReportNet и писмо.

 2. Страните-членки да постигнат разбиране в рамките на РДМС по отношение на „зоните на противопоставяне” и да ги картират;
5.9.2011

Решения


Задачи7.11.2011

Решения


Задачи
2012

18.1.2012

Решения

 1. Относно докладите през 2012 за натоварването и въздействието – Европейската комисия да провери критериите за докладване в предложените формуляри за докладване;

 2. Относно докладите през 2012 за екосистемните характеристики – прозрачността на водата (проницаемостта на светлина, свързана с растежа на фитопланктон и макрофити) да се разглежда отделно от мътността (суспендирани дънни седименти);

 3. Съгласуваните формуляри за докладване по РДМС да бъдат превърнати в инструмент (база данни и схеми) за улесняване на събирането и предаването на информацията на системата WISE чрез системета на ЕОС ReportNet;Задачи12.3.2012

Решения


Задачи3.7.2012

Решения

 1. Докладване на резултатите от началната оценка от работните листи, използвайки grid-based approach

 2. Карти на регионите и подрегионите по РДМС

 3. Разработване на преглед, позволяващ приоритизация и идентификация на данните, използвани в началния доклад;

 4. Придобиване на опит при работата с разпределителни мрежи (distributed network) – хранителни вещества, хлорофил и разтворен кислород;

 5. Разработване на карти на човешките дейности и включване на химическите показатели;

 6. Рационализиране на различните информационни пътища, свързани с морските видове и местообитания.Задачи

 1. Съществува необходимост от техническо упътване относно формата на докладване на ГИС данни;

 2. За следващата среща на WG DIKE да се приготви обновена версия на картата на регионите и подрегионите по РДМС;

 3. Страните-членки да изготят каталог с метаданни въз основа на данните от началната оценка по чл. 8 от РДМС; стандартизация на данните и индикаторите;

 4. Да се определят стандарти за РДМС данните; определяне на връзките между каталозите от метаданни и данните в EMODnet (обработени/необработени); страните-членки заедно с EMODnet да разработят практични решения за достъп до данните по РДМС; данните да са достъпни за всички участници в EMODnet; Да се предвидят начини за осигуряването на качеството на данните;

 5. Картите на човешката дейност в морската среда да се осигуряват от организации, които активно ги поддържат.

 6. Не е дискутирано.
30.10.2012

Решения

 1. Зелена книга на морските знания 2020;

 2. Достъп до и стандарти за данните при докладването РДМС;

 3. Достъп до и стандарти за данни от докладването по РДМС

 4. Развитие по картата на морските региони и подрегиони;

 5. Автоматичното потвърждаване

 6. Reporting of 2014 monitoring programmesЗадачи

 1. Създаване на непрекъсната карта с променлива степен на детайла на океанското дъно на всички европейски морета; Координация на научните-изследвания между страните-членки по въпросите за океаните чрез JPI Oceans и EMODnet;

 2. MODEG да организира работна среща, за да могат членовете на WG DIKE да се запознаят с EMODnet;

 3. Предложен е каталог за метаданни;

 4. Страните-членки да уточнят границите на отделните региони и подрегион.


Използвани термини и съкращения


EMODnet

European Marine Observation and Data Network

Европейска мрежа за морски наблюдения и данни

WISE

Water Information System for Europe

Европейска информационна система за водите

WISE Marine

Marine Water Information System for Europe

Европейска информационна система за морските води

РДМС

Рамкова директива за морска стратегия
JPI Oceans

A Joint Programming Initiative to meet the Grand Challenges regarding European Seas and Oceans

Съвместна програмна инициатива за посрещане на предизвикателствата пред европейските морета и океани

MODEG


Marine Observations and Data Expert Group

Експертна група за морски наблюдения и данни

WG ESA

Working Group Economic and Social Assessment

Работна група „Икономическа и социална оценка”

WG DIKE

Working Group on Data, Information and Knowledge Exchange

Работна група „Обмен на данни, информация и знания”

WG GES

Working Group Good Environmental Status

Работна група „Добро екологично състояние”

WG MSCG

Working Group Marine Strategy Coordination Group

Работна група „Координационна група по морската стратегия”
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница