Христо иванов б у ю к л и е в роден на 24. 09. 1936 г в с. Пчеларово, обл. Хасковска. През 1959 г завършва су „Св. Климент Охридски”Дата21.09.2017
Размер271.34 Kb.
ХРИСТО ИВАНОВ Б У Ю К Л И Е В
Роден на 24.09.1936 г. в с. Пчеларово, обл. Хасковска. През 1959 г.завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „История”, профил „Археология с музейно дело”. От 01.09.1959 г. работи в Исторически музей - Стара Загора като уредник и завеждащ отдел „Археология”, а от 1966 до 1975 г. е научен сътрудник по антична археология. От 1982 г. до 1998 г. е директор на музея. През 1981 г. защитава научна степен „кандидат на историческите науки”. От 1995 г. е главен редактор на ИМЮИБ. От 1993 г. е научен ръководител на българо-германската археологическа експодиция „Карасура”.

1962 г.

 1. Трако-римски могилен некропол в района на промишления комплекс "Марица-изток". - Археология, 1962, 4, с. 50-55.

 2. Нови гробни находки в Стара Загора и околността. - Археология, 1962, 4, с. 45-51.


1963 г.

 1. Буюклиев, Хр., В. Койчева. Стара Загора през погледа на старите автори и пътешественици. - Музеи и памет. култ., 1963, 3, с. 9-16.


1964 г.

 1. Eine thrako-römische Hügelgrab - Nekropole in Gebiet des Industrie Komplexes "Mariza-Ost". - Bibl. Classica orientalis, ІХ, 1964, 1, Berlin, p. 45-46.

 2. Буюклиев, Хр., Л. Гетов. Два нови епиграфски паметника за укрепителната дейност на Антонин Пий в Тракия. - Археология, 1964, 1, с. 29-33.

 3. Две раннотракийски могилни погребения от Старозагорско. - Археология, 1964, 4, с. 61-65.


1965 г.

 1. Нов паметник за култа на Сабазий в Тракия. - Археология, 1965, 2, с. 50-51.

 2. Буюклиев, Хр., М. Димитров, Д. Николов. Стара Загора. Старо изкуство (Албум). - София, 1965, 168 с.

 3. Neue Grabfunde in Stara Zagora und Unegebung. - Bibl. Classica Orientalis, X, Heft, 5, 1965, Berlin, p. 295.1966 г.

 1. Августа Траяна. – В: История на Стара Загора, София, 1966, с. 17-32.


1967 г.

 1. "Чаталка" разкрива нови тайни. - Нумизматично дружество "Г. С. Раковски", № 8, 1967, с. 14-15.

 2. Николов, Д., Хр. Буюклиев. Тракийски могилни гробове от Чаталка, Старозагорско. - Археология, 1967, № 1, с. 19-31.

 3. Николов, Д., Хр. Буюклиев. Нови тракийски могилни погребения от Чаталка, Старозагорско. - Археология, 1967, № 3, с. 10-25.


1970 г.

 1. Михайлов, А., Хр. Буюклиев, И. Танев. Историко-географска справка. – В: Куйбишев - наш приятел и брат, Стара Загора, 1970, с. 5 – 17

Кратък историко-географски очерк

 1. Николов, Д., Хр. Буюклиев. Разкопки на могилен некропол при Чаталка през 1967. - Археология, 1970, № 2, с. 52-64


1971 г.

 1. Николов, Д., Хр. Буюклиев. Нови посветителни надписи на Долихен от Стара Загора . - Археология, 1971, № 1, с. 45-48

 2. Новооткрити паметници за гладиаторските борби в Августа

Траяна. - Архелогия, 1971, № 2, с. 30-36

 1. Необнародвани плочки на тракийския конник от Старозагорския музей. - ИБМ, І, 1971, с.61-77

 2. Вотивни паметници от Чаталка, Старозагорско. - Музеи и памет. култ. , 1971, № 4,с. 7-13

 3. Николов, Д ., Хр. Буюклиев и др. Културно-исторически забележителности на Стара Загора. - София, 1971. - 73 с.


1972 г.

 1. Паметници на Хермес от Старозагорско. - ИАИ, 33, 1972, с. 189-194

 2. Nikoloff, D., Hr. Bujukliev. New inscriptions dedicated to Jupiter Dolichenus in Stara Zagora, Bulgaria. – In: Acta archeologica, 24, Budapest, 1972, p. 415-419.

 3. Тракийско въоръжение от латeнската епоха в Старозагорско. - Музеи и памет. култ., № 4, 1972, с. 5-7


1973 г.

 1. Буюклиев, Хр., Ст. Влашка. Средновековен некропол при Старозагорските бани. - Музеи и памет. култ., № 3, 1973, с. 12-16

 2. Тракийски могилни погребения от околностите на Стара Загора. - Археология , 1973, № 4, с. 35-45


1974 г.

 1. Някои впечатления за музеите и паметниците в Сирийската арабска република. - Музеи и памет култ. , № 1-2, 1975, с. 76-80


1976 г.

 1. За наличието на тежко въоръжени конници в Римска Тракия. - Музеи и памет култ, № 2, 1976, с. 18-28


1977 г.

 1. Николов, Д., Хр. Буюклиев и др. Културно-исторически забележителности Стара Загора : [Пътеводител]. – София, 1977. - 144 с.


1979 г.

 1. Буюклиев, Хр., Д. Янков. Средновековни български некрополи в района на комплекса "Марица-изток". - ИМЮИБ, 2, 1979, с. 63-72


1981 г.

 1. Нападателното въоръжение в Древна Тракия (кр. на ХІІ в.пр.н.е. - 45 г. от н.е.). Кандидатска дисертация.

 2. Древнотракийски мечове-акинаци от българските земи. - Векове, № 5, 1981, с. 87-91


1982 г.

 1. Средновековен български некропол в района на Чаталка, Старозагорско. - ИМЮИБ, 5, 1982, с. 59-87.


1984 г.

 1. Античната бронзова колекция на Окръжния исторически музей в Стара Загора. - Музеи и памет. култ., № 1,1984, с. 11-16

 2. Буюклиев, Хр., Д. Николов, Д. Янков, Кр. Калчев. Окръжен исторически музей. Античен бронз : [Албум] . - София., 1984.

На български , руски и англ. ез.

 1. Тракийска могилна гробница от с. Мъдрец, Старозагорско. – РПр., 10, 1984, с. 7-33.


1985 г.

 1. Тракийски върхове на копия от ранножелязната епоха в българските земи. - Археология, 1985, № 2, с. 27-35

 2. Коллекция античной бронзы в Старозагорском окружном историческом музее. – В: Историко-культурные связи трудящихся Старозагорского округа и Куйбышевской области, Куйбышев, 1985, с. 114-120

 3. Буюклиев, Хр., Д. Николов, Д. Янков, Кр. Калчев. Археологически проучвания на средновековни обекти в Стара Загора . - АОР през 1984 г., Сливен, 1985, с. 279-281

 4. Буюклиев, Хр., Д. Николов, Д. Янков, Кр. Калчев. Спасителни разкопки в Стара Загора. - АОР през 1984, Сливен, 1985, с. 120-121


1986 г.

 1. Die bulgarische Teilnahme an der ІХ. Internationalen Тagung über antike bronze in Wien. - In: Mitteilungen des Bulgarischen Forschugsinstitutes in Ősterrеich, Wien,VІІІ, № 2, 1986, p. 237-238.

 2. Тракийският могилен некропол при Чаталка, Старозагорски окръг. - РПр., 16, 1986, 152 с.


1987 г.

 1. Предговор. – В:[Сто и десет] 110 години от освобождението на България. Сборник от статии за събитията в Старозагорски окръг 1877-1878, Стара Загора, 1987, с. 3-4

 2. По богатство и уредба на сбирките на предно място…. . - Музеи и памет. култ, № 4, 1987,с. 27-30

 3. Буюклиев, Хр., Д. Николов, Д. Янков и Кр. Калчев. Спасителни разкопки на централния площад в Стара Загора. - АОР през 1986, Разград, 1987, с. 130-131

 4. Буюклиев, Хр., П. Калчев и М. Димитров. Некропол при с. Овчарци, Старозагорски окръг . – АОР през 1986, Разград, 1987, с. 264-265


1988 г.

 1. Буюклиев, Хр., Кр. Калчев, Д. Янков. Спасителни разкопки на централния площад в Стара Загора . – АОР през 1987, Благоевград, 1988, с. 91-93

 2. Буюклиев, Хр., Кр. Калчев, Д. Янков. Спасителни разкопки на обект "Младежки дом" в Стара Загора . – АОР през 1987 г., Благоевград, 1988, с. 93-94

 3. Новооткрита тракийска колесница в района на Чаталка, Старозагорско. – АОР през 1987, Благоевград, 1988, с. 126-127

 4. Serrures et applications en bronze des coffrets de toilette du territoire de Augusta Trajana (Ville de Stara Zagora, Bulgarie). In: Griechische und römische Statuetten und Grosbronzen. Akten der 9. Tagung über antike Bronzen in Wien, Wien, 1988, p. 416-420.


1989 г.

 1. Буюклиев, Хр., Кр. Калчев. Августа Траяна - Верея /ІІ-V в./ Градоустройствени проблеми. – В: Проблеми на градоустройствения облик на Стара Загора през вековете : Научна конференция, посветена на 110 -годишнината от възстановяването на града и 45-год. на соц. рев. в България, Ст. Загора, 1989, с. 4-6

 2. Буюклиев, Хр., Д. Янков, Кр. Калчев. Проучвания на средновековни обекти в Стара Загора през 1988 г. - АОР през 1988 г., Кърджали, 1989, с. 133

 3. Буюклиев, Хр., Кр. Калчев, Д. Янков, М. Минкова. Спасителни археологически разкопки в археологическия резерват Августа Траяна-Верея-Боруй. - АОР през 1988 г., Кърджали, 1989, с. 91-92


1990 г.

 1. Буюклиев, Хр. и др. Разкопки в Карасура. - АОР през 1989 г., Кюстендил, 1990, с. 135-137

Др. авт.: В. Нешева, Д. Янков (България), Й. Херман, М. Вендел, Б. Бьотгер, Б. Дьоле, Р. Справке, Х. Р. Фитце (Германия).
1991 г.

 1. Гробни съоръжения и погребален ритуал в тракийски могилни некрополи през римската епоха в комплекса "Марица-изток".В: Марица-изток. Археологически проучвания, 1, София, 1991, с. 105-112

 2. Буюклиев, Хр., Кр. Калчев, Д. Янков. Спасителни археологически проучвания на късноантична сграда в Стара Загора. - АОР 1990, Ловеч, 1991, с. 126-128

 3. Два новооткрити раннохристиянски надписа от територията на Верея. – АОР 1990, Ловеч,1991, с. 128-129

 4. Буюклиев, Хр., Д. Янков, Кр. Калчев. Средновековен некропол на обект "Военен терен" в Стара Загора. – АОР 1990, Ловеч, 1991, с. 172-173

 5. Използването на лъкът и стрелата в древна Тракия през ранножелязната епоха. - ИМЮИБ, 14, 1991, с. 7-22

 6. Към въпроса за трако-сарматските отношения през първия и началото на втори век . (По археологически данни). - Археология, № 2, 1991, с. 11-20


1992 г.

 1. Новооткрит раннохристиянски надгробен надпис от Карасура. - Балкански древности, № 2, 1992, с. 62-63

 2. Neuentdeckte epigraphische Denkmäler aus Karasura. – In: Zeitschrift für Archäologie, 26, 1992, p. 269-278.

 3. Старозагорският музей на 85 години. В: [Осемдесет и пет] 85 години Исторически музей, Стара Загора, Стара Загора, 1992, с. 1-15

 4. Някои епиграфски приноси за историята на Стара Загора през римската епоха. – В: [Осемдесет и пет] 85 години Исторически музей, Стара Загора, Стара Загора, 1992, с. 71-81

 5. Le culte d'Apollon à Augusta Trajana et sur son territoir. – In: 2-e Symposium intrnational des études thraciennes “. Thrace ancienne”,(résmes), Komotini (Grèce), 1992, p. 45-46


1993 г.

 1. Буюклиев, Хр., В. Василев. Въоръжение.[тракийско]. – В: Кратка енциклопедия. Тракийска древност, София, 1993, с. 66-68


1994 г.

 1. Раннохристиянски манастирски комплекс в квартал "Трите чучура", Стара Загора. – В: Поселищен живот в древна Тракия : ІІІ международен симпозиум "Кабиле", Ямбол, 1994, с. 221-237

 2. Буюклиев, Хр., Кр. Калчев, Д Янков. Сондажни проучвания на обект "Форум и терми" в археологическия резерват "Августа Траяна-Верея", 1992 и 1993. - АОР през 1992-1993 г., Велико Търново, 1994, с. 89-90

 3. Новооткрити епиграфски паметници от Августа Траяна. - АОР през 1992-1993 г., Велико Търново, 1994, с. 90-91.

 4. Буюклиев, Хр., М. Вендел, Д. Янков, Хр. Попова. Българо-германски археологически разкопки на обект "Карасура" през 1993 г. - АОР през 1992-1993 г., В. Търново, 1994, с. 91-92

 5. Към проблема за тракийското въоръжение в хинтерланда на Севтополис. – В: Първи международен симпозиум "Севтополис" : Надгробните могили в Югоизточна Европа, Велико Търново, 1994, с. 157-164

 6. Към проблема за разпространението на източните култове в административната територия на Августа Траяна. – В: Марица-изток. Археологически проучвания, 2, София, 1994, с. 205-211

 7. 70 години Димитър Николов. - ИМЮИБ, 17, 1994, с. 7-12

 8. Les lanternes en bronze de la Thrace Romaine. - In: Akten der 10 Internationalen Tagung über antike Bronzen. Forschungen und berichte zur Vor-und Fruhgeschcihte in Baden-Württemnberg, 45, Stuttgart, 1994, p. 103-109.


1995 г.

 1. Буюклиев, Хр., Д. Янков, Ив. Дончева, Н. Якимова, М. Вендел, Б. Везарг. Резултати от разкопките на Българо-германската археологическа експедиция на обект "Карасура" край с. Рупките, Чирпанска община. - АОР през 1994 г., Смолян, 1995, с. 117-118

 2. Le bronze antique du territoire d'Augusta Traiana. - Thracia 11 : Studia in honorem Alexandri Fol, , Serdicae, 199, p 435-444

 3. Нападателното въоръжение. – В: Въоръжението от Древна Тракия, Шумен, 1995, с. 3-18

Резюме на англ. ез.

 1. К вопросу о фракийско-сарматских отношениях в І-начале ІІ века н.э. - Российская археология (Москва),1, 1995, с. 37-46. (Резюме на англ. ез.)

 2. Новооткрит почетен надпис на император Филип Араб и Марция Отацилия Севера. – В: Марица – изток : Археологически проучвания, 3, Раднево, 1995, с. 171-174.


1996 г.

 1. BUJUKLIEV, Hristo. Civilta a Confronto, Stara Zagora. – In: Siena, 1996, p. 54-56

 2. Новооткрит надпис на ̉αρχιερέα δί΄όπλων от Августа Траяна. - АОР през 1995 г., София., 1996, с. 58.

 3. Вместо предговор. – В: [Сто двадесет и пет] 125 години с името Стара Загора, Ст. Загора, 1996, с. 3-9.

 4. Първожреците на Августа Траяна. – В: [Сто двадесет и пет] 125 години с името Стара Загора, Ст. Загора, 1996, с.46-52.

 5. Bujukliev, Hr., M. Vendel. - Carassura. - Музи, 1996, 1, с. 9-11.


1997 г.

 1. Le culte d'Apollon à Augusta Traiana et dans son territoire. –In: Aktes du 2-e Symposium International des Еtudes Тhraciennes "Thrace Аncienne", 20-27 Septembre 1992 ,Komotini, 1, Komotini, 1997, p. 213-220.

 2. Историческому музею в Стара-Загоре - 90 лет. – В: Двадцатые Кирилло-Мефодиевские чтения : Материалы областной научно-методической конференции преподавателей итории, языка и культуры славянских народов 16 мая 1997 г., Самара, 1997, с. 21-23.

 3. Новооткрит епиграфски паметник за една матрона от Августа Траяна. – В: Марица -изток : Археологически проучвания, 4, Раднево, 1997, с. 61-64.1998 г.

 1. 90 години научно-изследователска дейност на Старозагорския исторически музей. – В: Биобилиография на научните трудове на музейните специалисти 1907-1997 г., Стара Загора, 1998, с. 3-6.

 2. Новооткрит епиграфски паметник за ̉αρχιερέα δί΄όπλων от Августа Траяна. – In: Seminarium Thracicum, 3, София, 1998, с. 181-184.

Първи акад. четения в памет на акад. Гаврил Кацаров

 1. Новооткрит епиграфски паметник за тракарх и европарх от Августа Траяна. – ИМЮИБ, 19, 1998, с. 67-74.

 2. Източните порти на късноантичното укрепление Карасура край с. Рупките, Чирпанско. – В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, София, 1998, с. 118-123.

 3. Състояние на проучванията на въоръжението в древна Тракия от бронзовата епоха до установяването на римското владичество в българските земи. - Епохи (В. Търново), VІ, № 3-4, 1998, с. 25-42


1999 г.

 1. Буюклиев, Хр., Кр. Калчев. Раннохристиянска гробница със стенописи и надпис от Стара Загора. – In: Thracia antiqua, 10, София, 1999, с. 335-343.


2000 г.

 1. Un nouveau monument epigraphique de thracarque et europarque d'Augusta Traiana. – In: Thracia 13. Studia in memoriam Velrzari Velkov, Serdicae, 2000, p. 43-48

 2. Култът на Аполон в Августа Траяна и нейната територия. – В: Изв. на НИМ, ХІ, С., 2000, с. 159-165.


2001 г.

 1. Die Untersuchungen im östlichen und Südlichen Sektor des Spätantiken Festungssystems von Karasura. – In: Karasura . Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten Thrakien. Herausgegeben von Michael Wendel. 1. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura,Imternationales Symposium Čirpan (Bulgarien), 1996, Beier/Beran. Weissbach, 2001, p. 51-61.

 2. Човекът е непроменлима величина.[Интервю]. – В: Ранчева, Росица. Моите интервюта, Стара Загора, 2001, с. 330-338

 3. Main Results of the 1993-1997 Seasons of Excavation at the Late Antique Fortified Settlement Karasura. – In: Maritsa-Iztok. Archaeological Research, 5, Radnevo, 2001, p. 250-253.


2002 г.

 1. Буюклиев, Хр., Кр. Калчев. Накити от средновековния некропол при с. Овчарци в района на енергийния комплекс "Марица-изток". - Изв. на Старозаг. истор. музей, 1, 2002, с. 85-98.

 2. Les portes de L'Est de la forteresse de Basse Antiquite Karassoura pres du village Roupkite, dept. deTchirpan. – In: Procedings of the Eighith International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean, Sofia, 2002, 1, p. 411-420.

 3. Буюклиев, Хр., Н. Шаранков. Новооткрит епиграфски паметник за строителната дейност и обществения живот в Августа Траяна при Северите. – В: Сб. в чест на проф. Маргарита Тачева, С., 2002, с. 82-93.

 4. Принос към управленските структури и обществените организации и длъжности в Августа Траяна. – In: The Roman and Late Roman City.The International Cоnference : Veliko Turnovo 26-30 July, 2000, Sofia, 2002, p. 306-310.


2003 г.

 1. "Книга за Дълбоки" - откровена изповед за родното село. Предговор. - Матев, Георги. Книга за Дълбоки, Стара Загора, 2003, с. 3-15

 2. Августа Траяна и нейният форум. Augusta Traiana and it forum. Пътеводител. - Стара Загора, 2003, 9 с.

 3. BUJUKLIEV, Ch.,N. Sharankov. The Carasura early bizantine inscription once again. - In: Thracia 15 : In honorum LXX Alexandri Fol, Sofia, 2003, p. 335-344.


2005 г.

 1. Cursus honorum на тракарха Евстохий Келер. – В: [Двадесет и четвърта среща] ХХІV среща на музеите от Югоизточна България, С., 2005, № 1, с. 94.

 2. Две необнародвани оброчни плочки на нимфите от Старозагорско. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи : Текстовете на култа и религията, 2, С., 2005, с. 47-51.

Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов

 1. Буюклиев, Хр., Н. Шаранков. Два новооткрити надписа от Пизос. – В: Епохи (В. Търново), № 1-2, Велико Търново, 2005, с. 199-211.

Юбилейна книжка в чест на проф.д-р Златoзара Гочева

 1. Буюклиев, Хр., Н. Шаранков. Марк Аврелий Азиатик πατὴρ πατρίδος на Августа Траяна. – В: Сборник в памет на проф. Руска Гандева, В. Търново

2006 г.

 1. Мраморна скулптурна група на Орфей от Августа Траяна, Стара Загора. В: Spartacus, 2 : 2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство : Международен симпозиум 1-4 окт., 2002 в Сандански”, В. Търново, 2006, с. 47-52

 2. Августа Траяна, Берое, Верея, Иринополис, Боруй, Ески Заара, Железник, Стара Загора– В: История с дъх на липи, Стара Загора, 2006, с. 7-11.

На бълг., англ. и фр. ез.

 1. Буюклиев, Хр., Ив. Панайотов, С. Александров, А. Георгиева. Могилен некропол от римската епоха в м. Керакова могила до с. Виница, Пловдивско. – В: Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г., В. Търново, 2006, с. 27-60.

 2. Археологически и епиграфски данни за охраната на Шипченския проход през античността. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, 1, Казанлък, 2006, с. 179-186.


2007 г.

 1. Контактите на Августа Траяна с външния свят по епиграфски данни. – В: Юб. сб. посветен на 75 годишнината на проф. Александра Милчева

 2. Буюклиев, Хр., Н. Шаранков. Още два надписа за Марк Аврелий Азиатик на Августа Траяна. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, 2, Казанлък, 2007, с.176-188.

 3. Йордан Капсамунов – грижовен стопанин и към историческото наследство на Стара Загора. – В: Йордан Капсамунов. Спомени, Ст. Загора, 2007, с. 136-137.

 4. Още веднъж за възникването и ранната история на град Стара Загора. – В: Изв. на Старозагор. истор. музей, 3, Ст. Загора, 2008, с. 139-152.

 5. Люлка на европейската цивилизация. История. – В: Стара Загора и Старозагорска област. Регионална енциклопедия на България, С., 2008, с. 73-93.

 6. Камишева, М., Хр. Буюклиев. Новооткрит посветителен надпис от Августа Траяна. – В: Studia Classica Serdicensia, 1, 2010, С.,с. 409-413За него:

Минкова, Минкова и Димитър Янков. Ст.н.с. д-р Христо Буюклиев на 70 години. – ИМЮИБ, 22, Бургас, 2006, с.10-12

 1. Димитрова, Светла. Христо Буюклиев и Историческият музей в Стара Загора. – Изв. СЗИМ, 2, Ст. Загора, 2007, с.27-31

НАУЧНОПОПУЛЯРНИ СТАТИИ

1953 г.

 1. В Пето средно училище. – Септември(Ст. Загора),ІХ, № 467, 5 септ.1953.


1954 г.

 1. Буюклиев Хр., Р. Терзиева. На легендарния връх. - Септември(Ст. Загора), ІХ, № 493, 6 март 1954.


1959 г.

 1. Археологически находки край Стара Загора . - Септември (Ст. Загора), № 151, 17 дек. 1959.


1960 г.

 1. Да пазим старините. – Старозагорски вести, № 9(2), 27 апр. 1960.

 2. За добре уредени музейни сбирки в училищата. - Септември (Ст. Загора), № 58, 12 май 1960

 3. Богата гробна находка в Стара Загора. - Септември (Ст. Загора), № 145, дек. 1960.


1961 г.

 1. Интересен паметник на античното изкуство. - Труд, № 33, 8 февр. 1961.

 2. Спортът в древния град. – Септември (Ст. Загора), № 79, 4 юли 1961.

 3. Намерена е статуйка на Зевс. – Септември (Ст. Загора), № 102, 8 авг. 1961.

 4. Находка от с. Стамово. – Септември (Ст. Загора), № 125, 3 окт. 1961.

 5. Археологически открития в Стара Загора. - Септември (Ст. Загора), № 141, 9 ноем. 1961.


1962 г.

 1. Свидетелство за живота на Тракия . - Септември (Ст. Загора), № 63,29 май 1962.

 2. Без да се посочват имената. - Септември (Ст. Загора), № 62, 26 май 1962.

 3. Интересно археологическо откритие край с. Трояново. - Септември (Ст. Загора), № 135, 13 ноем. 1962.

1963 г.

 1. Нов паметник от далечното минало на Стара Загора. - Септември (Ст. Загора), № 43, 11 април 1963.

 2. Нови археологически открития в Стара Загора . - Септември (Ст. Загора), № 94, 8 авг.1963.

1964 г.

 1. Буюклиев, Хр., В. Койчева. Стара Загора през погледа на старите автори и пътешественици . - Септември (Ст. Загора) , № 15, 6 февр. 1964.

 2. Буюклиев, Хр., В. Койчева. Стара Загора през погледа на старите автори и пътешественици . - Септември (Ст. Загора) , № 16, 8 февр. 1964.

 3. Буюклиев, Хр., В. Койчева. Стара Загора през погледа на старите автори и пътешественици . - Септември (Ст. Загора) , № 17, 11 февр. 1964.

 4. Открит археологически паметник в с. Яворово. - Септември (Ст. Загора), № 30, 12 март 1964.

1965 г.

 1. Паметник на древната култура. - Септември (Ст. Загора), № 40, 3 април 1965.

 2. Открития при язовир "Чаталка". - Септември (Ст. Загора), № 89, 27 юли 1965.

1966 г.

 1. Воински доспехи от І в. - Септември (Ст. Загора), № 5, 11 ян. 1966.

 2. Нови следи от древността. - Работническо дело, № 269, 26 септ. 1966.

 3. Източници за древната история на нашите земи. - Септември (Ст. Загора), № 147, 6 дек.1966.

 4. Археологическите отркития при яз. "Чаталка". - Хасковска трибуна, № 144, 8 дек.1966.

1967 г.

 1. Изключителни находки от Първия век. – Тракия (Ст. Загора), № 4, 31 ян. 1967.

 2. "Чаталка" разкрива нови тайни. - Септември (Ст. Загора), № 112, 19 септ. 1967.

1968 г.

 1. Археологическите богатства на Старозагорския музей. - Септември (Ст. Загора), № 124, 17 окт. 1968.


1969 г.

 1. Гладиаторските борби в Августа Траяна. - Септември (Ст. Загора), № 34, 20 март 1969

 2. Ценна археологическа находка. - Земеделско знаме, № 237, 11 окт. 1969.

1970 г.

 1. Интересен паметник от Августа Траяна. - Работническо дело, № 60, 11 март 1970

 2. Документи от епохата на римското владичество. - Септември (Ст. Загора), 7 апр. 1970

 3. Неизвестен надпис от ІІІ в. : Долихен. - Орбита, 2 май 1970

 4. Открита е още една тракийска колесница. - Септември (Ст. Загора), № 71, 9 юни 1970

 5. Голямото присъствие. – Септември (Ст. Загора), № 87, 16 юли 1970

1971 г.

 1. Имената на Стара Загора. - Септември (Ст. Загора), )1, 1 ян. 1971

 2. Интересен раннохристиянски паметник. - Септември (Ст. Загора), 26 март 1971

 3. Край Стара Загора - манастирски комплекс от ІV-VІ в. - Септември (Ст. Загора), № , 17 септ. 1971

 4. Две новооткрити тракийски гробници. - Септември (Ст. Загора), № 64, 1 юни 1972

 5. В района на "Трите чучура" нови археологически открития. - Септември (Ст. Загора), №2, 6 ян. 1972

 6. Тепавичари от Августа Траяна. – Септември (Ст. Загора), № 124, 12 окт. 1972

1973 г.

 1. В района на "Марица-изток" - археологически проучвания. - Септември (Ст. Загора), № 57, 17 май 1973

 2. Нови археологически проучвания. - Марица - изток (Раднево), № 39, 22 май 1973

 3. Археологически находки в района на "Марица-изток". - Рудничар, № 37, 13 септ. 1973

 4. В района на "Марица-изток" - археологически открития. - Септември (Ст. Загора), № 123, 18 окт. 1973

 5. Une rencontre avec le conservateur bulgare du musée de Stara Zagora.(интервю на арабски ез.). AL BA’AS (Damas, Syrie), № 3302, 5 дек. 1973.

1974 г.

 1. A propos de nos biens culturels : [интервю]. - Flach de Damas, Damas, 1974, № 38, p. 18-19.

 2. Нови открития при форума на Августа Траяна. - Септември (Ст. Загора), № 100, 22 авг. 1974.

 3. Възстановена тракийска колесница. - Септември (Ст. Загора), № 120, 18 окт. 1974


1975 г.

 1. В "Марица-изток" нови археологически проучвания. - Септември (Ст. Загора), № 7, 18 ян. 1975

 2. Открит античен паметник на Орфей. - Работническо дело, № 50, 19 февр. 1975

 3. Новооткрит античен паметник на Орфей в Стара Загора. - Септември (Ст. Загора), № 21, 20 февр. 1975

1978 г.

 1. Още веднъж за новоизлезлия "Пътеводител на Стара Загора". - Септември (Ст. Загора), № 113, 19 септ. 1978


1981 г.

 1. Траките. – В: Тракийски идоли, Стара Загора, 1981, с. 4-6

Програма на Старозагорската опера

1982 г.

 1. Въоръжението на древните траки. - Септември (Ст. Загора), № 117, 30 септ. 1982

 2. Лозарството и винопроизводството в древна Тракия. - Септември (Ст.Загора), № 148, 11 дек. 1982

1983 г.

 1. Дом, който е част от историческата ни памет. - Септември (Ст. Загора), 17 февр. 1983.

 2. Грижа към наследеното от историята. По случай 18 май - международен ден на музеите. - Септември (Ст. Загора), № 58, 17 май 1983

 3. От древността : Изложба "Праисторическото изкуство от Старозагорско" в Аладжа манастир. - Народно дело (Варна), 28 май 1983

 4. Архитектурен ансамбъл от Берое. - Работническо дело, № 245, 2 септ. 1983.

 5. Говорят следите. - Гълъбовска искра(Гълъбово), № 20, 31 окт. 1983.

1984 г.

 1. Безценен извор за културата на траките : Античната бронзова колекция в Окръжния исторически музей. - Септември (Стара Загора), № 63, 26 май 1984

1985 г.

 1. Възкресено от забравата наследство : По случай 14 февруари - деня на археолога. – Септември (Ст. Загора), 14.февр. 1985

1986 г.

 1. Плодотворно патриотично дело : 18-24 май - седмица на музеите и паметниците на културата. - Септември , (Ст. Загора), № 58, 17 май 1986

 2. По следите на отминалите епох. Интервю за археологическо лято '86.- Септември , (Стара Загора), № 82, 12 юли 1986

 3. Иманярството - съвременно варварство. - Септември , (Ст. Загора), № 108, 11 септ. 1986

1987 г.

 1. Със знака на вечността. - Септември , (Ст. Загора), № 6, 115 ян. 1987

 2. Паметници от стари култури. Археологически вести от с. Овчарци. - Септември, (Ст. Загора), № 16, 7 февр. 1987

 3. Истинско народно богатство. 80 г. Окръжен исторически музей (Интервю). - Септември (Ст. Загора), № 58, 16 май 1987

 4. Археологическо лято. - Септември , (Ст. Загора), № 93, 6 авг. 1987

 5. В края на археологическия сезон. – Септември (Ст. Загора), № 156, 31 дек. 1987

 6. В края на археологическия сезон. - Септември (Ст. Загора), 156, 1987

1988 г.

 1. Тракийското съкровище от с. Дълбоки. - Шипка (Хасково), № 75, 16 апр. 1988

 2. Уникален археологически комплекс. - Септември (Ст. Загора), № 13, 1 апр. 1988

1989 г.

 1. Култът към змията. - Септември (Ст. Загора), № 4, 27 ян. 1989, с. 6

 2. Решително въразявам по повод на публикуваното. - Септември (Ст.Загора), № 20, 19 май 1989, с. 6

 3. Срещи в древността. - Септември (Ст. Загора), № 27, 7 юли 1989

 4. Буюклиев, Хр., М. Вендел. Международна археологическа експедиция при Рупките. – Шипка (Хасково) № 169, 26 авг. 1989

 5. Преблестящият град на троянците… - Септември (Ст. Загора) , 29 септ. 1989

1990 г.

 1. За столетия напред. - Септември (Ст. Загора) , 12. ян. 1990

 2. От пластовете на времето. - Септември (Ст. Загора), № 13, 13 февр. 1990

 3. На Аполон Дайтеренски. Откритието на ІХ археологическа експедиция "Карасура' 89". - Шипка (Хасково), № 86, 3 май 1990

 4. Проявена е почит. - Шипка (Хасково), № 121, 22 юни 1990

 5. Нови страници от историята : Археологическо лято' 90. - Септември (Ст. Загора ), № 56, 13 юли 1990

 6. Заедно и в смъртта. Епитафии от Авг. Траяна. - Септември (Ст. Загора ), № 68, 24 авг. 1990

 7. Буюклиев, Хр., М. Вендел. Карасура ' 90. Международна археологическа експедиция. - Шипка (Хасково), № 179, 13 септ. 1990

1991 г.

 1. Старозагорската стъклена фиала - с нов адрес. - Бизнес поща (Ст. Загора), № 4, 25-31 ян. 1991, с.8

 2. Ехо от ранното християнство. - Стара Загора, № 20, 12 март 1991

 3. Кой кого злепоставя. – Днес (Ст. Загора), № 8, 21-27 март 1991

 4. Буюклиев, Хр., Св. Димитрова, С. Петрова. Не "партийни пристрастия", а точна оценка. – Днес (Ст. Загора), № 13, 25 апр. 1991

 5. Не е пощадено и културно-историческото наследство : По случай 18 май - Стара Загора, № 37, 17 май 1991

 6. Разминал се е с истината… . - 7 + 7 (Ст. Загора), № 15, 22-28 май 1991

 7. Голям майтап : По повод на публикуваното. - Синя поща (Ст. Загора), 27 юни-3 юли 1991, с. 6

 8. Нимфите - музи на поетите. - Стара Загора, № 49, 2 юли 1991

 9. Скандалът продължава. Настоявам за конкурс. - Стара Загора, № 61, 13 авг. 1991

 10. Изразих позиция срещу явна несправедливост. - Стара Загора, № 37, 3 септ.1991

 11. Новоизлязъл археологически сборник. Спасителни разкопки. - Стара Загора, № 68, 6 септ. 1991

 12. Ще благоволи ли ВрИК да отговори? - Синя поща (Ст. Загора), № 33(35), 6-12 септ. 1991

 13. Дълговечната сянка на живота по нашите земи : Фирма AFC ще спонсорира международен археологически колоквиум. - Бизнес поща (Ст. Загора) , № 40, 3-10 окт. 1991

 14. Българо-германски археологически колоквиум "10 години разкопки на Карасура". – Чирпанско време, № 40, 4 окт. 1991

 15. Буюклиев, Хр. (Иванов). Карасура разкрива тайните си : Международен археологически колоквиум. - Стара Загора , № 86, 8 ноем. 1991

 16. Изходът е в нестандартните решения : Интервю. - Вик (Ст. Загора), 5-12 юли 1991

1992 г.

 1. Уникални неолити жилища и тракийски колесници чакат туристи в цял свят. - Куриер Сезони, № 9, 30 окт. - 5 ноем. 1992, с. 8

 2. Музеят- съкровищница на историческата ни памет : Колективно интервю със ст.н.с. Хр. Буюклиев, директор на Историческия музей, Стара Загора. - Стара Загора, № 50, 9 май 1992

 3. [Осемдесет и пет] 85 години Старозагорски музей : Епиграфската колекция (1). - Стара Загора, № 51, 12 май 1992

 4. [Осемдесет и пет] 85 години Старозагорски музей : Римските императори в живота на Августа Траяна (2). - Стара Загора, № 52, 14 май 1992

 5. [Осемдесет и пет] 85 години Старозагорски музей : Римските императори в живота на Августа Траяна (3). - Стара Загора, № 54, 19 май 1992

 6. [Осемдесет и пет] 85 години Старозагорски музей : Августа Траяна (Берое) и външният свят (4). - Стара Загора, № 55, 21 май 1992

 7. [Осемдесет и пет] 85 години Старозагорски музей : Августа Траяна и външния свят (5). - Стара Загора, № 5-6, 26 май 1992

 8. [Осемдесет и пет] 85 години Старозагорски музей : Клавдий Фронтон от Аквиниум прави оброк в Августа Траяна (6). - Стара Загора, № 60, 2 юни 1992

 9. [Осемдесет и пет] 85 години Старозагорски музей. И Августа Траяна е бил град на поети (8). - Стара Загора, № 61, 4 юни 1992Да спасим тракийските могили от иманярите! - Точно време за всички (Ст. Загора), № 127, 1992

 10. Старозагорският музей на 85 години. (1) - Синя поща (Ст. Загора), № 33, 19 авг. 1992

 11. Старозагорският музей на 85 години. (2) - Синя поща (Ст. Загора), № 34, 26 авг. 1992

 12. Старозагорският музей на 85 години (3). - Синя поща (Ст. Загора), № 35, 2 септ. 1992

 13. Буюклиев, Хр. и М. Вендел. Карасура търси спонсори. - Бизнес поща (Ст. Загора), 26, 24-30 юни 1992

 14. Варна "Тракийски колесници от Старозагорско". - Точно време (Ст. Загора), № 1, юли 1992

 15. Старозагорският музей на 85 години (4). - Синя поща (Ст. Загора), № 36, 9 септ. 1992

 16. Старозагорският музей на 85 години (5). - Синя поща (Ст. Загора), № 37, 16 септ. 1992

 17. Проблеми на древна Тракия са част от нашата история : Интервю. - Точно време за всички (Ст. Загора), № 199, 6 окт. 1992

 18. Култът към Аполон в Августа траяна : Интервю. - Южно утро (Ст. Загора), № 18, 23 окт. 1992

 19. Буюклиев, Х., М. Вендел. Карасура търси спонсори. - Чирпанско време, № 12, 8 май 1992

 20. Музеят - старец с млада кръв : Интервю. - 7 + 7 (Ст. Загора), № 25, 28 дек. 1992

1993 г.

 1. Ще продължат ли разкопките в историческото селище "Карасура" : Интервю. - Южно утро (Ст. Загора) № 8, 29 ян. 1993

 2. Двадесет погледа в миналото : Излезе от печат т. ХV от ИМЮИБ. - 7 + 7 (Ст. Загора), № 36, 22 февр. 1993

 3. Карасура - лято ' 93. - Южно утро (Ст. Загора), № 40, 30 авг. - 6 септ. 1993, с.1 и 4

 4. Античният каменен архив на Стара Загора се обогати с нови документи. – Нац. бизнес поща, № 11, 12-18 дек. 1993

1994 г.

 1. Ст.н.с. Димитър Николов на 70 години. Популярен у нас и зад пределите на страната . - Южно утро (Ст. Загора), 11-17 апр. 1994

 2. Археолози разкриват тайни на "Карасура". - Новина плюс (Ст. Загора), 8 окт. 1994, с. 4

 3. "Карасура" е една от най-благоприятните международни археологически експедиции : Интервю. - Живи пари (Ст. Загора), № 44, 25 ноем. - 2 дек. 1994, с. 3

1995 г.

 1. Да е честит 88-ия рожден ден на Старозагорския исторически музей! - Музей (Варна), ІІІ, № 5, май 1995, с. 1-2

 2. Една матрона от Августа Траяна. - Музей(Варна), ІІІ, № 5, май 1995, с. 5

 3. Гладиаторските зрелища в Августа Траяна. - Музей(Варна), ІІІ, № 5, 1995, с. 8

 4. Историческата памет не бива да изчезне. [Интервю]. - Арх-Арт борса (София), ІV, № 17, 2 май 1995, с. 4

 5. Южната порта на Августа Траяна - експонирана в новия офис на ТС Банк, клон Стара Загора. - Музей, № 11, ноем. 1995

 6. Южната порта на Августа Траяна - експонирана в клон на TСБанк. – Нац. бизнес поща, V, № 32, 14-20 авг.1995, с.2

 7. Интересна находка от Августа Траяна откриха в центъра на града строители : Надписът слави "най-достойната първожрица и организаторка на гладиаторски борби Септимия Сейте". - Старозагорски новини, № 170, 22 дек. 1995.

 8. Прочетено на камък. Увековечената тъща и гладиаторските борби в Августа Траяна.[Интервю]. – Нац. бизнес поща, 31 дек. 1995, с. 8

1996 г.

 1. Най-достойната първожрица Септимия Сейте… от Августа Траяна. - Музей, № 1, ян. 1996, с. 4
 1. Иманярски бандитизъм върлува от години : Интервю. - Живи пари (Ст. Загора), № 8, 1-8 март 1996, с. 7

 2. Старозагорец управлява Европа… Марк Аврелий Фронтон от Августа Траяна - архонт на Тракия и Европа в края на ІІІ и началото на ІV в. – Днес (Ст. Загора), № 23, 13-19 юни 1996, с. 6

 3. Преди 17 века - храм на богинята Рома в Августа Траяна. – Нац. бизнес поща, № 34, 26 авг. 1996, с. 8.

 4. 125 години с името Стара Загора. - Старозагорски новини, № 191, 5 окт. 1996, с. 1 и 7.

 5. Едно мнение за държавната политика в музейното дело и културно-историческото наследство. - Музей, № 2-3, февр.-март 1996, с. 1-3

1997 г.

 1. Старозагорският исторически музей навърши 90 години. - Старозагорски новини, № 15, 24 ян. 1997.

 2. Ние сме институция, която трябва да бъде дарявана. [Интервю]. – Нац. бизнес поща, № 19, 12 май 1997.

 3. Въоръжението в древна Тракия. - Старозагорски новини, № 84, 15 май 1997.

 4. 90 години археологически разкопки и проучвания. – Нац. бизнес поща, № 21, 26 май-1 юни 1997.

Спец. притурка

 1. Дарителските жестове в античния град Августа Траяна. – Нац. бизнес поща, № 21, 26 май-1 юни 1997.

Международният престиж на Старозагорският исторически музей. - Старозагорски новини , № 92, 28 май 1997

 1. Хилядолетни реликви чакат своя сграда : [Интервю]. - Дума, № 125, 2 юни 1997

 2. Международният престиж на най-стария културно-просветен институт в града. 90 години Старозагорски исторически музей. - 7 дни Стара Загора, ІV, № 16, 31 май-6 юни 1997, с. 10.

 3. Историческият музей стана на 90 години. - Старозагорски новини, ІІІ, № 178, 4 окт. 1997, с. 5

 4. Висшите магистрати на Августа Траяна. - Музей, V, № 10, окт. 1997.

1998 г.

 1. Полезно учебно помагало по история на Стария свят . - Наблюдател (Ст. Загора), № 11, 13-26 юли 1998, с. 4.

 2. Карасура - кръстопът на хилядолетията! . - Старозагорски новини, ІV, № 187, 12 окт. 1998.

1999 г.

 1. Из хилядолетното минало на Старзагорските минерални бани. - Старозагорски новини, ІV, № 5, 12 ян. 1999.

 2. Оксфорд показва наше съкровище : Ще видим безценните предмети от Дълбошката тракийска гробница, открита преди 120 години. - 24 часа (Прил. "Тракия"), № 19, 22 ян. 1999, с. 4

 3. Дамският елит в древната Августа Траяна-берое /ІІ-VІ в./. – Домино (Ст. Загора), ІХ, № 9, 6-12 март 1999, с. 11.

 4. Из спомените за началото. - Перо 5, VІІ, № 8, май 1999, с. 2

Юб.изд. Пето осн. у-ще, Ст. Загора

 1. Защо те обичам мой вечен граде?!. - Старозагорски новини, V, № 183, 4 окт. 1999, с. 3.


2000 г.

 1. 200 години след Христа градът е преживял златен век. Августа Траяна е била най-блестящото тракийско селище. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 88), № 299, 3 ноем. 2000, с. 6.

 2. Идеята трябва да бъде научно издържана. Стара Загора е древна, но не е най-старият град на Европа. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 97), № 331, 5 дек. 2000, с. 6.

 3. Решение, достойно за съжаление. - Дневен труд (прил. "Тракия труд"), № 67, 22 авг. 2000, с. 5.

 4. Аполон Сикеренос бил почитан широко в древната Августа Траяна. Тракийците слели култа към бог Аполон с почитта си към своя бог-конник. - Дневен труд (прил. "Тракия труд" № 76), № 259, 22 септ. 2000, с. 7

 5. Древната Стара Загора е имала свой олимпиец преди 18 века. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 78), № 264, 29 септ. 2000, с. 8

2001 г.

 1. Под звуците на Орфей природата стаявала дъх : Съратникът на бог-лечител Аполон вАвгуста Траяна. - Дневен труд (прил. "Тракия труд)", № 8, № 26, 26 ян. 2001, с.6.

 2. Юбилей? Да, но през 2006 година. - 24 часа, № 24, 16 февр. 2001, с. 5.

 3. Стара Загора - повече от 1000 години с името Берое. - Дневен труд (прил. "Тракия труд"), № 19, 6 март 2001, с. 6.

 4. Каменен надпис разкрива нови факти. Марк Аврелий Фронтон е бил архонт на провинциите Тракия и Европа. - Дневен труд (прил. "Тракия труд"), № 30, 13 апр. 2001, с. 6.

 5. В антична Августа Траяна са строили с голям размах : Първожрецът Марк Аврелий Азиатик дарил два портика, свидетелства надпис. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 38), № 136, 15 май 2001, с. 6.

 6. Августа Траяна и нейният форум. - [Тридесет и четвърти] ХХХІV фестивал на оперното и балетното изкуство. - Стара Загора, 2001, 7 с.

 7. Зевс Долихен - най-почитаното източно божество в Августа Траяна през ІІІ в. Светилището се намирало в днешния квартал "Трите чучура". - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 50), № 172, 29 юни 2001, с. 6

 8. Именитият траянец Марк Улпий Гениалис - почетен гражданин на древна Спарта. Спартанският декрет бил потвърден и от Августа Траяна. - Дневен труд (прил "Тракия труд", № 59), № 204, 31 юли 2001, с. 6.

 9. Поселението край Чирпан е започнало още в новокаменната епоха. Най-популярният бог на Карасура бил тракийският бог-конник Херос. – Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 70), № 245, 11 ноем. 2001, с. 6.

 10. Излезе от печат първи том на "Карасура". Включени са 28 научни статии и съобщения. - Дневен труд (прил. "Тракия труд”, № 74), № 259, 25 ноем. 2001, с. 6.

 11. Дамският елит в древната Августа Траяна-Берое ІІ-VІ в.. - 7 дни Стара Загора , 1, № 93, 5 окт. 2001, с. 7.

 12. Легендата за Херакъл е била любима тема в духовния живот на древната Августа Траяна. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 83), № 290, 26 окт. 2001, с. 6.

 13. Парадният меч на сарматския цар Инисмей - сензация и загадка на тракийската могила "Рошава Драгана". Чаталка е сред върховете на съвременната археология. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 93), № 325, 30 ноем. 2001, с. 6.

2002 г.

 1. Римските императори се увековечавали с паметници "с излишъците от приходите в общинската каса…" Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 2), № 7, 8 ян. 2002, с. 6

 2. Загадъчно тракийско божество в Августа Траяна. Робът-иконом Сигерос прави оброк за спасението на господарите си. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 8), № 28, 29 ян. 2002,с. 6.

 3. Първите стражеви укрепления в тракия са били край Шипка. Бургите и президиите имали полицейски функции. – Дневен труд (прил. "Тракия труд, №20), 12 март 2002, с.6.

 4. Августа Траяна почита матроната Нимфодора - първожрица по наследство. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 37), № 127, 10 май 2002, с. 6

 5. В село Самуилово - два новооткрити надписа от началото на ІІІ век. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 88), 5 ноем. 2002, № 88, с. 6.

 6. Форумът на Августа Траяна. 7 декара атрактивна история. - Старозагорски новини, № 225, 15 ноем. 2002, с. 3.

 7. Уникална златна огърлица се пази в музея. - Дневен труд (прил. "Тракия труд, № 42"), № 145, 28 май 2002, с.5.

 8. Преблестящият град на троянците. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 59), № 204, 26 юли 2002, с. 6.

 9. Паметник на Орфей имало в Августа Траяна. - Старозагорски новини, № 250, 20 дек. 2002, с. 4

 10. Коментар (към статията "Глинен съд от Егея, открит в гроб на тракийски вожд"). - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 67), № 232, 23 авг. 2002, с. 6.

2003 г.

 1. Едно посвещение на Аполон от с. Дълбоки. Изключителната находка влиза в световната научна книжнина. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 69), № 237, 29 авг. 2003, с. 6

 2. Излезе от печат том втори "Карасура" : 514 монети са намерени по време на разкопките. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 35), № 120, 2 май 2003, с. 6

 3. Излезе от печат том втори "Карасура" : 514 монети са намерени по време на разкопките. - Чирпански новини, № 290, 26 юли 2003, с. 14

 4. Древните светилища край с. Малка Верея. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 63), № 216, 8 авг. 2003, с. 6

 5. 40 години от големите археологически разкопки край яз. "Чаталка. Намереният боен доспех на цар Инисмей - най-ефектната и най-интригуващата находка. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 78), № 269, 30 септ. 2003, с. 6

 6. Нови исторически открития. Древните светилища край село Малка Верея . - Литературен глас, ХІ, № 105, окт-ноем. 2003, с. 9

2004 г.

 1. Ценен документ за древна Августа Траяна. Археолог откри в Ески джамия изчезнал старогръцки надпис. - Дневен труд (прил. "Тракия труд", № 11), № 40, 10 февр. 2004, с. 6

 2. Олимпийският шампион от Августа Траяна. Игрите водят началото си от 776 г. пр.Хр. – Дневен труд (Прилож. “Тракия труд”, № 64), № 223, 13 авг. 2004, с. 6

2005 г.

 1. Укрепителната система – впечатляващото съоръжение на древната Августа Траяна-Берое. – Дневен труд (Прилож. “Тракия труд”, № 2), № 5, 7 ян.2005, с. 6.

 2. Цитат от Омир в раннохристиянски надгробен паметник от Стара Загора. Истински образец на приемственост между античност и раннохристиянство. – Дневен труд (прил. Тракия труд, № 100) № 343, 16 дек. 2005, с. 6

2006 г.

 1. Още се питат за меча от Рошава Драгана. Интервю. – Нац. бизнес поща, № 64, 30 окт.-5 ноем. 2006, с. 9.


2007 г.

 1. Ехо от древната поетична слава на Стара Загора. – Литературен глас (Стара Загора), № 128, май-юни 2007, с. 1 и 4.

 2. Още веднъж за възникването на град Стара Загора и за любителския поглед към това събитие. – Старозагорски новини, № 6, 10 ян. 2008, с.6 и 16.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница