I. Информация за контакт с възложителя


Физични, химични и токсикологични характеристикистраница2/2
Дата30.07.2018
Размер1.39 Mb.
1   2

Физични, химични и токсикологични характеристики:

Характеристика на свойствата на газовата смес пропан-бутан:

Съгласно БДС 5670-71 в Република България се произвежда въглеводороден втечнен газ от нефт, който се използува като гориво за комунално-битови и енергетични нужди.

Пропан-бутанът при нормални условия (0оС и 760 мм живачен стълб) е горима газова смес, без цвят и вкус. При незначителни повишавания на налягането или понижаване на температурата той преминава в течност. Свойствата на сместа от въглеводороди са в зависимост от процентното съдържание на отделните съставки в нея.

В течно състояние пропан-бутана е около два пъти по-лек от водата, поради което свободно изплува над нея и създава условия за допълнително изпарение и загазяване на атмосферата.

В газообразно състояние пропан-бутана е около два пъти по-тежък от въздуха. Поради това той се настила в ниските части в помещенията заемайки лошо проветряваните места. Тук са налице всички условия за образуване на взривоопасни смеси с въздуха. При наличие на открит огнеизточник или достатъчно висока температура тези смеси могат да се взривят. При това, не е нужно взривоопасната смес да заема цялото помещение. Достатъчно е да се достигнат взривни концентрации само в долната част на пода, за да се получи експлозия.Токсични свойства на пропан-бутана и компонентите му.

Алканите (пропан и бутан) са доста силни наркотици, но тяхното въздействие върху човешкия организъм отслабва поради ниската разтворимост в кръвта. При обикновени условия те се явяват практически безвредни.

Токсичното въздействие се проявява само при висока концентрация във въздуха, тъй като значително намалява съдържанието на кислорода във вдишвания въздух и може да предизвика задушаване. Поради тази причина пропан-бутана се класифицира като асфиксант.

Пределно допустимата концентрация /ПДК/ – за пропан-бутан във въздуха е 1800 мг/м 3 , съгласно Наредба №13 от 30.12.2003 г.

При концентрация над 10 об%, пропан-бутана може да причини раздразване на дихателните пътища, затруднено дишане, замайване, сънливост, главоболие и дезориентация.

При работа в загазена среда трябва да се използват изолиращи или шлангови противогази. Не се допуска употребата на филтриращи противогази.

При извършване на операции, като присъединяване или смесване на гъвкавите маркучи, с които се извършва претоварването на ж.п. и авто цистерните, отваряне и затваряне на арматурата, ремонтни работи и други, производственият персонал задължително трябва да носи ръкавици за предпазване от втечнения газ. При евентуално попадане на втечнения газ върху кожата на ръцете или лицето, поразеното място продължително се промива с вода и се търси незабавно лекарска помощ.

Синптоми при отравяне: главоболия, слабост, повръщане, болки в стомаха, възбудено състояние, оглушаване, забавяне на пулса, слюнкоотделяне, сънливост и леко повишаване на температурата.

В случая трябва да се държи сметка за съдържанието на сероводород в пропан-бутана, въпреки минималното му съдържание по отношение на другите компоненти.

Сероводородът е силна отрова действуваща на нервната система. Под неговото влияние се намалява способността на кръвта да поема кислород. При концентрация 1 мг/л се наблюдава действие върху очите, повръщане, помрачаване на съзнанието, състояние на кома, халюцинации, сънливост, разстройство на паметта.

При ниски концентрации, но продължително действие на преден план изпъква раздразнителното му действие – предизвиква болезнено раздразнение на очите, главоболие, слабост, виене на свят, светобоязан.

При отравяне със сероводород има опасност и от хронично заболяване.Потенциалните критични събития/опасности:

Основните рискове от инциденти са свързани с разливи от тръбопроводи и от наливно-изливните устройства. Те могат да се обобщят, както следва: 1. Разливи в ограничени количества.

 • образуване на „локви” от втечнен пропан-бутан, който се изпарява мигновено и се образува пожароопасен облак от пари, често под формата на аерозоли;

 • задушаване

 1. Пожари в съоръженията или при разливи – мигновен; с факелно горене; кълбовиден.

 • изгаряния

 • свръхналягане и импулс от експлозия на облак от пари;

На територията на обекта не се предвижда съхранение на втечнен пропан-бутан. Инвестиционното предложение се състои в изграждане на тръбопроводи за транспортиране на пропан-бутан от танкер (на пристанище) до жп-цистерни, разположение на същестуващ жп-коловоз, както и в устройване на 1 място за разтоварване на пропан-бутан от жп-цистерни в автоцистерна.

За планираната дейност не се сизисква уведомяване за класификация по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за околната среда, на основание чл. 103, ал. 5, т. 3 от ЗООС.

Евентуалните инциденти ще са свързани с изтичания на малки количества пропан-бутан, при което образуваната „локва“ ще е с малки размери и количеството изпарен газ ще се разсее бързо, без да образува пожароопасен облак. Диаметърът на тръбопровода за транспортиране на течна фаза е 65 мм, а този за транспортиране на газова фаза – 100 мм. При евентуален пробив, без изолиране на участъка, максималното количество газ в тръбопровода възлиза съответно на 2.12 м3 – течна фаза и 6.75 м3 – газова фаза. Тези количества са незначителни.

Площадката е напълно открита и липсват сгради, канализация или други съоръжения със затворено пространство, в които да се натаи газ. По тръбопроводите се предвиждат спирателни кранове, с които бързо се изолират участъците с пробив и се ограничава изтичането.

Рискът от инциденти се оценява на незначителен.


 1. Местоположение на инвестиционното предложение
 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа;

Предложението ще се реализира на територията на КТМ, УПИ LХ.

Скица на имота е представена в приложение към настоящата информация.

Най-близко разположени елементи от НЕМ са река Дунав – на около 50 м от площадката посредством брегоукрепително съоръжение – кейова стена и Защитена зона „Мартен – Ряхово” на около 4 км.

На сателитна снимка на района – фиг. 1 са показани отстоянията на имота, предназначен за монтиране на жп и автоналивните устройства до най-близко разположените елементи на НЕМ и обекти, подлежащи на здравна защита.

Разстоянието по въздушна линия до жилищната граница на гр. Мартен е около 1 200 м.


Товаро-разтоварище за LPG

Жилищна зона –

гр. Мартен

~ 1 200 m

Газопровод за LPG

Порт Булмаркет

Понтон


фиг. 1 сателитна снимка на района на Тежко машиностроене – Русе


 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи;

Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя и е разположен в производствена територия, поради което не се налага приспособяване на земи към площадката на имота.


 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове;

Имотът е част от производствена територия, включена в регулационния план на ТМ – АД – Русе, одобрен със Заповед N 1696/27.10.1998 г.


 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа;

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на бивш завод за тежко машиностроене Русе. Тя не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитените зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от ЗБР (Натура 2000 в частта й за опазване местообитанията на птиците от Директива 74/409/ЕЕС) са Рибарници Мечка - BG0002024 – на около 10 км, Ломовете - BG0002025 на около 10 км от площадката на която ще се реализира инвестиционното предложение и по Директива 92/43/ЕИО за опазване е стествените местообитания и на дивата флора и фауна - защитена зона е BG 000529 “Мартен - Ряхово” - на около 4 км.

Територията е отдалечена и не представлява реална заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ.

Най-близко разположени елементи на НЕМ са р. Дунав, която протича на около 50 м, северно от площадката.

На около 2 км от терена на инвестиционното предложение са разположени експлоатационни кладенци (шахтови) за питейно водоснабдяване – югоизточно от гр. Мартен. Площадката не попада в границите на СОЗ. Част от територията между предложението и кладенците е застроена от сгради и дейности на бившия КТМ.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси;

При реализацията на инвестиционното намерение ще се ползва вода за питейно-битови нужди и за противопожарни цели. Не се предвижда ползване на вода за производствени цели и охлаждане. Питейната вода ще постъпва по площадковата водопроводна система на КТМ, захранена от селищен водопровод на ВиК ООД – Русе.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Имотът е избран за реализация на инвестицията и отговаря напълно на поставените изисквания:

~ Близост до река Дунав и до налични пристанищни съоръжения;

~ Близост до ЖП-инфраструктура;

~ Достатъчна площ и конфигурация на съществуващата инфраструктура с оглед безоапсно разполагане на наливно-изливните устройства, без да се пречи на жп или автомобилния трафик;

~ Наличие на външна инфраструктура до имота - електрозахранване, водоснабдяване, пътни връзки;

~ Предназначение на имота - за производствени дейности - С избраният вариант се избягва усвояване и застрояване на нови земи/терени;

~ Не граничи с жилищни територии и сгради.

Дружеството осъществява стопанска дейност на територията на бившия КТМ. Нормално е неговите дейности да са в близост, което спомага за облекчена охрана, възможност за ефективен административен контрол, единни общофункционални служби и други преимущества. 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми;

1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве

 • Здравен риск по отношение на работниците:

а) Строителство

В различните етапи на строителството ще участват от 5 до 10 работника. По време на строителството негативен здравен ефект върху работниците може да има от следните неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес:

Шум. Обикновено, тежките земекопни машини генерират шумови нива, които в кабините на водачите най-често надхвърлят допустимите нива. Водачите на изкопните и на тежкотоварните машини ще са експонирани на наднормени шумови нива от порядъка на 96-109 dB/A. При продължителна експозиция наднорменото шумово въздействие оказва неблагоприятен ефект върху слуховата система и може да доведе до развитието на професионална твръдоухост. Шумът има неблагоприятен ефект върху централната нервно система, води до разстройство в съня, развитие на неврозоподобни състояния и е рисков фактор и за развитие на артериална хипертония.

Вибрации. Земекопните машини и тежкотоварната транспортна техника са генератори на транспортно-технологични вибрации. На обслужващия ги персонал те действат преди всичко като общи вибрации по вертикалната ос Z, както и по хоризонталните Х и Y. Общите вибрации са нискочестотни - в диапазона на 1 - 63 Hz.

В условията на строителството неравния терен и при транспорт се генерират и апериодични, тласъчни вибрации. При багери нормите за общи вибрации са превишени от 1 до 2,5 пъти, при тежкотоварни камиони - от 2 до 3,5, при трактори - от 1,5 до 2,5 пъти. Общите вибрации действат върху опорно-двигателния апарат и на основата на ефекта на резонансните честоти увреждат пренхимните органи и централната нервна система. При продължителна експозиция може да се развие вибрационна болест. Работата на конкретния обект е относително краткотрайна, но като се има предвид, че водачите на подобна техника упражняват дълги години професията си, прилагането на профилактични мероприятия е задължително.

Заваръчни аерозоли. При заваряването на тръбите най-вероятно ще се прилага електрозаваряване, като е възможно и използването на автоматизирана техника. Заваръчни аерозоли представляват кондензирани пари на метали от електродните покрития и от разтопения метал при заваряване на метални части. Най-често за електродните покрития се използват легиращи вещества като фероманган, ферохром, феросилиции, феротитан и др. За шлакообразуващи вещества в електродите се използват флуорни и карбонатни съединения. Химическия състав и в голяма степен и токсичния ефект зависят от вида на използваните електроди. При заваръчния аерозол 98% от частичките са под 1μm, които не се задържат в горните дихателни пътища и проникват в белодробните алвеоли. Съдържат съединения на манган, никел, ванадий, молибден, хром и др. Освен металните аерозоли в заваръчните аерозоли се съдържат още азотни оксиди, въглероден оксид и диоксид. При заваровачни дейности извършвани на открито са измервани концентрации на заваръчните аерозоли са от 2 до 12 mg/m³, в затворени пространства от 100 до 150 mg/m³. Неблагоприятния здравен ефект на заваръчните аерозоли може да е остър и хроничен. Острите въздействия се изразяват в развитието на т.н. „метална треска”, която протича с повишаване на телесната температура до няколко часа след експозицията, кашлица, зачервяване на очите, тежест в гърдите, задух. Тези симптоми изчезват до няколко дни. При експозиции на открито тези случаи са редки. Хроничните неблагоприятни за здравето ефекти се изразяват в развитие на хронични бронхити, емфизем, развитие на астма. Голяма част от канализацията и водопровода ще се изпълни от полипропиленови тръби. В практиката вече се иползват модерни методи за свързването на тези тръби, при които не се отделят вредни вещества или се отделят в минимални количества.

Лъчиста енергия. При заваръчните дейности се наблюдава комбиниран ефект на химическа експозиция и лъчиста енергия - ултравиолетова и инфрачервена, както и лъчи от видимия спектър.

- Интензивността на инфрачервената радиация е различна и варира от 100 до 2450 W/m² в зависимост от технички характеристики и масата на загретия метал.

- За ултравиолетовото излъчване се посочва сумарна спектрална плътност на разстояние 1 m. От зоната на загряване - 0,4 - 162 W/m².

Инфрачервената и ултравиолетовата радиация увреждат зрителния анализатор и ако не се работи с лични предпазни средства (с очила или с шлемове), може да доведе до развитие на катаракта и до увреждане на ретината.

Неблагоприятен микроклимат. В зависимост от времето, по което стартират строителните работи, при одобрение на ИП, може да се работи в условията на прегряващ и/или в условията на преохлаждащ микроклимат. Прегряващият микроклимат е рисков фактор за развитието на инциденти, като топлинен и/или слънчев удар. При хронично въздействие води до загуба на течности, соли и микроелементи и до топлинно изтощение. Преохлаждащият микроклимат увеличава честотата на простудните заболявания, заболяванията на скелето-мускулната и на периферната нервна система.

Тежест на труда. Въпреки механизирането на голяма част от строителните дейности, част от тях изискват тежък и много физически труд, вдигане и пренасяне на наднормени тежести. Друга неблагоприятна особеност при дейностите свързани със заваряването и монтажа на тръбопроводите е, че те се извършват в неблагоприятна работна поза и при значително статично напрежение на мускулите на тялото и крайниците. Това води до микротравми, до заболявания на опорно-двигателния апарат и нервно-мускулната система.

Трудов травматизъм. В строителният бранш честотата и тежестта на трудовите злополуки е най-голяма. Това налага през всички етапи на строителството строго да се спазват всички правила за безопасна работа.

б) експлоатация

Производственият персонал на площадката ще възлиза на 2 души на смяна – 3 смени дневно.

Основните опасности по време на работа са подробно описани в т. 16 от настоящата информация.

Съгласно ИЛБ, основните опасности за здравето при работа с втечнен пропан-бутан са определени както следва: Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Опасност от задушване, ако се остави да се акумулира до концентрации, които намаляват кислорода до по-ниски от безопасните за дишане нива. Контактът с втечнения газ може да предизвика увреждане (измръзване трета степен) следствие на бързо изпарително охлаждане.

По време на експлоатацията негативен здравен ефект върху работниците може да има от следните неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес:

Шум. По отношение на шумовите емисии в работна среда не се очаква ниво по-виско от 85 децибела на разстояние от 1 m.

Вибрации. Машинното оборудване не причинява трептения, вибрации и удари, които могат да застрашат работниците. То е с проста конструкция, с нисък разход на енергия, без движещи се части.

Здравен риск по отношение на населението

а) Строителство

По време на строително-монтажните работи неблагоприятните ефекти по отношение здравното състояние на населението може да произтича от неорганизираните емисии на прах и токсични вещества в резултат на повишен от тежкотоварните коли транспортен трафик и от организираните емисии на шум от строителната площадка.

Строителните дейности ще се състоят само в монтаж на тръбопроводи от пристанището до товаро-разтоварището и монтаж на телена ограда. Площадката е бетонирана, жп-коловоза е съществуващ. Не се предвиждат изкопни работи, изграждане на фундаменти или други инженерни мрежи. Във връзка с това не се очакват вредни въздействия върху населението по време на строителните дейности.

Площадката е разположена на около 1200 м от границата на жилищната зона на гр. Мартен. На такова разстояние шумът намалява с 40-50 dB/A, или прогнозните нива на това разстояние ще са под нормите за шум в жилищни зони и територии.б) Експлоатация

При нормална експлоатация не се очакват вредни въздействия върху населението на гр. Мартен.

При изтичане в открити пространства следствие механичен пробив в тръбопровод не може да предизвика свръхналягане, свързано с експлозия. Парите на пропан-бутана, смесени с въздух не са експлозивни в открита среда. Инцидент, при който се изпуска значително количество LPG може да доведе до пожар, но само ако се достигне определена концентрация на горивните пари във въздуха и при наличие на източник на запалване.

По време на експлоатацията, на територията на площадката липсват организирани източници на емисии, не се очакват емисии на прах, които да оказват неблагоприятен ефект в района. Общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от работещите мощности на новата площадка ще е под границите на допустимите норми от 70 dB/A (Наредба 6/2006 г.). Източници на въздействие при нормална експлоатация на терминала на практика не съществуват.

Единствено при евентуално възникване на производствена авария има риск от потенциално локално и краткотрайно въздействие върху състоянието на атмосферният въздух в следствие изпускането на пропан бутан.

В т. 16 от настоящата информация са описани подробно възможните аварии, свързани с изтичане на втечнен природен газ. Рискът от възникването им е нисък, като последствията ще са незначителни. Обектът не подлежи на уведомяване за класификация по реда на чл. 103, ал.1 и ал. 5 от ЗООС.

При евентуална авария и пожар не се очакват вредни въздействия върху населението в най-близко разположеното населено място – гр. Мартен. Засегнати ще са само работниците на товарището.


  1. Въздействие върху земеползването

За реализиране на инвестиционното предложение инвеститорът няма да извършва промяна предназначението на земята. Няма да се усвояват нови терени. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с начин на трайно ползване – за производствени нужди.

Не се очаква въздействие върху земеползването.  1. Въздействие върху материалните активи

Настоящото инвестиционно предложение ще окаже положително въздействие върху материалните активи, изразяващо се в изграждане на нови промишлени съоръжения.

  1. Въздействие върху атмосферния въздух

   1. Метеорологични данни

Районът на гр. Русе попада в умерено-континенталната климатична област, която представлява продължение на Средноевропейската умереноконтинентална климатична зона. Климатът се формира под влияние на различно трансформираните от локалния релеф влажни океански въздушни маси, а през студеното полугодие и от нахлуващи от североизток континентални въздушни маси. Голямо е влиянието на река Дунав. Сравнително по-слабо е влиянието на студените арктични въздушни маси, идващи от север и на тропични въздушни маси от юг.

Климатичните изчислителни параметри на гр. Русе са съответно: • височина над морското равнище - 44 m;

 • барометрично налягане - 995 mbar;

Температура

Географската ширина и надморска височина, на която е разположен гр. Русе, е причина за значителната амплитуда на слънчевата радиация, която определя двата отличаващи се в топлинно отношение сезона - зима и лято. Климатът е умерено континентален със студена зима (абсолютна минимална температура -18 °С) и сухо, топло лято (абсолютна максимална температура + 42.7 °С). Откритостта на Крайдунавската тераса, включително и в района на Община Русе, за североизточните ветрове също е причина за горещите лета и студените зими.Атмосферна (обща и локална) циркулация и ветрове

Важната климатообразуваща роля на атмосферната циркулация се изразява в преноса на въздушни маси с различен географски произход и различни термодинамични свойства. Адвективният тип метеорологично време (по западно-източния зонален пренос – Исландски и средиземноморски циклони и Азорски и сибирски антициклони) се проявява в около 52% от броя на дните в годината. Неадвективният тип метеорологично време (вътрешно масово време) се формира средно в 48% от броя на дните в годината, като се явява резултат от стационарен антициклон или размито барично поле в приблизително равен брой случаи.

Антициклоналната циркулация, която в последните години се проявява все по-често, през студената част на годината създава условия за радиационни инверсии и образуване на мъгли. През зимата в Дунавската равнина преобладават западните ветрове.

Река Дунав тече покрай град Русе в посока от югозапад на североизток, поради което и преобладаващите ветрове там са по поречието на реката.

За режима на вятъра са използвани данните, публикувани за района на град Русе в Климатичен справочник за НРБългария, том IV, София 1982, Издателство Наука и изкуство, представени са в таблица 9 и на фигура 12. Средната годишна температура за района на град Русе е 12.9˚С.
Средногодишна скорост и честота на вятъра по посоки

посока

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Скорост

2,4

3,6

3,6

4,9

2,85

3,9

4,6

3,6

Честота, %

5,3

26,0

10,3

5,8

5,9

26,3

14,6

5,8Средногодишна роза на вятъра по честота, в %, по посоки, по данни от МС „Русе”


   1. Източници на емисии на производствената площадка:

По време на строителните дейности:

По време на строителните работи ще се наблюдава увеличение на емисиите на определени вредни вещества и прахови частици, дължащи се на работата на машините, с които ще се подравнява терена на имота и ще се подготвят основите за монтиране на инсталацията. Предвижданията на възложителя включват транспортирането на частите от разглежданата инсталация с речен транспорт и ограничаване на периода за строителни и монтажни дейности до 2 месеца. По този начин ще се гарантира минимално увеличение на праховите емисии.

Очакваното въздействие от строителните дейности ще е краткотрайно и напълно обратимо, само в границите на съответния имот.

По време на строителството и транспорта ще се използват строителни машини, покриващи изискванията на Наредба № 10/2004, хармонизирана с ДИРЕКТИВА 2002/88/EC, допълваща ДИРЕКТИВА 97/68 - мерки за намаление на газообразни и прахови замърсители от двигателите с вътрешно горене, инсталирани на извънпътни и строителни машини.

Разпространението на неорганизираните емисии зависи от метеорологичните условия в момента на извършване на строително-монтажните дейности. При съобразяване с оптималните условия – влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра и т.н. – на фракция строителство не се очакват значителните въздействия върху качеството на атмосферния въздух. Въздействията се характеризират като ограничени, локални само за имота, в който ще се извършват дейностите, обратими.
След реализация на инвестицията:

Източници на емисии на територията на площадката след реализация на инвестиционното предложение ще бъдат:Организирани източници на емисии: На площадката няма да се изграждат и експлоатират организирани източници на емисии. Дейността е свързана с транспорт и претоварване на втечнен пропан-бутан, който се транспортира по закрити тръбопроводи.

Линейни източници на емисии: Такива източници са транспортните средства - автоцистерни, които се зареждат на площадката. Ориентировъчно пълненото на една автоцистерна (25 т) продължава в порядъка на 45 минути. Очаква се локално увеличаване на емисиите от горивни газове в района.

При експлоатацията на обекта не се очаква емитиране на замърсители от организирани, площни или линейни източници в приземния слой на атмосферата над нормите за концентрация на съответния замърсител. Въздействието по отношение на очакваните концентрации на замърсители се оценява като незначително.  1. Въздействие върху водите

Инвестиционното предложение не предполага формиране на отпадъчни води. Не се предвижда изграждане на канализационна система. Работниците ще ползват санитарни възли в съседно разположени сгради. Площадката е бетонирана, като дъждовните води се оттичат по терена.

Не се очаква въздействие върху водите.

За нуждите на инсталацията ще се ползва вода от площадков питеен водопровод, собственост на „Булмаркет ДМ” ЕООД и технологичен тръбопровод за противопожарни нужди.

Площадката, на която се предвижда да се изгради инсталацията ще е бетонирана, с което се елиминира възможността за проникване на замърсяващи вещества в подземните води.

Въздействието върху компонент води се оценява на без въздействие.


  1. Въздействие върху почви и земни недра

Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши в имот с трайно променено предназначение на земята.

Не се очакват значителни въздействия върху почви и земни недра. Всички дейности ще се извършват върху бетонирана територия – производствена площадка, пътища.

Не се предвижда унищожаване на почвена покривка, извън вече увредената територия.

Въздействието върху компонент почви се оценява на без въздействие.
  1. Въздействие върху ландшафта

Ландшафта на територията на производствената площадка е техногенно изменен с изграждането на завода за тежко машиностроене - Русе. Не се очаква допълнително въздействие следствие предвижданото инвестиционно намерение.

Въздействието върху ландшафта се оценява на без въздействие.
  1. Въздействие върху Биологично разнообразие и неговите елементи и защитените територии

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на ЗЗТ нито в защитена зона по смисъла на ЗБР. Най-близко- разположената защитена зона е „ Мартен – Ряхово” с идентификационен код BG 0000529, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, която отстои на около 4 км.

Флора и фауна в района на имота:

Имотът е с начин на трайно ползване – производствена територия, почти изцяло асфалтиран. Съседните имоти също се използват за производствена дейност.

Защитени видове в района на инвестиционното намерение няма.

В имота не се срещат лечебни растения и такива със стопанско значение или от видове, под специален режим на опазване и ползване.

Херпетофауната включва: (reptilian)- ливаден гущер (lacerta agilis), ивичест гущер (lacerta frilineata), тънък стрелец (platyceps ndgadus), голям стрелец (dolichophis caspius);

Птиците са предимно от видове, свързани с открити терени и прошарените от храсти места, както и характерните за селищната среда. Срещането им в района на избраната площадка носи по-скоро случаен характер. На площадката липсват гнездови находища на птици.Потенциално въздействие:

Въздействието от реализиране на инвестиционното предложение няма пряк потенциал за въздействие върху редките и защитени представители на земноводни, влечуги и птици.

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху обявени и предложени за обявяване елементи на националната екологична мрежа- защитени природни територии, защитени зони, буферни зони.

Въздействието се оценява на незначително до нулево.
  1. Въздействие върху единични или групови паметници на културата

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е разположена в промишлена зона, на територията на бивш завод за тежко машиностроене – Русе. В района липсват паметници на културата. Планираните дейности нямат потенциал за въздействие върху паметниците на културата.


  1. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Не се очакват допълнителни въздействия, извън описаните дотук. Инсталацията ще се разположи в промишлена зона.


  1. Въздействие от отпадъци

По време на строителните дейности няма да се образуват строителни отпадъци. На територията на площадката няма да се обособяват площадки за предварително третиране на отпадъци. Генерираните от дейността отпадъци ще се събират на обособена площадка на територията на „Порт Булмаркет“, извън зоната на товаро-разтоварището.

Не се очаква отрицателно въздействие след реализация на инвестицията.  1. Рискови енергийни източници

В района не са установени източници на вредни лъчения. Не се очаква превишаване на хигиенните норми. Акустичната обстановка в района няма да бъде променена. Не се използват и в бъдеще няма да бъдат използвани източници на йонизиращи лъчения.


 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обкта на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е разположено на около 4 км от границите на зашитената зона и въздействието от реализацията му върху предмета и целите на опазване се оценява на незначително до нулево.

Складова база и терминал за втечнен природен газ


Фиг. 2 – Карта на Защитена зона BG 0000529 „Мартен – Ряхово” и местоположение на ИП


 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно);

На база извършения анализ в т. ІV.1 от настоящата информация, може да се даде следната обща оценка на въздействието при нормална експлоатация на авто и жп товарището за пропан-бутан:

НУЛЕВО - въздействие върху атмосферният въздух, земеползването, земните недра, почвата, водите, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, единични и групови паметници на културата, въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

пряко, положително, дългосрочно въздействие върху материалните активи.

пряко, НЕЗНАЧИТЕЛНО, отрицателно, ДЪЛГОСРОЧНО, обратимо въздействие върху хората и тяхното здраве, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения.


 1. Обхват на въздействието - географски район, засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.);

Обхватът на въздействието от реализация на инвестиционното предложение е локален – в границите на имота, собственост на Възложителя –УПИ LX – ТМ АД - Русе. Пряко засегнато население – 2 човека, обслужващи товаро-разтоварните операции.


 1. Вероятност на поява на въздействието;

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на малка при нормална експлоатация на базата.


 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Инвестиционният проект ще отговаря на действащото в България законодателство по отношение на строителните, технологични и противопожарни изисквания. Всички съоръжения и тръбопроводи, които ще се монтират на площадката ще отговарят на европейските стандарти за оборудване на инсталации за втечнен пропан-бутан.

При нормална експлоатация на обекта не се очаква да възникнат отрицателни въздействия върху околната среда и населението. За да не се допуснат аварийни ситуации, които биха могли да доведат до значителни отрицателни въздействия върху работния персонал на площадката и в района, се предвиждат технически и управленски мерки, както следва: • стриктно спазване на технологичните инструкци за работа с втечнен пропан-бутан;

 • поставяне на знаци и сигнали за наличие на различните видове опасности на територията на терминала съгласно Наредба №4;

 • извършване на прегледи и ремонти на оборудването съгласно изискванията на техническата и технологичната документация;

 • поддържане в изправно работно състояние на контролно-измервателната, регулиращата и предпазна арматура (манометри, нивомерни устройства, регулатори на налягане, спирателни кранове, отсекатели, възвратни клапани, предпазни клапани и др.);

 • извършване на периодични изпитвания на плътност и якост на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации;

 • извършване на периодични проверки за наличие на течове по тръбопроводите;

 • прекратяване на работата на помпите и компресорите при недопустими вибрации и/или отклоняване от нормалните работни параметри;

 • поддържане на надеждна защита срещу корозия (химична и електрохимична) на съоръженията и апаратите – нанасяне и поддържане на подходящи корозионно устойчиви покрития (грунд, боя и др. п.), периодично очистване на съоръженията и апаратите от вредните съединения, осигуряване на катодната защита;

 • осигуряване на защита от хидравлични удари и ерозия на оборудването - плавно и постепенно подаване на газ към съоръженията и инсталациите, недопускане попадането на механични примеси в горивото (филтриране).
 1. Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква трансграничен характер на въздействията.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ПОРТ БУЛМРКЕТ” ЕООД - РУСЕ

“ЖП и авто наливно-изливни устройства за пропан – бутан в УПИ LX, ТМ АД и захранващи газопроводи до тях през УПИ LX от съществуваща ППУ – понтон „Булмаркет ДМ“ ЕООДКаталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница