I. основни сведения за обследванията и изпитванията на строителните конструкции и мостовете 5Дата23.10.2018
Размер62.21 Kb.
Съдържание
Предговор 4
ГЛАВА I. ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБСЛЕДВАНИЯТА И ИЗПИТВАНИЯТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И МОСТОВЕТЕ 5

 1. Предмет, цел, задачи и видове обследвания и изпитвания 5

1.1. Общо за сигурността и дълготрайността на строителните конструкции и опитното им изследване 5

1.2. Предмет и основни понятия 10

1.3. Цел и задачи на обследванията и изпитванията 11

1.4. Видове обследвания и изпитвания 12 1. Основни етапи и предварителни проучвания 13

2.1. Основни етапи 13

2.2. Проучване на техническата документация и условията на експлоатация 14 1. Технически обследвания на строителните съоръжения. Обхват и особености 17

3.1. Общи положения и обхват 17

3.2. Технически оглед на място 18

3.3. Контрол на качеството на материалите в конструкциите 21

3.4. Избор на елементи и места за обследване, измервания и наблюдение 22


ГЛАВА ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА СТАТИЧНИТЕ НАТУРНИ ИЗПИТВАНИЯ 24

 1. Видове статически изпитвателни схеми и пробни натоварвания 24

4.1. Общи положения 24

4.2. Видове изпитвателни схеми и особености 25

4.3. Видове статични изпитвателни натоварвания 26

4.4. Изисквания към изпитвателните товари 28

4.5. Големина на изпитвателните натоварвания 29


 1. Разположение на изпитвателните натоварвания 32

5.1. Стоманобетонни плочи 32

5.2. Стоманобетонни греди 34

5.3. Стоманобетонни колони 36

5.4. Ферми и дъги 38 1. Организиране и изпълнение на пробни статични натоварвания. Етапи, степени и състояния. Признаци на разрушаване 39

6.1. Организиране на пробните натоварвания 39

6.2. Осъществяване на пробните натоварвания 43

6.3. Признаци на разрушаване 46


 1. Определяне на местата, броя и разположението на измерителните уреди 47

7.1. Общи положения 47

7.2. Особености при изследване на общи деформации 48

7.3. Изследване на образуването и разтварянето на пукнатини в стоманобетонни сечения 49

7.4. Особености при изследване на едномерно напрегнато

състояние 51

7.5. Особености при изследване на двумерно напрегнато

състояние 52

7.6. Общи принципи при изследване на обемно (тримерно) напрегнато състояние 55 1. Влияние на температурата и влажността върху изпитваните конструкции и измерителните уреди 56

8.1. Влияние на изменението на температурата 56

8.2. Влияние на влажността на околната среда 60 1. Грешки при измерванията и оценка на точността на резултатите 61

9.1. Видове грешки 61

9.2. Оценка на точността на резултатите 62 1. Опитно определяне на коравини, провисвания и усилия 66

10.1. Опитно определяне на огъвателни коравини 66

10.2. Опитно определяне на провисванията в теоретичните изчислителни схеми на конструкциите 67

10.3. Опитно определяне на опорни моменти в непрекъснати и запънати греди и пръти на ферми 69


 1. Анализ, изводи и оценка за състоянието на статично изпитвани конструкции. Качествени и количествени показатели и критерии 71

11.1. Качествен анализ 71

11.2. Количествен анализ 74


ГЛАВА ІІІ. МЕТОДИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ДИНАМИЧНИТЕ НАТУРНИ ИЗПИТВАНИЯ 79

 1. Цел и задачи на динамичните изпитвания. Изпитвателни натоварвания и въздействия 79

12.1. Значение, цел и задачи 79

12.2. Видове динамични изпитвателни натоварвания 80

12.3. Осъществяване на динамични изпитвателни натоварвания 84


 1. Опитно определяне на динамични параметри и характеристики 85 13.1. Видове виброграми и осцилограми 85

13.2. Първичен анализ на виброграми и осцилограми 87

13.3. Опитно определяне на динамичните коефициенти 88

13.4. Определяне на собствените честоти 90

13.5. Определяне на коефициента и декрамента на затихване 91 1. Анализ, изводи и оценка на динамично изпитвани конструкции и мостове 92

14.1. Оценка на напрегнатото състояние и здравината 92

14.2. Оценка на експлоатационната годност 94 1. Влияние на трептенията върху производствените процеси и хората. Предпазване от вредни трептения 94

15.1. Оценка на влиянието върху производствените процеси 94

15.2. Влияние на трептенията върху хората 95

15.3. Предпазване от вредни трептения 97
ГЛАВА ІV. МОДЕЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ

КОНСТРУКЦИИ 99 1. Поляризационно-оптично конструктивно моделиране 101

16.1. Общи положения 101

16.2. Същност и принципи 101 1. Физико-механично конструктивно моделиране 106

17.1. Същност и принципи 106

17.2. Основни методически въпроси 107

17.3. Видове мащаби и определянето им 108

17.4. Характеристични числа (инварианти) 109 1. Метод на крехките лакови покрития 110

18.1. Общи сведения 110

18.2. Методика на изследване 111


ГЛАВА V. ПРАКТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА, ОБСЛЕДВАНЕ И БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА КОНСТРУКЦИИ И МОСТОВЕ 113

 1. Механични методи за БК на бетона в елементи и конструкции чрез незначителни повърхностни местни (локални) разрушения 114

19.1. Изрязване на бетонови сондажни ядки 114

19.2. Изтръгване на вбетонирани армировъчни пръти 115

19.3. Нови методи на локално “срязване и изтръгване” 116


 1. Механични инструментални (твърдомерни) методи за БК 119

20.1. Уреди по метода на “пластичния отпечатък” 120

20.2. Уреди по метода на “еластичния отскок 123 1. Физически методи за БК и диагностика на бетона 126

21.1. Резонансен ултразвуков метод 127

21.2. Вибрационен метод 129

21.3. Импулсен ултразвуков метод 131

21.4. Краткотрайно динамично отражение 137

21.5. Звуково напречно прозвучаване (звуково сондиране) 139

21.6. Високо деформационно динамично изпитване на пилоти 141

21.7. Магнитни методи за диагностика и БК 142

21.8. Радиометрични (радиографични) методи 144

21.6. Комплексни методи за диагностика и БК на елементи и конструкции 147


 1. Опитно определяне на остатъчни (начални) напрежения 149

22.1. Характер и възникване 149

22.2. Опитно определяне на остатъчни напрежения 151


ГЛАВА VІ. КАЧЕСТВО И НАДЕЖДНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ 153

 1. Видове дефекти и повреди и влияние върху състоянието на строителните конструкции 153

23.1. Общи положения и значение 153

23.2. Основни термини 154

23.3. Видове строителни дефекти, повреди и аварии (ДПА) 154

23.4. Обобщени изводи от анализа и препоръки 156 1. Надеждност на строителните конструкции. Основни характеристики и методи за контрол 157

24.1. Общи положения и термини 157

24.2. Определяне на характеристиките на надеждността 159

24.3. Методи за контрол 161
Глава VII. Техника и уреди за измерване на

механични величини при обследванията и изпитванията 162 1. Основни изисквания и класификации. Особености и принципи при измерване на механичните величини 162

25.1. Изисквания към измерителната техника 162

25.2. Особености и принципи при измерванията и определянето на механичните величини 165 1. Характерни уреди за измерване на премествания и завъртания 167

26.1. Прътови и лостови провисомери 168

26.2. Жичкови провисомери 169

26.3. Индикатори и индикаторни провисомери 172

26.4. Хидростатични и оптични (геодезични) провисомери и наклономери 174 1. Механични и електрически уреди за измерване на местни и относителни линейни деформации 178

27.1. Механични лостови тензометри 178

27.2. Индикаторни и индикаторно-лостови тензометри 179

27.3. Електрически уреди за измерване на механични величини 183


 1. Регистриращи уреди, апарати и системи 188

28.1. Механични регистриращи уреди 188

28.2. Електрорегистриращи апарати и системи 190 1. Изпитвателни системи и съоръжения: стендове, преси, крикове, силомери 193

29.1. Изпитвателни стендове 194

29.2. Натоварващи механизми и системи 196


Литература 200

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница