Информация от Вицепрезидента на Европейската комисия Гюнтер ФерхойгенДата22.12.2018
Размер357 Kb.
ТипИнформация
Информация от Вицепрезидента на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген
06/02/2009
Влияние на икономическата криза върху ключови сектори от икономиката на ЕС – производствената промишленост и строителството

1.Влияние на икономическата криза върху строителството и производствената промишленост

Производствената промишленост и строителството са особено силно засегнати от финансовата криза и изпитват един от най-сериозните спадове от десетилетия насам. Последните данни от ноември 2008 г. показват намаление от 8.2% в производствата и 4.2% в строителството. Ако се вземат двата сектора заедно това прави загуби в размер на € 150 млрд. Износът на ЕС производство към страни извън ЕС се е понижило с 11%, сочат данните от ноември 2008 г. Търсенето в автомобилната и строителната индустрия е силно циклично и се характеризира с чести спадове.
  Индексът на бизнес климата на Главна Дирекция „Икономически и финансови въпроси” на Европейската комисия в момента е достигнал най-ниската си стойност от януари 1985г. насам. Според по-обширния индекс на настроението в икономиката, който покрива всички сектори, доверието на потребителите е спаднало драстично, като за индустрията е намаляло с 1.8 пункта. Настроението на потребителите намалява с 2.3 пункта, като услугите (- 4.9 пункта) и строителството (-4.0 пункта) са най-засегнати.

  Официалните данни за заетостта на секторно ниво излизат с 6-месечно забавяне. Въпреки това Европейският център за наблюдение на промените показва, че от началото на последната четвъртина на 2008г. (включително януари 2009) планираните съкращения на работни места за се увеличили до 158.000, а предвиденото създаване на такива е намаляло до 25.000, което дава очаквана загуба на 130.000 работни места. За сравнение, през първите три четвъртини на 2008г. планираното съкращение на работни места е било 130.000, докато създадените такива са били 132.000, т.е. малък положителен баланс. В допълнение е важно да се спомене, че фирмите от много сектори в момента разчитат на краткосрочно планиране на работните места и закриване на някои производства, запазвайки квалифицирания персонал.

  Докато достъпът на бизнеса до финансиране варира значително в различните Страни-членки и икономически сектори, наличните данни показват общо намаление на кредитите за малки предприятия, като това от части се дължи на политическите усилия за стабилизиране на банковия сектор. Ситуацията на големите бизнеси е значително по-лоша по отношение на дългосрочните кредити. Най-засегнати са автомобилната и строителната индустрия, но и други сектори се очаква да пострадат. Достъпът на по-големите фирми до финансовите пазари ще бъде подложен на тест през 2009г., когато корпоративните бондове ще бъдат рефинансирани. Малките и средни предприятия също следва да бъдат по-наблюдателни и да следят икономическата ситуация за сигнали предвещаващи влошаване на условията на финансиране, ако икономическата криза се разрасне.

  Липсата на достъп до финансиране за износ е директна последица от финансовата криза. Прогнозите са, че 90% от международната търговия са били финансирани от кредити. При нормални условия, частният пазар, и по-точно търговски банки – доминират финансирането, особено за износ на стоки към държави с нисък риск. Официалните агенции за износ на кредит (ECA) играят важна роля при покриването на големи транзакции за средносрочен кредит или износът към държави с висок политически риск. ECА обикновено оперират обратно на цикъла; т.е. по естествен начин подпомагат бизнеса, когато частните банки са по-чувствителни към риска. Проблемът е в липсата на финансиране за търговски транзакции, породена от загубеното доверие в частния кредитен пазар и повишеният риск. Освен това, прерастването на финансовата криза в икономическа такава води до нежелание на частния пазар да финансира. Все по-ясно става, че това е също така въпрос на правилното вътрешно разпределяне на фондовете между банките. По неясни причини търговското финансиране не се счита за необходим приоритет на банковите ковчежници. Взети са мерки на национално и Европейско ниво, които да подобрят достъпа до търговско финансиране. Комисията наблюдава действията на национално ниво и е пряко свързана в преговарянето на временни промени в правилата на Европейската организация за икономическо сътрудничество по отношение на кредитите за износ.

  Със задълбочаването на икономическата криза, съществува сериозен риск от завръщането на протекционизма, което ще се отрази крайно неблагоприятно на Европейското производство.
2.Икономически прогнози за строителство то

  В строителната индустрия, обхващаща строителство, ремонт, поддръжка и събаряне на сгради и инфраструктури, пряко работят около 13.6 милиона души и поддържа около 26 милиона работни места в Европа. Това представлява 6.2% от БВП (през 2005 г.). Около 2.7 милиона предприятия работят в този сектор, който се характеризира с преобладаване на малки и средни предприятия (около 80%) голяма част, от които са микро-фирми (около 30%). Търсенето в Европа идва от частни домакинства, бизнес обществото и обществения сектор, като последният доминира в търсенето на инфраструктурни сгради.

  Икономическите прогнози предвиждат намаление от 4.3% от общата дейност през 2009 г., което най-много ще повлияе ЕС-15, където във всички страни тенденциите са отрицателни или малко положителни. Прогнозите са особено негативни за испанските и ирландски пазари. В Германия също се очаква леко свиване на строителните инвестиции през 2009 г. Като цяло тенденциите в ЕС-12 остават положителни с няколко изключения. Предвижданията са благоприятни за Полша. Спадът в икономиката особено ще засегне жилищния сектор, но до някаква степен и сектора с не жилищно строителство. Ремонтните работи целят да се построят по-енергийно ефективни сгради и тези усилия донякъде ще смекчат влиянието на икономическия спад. Очаква се бавно и постепенно възстановяване през 2010-2011 г.

  Голямо притеснение за сектора е финансирането като държавно изискване. Докато то е много чувствително към движението на лихвените проценти и цените на активите, то бизнес инвестициите в икономическите прогнози са по-засегнати от бюджетните ограничения.
3.Специфични мерки, касаещи строителния сектор

Няколко Държави-членки са приели или анонсирали специфични програми за насърчаване на частни и обществени инвестиции в инфраструктурни проекти. 1 Така например втората фискална програма на Германия подсигурява 17 млрд. евро за инфраструктурни инвестиции. Френските план „plan de reliance” разрешава 4 млрд. евро за обществени инфраструктурни инвестиции и 1.9 млрд. евро за жилищни проекти. Всички тези програми ще облагодетелстват европейския строителен сектор и ще допринесат за положителни последващи ефекти за своите доставчици.Освен това, някои държави-членки са приели или обявили допълнителни мерки за директна подкрепа в търсенето и предлагането на частни жилища.

 • Белгия: Правителството обяви прилагането на намалени ставки на ДДС (6%) през 2009 г. за ново строителство до стойност от 50.000 евро.

 • Ирландия: Подпомагане пазара на жилища – мерки за данъчно облагане на приблизителна стойност от 180 милиона евро или 0.1% от БВП, а именно увеличаване на периода за данъчно допустима амортизация за новопостроени сгради с цел да се увеличи атрактивността на търговски сгради и да се намали облагането с държавни такси, приложими за не жилищни имоти и увеличаването на ипотечни лихвени облекчения за хора, купуващи дом за първи път.

 • Латвия: вдигане на задължителното правило за 10-процентно предварително плащане при вземането на ипотечен кредит (например съотношението кредит към стойност бе максимизирано до 90%) и обръщайки увеличената такса за регистрация в поземлената книга.

 • Холандия: Гаранционният фонд за общински жилища "Waarborgfonds Sociale Woningbouw" ще се разшири (временно) чрез увеличаване на максималното ниво на гаранция при специални обстоятелства. Това дава възможност жилищни корпорации (частично) да поемат проекти от търговски компании за завършване на жилища.

 • Испания: Проектозакон на мерките за насърчаване на пазара за вземане/отдаване под наем и енергийно ефективност на сградите. Ще бъде дадено разрешение да се създаде Инвестиционен надзор на недвижими имоти, който ще има благоприятен данъчен режим и който ще има за основна цел да инвестира в имоти за отдаване под наем. Целта е да се насърчи пазара за вземане/отдаване под наем на недвижими имоти в Испания. През 2008 г. чрез Института за официални кредити (ICO -Instituto de Crédito Oficial), държавата гарантира осигуряването на заеми на МСП, които бяха увеличени от 3 до 5 млрд. евро. ДДС и данък личен доход. Подобряване на данъчното отношение към реставрирането на сгради. Подновяване, чиято стойност е над 25% повече от цената за придобиване (без земята). Това влезе в сила от Януари 2008 г. Целта е повече проекти да отговарят на условията за по-безпристрастна и изгодна данъчна схема, която да подобри въвеждането на ДДС за възстановяване и стимулиране на строителната индустрия. Същото се отнася за кредита, разрешен за реабилитацията на постоянни жилища, облагани с данък личен доход.

 • Великобритания: Пакетът за издръжка на собствениците на жилища – възлизащ на 1.6 млрд. бр.лири (0.13% от БВП), включващ нова схема за дялово участие в нетно имущество, подпомагаща за първи път купуващите, както и тези, притежаващи дом в риск на възвръщане и програма за 400 милиона бр.лири за подпомагане предлагането на социални домове. Правителството също така реши временно да повиши безмитния праг за данъчни сделки с английски жилищни имоти за една година от 125.000 бр.лири до 175.000 бр.лири (оценени на стойност около 600 милиона бр.лири в предишни приходи).1 Отговорът на Държавите-членки по отношение Плана за възстановяване е много разнороден и се

нуждае от системен анализ, за да се разбере какво отличава строителния сектор от останалите. В

ход е специфична оценка в контекста на Инициатива на Водещ пазар , засягаща финансовите и фискални

инициативи за енергийно-ефективна реконструкция на съществуващи сгради.Каталог: images -> stories -> KSB
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г
KSB -> 26 октомври 2009 г. До инж. Симеон Пешов София Председател на ус на
KSB -> Уведомяваме Ви, че ксб оп стара Загора организира „Ден на работодателя" пред ученици от пгсаг „Лубор Байер", на който строителните фирми да представят своята дейност


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница