Информация за преценяване на необходимостта от овосстраница1/6
Дата16.03.2017
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Изграждане на паркинг, бензиностанция и един брой тръбен експлоатационен кладенец за противопожарни и други цели (миене на паркинг и напояване на тревни площи) в УПИ ІІ, кв.30 по плана на с.Кулата, община Петрич, обл.Благоевград“


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Изграждане на паркинг, бензиностанция и един брой тръбен експлоатационен кладенец за противопожарни и други цели (миене на паркинг и напояване на тревни площи) в УПИ ІІ, кв.30 по плана на с.Кулата, община Петрич, обл.Благоевград
Възложител: „НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

І. Информация за контакт с възложителя
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.


„НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ЕИК 175309766

Седалище и адрес на управление: област София, гр. София 1618, район р-н Овча купел, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 12

Управители: Гьорги Дамяновски и Милош Пеич, прокурист – Живко Ковачевич (начин на представляване – заедно от двамата управители или от един управител заедно с прокурист)


2. Пълен пощенски адрес.

бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 12


район Овча купел


гр. София 1618

3. Телефон, факс и Е-mail.
4. Пълномощник


Ирена Спиридонова, тел. 0898 884037

Адрес за кореспонденция: гр.София, бул. „Христо Ботев“ № 59, ет.3, ап.9

Архитектурно бюро „Порш Концепт”
При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Изграждане на паркинг, бензиностанция и един брой тръбен експлоатационен кладенец за противопожарни и други цели (миене на паркинг и напояване на тревни площи) в УПИ ІІ, кв.30 по плана на с.Кулата, община Петрич, обл.Благоевград“, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл.40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение.


Информацията е за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг, бензиностанция и един брой тръбен експлоатационен кладенец за противопожарни и други цели (миене на паркинг и напояване на тревни площи) в УПИ ІІ, кв.30 по плана на с.Кулата, община Петрич, обл.Благоевград”.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква “н” и т.10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).


1.Резюме на предложението.


Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в УПИ ІІ, кв.30 по плана на с. Кулата, община Петрич. Имотът представлява урбанизирана територия, представляващ двор на СОМАТ (фирма предоставящи транспортни и логистични услуги в България). Имотът е използван за паркинг.

Имотът е с площ 10000м2. В имота има съществуваща сграда от метална конструкция.


УПИ ІІ е разположен западно от регулационните граници на населеното място (през път Е-79 София-КПП Кулата).


Инвестиционно предвиждане:

След промяна на отреждането УПИ ІІ се предвижда да бъде определена зона – „за обществено обслужване - за изграждане на бензиностанция и паркинг“. С инвестиционното предложение се предвижда да се изградят: паркинг, бензиностанция, сондажен кладенец, каломаслоуловител, ретензионен резервоар.

Електроснабдяването ще се осъществи от трафопост изграден в съседен имот (УПИ III, разположен западно от имота предмет на инвестиционното предложение е собственост на възложителя). Водоснабдяването за противопожарни нужди и други цели, включващи миене на паркинг площите и напояването на тревните зони на обекта, се предвижда да се осъществи чрез изграждане на съоръжение за добив на подземни води, което ще бъде изграден в границите на имота. Тялото, обект на експлоатация е подземно водно тяло с код BG4G000000Q002 - Порови води в кватернер Кресна-Сандански. Същото е първото от повърхността и може да задоволи необходимите на Заявителя водни количества за водоснабдяването на цитирания обект.

Тръбният кладенец се предвижда да се изгради в границите на имота. Проектната му дълбочина е до 30,00 метра.

За изграждане на водовземното съоръжение сондажен кладенец ще се проведе процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение на основание чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

Отпадъчните води, измиването на паркинга ще преминават през сепарираща инсталация (каломасло уловител), а след това ще постъпват в ретензионен басейн с обем от 120,00м3. Преливащата вода от ретензионния обем ще се излива в уличната канализация (съгласувателно писмо изх.№82/30.11.2015г.на „В и К“ ЕООД-Петрич). Съществуващата в имота сграда от метална конструкция ще бъде премахната. Предвижда се поставяне на 2 бензиноколонки, като над тях бъде направен метален навес. С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на сгради.

Необходимото водно количество за нуждите на обекта ще бъде около 0,2л/сек, 17,45м3/ден или около 6368м3 годишно. Максималното потребление на подземна вода ще бъде в периода май-октомври или 184 дни в годината, като в този период средното дневно натоварване ще бъде 19,43м3/ден или 0,225 л/сек. Същото ще се използва за миене на паркинга и поливане на тревните площи. Минималното потребление на подземна вода ще бъде в периода ноември-април или 181 дни в годината, като в този период средното дневно натоварване ще бъде 15,43м3/ден или 0,179 л/сек. Същото ще се използва за миене на паркинга.

Конструкцията и дълбочината на сондажния кладенец ще са съобразени с техническото задание на възложителя, геолого-литоложки строеж на площадката, очакваното статично водно ниво и възможностите за експлоатацията им.

Предвидено е проектния тръбен кладенец да бъде оборудван с потопяема помпа с върхов дебит от 1,00 л/сек, като същата ще излива добитата подземна вода в проектен подземен резервоар с две камери. В сухата камера ще бъде разположен сондажния кладенец и предвиденото помпено оборудване, а мократа камера ще бъде с вместимост 120,00м3.

Процесите, които ще протичат след реализация на инвестиционното предложение са свързани с осъществяване на дейности свързани с обществено обслужване – продажба на горива, паркиране на автомобили и добив на подземни води.

При реализацията на инвестиционното предложение се предвижда да бъдат използвани следните традиционни за строителството материали: метални профили, паркинг елементи, бетон и др.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на възложителя – частна собственост и представлява част от бивш двор на СОМАТ.

Към настоящият момент имотът не се използва – съществуващата настилка на много места е разрушена и на места с прорасла растителност.

Имотът е разположен в непосредствена близост до контролно-пропусквателен пункт Кулата (границата с Р Гърция) и автомагистрала „Струма“ – главният граничен пункт между България и Гърция, транспортен коридор с изключително голяма интензивност на преминаване на автомобили – леки и тежкотоварни. Това географско положение благоприятства реализацията на инвестиционното предложение – изграждане на паркинг.

Друго предимство за осъществяване на намерението е наличието на асфалтиран път, улици и добрата му връзка с другата пътна инфраструктура (АМ „Струма“) в района, т.е. не се налага изграждането нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Не на последно място трябва да се отбележи, че съседния имот УПИ III, разположен западно от имота предмет на инвестиционното предложение е собственост на възложителя. В УПИ III се предвижда изграждане на казино, игрална зала и хотел. Предвиденият за изграждане паркинг и бензиностанция ще обслужват и гостите хотела и казиното. Добивът на подземни води, за осигуряване на необходимите водни количества ще допринесе за предотвратяване ползването на питейни води за противопожарни нужди, за почистване и напояване.

Освен това осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен социално-икономически ефект върху местното население – осигуряване на нови работни места и ще се увеличат приходите за общината.

Условията за реализацията на намерението са благоприятни, тъй като върху площадката има разположена тревна растителност и единични представители на дървесната растителност – тополи и орехи. Тревната растителност е представена предимно от широко разпространени видове, т.е. няма да се наложи унищожаване на местообитания


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други

предложения.

Съгласно инвестиционното предложение обекта ще се изгради на собствен терен в кв.30 по плана на с.Кулата, югозападно от жилищната зона. Имотът е урбанизирана територия – бивш стопански двор на СОМАТ, използван за паркинг на собствен транспорт. В момента имотът представлява територия, която не се ползва. Регулационният план на с.Кулата е одобрен със Заповед № 1312/18.12.1989г.

Инвестиционното предложение не предвижда да засяга и не въздейства върху земи от ДГФ и налична инфраструктура, и не предвижда промяна предназначение на земята.

В съседство с имотите са разположени:  • Митнически терминал Кулата.

  • Жилищна територия на с.Кулата;

  • Специална зона на КПП Кулата;

  • Офиси;

  • Магазини, ресторанти, казино, бензиностанция и др.

На запад имотът граничи с УПИ ІІІ, собственост на възложителя, който е в процедура за изграждане на сгради за обществено обслужване – казино, игрална зала, хотел. Реализацията на инвестиционното предложение в УПИ ІІ е изключително удачно, от гледна точка на местоположение (близостта с ГКПП Кулата и АМ „Струма“) и ще допълва предвидения за изграждане в УПИ ІІІ комплекс.

Инвестиционното предложение не предвижда да засяга и не въздейства върху съществуващата инфраструктура.

Захранването на обекта с необходимите водни количества ще става от предвиден за изграждане собствен водоизточник – тръбен кладенец. Съгласно публикуваните в интернет данни на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район” в подземно водно тяло с код BG4G000000Q002 - Порови води в кватернер Кресна-Сандански, в близост до обекта няма съоръжения с издадени разрешителни за водоползване с цел питейно-битови нужди и учредени СОЗ.

Отпадъчните води от обекта ще се заустват в съществуващата канализация – ф350, минаваща в улица, южно от имота.

Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа.

Дейността, която се предвижда да се осъществява в имота не влиза в конфликт с ползването на съседните имоти.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на отрицателно въздействие на други дейности и съседни имоти.

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница