Информация за равнището на безработицата в Добричка област за деветмесечието на 2013 гДата11.06.2018
Размер45.21 Kb.


ИНФОРМАЦИЯ

за равнището на безработицата в Добричка област
за деветмесечието на 2013 г.


Безработица

През септември 2013г. в област Добрич се отчита ръст на безработицата. Той е резултат от регистрация на сезонно заетите лица от туризма, търговията и преработващата промишленост. Освобождаване се отчита и от отраслите транспорт, складиране и пощи, строителство, държавно управление и недвижими имоти.

Към 30.09.2013г. равнището на безработица в Добричка област е 10.9% при 10.0% през август, или увеличение с 0.9 пункта. В сравнение със септември 2012г. (11.1%), безработицата е по-ниска (-0.2 пункта). В бюрата по труда от областта през септември са регистрирани 8719 безработни, с 699 души повече спрямо предходния месец (8020). В сравнение със септември 2012г. (8870) броят на безработните сега е с 151 по-малко.

За гр. Добрич нивото на безработица през септември се е покачило на 6.1% при 5.6% през август (+0.5 пункта), а спрямо отчетените 7% през миналата година има намаление с 0.8 пункта. Броят на регистрираните безработни е 2754 при 2515 за август или с 239 повече, а спрямо септември 2012г. (3123) безработните са с 369 по-малко.

Справка за брой безработни и равнище на безработица в област Добрич – Приложение 1.

За деветте месеца на 2013 година:

• средномесечното равнище на безработица в областта е 12.1% при 12.6% за същия период на 2012 г. или с 0.4 пункта по-ниско;

• средномесечният брой на безработните е 9704, с 329 по-малко спрямо същия период на 2012 г. (10033).

Посреднически услуги по заетостта

През септември 2013г. в бюрата по труда в област Добрич са обявени 410 работни места, от тях 313 на първичния пазар на труда. На работа са устроени 438 безработни лица. На първичния пазар на труда работа са започнали 336, от които 276 със съдействие на бюрата по труда.

За деветте месеца на 2013г. в област Добрич са обявени общо 7385 работни места, от които 5728 на първичния трудов пазар. Продължава тенденцията от минали години работодателите от частния сектор да са с най-голям дял в обявените в дирекции „Бюро по труда” свободни работни места – 55.4% от всички заявени. Разпределението на заявените работни места на първичена пазар на труда по икономически сектори е следното: хотелиерство и ресторантьорство – 1770; преработваща промишленост – 700; търговия – 583; аграрен сектор – 573; транспорт – 390; строителство – 361; образование – 688 и други.

На работа са постъпили 7187 безработни лица, като 90.2% от тях със съдействие на бюрата по труда (6485). На първичния пазар на труда са устроени 5606 безработни, от които 4904 със съдействие на бюрата по труда. Осигурена е трудова заетост на 1419 младежи до 29 годишна възраст.

През деветмесечието на 2013 г. в област Добрич са проведени три трудови борси както следва:


  • гр. Генерал Тошево – обща трудова борса.

  • гр. Каварна – обща трудова борса.

  • гр. Добрич – специализирана младежка трудова борса.

На трите трудови борси са обявени общо 862 свободни работни места, към които са насочени 814 подходящи кандидати. Към 30.09.2013г. 856 СРМ са заети или 99.3% /647 от търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по труда или 76.6% от всичко устроените на работа на работни позиции, обявени на трудовите борси; 209 от нерегистрирани в ДБТ, но посетили трудовите борси или 24.4%/. От работодателите са закрити 6 работни позиции.

Отчитаме значителен интерес от страна на търсещите работа лица и работодателите към тази форма на контакт и директно договаряне между кандидатите за работа и преставителите на фирмите, имащи конкретни потребности от работна сила.


Програми и мерки за заетост и обучение

За изпълнение на активната политика за насърчаване на заетостта на дирекции „Бюро по труда” в област Добрич са определени за 2013г. 2 002 864 лв. общо за плащания по сключени договори през предходни години и за сключване на нови договори.

По програми за заетост през деветмесечието са разкрити 853 работни места и са включени в заетост 855 безработни лица. По национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са разкрити 583 работни места, на които са устроени на работа 607 безработни лица. В обучение по програми за включени 102 безработни лица.

За деветте месеца на 2013г. по насърчителни мерки за заетост са разкрити 164 работни места и са включени 173 безработни лица.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетни оси 1 и 2

Схема „Аз мога повече"- 2.1.14

За периода януари – септември 2013г. 326 лица от Добричка област са получили ваучери за включване в обучение, от които 198 за професионална квалификация, 119 за чужд език и 9 за дигитална компетентност. През отчетния период 328 лица са започнали обучение, а 818 са завършили обучение.Схема „Отново на работа”

В ДБТ от Добричка област през отчетния период са подадени 6 заявления от желаещи безработни лица да работят като детегледачи, а в заетост са включени 15.Схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"

През деветмесечието на 2013г. в Добричка област са заявени и заети 22 работни места за различни длъжности.Схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “

Схемата се реализира в три компонента. Първи компонент, който приключи м. май 2013г. обхваща обучение по професиите „Малък и среден бизнес” и „Бизнес услуги”, и консултиране относно разработване на проект за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. През отчетния период консултиране са преминали 63 лица. Компонент 2 обхваща подаване на проектни предложения и сключване на договори за стартиране на собствен бизнес. За деветмесечието на 2013г. са проведени 4 оценителни комисии, в резултат на които са сключени 14 договора. Компонент 3 стартира през м. август и включва консултиране на новосъздадените фирми във връзка с реализирането на дейността им – счетоводство, маркетинг, финанси, управление на персонала. За отчетния период са проведени 4 консултации на 2 фирми.Схема „По-близо до работа“

В Добричка област през деветмесечието са подадени 7 заявления от работодатели и са сключени 11 договора. Във въвеждащо обучение е включено 1 новонаето лице, а в надграждащо – 30 заети лица, с общо 18 наставници.Схема „Подкрепа за заетост“

В ДБТ от Добричка област за деветмесецието на 2013г. са подадени 38 заяви от работодатели, от които 34 от реален сектор, за разкриване на 257 работни места, в това число 125 в реален сектор. Включените в заетост лица са 466, като 52 от тях са устроени на работа при работодатели от реален сектор.Схема „Първа работа“

За наблюдавания период в ДБТ от Добричка област в обучение срещу ваучери са включени 70 младежа, от които 12 – в професионална квалификация и 58 – в ключова компетентност. Успешно са завършили обучение 70 младежи. От началото на годината е осигурена заетост на 68 безработни лица.


Пламен Начков

Директор ДРСЗ – Варна
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница